Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1998, č. 3

Ročník 1998

VĚSTNÍK

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

 

Částka 3

Rozeslána dne 12. listopadu 1998

OBSAH:

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky České advokátní komory za r. 1997

Oznámení o změně rozpočtu České advokátní komory na r. 1998

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí r. 1999

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí r. 1999

Zápisy v seznamu advokátů od 16. dubna 1998 do 15. října 1998

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 16. dubna 1998 do 15. října 1998

 

 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za r. 1997

Účetní uzávěrka České advokátní komory (dále jen “Komora”) za rok 1997, ověřená auditorskou zprávou ze dne 23. 6. 1998 auditorky Ing. Marie Michálkové, vykazuje:

běžné příjmy 41,297.000,– Kč

výdaje 37,643.000,– Kč

přebytek 3,654.000,– Kč

Zdroje a čerpání finančních prostředků jsou patrné z následujících údajů:

 

Příjmy (v tis. Kč)

Rozpočet Skutečnost

a) Příspěvky na činnost Komory 34.200 33.913

b) Zápisné 450 825

c) Nájmy 1.100 1.640

d) Ostatní příjmy 900 2.894

e) Advokátní zkoušky – 600

f) Bulletin advokacie – 53

g) Úroky – 1.372

Příjmy celkem 36.650 41.297

 

Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení příjmů o 4,197.000,- Kč. Zvýšení příjmů představuje především příjem za prodej nemovitosti Lhota ve výši 2,500.000,– Kč a vyšší příjmy za zápisného a nájemného a neplánované příjmy z advokátních zkoušek a úroků.

 

Výdaje (v tis. Kč)

Rozpočet Čerpání

l. Provozní náklady

a) spotřební materiál 706

elektřina 511

pohonné hmoty 33

náklady na reprezentaci 140

Celkem 3.200 1.390

b) opravy a udržování 311

ostatní služby 1.123

poštovné a spoje 808

cestovné 199

nájmy 1.027

Celkem 6.700 3.468

c) ostatní náklady, dary 1.000 880

d) pojistné ostatní a ostraha 400 396

e) přísp.tuz. a zahr.práv.

osobám 150 56

f) mzdové náklady, soc.

a zdr. pojištění paušální

odměny 11.700 12.688

funkční odměny, náhrady

ztráty času 430

g) styk s advokáty a propagace – 230

Provozní náklady celkem 23.150 19.538

 

2. Daně

a) DPPO 2.400 1.566

b) DPH 1.500 –

Daně celkem 3.900 1.566

 

3. Náklady zkuš. komise a stud. a vzděl. čin.

a) semináře vč. honorářů 500 519

b) náklady BA 1.900 3.192

c) náklady PPP 1.900 3.172

d) knihovna 1.000 327

e) adv.zkoušky 500 864

f) věstník – 315

Celkem 5.800 8.389

 

4. Organizační činnost Komory

a) seznam advokátů 600 840

b) regionální akce 400 387

Celkem 1.000 1.227

 

5. Mezinárodní činnost

a) příspěvky mezinár. org. 400 228

b) zahraniční cesty

a reprezentace 700 1.173

Celkem 1.100 l.401

 

6. Náklady kontrolní rady

a) cestovné a ostatní služby 600 206

b) náhrada ztráty času 400 178

Celkem 1.000 384

7. Náklady kárné komise

a) cestovné a ostatní služby 600 214

b) náhrada ztráty času 610 98

Celkem 1.210 312

 

8. Náklady Josefův Důl

a) opravy a údržba 150 1.777

 

9. Odpisy – 3.049

 

VÝDAJE CELKEM 37.310 37.643

 

Výdaje byly oproti předpokládanému čerpání nižší, a to zejména v položce provozních nákladů a v položce daní, které nebyly zálohově roce 1997 placeny, když hospodaření za rok 1996 vykázalo ztrátu 2,936.000,– Kč.

Také náklady kontrolní rady a kárné komise nebyly čerpány v položce náhrada ztráty času v předpokládané výši.

Naproti tomu výdaje byly překročeny v oblasti nákladů zkušebních komisí a ve studijní a vzdělávací činnosti, kde zejména náklady časopisů se zvýšily o 70 % a o nově vzniklé náklady na vydávání Věstníku.

V organizační činnosti Komory došlo k překročení výdajů za seznam advokátů v souvislosti se zvýšeným počtem výtisků přibližně o jednu třetinu.

Náklady na opravu a údržbu nemovitosti v Josefově Dole nebyly v rozpočtu plánovány a stavební úpravy, které se v průběhu roku ukázaly jako nezbytné a naléhavé, si vyžádaly investice ve výši 1,777.000,– Kč.

V této zprávě není zahrnuto hospodaření se sociálním fondem, které bylo samostatně projednáno představenstvem Komory na schůzi dne 10. 2. 1998. Z této zprávy vyplynulo, že příjmy do sociálního fondu, sestávající z ročních odvodů advokátů, výnosů z pokut, úroků a splátek z poskytnutých půjček činily v roce 1997 celkem 4,451.000,– Kč. Výdaje v roce 1997 činily 2,002.000,– Kč. Rozdíl ve výši 2,449.000,– Kč byl převeden na samostatný účet sociálního fondu, který spolu se zůstatkem z předchozích let vykazuje k 31. 12. 1997 částku 8.658.000,– Kč. Vyčíslený zůstatek sestává z finanční hotovosti ve výši 5,635.000,– Kč, a dosud nezaplacených pohledávek z poskytnutých půjček ve výši 3,023.000,– Kč.

Auditorská zpráva k účetní uzávěrce za rok 1997 konstatuje, že nezjistila žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není vedeno průkazně, úplně a správně. Účetní závěrka sestavená Komorou k 31. 12. 1997 podává věrný obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledcích hospodaření za rok 1997.

S podrobným rozpisem jednotlivých příjmových i výdajových položek se mohou advokáti seznámit v kanceláři Komory.

V souladu s článkem 52 organizačního řádu představenstvo Komory zprávu o hospodaření s finančními prostředky po projednání schválilo na zasedání konaném dne 7. a 8. září 1998 a doporučilo její zveřejnění ve Věstníku ČAK.

V Praze dne 28. 8. 1998

JUDr. Jiří Klouza

tajemník

 

 

 

Oznámení o změně rozpočtu České advokátní komory na r. 1998

Představenstvo České advokátní komory projedna lo na schůzi, konané ve dnech 7. a 8. září 1998, čerpá ní rozpočtu Komory za I. pololetí roku 1998 a konsta tovalo, že příjmy v roce 1998 se ve srovnání s přijatým rozpočtem zvýší z předpokládaných 36,000.000,– Kč na 39,600.000,– Kč.

Naproti tomu výdaje, vykazované v I. polovině r. 1998 jak v provozních nákladech, tak i v nákladech na studijní a vzdělávací činnost, nasvědčují tomu, že i při respektování úsporných opatření budou představovat celkem 39,400.000,–Kč.

V souladu s čl. 48 organizačního řádu představenstvo České advokátní komory přijalo změnu schváleného rozpočtu, po dle níž celkové příjmy činí 39,600.000,–Kč a celkové výdaje 39,400.000,– Kč. Rozdíl ve výši 200.000,– Kč bude převeden do rezervního fondu.

 

 

 

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 1999

Česká advokátní komora oznamuje, že advokátní zkoušky v prvním pololetí roku 1999 se budou konat ve dvou termínech, a to

15. až 17. března 1999 (písemná část advokátní zkoušky)

29. až 31. března 1999 (ústní část advokátní zkoušky)

a

17. až 19. května 1999 (písemná část advokátní zkoušky)

31. května až 2. června 1999 (ústní část advokátní zkoušky).

Přihlášku k advokátní zkoušce podle § 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

na první termín advokátních zkoušek do 15. ledna 1999

na druhý termín advokátních zkoušek do 15. března 1999.

Součástí přihlášky jsou doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”) a že uhradil poplatek za zkoušku stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 3.000 Kč.

Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona (výkon právní praxe advokátního koncipienta po dobu alespoň tří let), je součástí přihlášky i žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

Poplatek za advokátní zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51.

Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů. Advokátní zkoušku lze složit pouze v jazyce českém nebo slovenském.

 

 

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí roku 1999

Česká advokátní komora oznamuje, že uznávací zkoušky v prvním pololetí roku 1999 se budou konat dne

22. dubna 1999.

Přihlášku k uznávací zkoušce podle § 14 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

do 28. února 1999.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče a označení některého z cizích jazyků používaných běžně v mezinárodním styku, ve kterém uchazeč hodlá uznávací zkoušku složit.

Součástí přihlášky je prohlášení uchazeče, že splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”), doklad prokazující, že uchazeč je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v cizím státě, jakož i doklad o zaplacení poplatku za uznávací zkoušku stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona ve výši 3.000 Kč. Poplatek za uznávací zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51.

Předseda zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky vyrozumí uchazeče, kteří budou splňovat zákonné podmínky, o konání zkoušky a jejím časovém rozvrhu a o složení zkušebního senátu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se uznávací zkouška koná, a současně jim zašle právní předpisy o poskytování právních služeb a stavovské předpisy České advokátní komory v jazyce označeném v přihlášce ke zkoušce.

Bližší písemné informace o uznávacích zkouškách a jejich organizaci a průběhu poskytne kancelář České advokátní komory na základě žádosti uchazeče.

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátů od 16. dubna 1998 do 15. října 1998

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Telefon

90101 Allez Antoine 12.05.98 Praha 1, Křižovnické nám. 2 02/24097410

04684 Baránik Alojz, JUDr. 01.10.98 Praha 6, Thákurova 16 02/3114240

04672 Barvínková Jana, JUDr. 01.10.98 Brno, Kozí 4 05/42221693

04604 Bendová Markéta, Mgr. 01.07.98 Praha 1, Václavské nám. 57 02/21662264

04685 Beníček Petr, JUDr. 01.10.98 Ostrava 1, Matiční 20 069/6118465/l.170

04553 Beranová Kateřina, Mgr. 01.05.98 Vysoké Mýto, nám.Přem.Otakara II.č.186 0468/21317

90103 Beyer Gerald, Dr. 12.05.98 Praha 1, U Železné lávky 10 02/533252

04562 Bidlová Jitka, Mgr. 01.05.98 Praha 2, V Tůních 3 02/96200001-4

04673 Biel Roman, Mgr. 01.09.98 Kolín, Sokolská 103 0602 138787

04563 Bokůvka Radim, Mgr. 01.05.98 Ostrava 1, Masarykovo nám. 21 069/23 14 23

04660 Bouček Martin, Mgr. 01.08.98 Hradec Králové, P.Hanuše 252 049/5533427

04661 Boučková Šárka, Mgr. 23.07.98 Brno, Poštovská 1 05/42210411

04686 Bretschneider Ivan, JUDr. 01.10.98 Praha 8, Nad Mazankou 34 02/90024469

03922 Bronec Milan, JUDr. 23.09.98 České Budějovice, Žižkova 1

04564 Brož Josef, Mgr. 01.05.98 Praha 1, Senovážné nám.č.3 02/24229917-8

04630 Bučková Ivana, JUDr. 01.07.98 Brno, Kounicova 67a 05/41235394

04662 Budinský Bohumil, Mgr. 01.08.98 Hradec Králové, Nerudova 863 049/5514585

04565 Burianová Klára, Mgr. 01.05.98 Praha 1, Křižovnické nám.2 02/24097410

90104 Caperton Christopher 12.05.98 Praha 1, Malá Štupartská 9 02/24817145

04566 Cejnarová Andrea, Mgr. 01.05.98 Praha 1, Krocínova 1 02/242 292 87

04663 Cejnková Hana, JUDr. 01.08.98 Jihlava, Brtnická 21 066/28121

90105 Cernik Petra 12.05.98 Praha 1, Rybná 14 02/21844381

04687 Čáp Aleš, Mgr. 01.10.98 Jihlava, Židovská 31 066/20580

04664 Čecháková Klára, Mgr. 01.08.98 Olomouc, Pavelčákova 20 068/5223823

04631 Černý Jiří, Mgr. 01.07.98 Praha 6, Českomalínská 27 02/3113584

04658 Čihák Libor, Mgr. 01.07.98 Sokolov, K.H.Borovského 63 0168/622500

04603 Deveraux Daniela C.B. 28.05.98 Praha 1, Klimentská 46 02/21855001

04632 Dimitrovová Renata, Mgr.Ing. 01.09.98 Brno, Zelný trh 12 05/42210005

04683 Dlouhý Michal 01.09.98 Praha 1, Staroměstské nám.15 02/24811796

04633 Doležalová Eva, JUDr. 01.07.98 Trutnov, Vodní 177 0439/800209

04634 Drobil Pavel, Mgr. 01.07.98 Slezská Ostrava, Občanská 18 069/6242582

04688 Dvouletý Aleš, JUDr. 23.09.98 Praha 2, Londýnská 53 02/66312827

90108 Ebhardt Horst, Dr. 12.05.98 Praha 1, Opatovická 2 02/24917032

04689 Erhard Jaroslav 23.09.98 Plzeň-Lochotín, Pod Vinicemi 2 019/531726

04606 Fajmon Ivo, JUDr. 01.08.98 Praha 4, 5.května 31 02/431265

90109 Faulkner Isabelle 12.05.98 Praha 1, U Prašné brány 3 02/24811677

04567 Géci Pavel, Mgr. 01.05.98 Praha 1, Václavské nám.47 02/216 255 25

04568 Goyová Zuzana, Mgr. 01.05.98 Praha 5, Radlická 28/663 02/544456-8

04538 Hanka Martin, JUDr. 01.05.98 Praha 2, Slavojova 9 0602 310579

90111 Hartmann Volker 12.05.98 Praha 2, Záhřebská 30 02/24238023

04605 Havel Luboš, Mgr. 23.06.98 Praha 4, Budějovická 1 02/61122801

04569 Havlín Miroslav, JUDr. 30.04.98 Soběhrdy, Soběhrdy 38 0301/956128

04635 Hájovský Aleš, Mgr. 01.09.98 Tachov, nám.Republiky č.57 0184/721685

04570 Hermanovský Pavel, Mgr. 01.05.98 Mělník, Palackého nám. 130 0206/622890

04554 Holubec Jan, JUDr. 01.05.98 Jaroměř, Na vrších 467

04556 Honzíčková Iva, JUDr. 01.05.98 Vysoké Mýto, nám.Přem.Otakara II.č.186 0468/21317

04571 Hrachy Petra, Mgr. 01.05.98 Praha 2, V Tůních 3/1637 02/90005269

04607 Hrubý Antonín, JUDr. 01.07.98 Praha 4, Vzdušná 582 02/4717046

04572 Hrušovská Naděžda, JUDr. 01.05.98 Plzeň, Rodinná 24 019/7541478

04608 Charvátová Alena, Mgr. 01.07.98 Praha 9, Teplická 17

04573 Ilczyszynová Noemi, Mgr. 01.07.98 Praha 3, Koněvova 80 02/6442624

04659 Janečka Jiří, Mgr., Dr. 01.07.98 Zlín, Záramí 92 067/7213854

04691 Janků Michaela, Mgr. 01.10.98 Pardubice, Zelenobranská 70 040/517706

04595 Janouch Jindřich, JUDr. 01.09.98 Skřivany, Starohradská 120 0448/22668

04609 Jindřichová Ladislava, Mgr.Ing. 01.07.98 Klatovy, Riegrovy sady 138 0186/25202,20468

04574 Jindřichovský Petr, Mgr. 01.05.98 Praha 1, Václavské nám.47 02/216 255 25

90112 Jones Mark Stephen 12.05.98 Praha 1, Malá Štupartská 9

04636 Jurková Danuše, JUDr. 01.07.98 Rožnov p.Radhoštěm, Slezská 1129 0651/57796

04610 Karafiátová Eva, Mgr. 01.07.98 Praha 5, Zborovská 11 02/57316915

04575 Karel Jaroslav, JUDr. 01.07.98 Plzeň, Plaská 45 019/524229

04577 Kašparová Barbora, JUDr. 01.05.98 Liberec 4, Revoluční 123/17 048/5110160

04665 Kán Vladimír, JUDr. 23.07.98 Brno, Gajdošova 54

04611 Koláček David, Mgr., LL.M. 01.07.98 Praha 1, Staroměstské nám.15 02/24811796

04578 Kolínová Ladislava, Mgr. 01.05.98 Hradec Králové, Mostecká 290 049/5512627

04666 Komárková Regina, Mgr. 01.08.98 Brno, Pellicova 8a 05/43235186

04667 Komka František, JUDr. 23.07.98 Praha 4, Krhanická 717

04579 Komůrka Luboš, Mgr. 01.05.98 Jihlava, Benešova 46 066/22689

04637 Konečný Petr, Mgr.Ing. 01.07.98 Olomouc, Sokolská 1 068/5223861

04580 Kořínková Dana, Mgr. 01.05.98 Praha 1, Karolíny Světlé 6-8 02/24108000

04581 Kostrhun Pavel, Mgr.Ing. 01.05.98 Chomutov, nám. 1.máje 96/97 0396/651840

90113 Kouba David 12.05.98 Praha 1, Karolíny Světlé 6-8 02/24108000

04674 Koutná Renáta, JUDr. 20.08.98 Jablonec n.Nisou, Smetanova 13 0428/254 17

04596 Králík Stanislav, Mgr. 01.06.98 Hodonín, Svatopluka Čecha 4 0628/24323

04597 Krejbichová Věra, JUDr. 01.07.98 Krásný Dvůr, Potoční 65 0399/614253

04638 Kropík Vladimír, Mgr. 01.07.98 Suchdol n/Lužnicí, 28. října 190 0333/781468

04576 Kusá Jarmila, JUDr. 01.05.98 Praha 1, V jámě 1 02/24162027

04612 Kvačková Lucie, Mgr. 01.08.98 Praha 2, Wenzigova 5 02/242 611 15

04692 Lammelová Jana, Mgr. 01.10.98 Olomouc, Kosmonautů 8 068/5516226

90114 Leman Carol Lynn 15.05.98 Praha 1, Krakovská 9 02/22107111

04582 Mačí Michaela, Mgr. 01.05.98 Praha 5, nám.Kinských 3 02/536344

04583 Machová Zdeňka, Mgr. 01.05.98 Jihlava, Smetanova 3 066/26300

04639 Malá Jana, Mgr. 01.07.98 Chrudim IV., Rooseveltova 335 0455/620655

90115 Mannings Mansurah Talat 12.05.98 Praha 1, Malá Štupartská 9

04640 Maryška David, Mgr. 01.07.98 Slezská Ostrava, Občanská 18 069/6242582

04613 Matolín Jiří, Mgr., LL.M. 23.06.98 Praha 4, Nad Ondřejovem 14 02/24408357

04585 Matoulek Radek, Mgr. 01.05.98 Hradec Králové, Okružní 1144 049/5410007

04586 Matuška Oldřich, JUDr. 01.05.98 Brno, Vondrákova 23 05/791654

04598 Mazal Jiří, JUDr. 01.07.98 Písek, Žižkova 375 0362/211546

04584 Márová Jana, JUDr. 01.05.98 Libčice n.Vl., K.H.Borovského 262 02/394530

90107 Mc Dowell Hilary 12.05.98 Praha 1, Husova 5, Betlém. palác 02/24248518-22

90106 McDaid Raymond Joseph 28.05.98 Praha 1, Husova 5, Betlémský palác 02/24248518-22

04676 Mencner Richard, JUDr. 01.09.98 Ostrava-Moravská Ostrava, Milíčova 12 069/6116849

04677 Miklušáková Vlasta, JUDr. 01.10.98 Praha 4-Krč, Zelený pruh 1294

04587 Minařík Dušan, Mgr. 30.04.98 Brno, Gorkého 42 05/41212738

04614 Morávek Petr, Mgr. 01.07.98 Praha 5, Lamačova 909/25 02/5815338

04599 Mothejzíková Jitka, JUDr. 01.07.98 Praha 10, Hostýnská 516/12 02/770137

04693 Muroň Jaroslav, JUDr. 01.10.98 Praha 4, Mikulova 1571 02/7951838

04678 Nedbálek Ivo, Mgr. 20.08.98 Ostrava-Poruba, Dělnická 322

04600 Nedvěd Vladimír, JUDr.Ing. 28.05.98 Litoměřice, Zítkova 677/9

04668 Neústupný Marek, Mgr. 01.09.98 Karlovy Vary, Dr.Davida Bechera 19 017/3222283

04615 Němec Robert, Mgr. 01.07.98 Praha 1, Husova 7 02/24248604

90116 Nir Jacob, Dr. 28.05.98 Praha 1, Maiselova 15 02/24812301

04669 Novák Petr, JUDr. 23.07.98 Brno, Solniční 13 05/42215164

04616 Nováková Šárka, Mgr. 17.08.98 Praha 2, Mánesova 5 02/24234413

04617 Nussberger Jan, Mgr. 01.07.98 Praha 3, Čajkovského 8 02/6270362

90118 Owen Hugh Alexander 12.05.98 Praha 1, Krakovská 9 02/22107111

04618 Paková Irena, JUDr. 01.08.98 Praha 1, Petrská 31 02/2311460

04694 Panenka Josef, JUDr. 01.10.98 Praha 6, Bělohorská 70 02/20512118

04588 Pavlík Eduard, JUDr. 01.05.98 Brno, Cihlářská 19 05/41246835

04670 Pelikánová Radka, Mgr. 01.08.98 Praha 1, Národní 32 02/96167517

04641 Preislerová Markéta, Mgr. 01.07.98 Kolín, Veltrubská 1365 0321/712007

04642 Pudíková Irena, Mgr. 01.07.98 Frýdek-Místek, nám. Svobody 33 0658/35733, 0658/644411

90120 Reeves Simon 12.05.98 Praha 1, Křižovnické nám.2 02/24097410

04619 Richter Tomáš, Mgr., LL.M. 01.07.98 Praha 1, Krakovská 9 02/22107111

04643 Rončková Anna, Mgr. 01.07.98 Ostrava, Chemická 1 (MCHZ,a.s.) 069/664 49 64-6

04644 Rousová Jitka, JUDr. 01.07.98 Roudnice nad Labem, Řipská 9

04646 Rujbrová Eva, JUDr. 01.07.98 Brno, Mezírka 1 05/7267609

90123 Rusek Igor, Dr. 12.05.98 Praha 4, Pod Terebkou lO,Dr.Němec 02/61215535

04645 Rusnák Igor, Mgr. ing. 01.07.98 Zastávka u Brna, Nová osada 55 0502/429179

04589 Rutová Eva, JUDr. 01.05.98 Praha 1, Nosticova 7/467 02/57320588

04591 Řeřuchová Magda, Mgr. 01.05.98 Brno, Nové sady 27 05/43214233

90124 Sajenko Sergej, Mgr. 12.05.98 Praha 6, Jaselská 291/11 02/24320668

04590 Sayehová Hana, JUDr. 01.05.98 Ostrava 2, Sokolská 49 069/6118977 kl.324

04647 Sedlář Jiří, Mgr. 01.08.98 Jeseník, Školní 29

04621 Seidlová Zuzana, Mgr. 01.07.98 Praha 1, Dlouhá 13 02/24819336

04622 Sekyrka Hynek, Mgr. 01.07.98 Praha 3, Žerotínova 43 02/6970674

04648 Schatral Bohdan, Mgr. 01.07.98 Vsetín, Palackého 168 0657/81932-3

04601 Slimák Martin, Mgr. 01.07.98 Praha 5, Malátova 17 02/530143

04623 Smetanová Vladimíra, JUDr. 01.07.98 Praha 2, Slavíkova 15 02/276074,77

04671 Sobotková Eva, JUDr. 01.10.98 Praha 2, Mikovcova 2

04649 Soukup Lubomír, JUDr. 01.07.98 Tachov, nám.Republiky 60 0602-429196

04624 Srba Jiří, Mgr. 01.07.98 Praha 1, Hybernská 12 02/21623303-4

04650 Staněk Josef, Mgr. 01.07.98 Pardubice-Semtín, areál Synthesia a.s. 040/43942

90126 Steger Erik, Dr. 12.05.98 Praha 1, Opatovická 2 02/24917032

04592 Stodolová Taťana, JUDr. 01.05.98 Praha 4, Štichova 642/28 02/7913320

04625 Světnička Jaroslav, Mgr. 01.07.98 Praha 2, Na Výtoni 7 02/24913785

04626 Sysalová Dana, Mgr. 01.07.98 Ostrava, Sadová 21

04593 Šimánek Daniel, Mgr. 01.05.98 Praha 2, Vyšehradská 21 02/291 217

04679 Šindelková Jitka, JUDr. 01.10.98 Praha 10, Mrštíkova 2451/1b 02/7822701

04651 Šindler František, Mgr. 01.07.98 Odry, Masarykovo nám. 4 0656/933566

04652 Škrobáková Ladislava, Mgr. 01.07.98 Odry, Masarykovo nám. 4 0656/933566

04653 Šlenc Jiří, Mgr. 01.07.98 Hradec Králové, Wonkova 1142 049/5817352

04654 Šuranský Miroslav, JUDr. 01.09.98 Hradec Králové, U soudu 388 049/5515218

04602 Šůnová Ludmila, JUDr. 01.07.98 Praha 1, Hybernská 8 02/21107173

04695 Tenkl Miroslav, JUDr. 01.10.98 Tábor, tř.9.května 1282 0361/256007

04696 Tesařová Ivana, Mgr. 01.10.98 Praha 6, Verdunská 37 02/3122904

04655 Tobiášek Josef, Mgr. 01.07.98 Krnov, Na Dolním pastvišti 1 0652/797112

04680 Tomanová Marie, Mgr. 01.09.98 Polička, Palackého nám. 16 0463/721786

04656 Tomišková Helena, Mgr. 01.07.98 Slatiňany, T.G.M. 593 0455/83191

04627 Turek Vladimír, JUDr. 01.08.98 Praha 5, U Jezera 22

04594 Vaňková Markéta, Mgr. 01.05.98 Praha 1, Opatovická 10 02/24912930

04698 Vágner Petr, Mgr. 01.10.98 Vyškov, Komenského 9

90128 Vidaic Sanja 12.05.98 Praha 1, Husova 5, Betlémský palác 02/24248518-22

04681 Voclová Jaroslava, JUDr. 01.09.98 Praha 1, Hybernská 13 02/24222814

04628 Vodák Ondřej, JUDr. 23.07.98 Praha 2, Karlovo nám.30 0603 3442066

90129 Weigl Bernhard, Dr. 12.05.98 Praha 1, Jungmannova 34 02/24098601-4

04657 Weiglová Drahoslava, JUDr. 01.07.98 Lipník n.Bečvou, Zahradní 1249 0641/771512

04629 Zeman Peter, Mgr. 01.07.98 Praha 1, Husova 5 02/24248518-22

04682 Zuna Milan, Mgr. 01.10.98 Teplice, Ruská 1564/5 0417/20384

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

00050 Brejcha Jaroslav, JUDr. 16.06.98 § 8 odst. 1 písm. a)

90008 Dlouhy Michal, JUDr. 31.08.98 § 8 odst. 1 písm. h)

00101 Doležalová Jana, JUDr. 02.09.98 § 8 odst. 1 písm. a)

00112 Dvořáček Vladimír, JUDr. 14.08.98 § 8 odst. 1 písm. a)

00957 Hoplíčková Jitka, JUDr. 21.05.98 § 8 odst. 1 písm. h)

04313 Janečka Jiří, Mgr. 31.05.98 § 8 odst. 1 písm. h)

05195 Jiruška Ivan, JUDr. 24.08.98 § 8 odst. 1 písm. a)

01562 Karsten Bedřich, JUDr. 07.07.98 § 8 odst. 1 písm. a)

02355 Klička Martin, JUDr. 14.05.98 § 8 odst. 1 písm. a)

03960 Koželuh Martin, JUDr. 07.07.98 § 8 odst. 1 písm. a)

04508 Körberová Hana, Mgr. 30.06.98 § 8 odst. 1 písm. h)

02868 Matušková Miluše, JUDr. 22.09.98 § 8 odst. 1 písm. f)

03659 Pažitný Michael, JUDr. 30.06.98 § 8 odst. 1 písm. h)

03319 Popel Miloš, JUDr. 31.08.98 § 8 odst. 1 písm. h)

01752 Pospíšil Jaroslav, JUDr. 26.06.98 § 8 odst. 1 písm. h)

90037 Schnurbein Sebastian Otto 30.09.98 § 8 odst. 1 písm. h)

00591 Šimáček Jan, JUDr. 30.08.98 § 8 odst. 1 písm. a)

07624 Školek Anton, JUDr. 29.05.98 § 8 odst. 1 písm. h)

03854 Šupa Vladislav, JUDr. 31.07.98 § 8 odst. 1 písm. h)

08485 Turek Jaroslav, JUDr. 10.05.98 § 8 odst. 1 písm. a)

01033 Tvrzník Jaromír, Mgr. 31.07.98 § 8 odst. 1 písm. h)

05495 Vacek Vladimír, JUDr. 23.04.98 § 8 odst. 1 písm. a)

02052 Vaníčková Jaroslava, JUDr. 24.09.98 § 8 odst. 1 písm. a)

07436 Vindtová Blažena, JUDr. 05.06.98 § 8 odst. 1 písm. f)

01013 Vondroušová Alena, Mgr. 06.06.98 § 8 odst. 1 písm. a)

00757 Wojnarová Anna, JUDr. 28.08.98 § 8 odst. 1 písm. a)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

00014 Bártová Taťjana, JUDr. 01.07.98 § 9 odst. 1 písm. c)

03551 Blažková Jana, JUDr. 01.06.98 § 9 odst. 1 písm. a)

03362 Bôrik Ľuboš, Mgr. 01.08.98 § 9 odst. 1 písm. a)

08514 Cvrčková Lenka, JUDr. 01.05.98 § 9 odst. 1 písm. a)

04474 Dejlová Hana, Mgr., LL.M. 10.10.98 § 9 odst. 1 písm. c)

04448 Deneš Roman, Mgr. 18.05.98 § 9 odst. 1 písm. a)

00109 Dufková Eva, JUDr. 17.04.98 § 9 odst. 1 písm. a)

07462 Fiala Josef, Doc.JUDr., CSc. 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a)

05359 Fialová Jarmila, JUDr 14.09.98 § 9 odst. 1 písm. a)

08388 Hájek Zdeněk, JUDr. 26.08.98 § 9 odst. 1 písm. c)

04155 Hedrlín Antonín, Mgr. 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a)

05684 Karasová Soňa, JUDr. 01.06.98 § 9 odst. 1 písm. a)

03959 Knotková Jitka, JUDr. 30.09.98 § 9 odst. 1 písm. c)

03901 Kopáčková Iva, JUDr. 01.05.98 § 9 odst. 1 písm. a)

03836 Lebedová Edita, JUDr. 14.09.98 § 9 odst. 1 písm. a)

00432 Mucha Jiří, JUDr. 31.05.98 § 9 odst. 1 písm. a)

03842 Oehm Jaroslav, JUDr. 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a)

07541 Palermová Šárka, JUDr. 01.05.98 § 9 odst. 1 písm. a)

08093 Pukalovič Jozef, JUDr. 27.07.98 § 9 odst. 1 písm. c)

01593 Rychetský Pavel, JUDr. 22.07.98 § 9 odst. 1 písm. a)

04624 Srba Jiří, Mgr. 02.07.98 § 9 odst. 1 písm. a)

03413 Svobodová Eva, JUDr. 01.08.98 § 9 odst. 1 písm. a)

04542 Šimanovská Eva, JUDr. 15.07.98 § 9 odst. 1 písm. a)

05120 Todorovová Jiřina, JUDr. 01.07.98 § 9 odst. 1 písm. c)

04529 Vlková Miroslava, JUDr. 01.06.98 § 9 odst. 1 písm. a)

03793 Volek Rudolf, Mgr. 17.08.98 § 9 odst. 1 písm. c)

02163 Zedníková Lidmila, JUDr. 01.07.98 § 9 odst. 1 písm. a)

08155 Zíková Marta, Mgr. 30.09.98 § 9 odst. 1 písm. c)

07438 Žák Pavel, JUDr. 31.08.98 § 9 odst. 1 písm. a)

03094 Živná Marta, JUDr.Ing. 01.07.98 § 9 odst. 1 písm. a)

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

08307 Bartošková Drahoslava, JUDr. 01.08.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

00805 Baudišová Václava, JUDr. 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

04552 Bednář Richard, Mgr. 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

03551 Blažková Jana, JUDr. 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

00957 Hoplíčková Jitka, JUDr. 21.05.98 § 7 odst. 1 písm. a) zák.č.128/1990 Sb.

08074 Kalina Bořivoj, JUDr. 01.05.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

05684 Karasová Soňa, JUDr. 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

05595 Kopecký Jaroslav, JUDr. 01.05.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

01523 Kršková Božena, JUDr. 30.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

01356 Lanzendörfer Josef, JUDr. 05.08.98 § 7 odst. 1 písm. a) zák.č.128/1990 Sb.

08429 Menhart František, JUDr. 31.05.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

08549 Okřina Lubomír, Mgr. 11.05.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

08442 Petrásková Vladislava, Mgr. 30.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

03585 Petříček Libor, JUDr. 01.10.98 § 9 odst. 1 písm. c) zák.č.85/1996 Sb.

07943 Plachá Eva, JUDr. 10.07.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

05343 Rabanová Helena, JUDr. 01.06.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

08190 Raupachová Dagmar 01.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

08335 Sekanina Ondřej, Mgr. 30.09.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

00591 Šimáček Jan, JUDr. 30.08.98 § 9 odst. 1 písm. c) zák.č.85/1996 Sb.

07337 Švejda František, JUDr. 01.10.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

06926 Treschlová Naděžda, JUDr. 15.07.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 209/1990 Sb.

02052 Vaníčková Jaroslava, JUDr. 24.09.98 § 9 odst. 1 písm. c) zák.č.85/1996 Sb.

04095 Vincourek Tomáš, JUDr. 01.05.98 § 9 odst. 1 písm. a) zák.č.85/1996 Sb.

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 16. dubna 1998 do 15. října 1998

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg.č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

K10489 Adámek Aleš, Mgr. 25.05.98 JURISCONSULT, v.o.s. Praha 1, Dlouhá 39

K10653 Adámková Milena, Mgr. 01.09.98 Schaffer & Partner, v.o.s. Praha 2, Záhřebská 30

K10535 Achour Gabriel, Mgr. 01.07.98 Burns Schwartz, v.o.s. Praha 1, Senovážné nám. 3

K10571 Antonín Michal, Mgr. 15.06.98 Navrátilová Sáša, JUDr. Brno, Radnická 1

K10478 Bahbouhová Štěpánka, Mgr. 11.05.98 Novák Josef, JUDr. Praha 1, Nosticova 7

K9895 Barč Daniel, Mgr. 12.06.98 Fiedler David, Mgr. Praha 3, Bořivojova 36/1058

K10704 Barešová Monika, Mgr. 24.08.98 Nemeth Věslav, JUDr. Praha 1, Hybernská 12

K10596 Basl Libor, Mgr. 01.08.98 Basl Květoslav, JUDr. Nový Bor, Na Slovance 567

K10512 Báčová Jana, Mgr. 01.06.98 Krušina Jiří, JUDr. Svitavy, nám. Míru 39

K10642 Bendík Martin, Mgr. 01.07.98 Aliance Praha, v. o. s. Praha 1, Jáchymova 2

K10533 Benešová Michaela, Mgr. 25.05.98 Žežulková Zuzana, JUDr. Praha 2, Tylovo nám. 2/645

K10698 Benešová Zuzana, JUDr. 01.09.98 Strachotová Helena, JUDr. Ostrava 1, Českobratrská 18

K10589 Beránek Martin, Mgr. 01.08.98 Sieglová Helena, JUDr. Ústí nad Orlicí, Husova 888

K10695 Bílek Jiří, JUDr. 15.09.98 Rychtalíková Sylva, JUDr. Praha 10,
Černokostelecká 207/1

K10536 Bílková Jarmila, Mgr. 01.06.98 Procházka Marek Praha 1, Husova 7

K10531 Blahut Vítězslav, JUDr. 22.06.98 Smolka Milan, Mgr. Slezská Ostrava,
Keltičkova 19

K10693 Blašková Ingrid, Mgr. 02.07.98 Zachveja Matej, JUDr. Ostrava, 28. října 108

K10582 Bouchnerová Sylva, Mgr. 01.07.98 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 10, Vršovická 10

K10594 Bozděch Jiří, Mgr. 01.06.98 Žežulková Zuzana, JUDr. Praha 2, Tylovo nám. 2/645

K10689 Bradáčová Markéta, Mgr. 01.10.98 Línková Šárka, JUDr. Chrudim, Školní nám. 56

K10708 Bucharová Monika, Mgr. 01.09.98 Kříž Jan, Doc.JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K10475 Buchová Eva, Mgr. 01.05.98 Weinhold a partneři, v. o. s. Praha 1, Husova 5

K10616 Buchta Jan, Mgr. 01.08.98 Krejčíř Vojtěch Most, Moskevská 12

K10654 Burdová Dana, Mgr. 01.09.98 Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2, Vyšehradská 21

K10637 Burget Daniel, Mgr. 01.09.98 Kremplová Iva, JUDr. Brno, Petřvaldská 8

K10603 Camrda Jakub, Mgr. 01.08.98 Camrda Jan, JUDr. Benešov, Masarykovo n. 225

K87 Čechurová Lenka, JUDr. 01.10.98 Hubená Jana, JUDr. Praha 2, Vinohradská 6

K10487 Černý David, Mgr. 01.06.98 Čechura Zdeněk, JUDr. Praha 2, Vinohradská 6, PO BOX 159

K10499 Červená Zuzana, Mgr. 01.06.98 Hlávka Jaroslav Praha 1, Národní tř. 25

K10542 Dajbych Jan, Mgr. 01.06.98 Grosam Jan, JUDr. Praha 1, Jindřišská 11

K10495 Dian Marek, Mgr. 01.07.98 Zachariáš Evžen, JUDr. Pardubice, Sladkovského 505

K10484 Diewoková Kristýna, Mgr. 01.05.98 Kotrlík Petr, JUDr. Praha 1, Malá Štupartská 9

K10528 Diviš Radim, Mgr. 20.07.98 Kaplan Vlastimil, JUDr. Horšovský Týn, nám. Republiky 59

K10659 Dokládal Petr, Mgr. 10.08.98 Rezek Michal, JUDr. Brno, Tomáškova 19

K10639 Dvořáček Vladimír, Mgr. 17.08.98 Peňáz Václav, JUDr. Brno, Smetanova 17

K10688 Egnerová Kateřina, Mgr. 01.09.98 Honzík Daniel, JUDr. Praha 2, Londýnská 674/55

K10585 Eklová Vendula, Mgr. 03.08.98 Luhan Ivo, JUDr. Plzeň, Na Jíkalce 13

K10627 Enenklová Tereza, Mgr. 03.08.98 Musilová Petra, JUDr. Brno, Kuřimská 42

K10537 Faltysová Petra, Mgr. 01.07.98 Berger Pavel, JUDr. Praha 2, nám. Míru 9 - Národní dům

K10726 Farkač Jan, Mgr. 01.09.98 Bartončík Michael, Mgr. Brno, Cejl 12/14

K10524 Ferklová Hana, Mgr. 01.07.98 Matyášová Eva, Mgr. Praha 2, Štěpánská 15

K10671 Filip Ondřej, Mgr. 01.07.98 Filip Josef, JUDr. Ústí nad Orlicí, Husova 888

K10527 Flora Martin, Mgr.Ing., Dr. 01.06.98 Vašíček Milan, JUDr. Brno, Moravské nám. 15

K10569 Fojtášek Roman, Mgr. 10.06.98 Karlíček Václav, Mgr. Praha 2, Mánesova 32/989

K10722 Foldyna Tomáš, Mgr. 01.09.98 Urválková Zdena, JUDr. Brno, Divadelní 6

K10635 Fritz Martin, Mgr. 05.08.98 Dedák Štefan, JUDr. Kyjov, Bezručova 883

K9733 Gartšík Tomáš, Mgr. 13.07.98 Vácha Tomáš, Mgr. Brno, Panská 12/14

K10655 Hanke Radim, Mgr.Bc. 29.07.98 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na příkopě 27

K10662 Hanko Michal, Mgr. 01.09.98 Myslil Stanislav, JUDr. Praha 1, Národní tř. 32

K10619 Hanzlík Filip, Mgr. 01.07.98 Smith Christopher Henry David Praha 1, U Prašné brány 3

K10567 Hart Jan, Mgr. 01.07.98 Zápotočný Milan, JUDr. Jihlava, Smetanova 3

K10573 Havel Zdeněk, Mgr. 01.07.98 Havel Jan, JUDr. Kralupy n. Vltavou, Přemyslova 457

K10577 Havliš Radek, Mgr. 20.07.98 Michalec Jan, JUDr. Ústí nad Labem, Dlouhá 5

K10646 Hájek Vlastimil, Mgr. 01.09.98 Krček Pavel, JUDr. České Budějovice, Senovážné nám. 2

K10732 Hájková Lenka, Mgr. 01.10.98 Hájek Karel, Mgr. Praha 4, Plickova 880/19

K10754 Hejlová Jana, JUDr. 01.10.98 Kocián Oktavián, JUDr. Brno, Příkop 6

K10723 Hejný Martin, Mgr. 01.10.98 Stránský Jiří, JUDr. Praha 9, Jandova 8

K10510 Hofmann Jan, JUDr. 04.05.98 Sonntag Michael, JUDr. Praha 4, Pařížské komuny 6/590

K10615 Holemý Libor, Mgr. 01.08.98 Kotačka Karel, JUDr. Praha 8, Zenklova 39

K10620 Holenda Lukáš, Mgr. 01.08.98 Fojtík Josef, JUDr. Kopřivnice, Štefánikova 1074

K10666 Honomichl Tomáš, Mgr. 17.08.98 Šubrt Rudolf, JUDr. Praha 3, Habrová 7

K10485 Horák Ota, Mgr. 18.05.98 Jedlička Miloš, JUDr. Brno, Rašínova 2

K10516 Horáková Petra, Mgr. 15.06.98 Červinková Soňa, Mgr. Praha 1, Haštalská 27

K10529 Horčicová Viera, Mgr.Mgr. 01.07.98 Horčicová Alena, JUDr. Kolín IV, Politických vězňů 27

K10509 Horová Dita, Mgr. 18.05.98 Bulinský Vladimír, JUDr. Brno, Jakubská 9

K10677 Houlíková Lenka, Mgr. 01.09.98 Eret Ladislav, JUDr. Praha 4, V pláni 31/50

K10608 Hrubý Ladislav, Mgr. 01.07.98 Bukovjan Miroslav, JUDr. Cheb, Jánského nám. 6

K9276 Hrudková Anna, Mgr. 01.09.98 Hrudková Eva, JUDr. Kladno, nám. starosty Pavla 10

K10566 Hřebenářová Hana, Mgr. 01.06.98 Czerwenka & Partner v.o.s. Brno, Minoritská 10

K10629 Hubálek Bohuslav, Mgr. 01.07.98 Jansta Miroslav, JUDr. Praha 1, Těšnov 1

K10488 Chalabalová Lenka, JUDr. 01.06.98 Šlampa Josef, JUDr. Kyjov, Komenského 617

K10523 Chaloupková Eva, Mgr. 01.07.98 Matyášová Eva, Mgr. Praha 2, Štěpánská 15

K10728 Chleborád Radovan, Mgr. 01.10.98 Strnad Milan, JUDr. Praha 2, Žitná 8/561

K10525 Cholasta Josef, JUDr. 01.07.98 Tobiášek Josef, Mgr. Krnov, Na Dolním pastvišti 1

K10504 Chundela Ladislav, Mgr. 01.06.98 Krampera Zdeněk, JUDr. Praha 1, Havlíčkova 11

K10673 Jabůrková Hana, Mgr. 01.09.98 Klimeš Josef, JUDr. Brno, Koliště 13

K10591 Janča Martin, Mgr. 13.07.98 Majer Roman, JUDr. Plzeň, Žižkova 54

K10560 Jančíková Marta, Mgr. 01.07.98 Kyjovský Milan, JUDr. Brno, Poštovská 8c

K10563 Jančová Ranáta, Mgr. 01.07.98 Zakopal Luděk, JUDr. Břidličná, Osvobození 100

K10600 Jandová Michala, Mgr. 01.07.98 Burns Schwartz, v.o.s. Praha 1, Senovážné nám. 3

K10630 Janků Pavlína, Mgr. 01.09.98 Minář Karel, JUDr. Brno, Táborská 107

K10612 Janouch Leoš, Mgr. 01.08.98 Kouřilová Naděžda, JUDr. Ostrava 1, Nádražní 66

K10520 Jansta Marek, Mgr. 08.06.98 Vondruška Jiří, Mgr. Mladá Boleslav, Dukelská 440

K10497 Jarošová Marta, Mgr. 22.05.98 Peterka Ondřej, Mgr. Praha 1, Krakovská 9

K10668 Jezl Pavel, Mgr. 03.08.98 Nitrianský Igor, JUDr. Prachatice, Velké nám. 10

K10617 Ježek Marek, Mgr. 01.09.98 Štípek Tomáš, JUDr. Český Těšín, Havlíčkova 12

K10553 Jilková Renata, Mgr. 01.07.98 Pelikán Jan, JUDr. Praha 1, Jungmannova 11

K10733 Jiráková Miroslava, Mgr. 01.10.98 Jelínek Karel, JUDr. Karlovy Vary, Bělehradská 3A

K10511 Jurčík Radek, Mgr.Ing. 01.06.98 Čejka Josef, JUDr. Otrokovice, Moravní /budova ČSAD/

K10670 Jünger David, Mgr. 18.08.98 Zouplna Pavel, JUDr. Ostrava-Přívoz, Koksární 1097

K10747 Kačer Jan, JUDr. 12.10.98 Jeřábek Jan, JUDr. Praha 9, Mratínská 17

K10632 Kadlecová Věra, Mgr. 01.09.98 Odehnalová Vladimíra, JUDr. Brno, Masarykova 2

K10681 Kahounová Pavla, Mgr. 07.07.98 Vodičková Kateřina, JUDr. Praha 1, Václavské nám. 38

K10727 Kaláb Tomáš, Mgr. 10.07.98 Klimová Hana, JUDr. Brno, Jedlová 4

K10656 Karpíšek Filip, Mgr. 03.08.98 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na příkopě 27

K10628 Káňová Michaela, Mgr. 01.08.98 Kijas Miloslav, JUDr. Ostrava 1, Jiráskovo nám. 8

K10661 Kerlová Magdaléna, Mgr. 01.09.98 Camrda Jan, JUDr. Benešov, Masarykovo n. 225

K10550 Kišš Petr, Mgr. 20.07.98 Wenigová Jana, JUDr. Karlovy Vary, Vítězná 10

K10515 Klečková Eva, Mgr. 01.06.98 Helmová Irena, JUDr. Praha 5, Holečkova 19/431

K10697 Kliková Alena, Mgr. 01.09.98 Economy, v.o.s. Brno, Cejl 99

K10684 Kohoutová Alena, Mgr. 01.09.98 Schalek Gustav, JUDr. Praha 1, Národní 37

K10559 Kollrosová Ivana, Mgr. 01.07.98 Usnul Milan, JUDr. Praha 8, U Libeňského pivovaru 10

K10663 Komínek Vojtěch, Mgr. 01.07.98 Ondra Pavel, JUDr. Praha 1, Celetná 26

K10660 Kopecká Terezie, Mgr. 01.09.98 Vaněk Vladimír, JUDr. Praha 2, Karlovo nám. 28/559

K10461 Kopřivová Jana, Mgr. 20.04.98 Uppaluri Rao Varad, JUDr. Praha 2, Wenzigova 5

K10579 Kopřivová Lenka, Mgr. 13.07.98 Maleček Ladislav, Mgr. Litoměřice, Velká Krajská 1

K10492 Kopsa Radek, Mgr. 01.06.98 Čermák Libor, JUDr. Trutnov, Bulharská 13

K10513 Kořán Jan, Mgr. 08.06.98 Kříž Jan, Doc.JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K10604 Kosová Hana, Mgr. 03.08.98 Havel Karel, JUDr. Plzeň, Prokopova 15

K10753 Kostková Petra, Mgr. 01.10.98 Hrabák Petr, JUDr. Most, U věžových domů 1453

K10479 Košárková Klára, Mgr. 04.05.98 Ševčíková Sylva, JUDr. Brno, Ant. Slavíka 1

K10729 Krejčí Martin, Mgr. 15.07.98 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

K10742 Krejsta Jan, Mgr. 01.10.98 Pavlíková Kateřina, JUDr. Brno, Horní 32

K10702 Krofta David, Mgr. 07.09.98 Zeithaml Vladimír, JUDr. Praha 1, Haštalská 27

K10519 Křapková Edita, Mgr. 01.06.98 Šubrt Rudolf, JUDr. Praha 3, Habrová 7

K10576 Křeček Jiří, Mgr. 01.08.98 Fojtíková Pavlína, Mgr. Praha 4, Budějovická 1

K10595 Kuba Dalibor, Mgr. 01.07.98 Filipek Petr, JUDr. Opava, Dolní náměstí 3

K10506 Kubec Pavel, JUDr. 08.06.98 Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2, Vyšehradská 21

K10588 Kubešová Kateřina, Mgr. 01.07.98 Vych Josef, JUDr. Hradec Králové, Mostecká 290

K10068 Kubíček Boris, JUDr. 01.10.98 Santar Petr, JUDr. Praha 10, Bří Čapků 17

K10626 Kubová Olga, Mgr. 01.09.98 Koudelka Zdeněk, Mgr. Brno, tř.kpt.Jaroše 25

K10680 Kučera Jakub, Mgr. 01.09.98 Formánek Vladimír, JUDr. Ústí nad Labem, Pařížská 538/19

K10730 Kučera Jiří, Mgr. 07.09.98 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

K10541 Kučírek Tomáš, Mgr. 01.07.98 Košmider Josef, JUDr. Havlíčkův Brod, Kalinovo nám. 605

K10549 Kuchařová Jarmila, Mgr. 15.07.98 Matějíček Jan, JUDr. Kolín III, Politických vězňů 98

K10634 Kuchta Stanislav, Mgr. 01.09.98

K10575 Kutějová Ludmila, Mgr. 08.06.98 Xinopulosová Julie, JUDr. Olomouc, Dolní nám. 16

K10609 Kutnar Tomáš, Mgr. 01.08.98 Bělohlávek Josef, JUDr. Praha 7, Ortenovo nám. 16

K10551 Kůta Petr, Mgr. 01.07.98 Winter Filip, JUDr. Praha 1, Sněmovní 7

K10602 Kyjovská Hana, Mgr. 26.05.98 Blažek Pavel, Dr. Brno, Poštovská 8c

K10682 Kypastová Olga, Mgr. 01.10.98 Kubín František, JUDr. Havířov-Město, Burianova 4a

K10691 Labanczová Jana, Mgr. 01.09.98 Chlumský Jan, JUDr. Praha 2, Fričova 17/908

K10713 Lacko Ladislav, JUDr. 21.09.98 Lajčík Jiří, JUDr. Praha 1, Vodičkova 699/28

K10667 Landfeldová Tereza, Mgr. 25.08.98 Kozák Jiří, JUDr. Liberec 3, U Nisy 6

K10741 Láník Martin, Mgr. 01.09.98 Vilímková Marcela, JUDr. Praha 1, Haštalská 27

K10547 Ledvinková Petra, Mgr. 10.07.98 Jankovský Zdeněk, JUDr. Praha 7, Bubenské nábřeží 11

K10587 Lindová Petra, Mgr. 17.08.98 Korecký Václav, JUDr. Plzeň, B.Smetany 2

K10737 Linha Tomáš, Mgr. 01.10.98 Cupka Josef, JUDr. Praha 1, Týnská 21

K10624 Lízalová Petra, Mgr. 01.08.98 Peňáz Václav, JUDr. Brno, Smetanova 17

K10467 Lukeš Petr, JUDr. 01.05.98 Havelka Jaroslav, JUDr. Praha 3, Řehořova 14

K10685 Lupínková Dagmar, Mgr. 03.08.98 Jelínek Zdeněk, JUDr. Mladá Boleslav, Táborská 527

K10736 Lužná Romana, Mgr. 01.10.98 Burešová Eva, JUDr. Prostějov, Žižkovo nám. 19

K10651 Lůdl Martin, Mgr. 17.08.98 Paroulek Jan, JUDr. Blansko, Čelakovského 6

K10500 Macková Renata, Mgr. 01.05.98 Bedroš Milan, JUDr. Brno, Cejl 38

K10694 Mach Zdeněk, Mgr. 01.09.98 Čejna Tomáš, JUDr. Přerov, Dr.Skaláka 10

K10618 Marc Pavel, Mgr. LL M 03.08.98 Bárta Ivo, JUDr. Praha 1, Staroměstské n. 15

K10482 Marek Petr, Mgr. 18.05.98 Bělohlávek Alexander, Doc.Mgr. Praha 7, Havanská 20

K10508 Marek Přemysl, Mgr. 28.05.98 Peterka Ondřej, Mgr. Praha 1, Krakovská 9

K10752 Martínková Kateřina, Mgr. 01.09.98 Aliance Praha, v. o. s. Praha 1, Jáchymova 2

K10607 Marvanová Hana, Mgr. 01.08.98 Hrudka František, JUDr. Praha 1, Štěpánská 61

K10606 Mašek Daniel, Mgr. 31.08.98 Dvořáková Závodská Jana, JUDr. Praha 7, Kostelní 22

K10483 Matisková Jana, Mgr. 01.05.98 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K10672 Mejstříková Michaela, Mgr. 05.06.98 Koutný Petr, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

K10746 Menčík , Mgr.Ing. 13.07.98 Majer Roman, JUDr. Plzeň, Žižkova 54

K10486 Michek Petr, Mgr. 04.05.98 Špatný Miroslav, JUDr. Brno, tř. kpt. Jaroše 5

K10711 Mikl Aleš, Mgr. 01.10.98 Burjánek David, Mgr. Praha 7, Letohradská 12

K10748 Mlejnek Michal, Mgr. 01.10.98 Mareček Pavel, JUDr. Ústí nad Labem, Velká hradební 2800

K10739 Mrázková Lenka, Mgr. 14.09.98 Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn, v. o. s. Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

K10581 Mrzena Ondřej, Mgr. 27.07.98 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na příkopě 27

K10715 Najman Radovan, JUDr. 01.10.98 Remeš Zdeněk, JUDr. Praha 1, Spálená 5

K10539 Nápravníková Ludmila, JUDr. 01.07.98 Soukup Miroslav, JUDr. Praha 9, Na Harfě 7

K10480 Návedlová Karla, Mgr. 01.05.98 Holub Petr, JUDr. Nový Jičín, 5. května 2

K10481 Nedbalová Veronika, Mgr. 06.05.98 Procházka Marek Praha 1, Husova 7

K10645 Nehoda David, Mgr. 01.08.98 Kramarič Julius, JUDr. Praha 6, U silnice 949

K10716 Nejtek Jaroslav, JUDr. 01.10.98 Hochman Přemysl, JUDr. Praha 1, Smetanovo nábř. 18

K10701 Neubauer Petr, Mgr. 21.09.98 Hasch Alexandr, Dr. Praha 1, Na Příkopě 27

K10490 Nevěčný Milan, Mgr.Dr. 01.07.98 Petržela Miloslav, JUDr. Brno, Kobližná 19

K10534 Nevřela Jiří, Mgr. 16.06.98 Hudečková Drahomíra, JUDr. Praha 2, Budečská 16

K10717 Němečková Petra, Mgr. 01.10.98 Végsöová Iveta, JUDr. Praha 7, Argentinská 15

K10648 Nocarová Zdeňka, Mgr. 01.09.98 Večeřa Jaroslav, JUDr. Praha 1, Jungmannova 34

K10738 Novaková Nina, Mgr. 01.10.98 Škampová Kristina, JUDr. Brno, Pellicova 8a

K10552 Nováček Roman, Mgr. 16.07.98 Korta Pavel, JUDr. Ostrava 1, Poštovní 2

K10649 Novák Petr, Mgr. 01.09.98 Maleček Richard, JUDr. Praha 1, Jungmannova 31, pal.Adria

K10721 Nováková Jiřina, Mgr. 01.10.98 Hanka Martin, JUDr. Praha 2, Slavojova 9

K10676 Novotná Leona, Mgr. 01.09.98 Poláček Jaroslav, JUDr. Pardubice, nám. Republiky 53

K10622 Obšilová Hana, Mgr. 03.08.98 Kavinek Pavel, JUDr. Praha 10, Vršovická 10

K10614 Oršulová Lucie, Mgr. 01.07.98 Zoufalý Vladimír, JUDr. Praha 1, Národní 10

K10641 Otčenášek Josef, Mgr. 03.08.98 Bárta Ivo, JUDr. Praha 1, Staroměstské nám. 15

K10574 Otipka Pavel, Mgr. 01.07.98 Pešlová Jarmila, JUDr. Moravská Ostrava, Přívozská 10

K10548 Panoška Pavel, Mgr. 09.07.98 Vlček Zdeněk, JUDr. Plzeň, Na Roudné 18

K10690 Paštika Radek, Ing.Mgr. 20.08.98 Altner Zdeněk, JUDr. Praha 10, Nad olšinami 2445/27

K10724 Paterová Eva, Mgr. 01.10.98 Hlaváček Tomáš, JUDr. Praha 6, Nad Panenskou 4

K10743 Pavlasová Lenka, Mgr. 01.09.98 Sodomka Jaroslav, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

K10710 Pánek Petr, Mgr. 01.10.98 Nemeth Věslav, JUDr. Praha 1, Hybernská 12

K10564 Pešková Lada, Mgr. 01.08.98 Lorenc Dalibor, JUDr. Brno, Jaselská 17

K10572 Peťule Patrik, Mgr. 23.06.98 Svejkovský Jaroslav, JUDr. Plzeň, Kamenická 1

K10744 Pilař Ondřej, Mgr. 01.10.98 Hartmann Jiří, JUDr. Hradec Králové, Mostecká 290

K10613 Plišenská Veronika, Mgr. 01.08.98 Halás Jan, JUDr. Kroměříž, Havlíčkova 1253

K10491 Podhorná Alena, Mgr. 12.05.98 Vermousek Jan, JUDr.Ing. Moravská Třebová, nám.T.G.Masaryka 16

K10568 Poslední Petr, JUDr. 01.07.98 Strakatý Vladimír, JUDr. Praha 2, Myslíkova 28

K10731 Pospíšil Petr, Mgr. 03.08.98 Horák Filip, JUDr. Brno, Horní 32

K10679 Prášek Pavel, Mgr. 17.08.98 Jonák Robert, JUDr. Havlíčkův Brod, Žižkova 280

K10532 Procházka Miloš, Mgr. 01.07.98 Hrdlička Tomáš, JUDr. Brno, Koliště 15

K10546 Prokop Ivan, Mgr. 01.07.98 Fojtíková Pavlína, Mgr. Praha 4, Budějovická 1

K10709 Prunner Vladimír, Mgr. 01.09.98 Balcar Petr, JUDr. Praha 5, E. Peškové 15

K10501 Přikrylová Pavla, Mgr. 26.05.98 Peterka Ondřej, Mgr. Praha 1, Krakovská 9

K10583 Robinsonová Šárka, Mgr. 01.07.98 Cameron McKenna, v.o.s. Praha 1, Husova 5-Betlémský palác

K10621 Rotta Martin, Mgr. 01.08.98 Kříž Jan, Doc.JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K10657 Rozkydal Vladimír, Mgr. 01.09.98 Jedličková Zdeňka, JUDr. Brno, Orlí 18

K10538 Růna Bohumil, JUDr. 01.07.98 Hraba Zdeněk, JUDr. Říčany u Prahy, Kamlerova 795

K10601 Růžička Vlastimil, Mgr. 01.07.98 Zachar Vojtěch, Mgr.Ing. Bílovec, Ostravská 314/3

K10473 Řehák Petr, Mgr. 01.05.98 Pavlovský Miroslav, JUDr. Praha 8, Sokolovská 200/335

K10543 Řízek Miloš, Mgr. 09.07.98 Pazdziora Otakar, JUDr. Děčín I., Řetězová 2

K10696 Salajka Jaroslav, Mgr. 09.09.98 Pospíšil Boleslav, JUDr. Brno, Vackova 90

K10599 Salcmanová Alena, Mgr. 22.07.98 Zellner Josef, JUDr. Plzeň, Na Jíkalce 13

K10503 Sedláček Jaroslav, JUDr. 04.05.98 Hrabáčová Jiřina, JUDr. Chomutov, Ruská 80

K10650 Schopf Petr, Mgr. 24.08.98 Pergl Robert, Mgr. Praha 1, Václavské nám.47

K10735 Schweiner Petr, Mgr. 01.10.98 Karpíšek Jiří, Mgr. Praha 10, Nad Olšinami 27

K10714 Skulová Veronika, Mgr. 01.09.98 Rašovský Evžen, JUDr. Brno, Špitálka 23

K10658 Slaměníková Jana, Mgr. 17.08.98 Rezek Michal, JUDr. Brno, Tomáškova 19

K10719 Slezák Šimon, Mgr. 01.10.98 Slezák Jiří, JUDr. Hradec Králové, Kollárova 1114

K10540 Slivoňová Miloslava, Mgr. 15.06.98 Libová Zdenka, JUDr. Tachov, Nádražní 779

K10592 Slípka David, Mgr. 01.06.98 Humlová Olga, JUDr. Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

K10514 Smejkal Petr, Mgr. 01.07.98 Kříženecký Miroslav, JUDr. České Budějovice, Na sadech 21

K10507 Sobolová Lucie, Mgr. 01.07.98 Sobola Miroslav, JUDr. Brno, Kvapilova 4

K10712 Soják Filip, Mgr. 01.10.98 Sojáková Hana, JUDr. Praha 8, Za Poříčskou branou 22

K10699 Spurný Marek, Mgr. 04.09.98 Nevimová Dagmar, Mgr. Olomouc, Riegerova 15

K10558 Stankevová Barbora, Mgr. 08.06.98 Pauker Ladislav, JUDr. Praha 1, Rybná 1

K10643 Stoček Lukáš, Mgr. 13.07.98 Běťáková Zuzana, JUDr. Nový Jičín, K nemocnici 18

K10703 Straka Roman, Mgr. 01.10.98 Sobotková Eva, JUDr. Praha 2, Mikovcova 2

K10640 Střílka Tomáš, Mgr. 01.07.98 Antalovicsová Hana, JUDr. Opava, Těšínská 1

K10638 Stypa Kamil, Mgr. 03.08.98 Hlaváč Vladimír, JUDr. Opava, Horní nám. 2

K10683 Sviták Jan, Mgr. 01.10.98 Kříž Jan, Doc.JUDr. Praha 1, Dlouhá 13

K10526 Svítek Petr, Mgr. 01.07.98 Šantroch Jaroslav, JUDr. Trutnov, Smetanova 1

K10725 Svobodová Eva, Mgr. 07.09.98 Bělohlávek Josef, JUDr. Praha 7, Ortenovo nám. 16

K10401 Šiler Vladimír, Mgr. 01.08.98 Bláha Dušan, JUDr. Praha 6, Šlikova 18

K10605 Šimáčková Lucie, Mgr. 01.08.98 Vodička Arnošt, JUDr. Praha 10, Sámova 4

K10669 Šindelka Karel, Mgr. 24.08.98 Frischmann Petr, JUDr. Praha 2, J. Masaryka 32

K10705 Škopková Kateřina, Mgr. 01.09.98 Škopek Karel, JUDr. České Budějovice, Senovážné nám. 2

K10749 Šmídek Petr, Mgr. 12.10.98 Šmídek Antonín, JUDr. Liberec 1, Jestřabí 974

K10586 Štekl Vladimír, Mgr. 15.06.98 Nyitray Tibor, JUDr. Brno, Mrkosova 12

K10718 Štemberk Jaroslav, Mgr. 01.10.98 Jeřábek Jan, JUDr. Praha 9, Mratínská 17

K10706 Štěpánek Petr, Mgr. 23.09.98 Baker & McKenzie v.o.s. Praha 1, Klimentská 46

K10496 Štogl Karel, Mgr. 01.05.98 Celnar Jaroslav, JUDr. Břeclav, nám. T. G. Masaryka 1

K10522 Štros David, Mgr. 01.08.98 Čermák Karel, JUDr. Praha 1, Národní 32

K10678 Švadlena Petr, Mgr. 01.09.98 Vaške Josef, JUDr. Hradec Králové, Škroupova 957

K10502 Tesková Monika, Mgr. 01.05.98 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

K10580 Thomová Jana, Mgr. 03.08.98 Kocina Jan, JUDr. Plzeň, Malá č. 6, PO BOX 265

K10652 Tichá Alena, Mgr. 01.09.98 Košnar Vladislav, JUDr. Kolín IV, Plynárenská 671

K10521 Tichá Lucie, Mgr. 01.07.98 Tichý Petr, JUDr. Pelhřimov, Školní 61

K10554 Tloušťová Pavla, Mgr. 01.07.98 Baker & McKenzie v.o.s. Praha 1, Klimentská 46

K10740 Tomek Jiří, Mgr. 01.10.98 Balcar Petr, JUDr. Praha 5, E. Peškové 15

K10517 Trnka Pavel, Mgr. 01.07.98 Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2, Vyšehradská 21

K10561 Tvardíková Zuzana, Mgr. 01.09.98 Šafránková Jaroslava, JUDr. Praha 1, Mezibranská 19

K10565 Unarová Dagmar, JUDr. 01.07.98 Slivová Milena, JUDr. Olomouc, Rolsberská 66

K10597 Urbiš Marek, Mgr. 01.07.98 Urbiš Vilém, JUDr. Bruntál, Eduarda Beneše 21

K10750 Vacková Radka, Mgr. 01.10.98 JURISCONSULT, v.o.s. Praha 1, Dlouhá 39

K10518 Valášek Vladimír, Mgr. 01.07.98 Adamec Jiří, JUDr. Veselí nad Moravou, Kollárova 1660

K10610 Valentová Eva, Mgr. 01.07.98 Felix Roman, JUDr. Praha 5, Zborovská 11

K10720 Valihrach Jan, Mgr. 01.09.98 Ševčík Jan, JUDr. Jihlava, Masarykovo nám. 9

K10555 Vančura Zbyněk, Mgr. 10.07.98 Janča Jiří, JUDr. Brno, Jeřábkova 5

K10664 Vaněk Petr, Mgr. 01.09.98 Sedlák Ladislav, JUDr. Pelhřimov, Legií 876

K10598 Vaňková Barbora, Mgr. 01.08.98 Hlavín Václav, JUDr. Praha 6, Na Bateriích 9

K10470 Veleba Vladimír, Mgr. 01.05.98 Veleba Igor, JUDr. Brno, Soběšická 151

K10545 Venzl Milan, JUDr. 01.08.98 Sonntag Michael, JUDr. Praha 4, Pařížské komuny 6/590

K9455 Veselý Jan, Mgr. 01.06.98 Henyš Jaromír, Mgr. Praha 1, Hradební 9, vchod Řásn.12

K10584 Vincencová Lenka, Mgr. 14.07.98 JUDr.Podzimek a spol. Vysoké Mýto, Vraclavská 200/II

K10734 Vítek Jindřich, Mgr. 01.10.98 Král Tomáš, JUDr. Plzeň, U Zvonu 11

K10493 Vlčková Alena, Mgr. 01.06.98 Košťálová Anna, JUDr. Svitavy, nám. Míru 82

K10477 Vojáček Ivan, Mgr. 04.05.98 Šplíchalová Libuše Praha 4, Boleslavova 3

K10636 Vokálková Dana, Mgr. 18.08.98 Osvald Igor, JUDr. Brno, Veveří 31

K10633 Vovsík Martin, Mgr. 01.09.98 Rösch Ludvík, JUDr. Plzeň, Hálkova 34

K10590 Vožehová Lucie, Mgr. 01.07.98 Kotáb Petr, JUDr. Praha 1, Platnéřská 4

K10623 Vránková Jana, Mgr. 03.08.98 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K10675 Vrbová Jana, Mgr. 01.09.98 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

K10745 Vysoudil Petr, Mgr. 01.08.98 Strachotová Helena, JUDr. Ostrava 1, Českobratrská 18

K10687 Wimětal Lukáš, Mgr. 01.09.98 Staněk Milan, JUDr. Brno, Kuřimská 42

K10557 Wölfl Petr, Mgr. 13.07.98 Dvořák Josef, JUDr. České Budějovice, Kanovnická 11

K10625 Zapletal Radek, Mgr. 01.08.98 Hroza Vojtěch, JUDr. Bučovice, Legionářská 130

K10556 Zapská Erika, Mgr. 13.07.98 Advokátní kancelář JUDr.Bajcura, Mgr. Volák, Mgr. Koutecká, v. o. s. Litvínov, nám.Míru 588

K10611 Záhoráková Zdenka, Mgr. 01.07.98 Birošová Danica, JUDr. Slušovice, Dostihová dráha

K10692 Zákravský Michal, Mgr. 01.09.98 Sedláček Josef, JUDr. Šumperk, Starobranská 4

K10544 Záveský Vít, Mgr. 01.07.98 Záveský Jiří, JUDr. Jičín, Lidické nám. 50

K10707 Zdvíhalová Lenka, Mgr. 07.09.98 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

K10631 Zejda Daniel, Mgr. 01.08.98 Blanický Pavel, JUDr. Praha 1, Bolzanova 1

K10686 Zilvarová Jana, Mgr. 01.09.98 Kubánek Martin, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 29

K10700 Znojemský Miloš, Mgr. 01.09.98 Wachtl Milan, JUDr. Hradec Králové 2, Masarykovo nám. 628/A

K10562 Zoglmannová Eva, Mgr. 22.06.98 Svejkovský Jaroslav, JUDr. Plzeň, Kamenická 1

K10674 Žáčková Renata, JUDr. 01.09.98 Šrámek Jiří Rumburk, 9. května 33

K10530 Žák Jan, Mgr. 01.07.98 Soukup Miroslav, JUDr. Praha 9, Na Harfě 7

K10751 Žák Jiří, Mgr. 01.10.98 Skořepa Petr, JUDr. Hradec Králové, Bří Štefanů 895

K10665 Žváček Ondřej, Mgr. 01.07.98 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg.č. Advokátní koncipient Dne Zapsán do seznamu advokátů pod reg. č.

K9673 Baroch Oldřich, Mgr. 01.07.98

K9018 Bendová Markéta, Mgr. 30.06.98 04604

K9025 Beranová Kateřina, Mgr. 30.04.98 04553

K9786 Berková Jiřina, JUDr. 30.04.98

K986 Bidlová Jitka, Mgr. 30.04.98 04562

K534 Bokůvka Radim, Mgr. 30.04.98 04563

K9326 Bouček Martin, Mgr. 31.07.98 04660

K9750 Boučková Šárka, Mgr. 22.07.98 04661

K9080 Brož Josef, Mgr. 30.04.98 04564

K83 Bučková Ivana, JUDr. 30.06.98 04630

K9157 Budinský Bohumil, Mgr. 31.07.98 04662

K9400 Burianová Klára, Mgr. 30.04.98 04565

K213 Cejnarová Andrea, Mgr. 30.04.98 04566

K9119 Cejnková Hana, JUDr. 30.06.98

K851 Čáp Aleš, Mgr. 30.09.98 04687

K9124 Čecháková Klára, Mgr. 31.07.98 04664

K10413 Čepelka Zdeněk, Mgr. 31.07.98

K176 Černý Jiří, Mgr. 30.06.98 04631

K9142 Čihák Libor, Mgr. 30.06.98 04658

K9136 Dimitrovová Renata, Mgr.Ing. 31.08.98 04632

K10348 Dlabolová Kateřina, Mgr. 01.05.98

K9249 Drobil Pavel, Mgr. 30.06.98 04634

K841 Géci Pavel, Mgr. 30.04.98 04567

K10224 Gobernac Karel, Mgr. 31.08.98

K877 Goyová Zuzana, Mgr. 30.04.98 04568

K184 Havel Luboš, Mgr. 22.06.98 04605

K10454 Havlíček Jan, Mgr. 16.05.98

K9513 Havlík David, Mgr. 01.07.98

K9046 Hermanovský Pavel, Mgr. 30.04.98 04570

K597 Honeš Vlastimil, JUDr. 10.05.98

K552 Honzíčková Iva, JUDr. 30.04.98 04556

K947 Hrachy Petra, Mgr. 30.04.98 04571

K10392 Hrádelová Eva, Mgr. 10.10.98

K9004 Hrušovská Naděžda, JUDr. 30.04.98 04572

K9332 Charvátová Alena, Mgr. 05.06.98 04608

K907 Janků Michaela, Mgr. 30.09.98 04691

K9230 Jeřábek Marian, Mgr. 10.10.98

K9143 Jindřichová Ladislava, 30.06.98 04609

Mgr.Ing.

K867 Jindřichovský Petr, Mgr. 30.04.98 04574

K9943 Juřena Karel, Mgr. 01.07.98

K654 Karafiátová Eva, Mgr. 30.06.98 04610

K10440 Karbanová Petra, Mgr. 01.07.98

K9370 Kašparová Barbora, JUDr. 30.04.98 04577

K9394 Koláček David, Mgr. 30.06.98 04611

K920 Kolínová Ladislava, Mgr. 30.04.98 04578

K9013 Komárková Regina, Mgr. 31.07.98 09013

K942 Komůrka Luboš, Mgr. 30.04.98 04579

K9189 Konečný Petr, Mgr.Ing. 30.06.98 04637

K10049 Kořínek Eduard, Mgr. 01.05.98

K9553 Kořínková Dana, Mgr. 30.04.98 04580

K10395 Krofta Jan, Mgr. 01.09.98

K9688 Kropík Vladimír, Mgr. 30.06.98 04638

K9725 Kubík Filip, Mgr. 01.10.98

K10084 Kučera Daniel, Mgr. 14.08.98

K10164 Kudláčková Daniela, Mgr. 18.07.98

K10634 Kuchta Stanislav, Mgr. 10.10.98

K9033 Kvačková Lucie, Mgr. 31.07.98 04612

K936 Lammelová Jana, Mgr. 04.06.98

K10162 Lišuchová Darina, Mgr. 01.10.98

K143 Lukeš Robert, Mgr. 01.08.98

K864 Mačí Michaela, Mgr. 30.04.98 04582

K113 Machová Zdeňka, Mgr. 30.04.98 04583

K9271 Malá Jana, Mgr. 30.06.98 04639

K9501 Maryška David, Mgr. 30.06.98 04640

K9462 Matolín Jiří, Mgr. 22.06.98 04613

K901 Matoulek Radek, Mgr. 30.04.98 04585

K9048 Minařík Dušan, Mgr. 29.04.98 04587

K159 Morávek Petr, Mgr. 30.06.98 04614

K9535 Navrátil Petr, Mgr. 01.05.98

K10217 Nedbalová Věra, Mgr. 31.05.98

K9241 Němcová Jana, Mgr. 14.08.98

K9197 Němec Robert, Mgr. 30.06.98 04615

K397 Nováková Dana, prom.práv. 01.07.98

K9016 Nováková Šárka, Mgr. 19.07.98 04616

K9838 Novotná Gabriela, Mgr. 01.07.98

K959 Nussberger Jan, Mgr. 22.06.98 04617

K825 Paková Irena, JUDr. 31.07.98 04618

K9286 Pelikánová Radka, Mgr. 30.06.98

K9151 Preislerová Markéta, Mgr. 30.06.98 04641

K9052 Pudíková Irena, Mgr. 22.06.98 04642

K9796 Remešová Anita, Mgr. 01.07.98

K9576 Richter Tomáš, Mgr. 30.06.98 04619

K9409 Rončková Anna, Mgr. 30.06.98 04643

K9363 Rousová Jitka, JUDr. 30.06.98 04644

K9930 Rujbrová Eva, JUDr. 30.06.98 04646

K155 Rusnák Igor, Mgr. ing. 15.06.98 04645

K9066 Rutová Eva, JUDr. 30.04.98 04589

K9713 Řeřuchová Magda, Mgr. 29.04.98 04591

K954 Seidlová Zuzana, Mgr. 30.06.98 04621

K347 Sekyrka Hynek, Mgr. 30.06.98 04622

K806 Schatral Bohdan, Mgr. 30.06.98 04648

K10405 Simet Jaroslav, Mgr. 01.09.98

K10062 Simonová Martina, Mgr. 30.06.98

K10315 Slezáková Miroslava, Mgr. 11.08.98

K10060 Slezáková Tereza, Mgr. 15.08.98

K9099 Slimák Martin, Mgr. 30.06.98 04601

K615 Smetanová Vladimíra, JUDr. 30.06.98 04623

K9164 Soukup Lubomír, JUDr. 01.07.98 04649

K9161 Srba Jiří, Mgr. 01.07.98 04624

K9321 Staněk Josef, Mgr. 30.06.98 04650

K722 Stodolová Taťana, JUDr. 30.04.98

K9168 Straubová Alena, Mgr. 01.06.98

K128 Světnička Jaroslav, Mgr. 30.06.98 04625

K9568 Svoboda Martin, Mgr. 30.06.98

K9288 Sysalová Dana, Mgr. 30.06.98 04626

K924 Šajnarová Danuše, Mgr. 01.07.98

K10322 Šenková Andrea, Mgr. 01.09.98

K883 Šimánek Daniel, Mgr. 30.04.98

K9058 Šindler František, JUDr. 30.06.98 04651

K9412 Škrobáková Ladislava, Mgr. 30.06.98 04652

K9091 Šlenc Jiří, Mgr. 30.06.98 04653

K608 Šuranský Miroslav, JUDr. 31.08.98 04654

K9001 Tobiášek Josef, Mgr. 30.04.98 04655

K430 Tomanová Marie, Mgr. 31.08.98 04680

K9322 Tomišková Helena, Mgr. 30.06.98 04656

K9783 Vaňková Eva, Mgr. 31.07.98

K999 Vaňková Markéta, Mgr. 30.04.98

K933 Višvader Jozef, Mgr. 31.07.98

K9442 Vodák Ondřej, JUDr. 30.06.98 04628

K9181 Vrcha Pavel, Mgr. 01.08.98

K9133 Weiglová Drahoslava, JUDr. 30.06.98 04657

K9858 Zeman Peter, Mgr. 15.06.98 04629

K9665 Železná Michaela, Mgr. 22.07.98

 

 

Vydává: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1.

Distribuce: Milan Horák – REGO, P. O. Box 66, 161 00 Praha 6.

Vychází: Podle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce.

Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 6145/96 ze dne 11. 12. 1996.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi