Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1999, č. 1

Ročník 1999

Věstník

České advokátní komory

Částka 1

Rozeslána dne 4. května 1999

OBSAH:

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve třetím roce právní praxe, které se konají ve druhém pololetí roku 1999

Oznámení o advokátních zkouškách ve druhém pololetí roku 1999

Oznámení o uznávacích zkouškách ve druhém pololetí roku 1999

Oznámení o zastoupení České advokátní komory v rozkladové komisi ministra vnitra v azylovém řízení

Oznámení o zápisech v seznamu advokátů od 11. prosince 1998 do 8. dubna 1999

Oznámení o zápisech v seznamu advokátních koncipientů od 11. prosince 1998 do 8. dubna 1999

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v usnesení představenstva č. 6/1998 Věstníku

 

Termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve třetím roce právní praxe, které se konají ve druhém pololetí roku 1999

Oddělení výchovy kanceláře České advokátní komory oznamuje termíny povinných seminářů pro advokátní koncipienty ve třetím roce právní praxe, t. j. pro koncipienty zapsané do seznamu advokátních koncipientů v roce 1997.

Témata povinných seminářů byla uveřejněna v částce 4/1998 Věstníku České advokátní komory (dále jen “Věstník”); oddělení výchovy sděluje, že u tématu 3a došlo ke změně a obsahem tohoto semináře bude obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů.

Povinných seminářů se mohou zúčastnit i ti advokátní koncipienti, kteří nejsou do níže uvedených seminárních skupin zařazeni, pokud hodlají požádat o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta a z tohoto důvodu vykonávají právní praxi advokátního koncipienta kratší tří let.

Advokátní koncipient, který se nemůže z vážných důvodů zúčastnit semináře ve vlastní skupině, může ho výjimečně absolvovat ve skupině jiné.

Oddělení výchovy upozorňuje, že kromě školících míst Prahy a Olomouce, oznámených v částce 4/1998 Věstníku, je dalším školícím místem Brno a dále sděluje, že informace týkající se výchovy jsou kromě Věstníku uveřejňovány též v Bulletinu advokacie, a to včetně přihlášek na vstupní a závěrečná školení.

 

Školící místo Praha, budova České advokátní komory, Národní 16
zasedací místnost 3. p., 9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina A/II/9

datum: témata:

Po 13. 9. – 1a, 1b

Čt 14. 10. – 2a, 2b

Čt 21. 10. – 3a, 3b

Čt 9. 12. – 4a, 4b

Seminární skupina B/II/97

datum: témata:

Út 14. 9. – 2b, 1b (změna)

St 20. 10. – 2a, 1a

Čt 18. 11. – 3a, 3b

Čt 2. 12. – 4a, 4b

Seminární skupina C/II/97

datum: témata:

St 15. 9. – 1a, 1b

Čt 25. 11. – 2a, 2b

Po 13. 12. – 3a, 3b

Po 20. 12. – 4a, 4b

Seminární skupina D/II/97

datum: témata:

Čt 16. 9. – 1a, 1b

Út 9. 11. – 2a, 2b

Po 22. 11. – 3a, 3b

Po 6. 12. – 4a, 4b

Seminární skupina E/II/97

datum: témata:

St 3. 11. – 1a, 1b

St 10. 11. – 2a, 2b

Út 23. 11. – 3a, 3b

Út 14. 12. – 4a, 4b

Seminární skupina F/II/97

datum: témata:

Čt 4. 11. – 1a, 1b

Čt 11. 11. – 2a, 2b

St 24. 11. – 3a, 3b

St 8. 12. – 4a, 4b

Seminární skupina G/II/97

datum: témata:

Čt 4. 11. – 1a, 1b; společně s F/II/97

Út 7. 12. – 2a, 2b

St 15. 12. – 3a, 3b

Čt 20. 12. – 4a, 4b; společně s C/II/97

Školící místo Brno,
budova Právnické fakulty MU,
Veveří 70
9–12, 13–16 hod.

Seminární skupina H/II/97

datum: témata:

Čt 2. 9. – 1a, 1b

Čt 9. 9. – 2a, 2b

Po 13. 9. – 3a, 3b

Út 14. 9. – 4a, 4b

Seminární skupina CH/II/97

datum: témata:

Pá 3. 9. – 1a, 1b

Pá 10. 9. – 2a, 2b

St 15. 9. – 3a, 3b

Čt 16. 9. – 4a, 4b

 

Školící místo Olomouc, budova Národního domu, nám. 8. května 21
9–12, 13–16 hod.

Seminární skupiny
I/II/97 a J/II/97

datum: témata:

Út 7. 9. – 1a, 1b

St 8. 9. – 2a, 2b

St 15. 9. – 3a, 3b

Po 27. 9. – 4a, 4b

 

 

Oznámení o advokátních zkouškách ve druhém pololetí roku 1999

Česká advokátní komora oznamuje, že advokátní zkoušky ve druhém pololetí roku 1999 se budou konat ve dvou termínech, a to

27. až 29. září 1999 (písemná část advokátní zkoušky)

6. až 8. října 1999 (ústní část advokátní zkoušky)

a

15. až 17. listopadu 1999 (písemná část advokátní zkoušky)

29. listopadu až 1. prosince 1999 (ústní část advokátní zkoušky).

Přihlášku k advokátní zkoušce podle § 4 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

na první termín advokátních zkoušek
do 1
5. července 1999

na druhý termín advokátních zkoušek
do 15. září 1999.

Součástí přihlášky jsou doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”), a že uhradil poplatek za zkoušku, stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst.1 zákona ve výši 3000,– Kč.

Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c/ zákona (výkon právní praxe advokátního koncipienta po dobu alespoň tří let), je součástí přihlášky i žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

Poplatek za advokátní zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432–011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51.

Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů. Advokátní zkoušku lze složit v jazyce českém nebo slovenském.

 

 

Oznámení o uznávacích zkouškách ve druhém pololetí roku 1999

 

Česká advokátní komora oznamuje, že uznávací zkoušky ve druhém pololetí roku 1999 se budou konat dne

25. listopadu 1999.

Přihlášku k uznávací zkoušce podle § 14 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní 16, 110 00 Praha 1

do 30. září 1999.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče a označení některého z cizích jazyků používaných běžně v mezinárodním styku, ve kterém uchazeč hodlá uznávací zkoušku složit.

Součástí přihlášky je prohlášení uchazeče, že splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”), doklad prokazující, že uchazeč je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v cizím státě, jakož i doklad o zaplacení poplatku za uznávací zkoušku, stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 3000,– Kč. Poplatek za uznávací zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432–011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51.

Předseda zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky vyrozumí uchazeče, kteří budou splňovat zákonné podmínky, o konání zkoušky a jejím časovém rozvrhu a o složení zkušebního senátu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se uznávací zkouška koná, a současně jim zašle právní předpisy o poskytování právních služeb a stavovské předpisy České advokátní komory v jazyce označeném v přihlášce ke zkoušce.

Bližší písemné informace o uznávacích zkouškách a jejich organizaci a průběhu poskytne kancelář České advokátní komory na základě žádosti uchazeče.

 

 

Oznámení o zastoupení České advokátní komory v rozkladové komisi ministra vnitra v azylovém řízení

Česká advokátní komora oznamuje, že jí bylo ministerstvem vnitra nabídnuto zastoupení v rozkladové komisi ministra vnitra v azylovém řízení.

V souvislosti s tím vyzývá Česká advokátní komora uchazeče z řad advokátů a advokátních koncipientů, kteří mají zájem stát se členy této rozkladové komise, aby se urychleně spojili se sekretariátem České advokátní komory, kde jim budou sděleny bližší podrobnosti.

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátů od 11. prosince 1998 do 8. dubna 1999

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon

04758 Antonyová Zora, Mgr. 01.01.99 Praha 4, Na Úlehli 22 0204/673193

04724 Bašnár Radomír, Mgr. 01.01.99 Brno, Bratislavská 12 05/54213358

04759 Beckertová Gabriela, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Žitná 47 02/22210259

04790 Bechyně Radek, Mgr. 01.01.99 Kolín, Politických vězňů 98 0602 610866

04791 Beníšková Markéta, Mgr. 01.01.99 České Budějovice, V. Talicha 12 038/49455,49457

04815 Beranová Margit, JUDr. 01.01.99 Brno, Divadelní 6 05/42213119

04792 Culková Jaroslava, Mgr. 01.01.99 Kolín III, Politických vězňů 98 0321/229 22

04760 Černá Jana, Mgr. 01.02.99 Praha 2, Blanická 4 02/24251568

04699 Čížek Michal, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Vodičkova 30 02/24216212

04761 David Robert, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Křižovnické nám.2 02/24097452

04782 Deimelová Markéta, Mgr. 01.01.99 Praha 10, Zápasnická 786/1 02/7862200

04816 Dobeš Jiří, Mgr. 01.01.99 Vyškov, Palánek 373 0507/22383

04762 Doucha Josef, JUDr. 01.01.99 Praha 4, Zakouřilova 36 02/7921631

04839 Drábek Zdeněk, JUDr. 01.03.99 České Budějovice, U Malše 9 038/59432

04763 Duchoňová Iva, Mgr. 01.01.99 Praha 2, Na Slupi 15 02/24917246-7

04817 Dutko Petr, JUDr. 01.01.99 Přerov, Blahoslavova 7 0602/734105

04747 Ďuriš Peter, JUDr. 01.01.99 Brno, Příkop 4

04793 Ferenc Tomáš, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Haštalská 27 02/2315627

04764 Fleková Helena, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Pohořelec 25/111 02/20514198

04818 Friedlová Hana, Mgr. 01.01.99 Ostrava-Hrabová, Místecká 258 069/6706305

04819 Galuszková Dana, Mgr. 01.01.99 Havířov-Město, Pavlovova 8 069/6812147

04820 Gebauerová Magdalena, Mgr. 01.01.99 Opava, Resslovo nábř. 3a 0653/213504

04821 Hampl Vladimír, Mgr. 01.01.99 Brno, Mendlovo nám.1a 05/43422611

04765 Hansliková Petra, Dr. 15.12.98 Praha 5, E.Peškové 15 02/57310313-22

04701 Hason Milan, Mgr. 01.01.99 Mladá Boleslav, Dukelská 253 0602 228968

04840 Hejmala Miloš, JUDr. 01.02.99 Brno, Malinovského nám. 4 05/42139437

04794 Hencl Vladimír, JUDr. 23.02.99 Náchod, nám.T.G.Masaryka 19 0441/426319

04823 Hermanová Lenka, Mgr. 01.01.99 Zlín, Rašínova 522 067/7212835

04766 Hoffová Marie, JUDr. 01.01.99 Praha 8, Nad Rokoskou 33/1319 02/6889815

04726 Honěk Jiří, Mgr. 01.01.99 Brno, Lidická 57 05/41212872

04822 Horajsová Luďka, Mgr. 01.01.99 Praha 8, Chlumčanského 5 02/66108255

04795 Horálková Petra, Mgr. 01.01.99 Vlašim, Obránců míru 1524

04748 Hostaš Petr, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Vodičkova 30 02/24216212

04824 Hradečný Přemysl, Mgr. 01.01.99 Krnov, Svatého ducha č.5 0652/702214

04703 Hruška Filip, Mgr. 01.01.99 Praha 4, nám.gen.Kutlvašra 6 02/437273

04704 Hubínek Petr, Mgr. 01.01.99 Plzeň, Na Jíkalce 13 019/222449

04750 Hýbl Martin, Mgr. 01.01.99 Stod, Zahradní 498 019/7901239

04705 Chaloupka Roman, Mgr. 01.01.99 Praha 3, Rokycanova 27 02/22783230

04825 Chamrád Daniel, JUDr. 01.01.99 Praha 9, K Hutím 5/665 02/863900

04826 Charvát Aleš, Mgr. 01.01.99 Brno, Merhautova 46 05/45240930

04835 Janeček Martin, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Štěpánská 61 02/24216991, 15029

04727 Janeček Radslav, Mgr. 01.01.99 Brno, Tomáškova 19 05/45213823

04767 Javůrková Judita, Mgr. 01.01.99 Praha 6, Na Bateriích 9 02/24314400

04768 Jelínek Michal, Mgr. 01.01.99 Praha 5, E. Peškové 15 02/57310313-22

04796 Ježek Jaroslav, JUDr. 01.01.99 Mělník, Sportovní 3204 0206/623072

04827 Karasová Eva, Mgr. 01.01.99 Brno, Starobrněnská 3 05/42214616

04797 Klíčová Monika, Mgr. 01.02.99 Brno, Antonínská 30 05/41244655

04729 Klíma František, Mgr. 01.01.99 České Budějovice, Nám.Přem.Otakara II.č.6 038/6352290

04828 Koláková Dagmar, Mgr. 01.01.99 Šumperk, Dr.Ed.Beneše 14 0649/221728

04798 Kořínková Monika, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Musílkova 49 02/523168

04769 Kosařová Blanka, Mgr. 01.01.99 Praha 2, Rumunská 29 0603/525967

04834 Kosík František, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Štěpánská 61 02/24216991, 15029

04837 Kotrchová Petra, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Dlouhá 16 02/2324784

04708 Krákorová Alice, JUDr. 01.01.99 Dolní Věstonice, Dolní Věstonice čp.43

04771 Krechler Petr, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Dušní 8 02/24814071

04772 Krejčí Tomáš, Mgr. 01.01.99 Praha 2, Na Slupi 15 02/24917247-7

04751 Krybus Miroslav, JUDr. 01.01.99 České Budějovice, Dr. Bureše 1 038/32879

04799 Křivánková Jaroslava, Mgr. 01.01.99 Plzeň, Martinská 8 019/7225486

04773 Kubala Tomáš, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Hybernská 12 02/21623303-4

04829 Kubiczek Vlastislav, Mgr. 01.01.99 Český Těšín, Havlíčkova 12

04855 Lehárová Ivana, Mgr. 01.04.99 Praha 2, Anglická 18 022/24253251

04800 Lerch Jan, Mgr.Ing. 01.01.99 Plzeň, Bedřicha Smetany 2 019/7330163-5

04830 Lev Pavel, Mgr.Ing. 01.01.99 Vsetín, Horní město 12 0657/611810

04801 Linhart Aleš, JUDr., Ph.D. 01.01.99 Praha 2, Londýnská 674/55 02/22510144-5

04774 Löfflerová Andrea, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Dlouhá 13 02/24819336-7

04802 Machek Michal, Mgr. 01.01.99 Ostrava 1, Masná 10 069/6114020

04850 Máchová Jana, Mgr.Ing. 01.03.99 Ostrava, Cihelní 35 069/6626831

04775 Míková Lucie, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Spálená 17 02/24909220-25

04713 Morvay Vratislav, Mgr. 01.01.99 Praha 2, Svobodova 9 02/299 766

04733 Navrátilová Kateřina, Mgr. 01.01.99 Brno, Hybešova 65 05/43245799

04548 Němec Jiří, JUDr. 01.02.99 Dobrá, Pazderna čp.51 0658/641488

04831 Němeček Radim, Mgr. 01.01.99 Uherské Hradiště, Mariánské nám.80 0632/554155

04841 Novák Pavel, JUDr. 01.02.99 Brno, Heršpická 5 05/43107020

04857 Nováková Alena, Mgr. 01.04.99 Praha 1, Truhlářská 20 (zad.trakt) 02/2319788

04734 Novotný Metoděj, JUDr. 01.01.99 Ostrava, K. Aksamita 209 069/6915978

04842 Pacejková Yvona, JUDr. 01.02.99 Zlín, Smetanova 2799 067/33232

04776 Panoš Jan, Mgr. 01.01.99 Praha 10, Sevastopolská 7/338 02/71742901

04777 Pavlíková Iva, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Mezibranská 19 02/22211661-21

04843 Pazdera Petr 01.02.99 Praha 1, Národní 10 02/2491 2379

04736 Pitrová Jarmila, JUDr. 01.01.99 Pardubice, uč.Vojtěchové č.691 040/6264416

04803 Pleskač Michal, Mgr. 01.01.99 Praha 6, Na Bateriích 9 02/24314400

04804 Pleváková Renata, JUDr. 01.01.99 Hradec Králové, Kollárova 1114 049/36901, 840,914

04716 Poledne Petr, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Dlouhá 13 02/24819325

04832 Potočná Ivana, Mgr. 01.01.99 Kroměříž, Velehradská 507 0634/26535

04805 Rejman Daniel, Mgr. 01.01.99 Lysá nad Labem, Na Vysoké mezi 466 0325/561359

04806 Rosochová Alena, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Jungmannova 34 02/24098601-3

04778 Ružarovská Hana, Mgr. 01.01.99 Praha 6-Řepy, Na Fialce I 1529/6 02/61223024

04779 Řezník Jan, Mgr. 15.12.98 Praha 3, Ježkova 9 02/278661

04780 Sabolová Lucie, Mgr. 01.02.99 Praha 5, Janáčkovo nábř.39 02/57322197

04752 Schweighofer Ĺubomír, JUDr. 01.01.99 Brno, Příkop 4

04807 Skládalová Petra, Mgr. 01.01.99 Trutnov, Krakonošovo nám. 133 0439/814049

04808 Slavíčková Lucie, Mgr. 01.01.99 Kladno, Poštovní nám.706 0312/629420

04809 Sochor Milan, Mgr.Ing. 01.01.99 Brno, Starobrněnská 3 02/42214616

04781 Sováková Miroslava, JUDr. 01.01.99 Praha 1, V Jámě 1 02/24215534

04836 Sovová Klára, Mgr. 01.01.99 Praha 9, Vidlák 34

04347 Stradějová Ladislava, JUDr. 01.02.99 Vsetín, Jiráskova 1127 0657/614266

04753 Stránská Věra, JUDr. 01.01.99 Praha 10, Počernická 168 02/67207412

04783 Šafář Pavel, Mgr.Ing. 01.01.99 Praha 4, nám.Bří Synků 12 02/436252

04739 Ševčík Daniel, Mgr. 01.01.99 Brno, Kobližná 19 05/42134271

04810 Šimková Radka, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Hradební 9,vchod Řásn.12 02/24810350

04844 Šídlová Lenka, JUDr. 01.02.99 Praha 4, Budějovická 1 02/61122801

04784 Školout Václav, JUDr.Ing. 01.01.99 Praha 1, Lazarská 5 02/24947158

04845 Škrábalová Ivana, Mgr. 01.03.99 Zlín, Louky 351 067/7631491

04811 Špot Jiří, Mgr. 15.12.98 Beroun, Wágnerovo nám.1541 0311/626044

04851 Šrubařová Hana, Mgr. 01.03.99 Zlín, Zarámí 88

04785 Štěpánková Klára, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Jáchymova 2 02/21622111

04718 Štorek Ladislav, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Platnéřská 4 02/24812782

04859 Šufana Vladimír, JUDr. 01.04.99 Brno, Maříkova 1 05/41225325

04786 Šup Viktor, Mgr. 01.03.99 Praha 3, Cimburkova 16 02/22781671

04812 Trejtnarová Iveta, Mgr. 01.03.99 Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 232 0444/371133

04813 Trkovský Jaroslav, Mgr. 01.01.99 Louny, Přemyslovců 2027 0395/654836

04846 Trojanová Andrea, Mgr. 01.02.99 Rosice u Brna, Hybešova 307 0502/411509

04697 Truhlář Ivan, JUDr. 01.01.99 Jíloviště, Klínec 79 02/9913368

04741 Vágnerová Hana, JUDr. 01.01.99 Rožnov p.Radhoštěm, Kulturní 1766 0651/652616

04847 Vácha František, JUDr. 01.01.99 Praha 8, Zenklova 8 02/66310664

04858 Vincourková Hana, Mgr. 01.04.99 Svinařov, Družstevní 227 0312/671076

04852 Vladislav Šupa, JUDr. 23.02.99 Šumperk, Myslbekova 14 0649/212791

04814 Vlk Václav, Mgr. 01.01.99 Řevnice, nám.Jiřího z Poděbrad 24 02/9914971

04787 Voborník Martin, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Senovážné nám.3 02/24213767

04756 Vrba Jiří, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Mezibranská 19 02/22211661

04853 Vyskočil Vlastimil, JUDr. 23.02.99 Rychnov nad Kněžnou, Peklo n. Zd. 51

90141 Younis Pervze 28.01.99 Praha 1, Husova 5 02/24401510

04743 Zajíc Pavel, Mgr. 01.01.99 Ostrava-Přívoz, Trocnovská 2a 069/6134289,92

04788 Zapotil Jan, Mgr. 01.01.99 Praha 8, Krynická 498 02/8559431

04833 Zámiška Milan, Mgr. 01.01.99 Plzeň, Purkyňova 43 019/7270045,6,8

04789 Zelinková Dana, Mgr. 01.01.99 Praha 1, Husova 5 02/24401488

04745 Živěla Petr, JUDr. 01.02.99 Vyškov, Jiráskova 10 0602/526856

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

03796 Bartek Ivan, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

07611 Belišová Irena, JUDr. 22.02.99 § 8 odst. 1 pís. f)

01095 Buchar Bohuš, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

90105 Cernik Petra 11.01.99 § 8 odst. 1 pís. h)

00108 Drozd Jan, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

90011 Dunne Augustine 01.01.99 § 8 odst. 1 pís. h)

01714 Hajdok Ondrej, JUDr. 28.01.99 § 8 odst. 1 pís. f)

07950 Hájek Václav, JUDr. 01.01.99 § 8 odst. 1 pís. h)

02407 Hrabal Rudolf, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

04659 Janečka Jiří, Mgr., Dr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

06171 Jiran František, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

08196 Král Antonín, JUDr. 11.02.99 § 8 odst. 1 pís. a)

00331 Krupička Miroslav, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

05301 Lakomý Stanislav, JUDr. 31.03.99 § 8 odst. 1 pís. h)

00396 Marek Jiří, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

03937 Mikoška Ludvík, JUDr. 13.02.99 § 8 odst. 1 pís. f)

00423 Mitiska Vladimír, JUDr. 22.03.99 § 8 odst. 1 pís. a)

07905 Nemeth Stanislav, JUDr. 01.04.99 § 8 odst. 1 pís. h)

06738 Novák Ivo, JUDr., Ing. 01.01.99 § 8 odst. 1 pís. h)

00900 Pitlík Antonín, JUDr. 01.01.99 § 8 odst. 1 pís. h)

03438 Plzák Rudolf, prom.práv. 31.03.99 § 8 odst. 1 pís. h)

02474 Pokorný Ivo, JUDr. 14.12.98 § 8 odst. 1 pís. a)

06611 Richter František, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. a)

05633 Ruxová Libuše, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

07634 Sabadoš Milan, JUDr. 05.01.99 § 8 odst. 1 pís. a)

00574 Schůrek František, JUDr. 31.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

07577 Skovajsová Emilie, JUDr. 30.12.98 § 8 odst. 1 pís. h)

05621 Uzel Petr, JUDr. 02.03.99 § 8 odst. 1 pís. f)

90034 Veirs Walter James 01.01.99 § 8 odst. 1 pís. h)

90049 Waldvogel Madle 16.03.99 § 8 odst. 1 pís. h)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

00005 Babinec Vladimír, JUDr. 01.02.99 § 9 odst. 1 pís. a)

08353 Barnetová Hana, JUDr. 01.02.99 § 9 odst. 2 pís. c)

05254 Beneš Karel 27.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

04125 Benešová Marie, Mgr. 14.01.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04686 Bretschneider Ivan, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04016 Brückler Karel, JUDr. 15.01.99 § 9 odst. 1 pís. a)

05716 Černý Jiří, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

05075 Doležalová Lenka, Mgr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a)

08260 Dostálová Jana, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. a)

04427 Hájková Vladimíra, Mgr. 15.02.99 § 9 odst. 1 pís. a)

07442 Hávová Hana, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

01553 Hemelíková Milada, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

05859 Heřman Miloslav, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

02938 Hešík Ivo, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a)

00174 Honzík Daniel, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

02406 Horníček Jaroslav, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04767 Javůrková Judita, Mgr. 04.01.99 § 9 odst. 1 pís. a)

07626 Keblúšek Emil, JUDr. 29.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

02093 Košťál Jaroslav, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

08414 Králíčková Zdeňka, Mgr. Dr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

05837 Krása Václav, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

07622 Krejčová Jitka, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. a)

08037 Malovaná Šárka, Mgr., Dr. 04.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

05820 Mištová Jaroslava, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. a)

06541 Navrátil Jaroslav, JUDr. 31.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

08424 Nedorost Libor, Dr.Mgr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

01364 Němcová Zdeňka, JUDr. 01.03.99 § 9 odst. 1 pís. c)

01723 Pelikánová Irena, Prof. JUDr., CSc. 15.02.99 § 9 odst. 1 pís. a)

01839 Procházka Rudolf, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

08459 Soukupová Kateřina, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

08106 Sovová Olga, JUDr. 01.04.99 § 9 odst. 1 pís. a)

01912 Stavinohová Jaruška, Doc. JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

05299 Strašíková Bedřiška, JUDr. 01.04.99 § 9 odst. 1 pís. c)

06035 Světnička Jaroslav, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

06168 Škuthan Petr, JUDr. 01.04.99 § 9 odst. 1 pís. c)

00686 Tomanová Jarmila, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

08053 Veszelei Július, Mgr. 01.04.99 § 9 odst. 1 pís. a)

03754 Vnouček Pavel, JUDr. 11.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

03416 Vondrová Renata, JUDr. 11.03.99 § 9 odst. 2 pís. c)

04853 Vyskočil Vlastimil, JUDr. 23.02.99 § 9 odst. 1 pís. a)

04206 Výmola František, JUDr. 15.03.99 § 9 odst. 1 pís. a)

07879 Zemanová Vladana, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c)

06915 Zusková Šárka, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c)

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

00108 Drozd Jan, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/1996 Sb.

08379 Fibichová Zdeňka, Mgr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

07431 Futej Daniel, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/1996 Sb.

03424 Gerža Jiří, JUDr. 01.02.99 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/1990 Sb.

06695 Hájková Drahomíra, JUDr. 01.03.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

02938 Hešík Ivo, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/1996 Sb.

04058 Hubáček Jan, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/1996 Sb.

03959 Knotková Jitka, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/1996 Sb.

06436 Krabička Vítězslav, JUDr. 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

03139 Kubeša Jiří, JUDr. 31.12.98 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/1990 Sb.

07621 Kuchna Josef, JUDr., CSc. 15.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/1996 Sb.

03836 Lebedová Edita, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/1996 Sb.

07237 Lebloch Jaroslav, Mgr. 28.02.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08037 Malovaná Šárka, Mgr., Dr. 15.02.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/1996 Sb.

03787 Niplová Mirka, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/1996 Sb.

90137 Paulsen Vera 31.12.98 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/1996 Sb.

01533 Schelleová Ilona, JUDr., Dr. 01.01.99 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/1990 Sb.

08005 Sládek Bohumil, JUDr. 01.04.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

04624 Srba Jiří, Mgr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/1996 Sb.

07066 Svojtková Vlasta, JUDr. 01.04.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08566 Špačková Danuše, JUDr. 01.01.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/1990 Sb.

07853 Tomášová Markéta, Mgr. 08.02.99 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/1996 Sb.

05621 Uzel Petr, JUDr. 02.03.99 § 9 odst. 1 pís. a) zák.č.85/1996 Sb.

 

 

 

Oznámení o zápisech v seznamu advokátních koncipientů od 11. prosince 1998 do 8. dubna 1998

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

K10895 Ambrož Miroslav, Mgr. 04.01.99 Zápotočný Milan, JUDr. Jihlava, Smetanova 3

K10908 Bauer Oldřich, JUDr. 15.12.98 Zelenka Jiří, JUDr. Most, tř. Budovatelů 1987

K10928 Bauer Patrik, Mgr. 11.01.99 Hrabák Petr, JUDr. Most, U věžových domů 1453

K10938 Beneš Eduard, Mgr. 01.02.99 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 1, Politických vězňů 10

K9705 Boháč Jaroslav, Mgr. 04.01.99 Panoš Jan, Mgr. Praha 10, Sevastopolská 7/338

K10922 Břízová Helena, Mgr. 01.01.99 Hodoušek František, JUDr. Tábor, Leskovická 2669

K11005 Buchtová Michaela, Mgr. 01.02.99 Hlavín Václav, JUDr. Praha 6, Na Bateriích 9

K10995 Bureš Milan, Mgr. 01.03.99 Krampera Zdeněk, JUDr. Praha 1, Havlíčkova 11

K10948 Capoušek Tomáš, Mgr. 01.02.99 Becker a Poliakoff, v.o.s. Praha 2, Apolinářská 6

K10993 Cihlář Richard, Mgr. 09.03.99 Hrdina Pavel, JUDr. Praha 2, Čermákova 7

K10958 Diviš Vladimír, Mgr. 01.03.99 Císař Jiří, JUDr. Ústí nad Labem, Pařížská 16

K10912 Dostálová Gabriela, Mgr. 19.01.99 Šachta Drahomír, JUDr. Praha 5, Radlická 28/663

K10986 Durčák Jan, Mgr. 02.03.99 Stránský Jiří, JUDr. Praha 9, Jandova 8

K10963 Dušková Veronika, JUDr. 01.01.99 Sunegha Tomáš, JUDr. Praha 4, Na Veselí 22

K10893 Elisová Regina, Mgr. 01.01.99 Zoufalý Vladimír, JUDr. Praha 1, Národní 10

K10913 Filkuková Věra, Mgr. 01.01.99 Randl Pavel, JUDr. Praha 1, Husova 7

K11008 Foldyna Vladimír, Mgr. 15.03.99 Rusek Zdeněk, JUDr. Praha 6, Čs.armády 22/785

K10890 Fortinová Taťána, Mgr. 18.01.99 Santar Petr, JUDr. Praha 10, Bří Čapků 17

K10891 Francová Lenka, Mgr. 01.01.99 Advokátní kancelář SOUTOK, v. o. s. Mělník, 28.října 321

K10939 Gemrot Michal, Mgr. 01.02.99 Hrádela Karol, JUDr. Praha 6, Českomalínská 27

K10976 Hajda Ctirad, Mgr. 04.01.99 Kalvoda Jan Praha 5, Matoušova 9

K10985 Hanyk Petr, Mgr. 08.03.99 Korbel Alan, JUDr. Praha 5, Nám. 14. října 3

K10901 Harcuba Jan, Mgr. 04.01.99 Mika Zdeněk, JUDr. Mladá Boleslav, Kalefova 404

K10968 Hastík Marek, Mgr. 01.02.99 Jungmannová Eva, JUDr. Brno, Chaloupeckého nám. 3

K10977 Hašpicová Ivana, JUDr. 01.02.99 Knotek Stanislav, JUDr. Zlín, Kvítková 1569

K10193 Havel Jan, Mgr.Ing. 04.01.99 Wolfová Jitka, JUDr. Plzeň, Sady 5.května 46

K10942 Herblich Tomáš, Mgr. 15.02.99 Marčák Michael Mnichovice, Jiráskova 703

K10956 Hirtová Natálie, Mgr. 15.01.99 Grumlíková Leona, JUDr. Brno, Starobrněnská 3

K10981 Hlavička Josef, JUDr. 01.03.99 Glatzová Vladimíra, JUDr. Praha 1, Husova 5

K10951 Horák Tomáš, Mgr., Ing. 15.02.99 Farská Petra, JUDr. Praha 2, Americká 15

K10974 Horáková Michaela, Mgr. 01.02.99 FEDDERSEN LAULE SCHERZBERG & OHLE HANSEN EWERWAHN, v. o. s. Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

K10983 Hrozková Miroslava, Mgr. 01.02.99 Barák Jaroslav, JUDr. Brno, Cejl 38

K10864 Hruška Jindřich, Mgr. 15.12.98 Chaloupková Helena, JUDr. Praha 2, Hálkova 3

K10996 Hřídel Jiří, Mgr. 01.03.99 Rychtář Jaroslav, Mgr. Praha 3, Seifertova 9

K10984 Husáková Barbora, Mgr. 01.03.99 Hála Pavel, JUDr. Brno, Mezírka 1

K10920 Chytrý Filip, Mgr. 12.01.99 Felix Roman, JUDr. Praha 5, Zborovská 11

K10965 Jahoda , Mgr. 01.02.99 Doleček Rostislav, JUDr. Praha 3, Seifertova 9

K10878 Jančová Iveta, Mgr. 04.01.99 Brož Jan, JUDr. Praha 2, Sokolská 60

K10872 Janda Karel, Mgr. 04.01.99 Jurák Petr, JUDr. Praha 5, Dolomitova 296

K10982 Jandová Romana, Mgr. 01.02.99 Pergl Robert, Mgr. Praha 1, Václavské nám.47

K10949 Jarušek Jiří, Mgr. 01.02.99 Papež Vladimír, JUDr. České Budějovice, Kněžská 14

K10999 Jurčenko Andrej, Mgr. 04.01.99 Burns Schwartz, v.o.s. Praha 1, Senovážné nám. 3

K10991 Kapsová Jitka, Mgr. 01.02.99 Knotek Stanislav, JUDr. Zlín, Kvítková 1569

K10997 Karmazin Jiří, Mgr. 01.01.99 Hála Pavel, JUDr. Brno, Mezírka 1

K10980 Kašpárek Michal, Mgr. 11.02.99 Jansta Miroslav, JUDr. Praha 1, Těšnov 1

K10992 Klčová Alena, JUDr. 01.03.99 Záděra Ladislav, JUDr. Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 165 , Přívoz

K10966 Klimo Martin, JUDr. 01.03.99 Novák Richard, JUDr. Brno, Netušilova 20

K10946 Knotek Václav, Mgr. 01.02.99 Bílek Alexej, JUDr. Praha 4, Steinerova 735

K10906 Konečný Karel, JUDr. 01.01.99 Čermák Gerd, JUDr. Ostrava 2, Antošovická 262

K10990 Koutná Daniela, Mgr. 01.03.99 Hrdina Pavel, JUDr. Praha 2, Čermákova 7

K10898 Kováčik Viliam, JUDr. 01.01.99 Dubcová Věra, JUDr. Hradec Králové, Nerudova 32/37

K10971 Kozák David, Mgr.Ing. 12.02.99 Giese Ernst Praha 1, U železné lávky 10/568

K10969 Kožnarová Kateřina, Mgr. 08.02.99 Celnar Jaroslav, JUDr. Břeclav, nám. T. G. Masaryka 1

K10967 Králík Ondřej, Mgr. 01.01.99 Kostohryz Milan, JUDr. Praha 1, Národní 32

K10917 Kruml Lukáš, Mgr. 15.01.99 Zelenka Václav, JUDr. Praha 3, Cimburkova 16

K10883 Křivancová Svatava, Mgr. 01.01.99 Stejskal Zdeněk, JUDr. Praha 2, Budečská 1

K10730 Kučera Jiří, Mgr. 04.02.99 Žižlavský Michal, JUDr. Praha 1, Václavské nám. 64

K10961 Kuchler Miloslav, JUDr. 04.01.99 Hnilica Karel, Mgr. Praha 2, Lublaňská 40

K10892 Kukla Zdeněk, Mgr. 15.01.99 Veselá Klára, JUDr. Praha 1, Pštrossova 25

K10975 Machačová Jitka, Mgr. 15.02.99 Moník Pavel, JUDr. Hradec Králové, Střelecká 672

K10953 Machová Diana, Mgr. 04.01.99 Bělohlávek Josef, JUDr. Praha 7, Ortenovo nám. 16

K10937 Martáková Mária, Mgr. 01.02.99 Pohl Tomáš, JUDr. Praha 1, Hybernská 9

K10972 Masár Martin, Mgr. 25.02.99 Krčmář Miloš, Mgr. Praha 8, Thámova 23

K10931 Máška Jiří, Mgr. 01.01.99 Matěj Lubomír, Mgr. Hradec Králové 1, Malé Náměstí 112

K11003 Medřická Jitka, Mgr. 15.03.99 Fiedler David, Mgr. Praha 1, Štěpánská 61 - Pal.Lucerna

K10979 Michalcová Anna, Mgr. 01.03.99 Stejskal Zdeněk, JUDr. Praha 2, Budečská 1

K10889 Mikešová Zdeňka, JUDr. 01.01.99 Zikmund Petr, JUDr. Mělník, nám. Karla IV. č. 144

K10988 Mikuláš Zdeněk, Mgr. 01.03.99 FEDDERSEN LAULE SCHERZBERG & OHLE HANSEN EWERWAHN, v. o. s. Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

K10989 Milichovský Josef, Mgr. 15.02.99 Veleba Igor, JUDr. Brno, Soběšická 151

K10998 Moudrá Kateřina, Mgr. 23.03.99 Kyselák Vladimír, JUDr. Příbram 2, Pražská 30

K11009 Možíšová Jana, Mgr. 01.03.99 Nemeth Věslav, JUDr. Praha 1, Hybernská 12

K11013 Mráz Vladimír, Mgr. 29.03.99 Soukupová Regina, JUDr. Praha 1, Konviktská 12

K10858 Nádeníček Pavel, Mgr. 04.01.99 Petržela Miloslav, JUDr. Brno, Kobližná 19

K11002 Nekvapil Zbyněk, Mgr.Ing. 01.03.99 Hála Pavel, JUDr. Brno, Mezírka 1

K10900 Neubauer Karel, Mgr. 01.01.99 Gajdušek Lubomír, JUDr. Vsetín, ul.4.května

K10879 Němcová Iveta, Mgr. 01.01.99 Advokátní kancelář CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ a spol., v. o. s. Praha 1, Dlouhá 39

K10894 Nováková Iveta, Mgr. 01.01.99 Krampera Zdeněk, JUDr. Praha 1, Havlíčkova 11

K10962 Nováková Jiřina, JUDr. 01.01.99 Turek Vladimír, JUDr. Praha 5, U Jezera 22

K9838 Novotná Gabriela, Mgr. 01.01.99 Lžičař Josef, JUDr. Praha 8, Sokolovská 31

K11015 Nový Ladislav, JUDr. 01.04.99 Levička Václav, JUDr. Praha 2, Masarykovo nábř. 4

K10947 Ospalíková Zita, Mgr. 01.02.99 Vartová Sylva, JUDr. Děhylov, Obchodní 3/70

K9577 Oškerová Eva, Mgr. 22.02.99 Mach Zdeněk, JUDr. Brno, Jakubská 9

K10929 Paprčková Pavla, JUDr. 04.01.99 Danielová Jitka, JUDr. Zlín, Fabiánka 233

K10935 Pazdera Zbyněk, Mgr. 04.01.99 Šíma Vladislav, JUDr. Praha 4, Lopatecká 13

K10978 Pergl Petr, Mgr.Ing. 01.02.99 Fux Petr, JUDr. Most, Budovatelů 2957

K10957 Pištora Radek, Mgr. 01.02.99 Honzíčková Iva, JUDr. Vysoké Mýto, nám.Přem.Otakara II.č.186

K9892 Pravda Jan, Mgr. 15.03.99 Pavlů Ladislav, Mgr. Praha 1, Hradební 3

K10304 Prokeš Luboš, Mgr. 01.02.99 Šejnost František, Mgr. Kladno, I. Olbrachta 90

K10927 Rosová Kateřina, Mgr. 25.01.99 Havel Luboš, Mgr. Praha 6, České družiny 18

K11000 Ryšavá Renata, Mgr. 01.03.99 Hrdlička Tomáš, JUDr. Brno, Koliště 15

K9697 Salvová Zuzana, Mgr. 18.01.99 Glatzová Vladimíra, JUDr. Praha 1, Husova 5

K10924 Sedlatý Lukáš, Mgr. 01.02.99 Jansta Miroslav, JUDr. Praha 1, Těšnov 1

K10955 Scholle Pavel, Mgr. 01.01.99 Mejzlík Jaroslav, JUDr. Třebíč, Bráfova 24

K11001 Schüller Jiří, Mgr. 01.03.99 Schüller Jiří, JUDr. Potěhy, 146

K10994 Skřivánková Lucie, Mgr. 01.03.99 Krejčíř Vojtěch Most, Moskevská 12

K10315 Slezáková Miroslava, Mgr. 01.03.99 Slavíček Václav, Mgr. Kladno, Poštovní nám. 406

K10970 Sniegonová Eva, Mgr. 01.02.99 Kubiczek Vlastislav, Mgr. Český Těšín, Havlíčkova 12

K11011 Steinbachová Kamila, Mgr. 01.04.99 Šmídová Jitka, JUDr. Praha 3, Koněvova 150

K10903 Steiner František, Mgr.Ing. 14.01.99 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

K10936 Straka Martin, Mgr. 01.02.99 Skácel Josef, JUDr. Praha 2, Londýnská 674/55

K10940 Szirový Gejza, JUDr. 22.02.99 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

K10888 Šalanda Martin, Mgr. 01.01.99 Marek Tomáš, JUDr. Jihlava, Havlíčkova 30

K10973 Šmída Marek, Mgr. 01.03.99 Uppaluri Rao Varad, JUDr. Praha 2, Wenzigova 5

K10923 Štecherová Zita, Mgr. 01.02.99 Štecherová Alena, JUDr. Praha 10, K Horkám 421/28

K10987 Štětinová Lucie, Mgr.Ing. 22.02.99 Polanský Jiří, Mgr. Praha 2, Malá Štěpánská 3

K10930 Tachezyová Zuzana, Mgr. 01.01.99 Muzikář Vladimír, JUDr. Brno, Havlíčkova 13

K10904 Trejbalová Eva, Mgr. 11.01.99 Bartošík Mojmír, JUDr. Praha 1, Karlovo nám. 24

K10934 Tvrzníková Barbora, Mgr. 01.02.99 Pekárek Jan, Mgr. Praha 6, Parléřova 10

K11006 Tylšar Miloslav, JUDr. 01.03.99 Nyitray Tibor, JUDr. Brno, Ledárenská 52

K11010 Ulmann Karel, Mgr. 01.03.99 Ulmann Petr, JUDr. Liberec 1, Jestřabí 974

K10926 Urban Arnošt, JUDr. 01.02.99 Kohout Oldřich, JUDr. Hradec Králové, ČSA 300

K10941 Vařejčka Josef, Mgr. 01.03.99 Křupková Eva, JUDr. Pardubice, tř. Míru 98

K10944 Váňa Radek, Mgr. 21.01.99 Weinhold a partneři, veřejná obchodní společnost Praha 1, Husova 5

K10932 Veselý Zdeněk, Mgr. 01.01.99 Linkenseder Radomír, JUDr. Blansko, Sadová 72

K11014 Vítová Markéta, Mgr. 01.04.99 Vaško Jaroslav, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 55

K10925 Vlková Marie, Mgr. 01.02.99 Vaško Jaroslav, Mgr. Praha 1, Václavské nám. 55

K10945 Vodenka Tomáš, Mgr. 01.02.99 Koupilová Růžena, JUDr. Karlovy Vary, Moskevská 66

K10950 Vojta Vít, Mgr. 05.02.99 Buriánek Jaroslav, JUDr. Praha 2, Karlovo nám. 3

K10943 Vostárková Dana, JUDr. 16.02.99 Jelínek Roman, Mgr. Praha 1, Újezd 25

K10964 Vrbíková Klára, Mgr. 01.01.99 Rašovský Tomáš, Mgr. Brno, Slovákova 11

K10902 Vystrčilová Eva, Mgr. 18.01.99 Krčmář Miloš, Mgr. Praha 8, Thámova 23

K10909 Widenková Jana, Mgr. 04.01.99 Mikulová Ivana, JUDr. Třinec, Dvořákova 259

K10328 Zach Petr, Mgr. 08.03.99 Dvořák Jaroslav, Mgr. Praha 3, Hradecká 3

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

K370 Antonyová Zora, Mgr. 31.12.98 04758

K10292 Bastlová Kateřina, Mgr. 05.02.99

K9237 Bašnár Radomír, Mgr. 31.12.98 04724

K9207 Beckertová Gabriela, Mgr. 31.12.98 04759

K9208 Beníšková Markéta, Mgr. 31.12.98 09208

K9373 Beranová Margit, JUDr. 31.12.98 04815

K10616 Buchta Jan, Mgr. 31.01.99

K9244 Culková Jaroslava, Mgr. 30.12.98 04792

K9350 Černá Jana, Mgr. 31.01.99 04760

K9196 Čížek Michal, Mgr. 31.12.98 04699

K9278 David Robert, Mgr. 31.12.98 04761

K9254 Dobeš Jiří, Mgr. 31.12.98 04816

K9773 Doucha Josef, JUDr. 31.12.98 04762

K9296 Duchoňová Iva, Mgr. 31.12.98 04763

K9184 Ferenc Tomáš, Mgr. 31.12.98 04793

K10151 Fleková Helena, Mgr. 31.12.98 04764

K9272 Friedlová Hana, Mgr. 31.12.98 04818

K9805 Galuszková Dana, Mgr. 31.12.98 04819

K9259 Gebauerová Magdalena, Mgr. 31.12.98 04820

K9242 Hampl Vladimír, Mgr. 31.12.98 04821

K9163 Hansliková Petra, Dr. 14.12.98 04765

K998 Hasoň Milan, Mgr. 31.12.98 04701

K9295 Hermanová Lenka, Mgr. 31.12.98 04823

K9172 Honěk Jiří, Mgr. 31.12.98 04726

K9792 Horajsová Luďka, Mgr. 31.12.98 04822

K9056 Horálková Petra, Mgr. 31.12.98 04795

K9194 Hostaš Petr, Mgr. 31.12.98 04748

K9169 Hradečný Přemysl, Mgr. 31.12.98 04824

K9173 Hruška Filip, Mgr. 31.12.98 04703

K9210 Hubínek Petr, Mgr. 31.12.98 04704

K9231 Chaloupka Roman, Mgr. 31.12.98 04705

K9044 Chamrád Daniel, JUDr. 31.12.98 04825

K9555 Charvát Aleš, Mgr. 31.12.98 04826

K9870 Chlandová Petra, Mgr. 28.02.99

K9270 Janeček Martin, Mgr. 31.12.98 04835

K9218 Janeček Radslav, Mgr. 31.12.98 04727

K10142 Jaroš Pavel, Mgr. 01.03.99

K9002 Javůrková Judita, Mgr. 31.12.98 04767

K9362 Jelínek Michal, Mgr. 31.12.98 04768

K10372 Jirešová Šárka, Mgr. 31.01.99

K9865 Karasová Eva, Mgr. 31.12.98 04827

K218 Klíčová Monika, Mgr. 27.01.99 04797

K9187 Klíma František, Mgr. 31.12.98 04729

K10035 Kobková Kateřina, Mgr. 13.03.99

K9255 Koláková Dagmar, Mgr. 31.12.98 04828

K9353 Kolářová Marie, Ing.Mgr. 01.01.99

K277 Koldinský Karel, JUDr. 01.01.99

K152 Kořínková Monika, Mgr. 31.12.98 04798

K9192 Kosařová Blanka, Mgr. 31.12.98 04769

K9269 Kosík František, Mgr. 31.12.98 04834

K9575 Kotrchová Petra, Mgr. 31.12.98 04837

K9324 Krechler Petr, Mgr. 01.01.99 04771

K9325 Krejčí Tomáš, Mgr. 31.12.98 04772

K10343 Křečková Lucie, Mgr. 01.01.99

K203 Křivánková Jaroslava, Mgr. 31.12.98 04799

K9216 Kubala Tomáš, Mgr. 31.12.98 04773

K9182 Kubiczek Vlastislav, Mgr. 31.12.98 04829

K984 Lehárová Ivana, Mgr. 23.03.99 04855

K9185 Lerch Jan, Mgr.Ing. 31.12.98 04800

K9308 Lev Pavel, Mgr.Ing. 31.12.98 04830

K837 Lewczyszynová Naděžda, Mgr. 31.12.98

K9252 Linhart Aleš, Mgr. 31.12.98 04801

K9222 Löfflerová Andrea, Mgr. 31.12.98 04774

K9217 Machek Michael, Mgr. 31.12.98 04802

K10618 Marc Pavel, Mgr. LL M 03.02.99

K10179 Máchová Jana, Mgr.Ing. 28.02.99 04850

K9993 Miklenda Jaroslav, Mgr. 01.01.99

K9297 Míková Lucie, Mgr. 31.12.98 04775

K9274 Morvay Vratislav, Mgr. 31.12.98 04713

K9491 Motlík Jan, JUDr. 01.02.99

K9170 Navrátilová Kateřina, Mgr. 31.12.98 04733

K10269 Němeček Radim, Mgr. 31.12.98 04831

K9293 Pacejková Yvona, JUDr. 31.01.99 04842

K9160 Panoš Jan, Mgr. 31.12.98 04776

K9171 Pavlíková Iva, Mgr. 31.12.98 04777

K956 Pavlová Simona, Mgr. 31.12.98 04465

K10777 Penková Lucie, Mgr. 31.01.99

K10744 Pilař Ondřej, Mgr. 31.12.98

K829 Pleskač Michal, Mgr. 31.12.98 04803

K9614 Pleváková Renata, JUDr. 31.12.98 04804

K9178 Poledne Petr, Mgr. 31.12.98 04716

K9258 Potočná Ivana, Mgr. 31.12.98 04832

K916 Rašovská Lenka, Mgr. 31.12.98 04521

K9358 Rejman Daniel, Mgr. 31.12.98 04805

K9423 Rosochová Alena, Mgr. 31.12.98 04806

K10874 Roubíček Martin, Mgr. 16.01.99

K9318 Ružarovská Hana, Mgr. 31.12.98 04778

K9374 Růžičková Dana, Mgr. 31.12.98 04737

K9686 Řezník Jan, Mgr. 14.12.98 04779

K9403 Sabolová Lucie, Mgr. 31.01.99 04780

K10350 Saicová Kateřina, Mgr. 15.01.99

K9240 Skládalová Petra, Mgr. 31.12.98 04807

K10221 Slavíček Petr, Mgr. 01.01.99

K478 Slavíčková Lucie, Mgr., (Jílková) 31.12.98 04808

K9336 Sochor Milan, Mgr.Ing. 31.12.98 04809

K9038 Sovová Klára, Mgr. 31.12.98 04836

K9888 Stránská Věra, JUDr. 01.01.99 04753

K9292 Strouhová Vladimíra, Mgr. 31.12.98

K9114 Svobodová Markéta, Mgr. 31.12.98 04782

K190 Šafář Pavel, Mgr. Ing. 31.12.98 04783

K9199 Ševčík Daniel, Mgr. 31.12.98 04739

K9606 Šimková Radka, Mgr. 31.12.98 04810

K188 Šídlová Lenka, JUDr. 31.01.99 04844

K10159 Školout Václav, JUDr.Ing. 31.12.98 04784

K9198 Škrábalová Ivana, Mgr. 28.02.99 04845

K9290 Špot Jiří, Mgr. 14.12.98 04811

K9301 Šrubařová Hana, Mgr. 01.03.99 04851

K185 Štěpánková Klára, Mgr. 31.12.98 04785

K10496 Štogl Karel, Mgr. 15.01.99

K9305 Štorek Ladislav, Mgr. 31.12.98 04718

K9047 Trejtnarová Iveta, Mgr. 15.12.98 04812

K9734 Trkovský Jaroslav, Mgr. 31.12.98 04813

K9818 Trojanová Andrea, Mgr. 31.01.99 04846

K10881 Valová Sabina, Mgr. 26.01.99

K9832 Vácha František, JUDr. 31.01.99 04847

K9328 Vlk Václav, Mgr. 31.12.98 04814

K9748 Voborník Martin, Mgr. 31.12.98 04787

K9280 Vrba Jiří, Mgr. 01.01.99 04756

K9891 Vydrová Johana, Mgr. 31.12.98

K189 Zajíc Pavel, Mgr. 01.01.99 04743

K10229 Zamiška Milan, Mgr. 31.12.98 04833

K9281 Zapotil Jan, Mgr. 31.12.98 04788

K9313 Zelinková Dana, Mgr. 31.12.98 04789

 

 

 

Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v usnesení představenstva č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta

Poznámka pod čarou k čl. 3 má být správně označena jako poznámka č. 1.

V čl. 6 odst. 1 má písmeno b) správně znít takto: “b) v řízení před krajským soudem jako soudem odvolacím nejdříve po jednom roce právní praxe.”.

V čl. 6 odst. 2 má být namísto slova “zástupce” správně uvedeno slovo “zástupcem”.

V čl. 8 odst. 1 mají být namísto slov “Vrchním soudem ČR nebo Nejvyšším soudem ČR” správně uvedena slova “vrchním soudem nebo Nejvyšším soudem”.

V čl. 8 odst. 3 má odkaz v závorce na ustanovení zákona o advokacii správně znít takto: “[§ 5 odst. 1 písm. c) a § 58 odst. 3 zákona]”.

V čl. 11 má být namísto slova “Komory” správně uvedeno slovo “komory”.

V čl. 13 mají být namísto slov “čl. 5/1997 Věstníku” a “Čl. 85/1996 Sb., o advokacii” správně uvedena slova “č. 5/1997 Věstníku” a “č. 85/1996 Sb., o advokacii”.

V poznámce pod čarou č. 2 mají být namísto slov “čl. 85/1996 Sb., o advokacii” správně uvedena slova “č. 85/1996 Sb., o advokacii”.

 

 

Vydavatel a redakce: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1

Výroba a distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6

Vychází: Podle potřeby

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, č. j. nov 6145/96 ze dne 11. 12. 1996

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi