Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1998, č. 4

Ročník 1998

VĚSTNÍK

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Částka 4

Rozeslána dne 22. prosince 1998

 

OBSAH:

Část normativní

6. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 8. prosince 1998, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta

 

Část oznamovací

Rozpočet České advokátní komory na rok 1999

Školení advokátních koncipientů a témata povinných seminářů pro rok 1999

Zápisy v seznamu advokátů od 16. 10. 1998 do 10. 12. 1998

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 16. 10. 1998 do 10. 12. 1998

 

 

ČÁST NORMATIVNÍ

6

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 8. prosince 1998

kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”) takto:

Část I.

Obecná ustanovení

Čl. 1

Advokát je oprávněn ustanovit podle § 26 odst. 2 zákona advokátního koncipienta nebo jiného svého zaměstnance svým zástupcem pro jednotlivé úkony právní pomoci za podmínek stanovených tímto usnesením.

Čl. 2

(1) Advokát může ustanovit advokátního koncipienta nebo jiného svého zaměstnance svým zástupcem jen pro provedení takových úkonů právní pomoci, u nichž lze vzhledem k jeho znalostem, osobním vlastnostem a dosavadní praxi, jakož i vzhledem k povaze věci předpokládat, že je advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec advokáta provede s potřebnou odbornou péčí a v souladu s právy a povinnostmi, které pro advokáta vyplývají ze zákona a ze stavovských předpisů.

(2) Advokát je povinen udělit advokátnímu koncipientovi nebo jinému svému zaměstnanci před ustanovením podle odstavce 1 náležité poučení.

Čl. 3

Při ustanovování advokátního koncipienta svým zástupcem musí advokát sledovat především jeho řádnou přípravu na povolání advokáta, jakož i dbát dalších povinností, které v souvislosti s výchovou advokátních koncipientů vyplývají z jiných stavovských předpisů.1)

Část II

Zastupování v řízení

Advokátní koncipient

Čl. 4

Občanskoprávní řízení

Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem

a) v řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících právní praxe,

b) v řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně i soudem odvolacím nejdříve po jednom roce právní praxe.

Čl. 5

Správní soudnictví

Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem

a) v řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících právní praxe,

b) v řízení před krajským soudem po jednom roce právní praxe.

Čl. 6

Trestní řízení

(1) Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem

a) v přípravném řízení a v řízení před okresním soudem nejdříve po třech měsících právní praxe,

b) v řízení před krajským soudem jako soudem odvolacím nejdříve po jednom roce právní praxe.

(2) Advokát nesmí ustanovit advokátního koncipienta svým zástupce v řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně.

Čl. 7

Správní řízení

(1) Advokát je oprávněn ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem v řízení před správními orgány prvního stupně nejdříve po třech měsících právní praxe a řízení před správními orgány druhého stupně nejdříve po šesti měsících právní praxe.

(2) Advokát nesmí ustanovit advokátního konci pienta svým zástupcem ve správním řízení před ústředními orgány státní správy, včetně řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím těchto orgánů.

Čl. 8

Společné ustanovení

(1) Advokát nesmí ustanovit advokátního koncipienta svým zástupcem v jakémkoliv řízení před vrchním soudem nebo Nejvyšším soudem.

(2) Ustanovení čl. 4 až 7 se nepoužijí, jedná-li se o ustanovení advokátního koncipienta zástupcem advokáta za účelem nahlížení do spisu a pořizování výpisů nebo opisů ze spisu, obstarání výpisů a opisů z veřejných seznamů (rejstříků), jakož i k provedení jiných obdobných úkonů.

(3) Právní praxí podle čl. 4 až 7 se rozumí právní praxe advokátního koncipienta (§ 5 odst. 1 písm. s) a § 58 odst. 3 zákona).

Jiný zaměstnanec advokáta

Čl. 9

(1) Advokát nesmí ustanovit jiného svého zaměstnance svým zástupcem k provedení úkonu právní pomoci, který spočívá v zastoupení ve správním řízení; to neplatí, jedná-li se o řízení před správním orgánem, který není ústředním orgánem státní správy, a jiný zaměstnanec advokáta získal

a) vysokoškolské vzdělání alespoň v rámci bakalářského studijního programu a byl zaměstnancem advokáta nebo společnosti podle § 15 zákona po dobu nejméně jednoho roku,

b) středoškolské vzdělání a byl zaměstnancem advokáta nebo společnosti podle § 15 zákona po dobu nejméně dvou let.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jedná-li se o ustanovení jiného zaměstnance advokáta jeho zástupcem za účelem nahlížení do správního spisu a pořizování výpisů nebo opisů ze správního spisu, obstarání výpisů a opisů z veřejných seznamů (rejstříků), jakož i k provedení jiných obdobných úkonů.

Část III.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 10

Toto usnesení se použije přiměřeně i v případech, kdy advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec je v pracovním poměru ke společnosti podle § 15 zákona.

Čl. 11

Předseda České advokátní Komory je na základě pí sem né žádosti advokáta v případech zvláštního zřetele hodných oprávněn

a) udělit výjimku z ustanovení čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 1,

b) zkrátit doby požadované právní praxe uvedené v čl. 4 až 7.

Čl. 12

Do dob požadované právní praxe uvedené v čl. 4 až 7 se započítává i právní praxe vykonaná podle dosavadních předpisů.

Čl. 13

Zrušuje se čl. 6 usnesení představenstva České advokátní komory čl. 5/1997 Věstníku, o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou a Komorou komerčních právníků České republiky do 30. června 1996 jako stavovských předpisů podle zákona Čl. 85/1996 Sb., o advokacii.2)

Čl. 14

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

 

JUDr. Karel Čermák, v. r.

předseda

České advokátní komory

1) Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů

2) Tímto usnesením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, usnesení představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 11. června 1991, jímž se stanoví pravidla výkonu substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných pracovníků advokáta v řízení před státními orgány.

 

 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

Rozpočet České advokání komory na rok 1999

Představenstvo České advokátní komory (dále jen "Komora") schválilo na své schůzi, která se konala dne 8. prosince 1998, následující rozpočet Komory na rok 1998:

 

Příjmy (v tis. Kč)

a) příspěvky ČAK 5.500 á 6.000 Kč 33 000

b) zápisné do seznamu advokátů 350 á 3.000 1 050

c) nájmy (Fortuna, Vinárna, Brno) 1 000

d) příjmy z popl. za advokátní a uznávací zkoušky 350 á 3.000 Kč 1 050

e) ostatní příjmy (inzeráty, ubyt.) 600

f) příjmy z úroků 3 000

CELKEM PŘÍJMY 39 700

Výdaje (v tis. Kč)

1. Provozní náklady

a) spotřební materiál 550

b) pohonné hmoty 40

c) náklady na reprezentaci a dary 200

d) provozní náklady a služby 1 600

e) náklady na ostrahu a pojištění 450

f) nájemné 1 530

g) náklady na opravy a udržování 480

h) spoje a poštovné 1 100

i) cestovné 260

j) investice + IIS 1 200

k) příspěvky tuzemským právnickým osobám 100

l) náhrady za ztráty času členům orgánů Komory 150

m) náklady na mzdy:

– mzdy zaměstnanců 9 350

– DPČ, DPP 120

– sociální a zdravotní pojištění 3 270

– paušální odměny 4 100

n) náklady na elektřinu 750

o) daň z příjmu 2 350

– DPH 500

– sněm advokátů 2 500

– nepřímé daně 70

CELKEM 30 670

2. Náklady zkuš.komise a stud. a vzděl. čin.

a) semináře (honoráře,cestovné, pohoštění, ubytování, nájem) 700

b) advokátní zkoušky (honoráře, cestovné, pohoštění, ubytování, nájem) 1 200

c) náklady na Bulletin advokacie 3 300

d) náklady na Právní praxi v podnikání SF

e) náklady na Věstník 500

f) knihovna 300

CELKEM 6 000

3. Organizační činnost Komory

a) náklady souv.s vedením seznamu advokátů 900

b) náklady na regionální sekce 650

c) náklady na styk s advokáty a propagaci 350

CELKEM 1 900

4. Mezinárodní činnost Komory

a) členské příspěvky mez. organizacím 300

b) náklady na zahraniční cesty 1 300

c) pohoštění a přepravné při mez. akcích 2 400

d) náklady na překlady a tlumočení 250

CELKEM 4.250

5. Náklady kontrolní rady

a) cestovné a ostatní služby (nájem) 300

b) náhrada ztráty času, pohoštění 200

CELKEM 500

6. Náklady kárné komise

a) cestovní 250

b) náhrada ztráty času, pohoštění 250

CELKEM 500

7. Náklady na objekt v Josefově Dole

a) údržba a opravy 50

b) elektřina, vodné-stočné, telefon, spotř. zboží 50

c) mzdové náklady 65

CELKEM 165

CELKEM VÝDAJE 43 985

 

Shrnutí (v tis. Kč):

Příjmy celkem 39.700.– Kč

Výdaje celkem 43.985.– Kč

Rozdíl – 4.285.– Kč

 

Poznámky a vysvětlivky

1) Rozpočet je sestaven jako schodkový z důvodu mimořádných výdajů v roce 1999, jež bude nutno vynaložit na uspořádání sněmu a mezinárodních akcí, které bude Komora zabezpečovat v tuzemsku. Schodek bude financován z výnosů Komory uložených na bankovních účtech.

2) Příjmy jsou rozpočtovány podle stávajícího počtu advokátů s tím, že se předpokládají úlevy z příspěvkové povinnosti přibližně u 3 % advokátů. Výdaje jsou vesměs odvozeny ze skutečnosti vykazované za rok 1998.

3) Ke zvýšení dochází zejména u provozních nákladů, a to v následujících položkách:

– nájemné – objekt na Senovážném nám., kde došlo ke zvýšení nájemného v průběhu roku 1998, takže pro rok 1999 bylo třeba finanční prostředky přiměřeně zvýšit,

– spoje a poštovné – v průběhu minulého roku došlo rovněž ke zvýšení poplatků, takže celkový náklad bude ve srovnání s rokem 1998 vyšší,

– investice – je rozpočtována částka 1,200.000 Kč, která sestává z částek 420.000.– Kč za zpracování projektu Integrovaného informačního systému (IIS), 60.000.– Kč za autorský dozor s tím, že počáteční investice při realizaci tohoto projektu by v roce 1999 neměly přesáhnout částku 500.000.– Kč. Zbývajících 200.000.– Kč je plánováno na běžné investice, jejichž potřeba vznikne v průběhu rozpočtového období,

– mzdové náklady a paušální odměny – rozpočet vychází ze skutečnosti roku 1998 s přihlédnutím k počtu zaměstnanců a ostatních osob činných pro Komoru v roce 1998 s navýšením o 10 % z důvodů předpokládané inflace,

– samostatnou položkou jsou náklady sněmu, které jsou odhadovány na 2,5 mil. Kč, což odpovídá předchozím nákladům vynaloženým na uspořádání minulého sněmu.

3) Ke zvýšení výdajů dochází také u mezinárodních akcí, které Komora v roce 1999 uspořádá v tuzemsku. V nákladech je uvažován česko-rakouský seminář na téma Vztahy mezi advokáty a soudci, dále spoluúčast Komory při organizaci zasedání výkonného výboru
STAGE a konečně semináře s účastí zahraničních lektorů pro členy Výboru lidských práv a spolupráce s Radou Evropy. Nejvyšší nákladovou položkou bude organizace konference k etice advokacie, která by se měla konat ve spolupráci s Radou Evropy v termínu 3. – 5. 11. 1999 a kde předběžné náklady vyčíslené firmou Guarant po odečtení pronájmu sálů činí přibližně 1.200.000.– Kč, a dále organizace konference IBA, kde jsou náklady odhadovány na částku přibližně 700.000.– Kč. Organizaci těchto mezinárodních akcí odpovídá i příslušné zvýšení položky nákladů na překlady a tlumočení.

4) Do rozčlenění příjmů a výdajů rozpočtu na jednotlivá kalendářní čtvrtletí roku 1999 je možno nahlédnout v účtárně kanceláře České advokátní komory.

 

 

Školení advokátních koncipientů a témata povinných seminářů pro rok 1999

Představenstvo České advokátní komory vyhlašuje podle čl 9. odst. 4 a čl. 10 odst. 6 usnesení představenstva č. 1/1998 Věstník (dále jen “usnesení”) o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, program, místo a termín vstupního a závěrečného školení advokátních koncipientů pro r. 1999 a místo a témata povinných seminářů.

I. Vstupní školení

(zaměřené na předpisy upravující poskytování právních služeb – čl. 9 odst. 3 usnesení)

Místo: Hotel Juniorcentrum Seč

Termín: jarní od 22. 3. do 26. 3. 1999, podzimní od 20. 9. do 24. 9. 1999 – sedm půldenních programových bloků, pondělí – pátek se zachováním půldne volna

Program vstupního školení:

1. Kapitoly z dějin advokacie a prameny advokátního práva

2. Práva a povinnosti advokáta a kárná odpovědnost

3. Pravidla profesionální etiky a soutěže advokátů

4. Orgány České advokátní komory, včetně vstupní informace o mezinárodních advokátních organizacích

5. Způsoby výkonu advokacie počínaje praxí advokátního koncipienta po výkon vlastní praxe advokáta

6. Povinnost mlčenlivosti advokáta

7. Vedení advokátní kanceláře advokáta

8. Odměňování advokáta a advokátní tarif

II. Závěrečné školení

(zaměřené na základní otázky z oborů, které jsou předmětem advokátní zkoušky – čl. 9 odst. 3 usnesení)

Místo: Hotel Juniorcentrum Seč

Termín: jarní od 12. 4. do 16. 4. 1999, podzimní od 4. 10. do 8. 10. 1999 – sedm půldenních programových bloků, pondělí – pátek se zachováním půldne volna

Program:

1. Občanské právo hmotné a procesní (dva půldenní bloky)

2. Obchodní právo (jeden půlden)

3. Trestní právo hmotné a procesní (dva půldenní bloky)

4. Ústavní a správní právo (jeden půlden)

5. Advokátní právo a stavovské předpisy (jeden půlden)

Školení bude zaměřeno zejména na obsahové a metodické otázky advokátních zkoušek se zvláštním zřetelem na nejčastější chyby a nedostatky uchazečů o vykonání advokátní zkoušky.

III. Povinné jednodenní oblastní semináře

Místo: Praha, Olomouc – každý seminář obsahuje dvě půldenní témata

První rok právní praxe

1a) Zastoupení advokátem v občanskoprávním řízení

1b) Meze obhajoby (trestní právo procesní a hmotné, etika)

2a) Občanskoprávní žaloby a petity

2b) Obhajoba v přípravném řízení

3a) Zastoupení advokátem ve správním řízení

3b) Obhajoba obhájcem při hlavním líčení a v řízení před soudem II. stupně

4a) Otázky dokazování v trestním řízení

3b) Obecná ustanovení o obchodních společnostech

Druhý rok právní praxe

1a) Obchodní společnosti

1b) Náhrada škody podle občanského zákoníku a zákoníku práce

2a) Obchodní závazkové vztahy

2b) Slovní projevy advokáta, zejména obhajovací řeč v trestním řízení a závěrečné návrhy v civilním řízení

3a) Vybrané otázky stavebního práva

3b) Vybrané otázky obecné části trestního zákona

4a) Katastrální právo, zejména převody nemovitostí

4b) Výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodněprávních věcech

Třetí rok právní praxe

1a) Spoluvlastnictví a majetkové právo manželské

1b) Cenné papíry

2a) Konkurs a vyrovnání

2b) Bytové a nebytové nájmy

3a) Obhajoba ve věcech násilných trestných činů

3b) Evropské instituce na ochranu lidských práv

4a) Vybrané otázky z kriminalistické taktiky a techniky

3b) Správa daní a poplatků

Termíny konání těchto seminářů budou sděleny každému advokátnímu koncipientovi podle zařazení do seminární skupiny.

IV. Fakultativní semináře (čl. 13 usnesení)

1. Obhajoba ve věcech hospodářských trestných činů

2. Obhajoba ve věcech trestných činů v dopravě

3. Aktuální otázky rodinného práva

4. Řízení před Ústavním soudem

5. Mediální právo v praxi, ochrana osobnosti

6. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona čl. 82/1998 Sb.

7. Zákony o bankách, investičních společnostech a investičních fondech

8. Práva duševního vlastnictví

9. Rada Evropy a její soudní mechanismy

10. Exekuční řízení

11. Obchodní závazkové vztahy

12. Vybrané otázky z pracovního práva

 

 

Zápisy v seznamu advokátů od 16. října 1998 do 10. prosince 1998

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon

04723 Bartošová Michaela, Mgr. 01.11.98 Kolín I., Husova 48

90130 Carey II. John Harvey 12.11.98 Hostivice, Na Pískách 522

90131 Coate Brian Russel 12.11.98 Praha 1, Václavské nám.57/813 02/21662111

04690 Holubová Věnceslava, JUDr. 01.11.98 Praha 5, Renoirova 624

04702 Horáková Vladimíra, Mgr. 01.11.98 Mělník, 28.října 321

04749 Hrdličková Magdalena, Mgr. 19.11.98 Praha 6, Lomená 20 02/3112731

04706 Jablonská Eva, JUDr. 22.10.98 Praha 1, 28.října 1001/3 02/24229954

90132 Jacobs Gerald Lee 12.11.98 Praha 1, Václavské nám. 57/813 02/21662111

04707 Janík Michal, Mgr. 01.11.98 Příbram VIII., Brodská 97 0306/217 38

90133 Jähnke Achim Fritz 12.11.98 Praha 1, Jungmannova 34 02/24098601-4

04728 Jeřábek Marian, Mgr. 22.10.98 Brno, Ečerova 16 05/43523234

04709 Krtil Martin, Mgr. 22.10.98 Praha 9, Jandova 3 02/825688

04730 Krutilová Hana, Mgr. 01.11.98 Šlapanice u Brna, Brněnská 1347/91 05/44245008

04731 Křenková Jana, Mgr. 01.11.98 Velké Meziříčí, Čechova 12 0602-517467

04710 Kříž Martin, Mgr. 22.10.98 Praha 1, Husova 7 02/24248604

04732 Kučera Daniel, Mgr. 01.11.98 Vrchlabí, Liščí kopec 1297 0438/22973

04711 Kuhajda Lukáš, Mgr. 22.10.98 Plzeň, U Zvonu 11 019/7222906

04712 Mišinger Jaroslav, Mgr. 23.10.98 Brno, Mezníkova 17 05/41210284

04714 Nečásková Lucie, Mgr. 01.11.98 Praha 1, Lazarská 5 02/24947158

04746 Oehm Petr, Mgr. 05.11.98 Praha 4, Bohrova 10 02/4717900

90137 Paulsen Vera 19.11.98 Praha 1, Jindřišská 34 02/241 033 16

04715 Pavlovský Marek, Mgr. 22.10.98 Praha 5, Plzeňská 4 02/548839

04735 Petrjánoš Marek, Mgr. 01.11.98 Brno, Koniklecova 2 05/42133430

04717 Roubík Tomáš, JUDr. 01.11.98 Praha 7, Ovenecká 23 02/376196

04620 Sedlář Pavel, JUDr. 01.11.98 Praha 1, Ve Smečkách 31/19 02/96224112

90138 Shaheen Michael Albert 12.11.98 Praha 1, Jindřišská 34 02/241 033 16

04738 Straubová Alena, Mgr. 01.11.98 Brno, Tučkova 7 05/41246389

90140 Svoboda-Mascher Magda, Mag. 12.11.98 Praha 1, Národní 10 02/24913453

04754 Šťovíček Jan, Mgr. 19.11.98 Praha 1, 28. října 1001/3 02/242 127 26

04740 Tomíček Daniel, Mgr. 01.11.98 Moravská Ostrava, 28.října 4 069/225384

04719 Vacek Petr, JUDr. 01.11.98 Praha 6, Liborova 11 02/20513471

04721 Vaškevič Alexandr, Mgr. 22.10.98 Plzeň, Kamenická 1 019/227787

04755 Veverka Václav, JUDr. 19.11.98 České Budějovice, Staroměstská 21 038/32549

04720 Vyskočáni Vlastimil, Mgr. 01.11.98 Praha 8, Sokolovská 61 02/24816912

04722 Vyžrálková Jana, Mgr. 01.11.98 Praha 1, Štěpánská 39 02/96226042

04742 Wraniková Jana, Mgr. 22.10.98 Slezská Ostrava, Občanská 18 069/6242582

90142 Zeiner Hans Georg, Dr. 12.11.98 Praha 1, Maiselova 15 02/24812301

04744 Žabenská Světlana, Mgr. 22.10.98 Brno, Erbenova 1-Drobného 48 05/45544227

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

00837 Müldner Bedřich, JUDr. 07.11.98 § 8 odst. 1 pís. a)

03090 Střeštík Pavel, JUDr. 27.10.98 § 8 odst. 1 pís. a)

03048 Svoboda Svatopluk, JUDr., CSc. 01.11.98 § 8 odst. 1 pís. h)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

08017 Horák Jan, Mgr. 01.12.98 § 9 odst. 1 pís. a)

04084 Marková Dobromila, JUDr. 31.10.98 § 9 odst. 1 pís. a)

03995 Musil Miroslav, JUDr. 31.10.98 § 9 odst. 1 pís. a)

01293 Pilař Jan, JUDr. 01.12.98 § 9 odst. 1 pís. a)

03371 Pítra Vladimír, Mgr. 18.10.98 § 9 odst. 1 pís. a)

07953 Sechterová Jaroslava, JUDr. 01.11.98 § 9 odst. 1 pís. a)

03201 Vocetková Vladimíra, JUDr. 02.11.98 § 9 odst. 1 pís. a)

01413 Zahradníková Alena, Mgr. 30.11.98 § 9 odst. 1 pís. c)

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

02856 Kruliš Petr, JUDr. 31.10.98 § 7 odst. 1 pís. a) zák.č.128/1990 Sb.

02214 Schönfeld Tomáš, JUDr. 01.12.98 § 9 odst. 1 pís. c) zák.č.85/1996 Sb.

 

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 16. října 1998 do 10. prosince 1998

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg.č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

K10801 Barešová Jarmila, Mgr. 02.11.98 Česeneková Jitka, Mgr. Praha 3, Baranova 29

K10848 Biedermannová Barbora, Mgr. 26.10.98 Hasch Alexandr, Dr. Praha 1, Na Příkopě 27

K10819 Bošková Michaela, Mgr. 13.11.98 Kaiser Tomáš, JUDr. Praha 2, Karlovo nám.19

K10780 Boudná Jelena, Mgr. 01.11.98 Komrska Václav, JUDr. Praha 10, Světická 10

K10832 Bouzek Tomáš, Mgr. 01.12.98 Šimák František, JUDr. České Budějovice, Tylova 4

K10852 Břečka Petr, Mgr. 01.11.98 Advokátní společnost Pánek, Štancl a spol., v. o. s. Jihlava, Smetanova 3

K10834 Bugár Pavel, Mgr. 01.12.98 Kolářová Jarmila, JUDr. Praha 5, Janáčkovo nábř. 39

K10843 Havlíček Patrik, Mgr. 02.11.98 Víška Petr, JUDr. Plzeň, nám. Republiky 37

K10824 Hejlová Markéta, Mgr. 03.11.98 Karpíšek Jiří, Mgr. Praha 10, Nad Olšinami 27

K10766 Horečka Čestmír, JUDr. 01.11.98 Kaláč Jaromír, JUDr. Zlín, Nad Ovčírnou V. 1591

K10853 Hýbalová Hana, Mgr. 01.12.98 Zachariáš Evžen, JUDr. Pardubice, Sladkovského 505

K10846 Chloupková Jana, Mgr. 01.11.98 Laštovička Karel, JUDr. Praha 1, Vodičkova 26

K10811 Janda Jindřich, Mgr. 01.11.98 Giese Ernst Praha 1, U železné lávky 10/568

K10837 Kasl Libor, Mgr. 16.11.98 Šendera Richard, JUDr. Sokolov, K.H.Borovského 63

K10828 Kleisl Ladislav, Mgr. 02.11.98 Májová Zlata, JUDr. Olomouc, Dolní nám. 47

K10830 Kodejšová Lucie, Mgr. 01.11.98 Švitorka Vítězslav, JUDr. Liberec 3, 1. máje 863/9

K10826 Kodera David, Mgr. 20.10.98 Majer Roman, JUDr. Plzeň, Žižkova 54

K10816 Kolátorová Pavlína, Mgr. 01.11.98 Pezlarová Dobroslava, Mgr. Jihlava, Jiráskova 32

K10817 Košíček Josef, Mgr. 01.11.98 Rožnovská Jana, JUDr. Brno, Pekařská 68

K10844 Kotrba Luboš, Mgr. 23.11.98 Svoboda Miroslav Praha 2, Belgická 3

K10781 Kožená Andrea, Mgr. 02.11.98 Pekárek Jan, Mgr. Praha 6, Parléřova 10

K10840 Loskot Miloslav, Mgr. 16.11.98 Tesař Petr, JUDr. Praha 3, Přemyslovská 12

K10835 Markovič Tomáš, Mgr. 11.11.98 Bárta Ivo, JUDr. Praha 1, Staroměstské nám. 15

K10845 Nový Dušan, Mgr. 01.12.98 Knobloch Petr, JUDr. Plzeň, Františkánská 7

K10839 Pechová Kateřina, Mgr. 01.12.98 Nemeth Věslav, JUDr. Praha 1, Hybernská 12

K10777 Penková Lucie, Mgr. 03.11.98 Weil,Gotshal & Manges, v. o. s. Praha 1, Křižovnické nám. 1

K10850 Poch Jaroslav, JUDr. 16.11.98 Hanuš Pavel, JUDr. Plzeň, Purkyňova 21

K10836 Pugnerová Lenka, Mgr. 16.11.98 Čihák Libor, Mgr. Sokolov, K.H.Borovského 63

K10841 Rosický Tomáš, Mgr. 01.11.98 Advokátní společnost Pánek, Štancl a spol., v. o. s. Jihlava, Smetanova 3

K10775 Saska Petr, Mgr. 01.11.98 Tauber Jiří, JUDr.Ing. Ústí nad Labem, U Tonasa 2

K10428 Šimerdová Markéta, Mgr. 23.11.98 Soukupová Regina, JUDr. Praha 1, Újezd 450

K10833 Šimice Petr, Mgr. 01.11.98 Sobotka Jiří, JUDr. Nymburk, Palackého čp. 223/5

K10779 Šimků Michal, Mgr. 01.11.98 Romanovský Milan, Mgr. Praha 3, Vinohradská 58

K10778 Vachuda Jaroslav, Mgr. 01.11.98 Starý Jiří, JUDr. Praha 10, Korunní 106

K10854 Velc Aleš, Mgr. 12.11.98 Halačková Zuzana, JUDr. Chornice, Nádražní 18

K10776 Vilimovský Miroslav, JUDr. 02.11.98 Panenka Josef, JUDr. Praha 6, Bělohorská 70

K10788 Vogel Michal, Mgr. 02.11.98 Sokol Jaroslav, JUDr. Jablonec n.Nisou, Máchova 11

K922 Železná Jitka, Mgr. 01.11.98 Klouda Milan, JUDr. Praha 3, Roháčova 77

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg.č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

K9195 Bartošová Michaela, Mgr. 31.10.98 04723

K10827 Doležal Michal, Mgr. 01.12.98

K9914 Horáková Vladimíra, Mgr. 31.10.98 04702

K9401 Hrabaňová Kateřina, Mgr. 01.11.98

K9006 Janík Michal, Mgr. 30.10.98 04707

K9062 Krtil Martin, Mgr. 21.10.98 04709

K9236 Krutilová Hana, Mgr. 31.10.98 04730

K963 Křenková Jana, Mgr. 31.10.98 04731

K9279 Kříž Martin, Mgr. 21.10.98 04710

K10068 Kubíček Boris, JUDr. 06.12.98

K9165 Kuhajda Lukáš, Mgr. 22.10.98 04711

K9129 Nečásková Lucie, Mgr. 31.10.98 04714

K10721 Nováková Jiřina, Mgr. 01.12.98

K10290 Novotná Kateřina, Mgr. 01.12.98

K9452 Oehm Petr, Mgr. 04.11.98 04746

K9205 Pavlovský Marek, Mgr. 21.10.98 04715

K175 Petrjánoš Marek, Mgr. 31.10.98 04735

K9180 Šťovíček Jan, Mgr. 19.11.98 04754

K9201 Tomíček Daniel, Mgr. 31.10.98 04740

K9922 Vacek Petr, JUDr. 31.10.98 04719

K9155 Vaškevič Alexandr, Mgr. 21.10.98 04721

K732 Vyskočáni Vlastimil, Mgr. 31.10.98 04720

K9229 Wraniková Jana, Mgr. 21.10.98 04742

 

 

Oprava údaje na str. 37 Věstníku ČAK 1998, částka 3/1998:

“K10607 Marvanová Hana, JUDr.”

 

 

Vydává: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1

Distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6

Vychází: Podle potřeby.

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 6145/96 ze dne 11. 12. 1996.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi