Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1997, č. 4

Ročník 1997

Věstník

České advokátní komory

Částka 4

Rozeslána dne 31. prosince 1997

 

 

OBSAH:

Část normativní

7. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 16. prosince 1997, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/1997 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku

Část oznamovací

Rozpočet České advokátní komory na rok 1998

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 1998

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí roku 1998

Zápisy v seznamu advokátů od 16. září 1997 do 22. prosince 1997

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 16. září 1997 do 22. prosince 1997

 

 

 

ČÁST NORMATIVNÍ

7

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 16. prosince 1997,

kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/1997 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, takto:

I

Čl. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/1997 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku a uznávací zkoušku, zní:

“Čl. 1

Poplatek za advokátní zkoušku nebo uznávací zkoušku (dále jen “zkouška”) podle § 7 odst. 1 zákona (dále jen “poplatek”) se stanoví ve výši 3.000,- Kč.”.

II

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

 

JUDr. Karel Čermák, v. r.

předseda

České advokátní komory

 

 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

Rozpočet České advokátní komory na rok 1998

Představenstvo České advokátní komory schválilo na své schůzi, která se konala 16. prosince 1997, následující rozpočet České advokátní komory na rok 1998:

I. Příjmy (v tis. Kč)

1) Příjmy z příspěvků na činnost České advokátní komory

(5 600 advokátů po 6 000 Kč, tj. 33 600 tis. Kč; uvažováno snížení rozpočtovaného příjmu z důvodu vrácení, snížení nebo prominutí příspěvku) 32 800

2) Příjmy z poplatků za zápis do seznamu advokátů

(200 žadatelů po 3 000 Kč; příjem rozpočtován podle počtu žadatelů o umožnění vykonání advokátní nebo uznávací zkoušky) 600

3) Příjmy z nájemného

(Fortuna, vinárna, Brno) 1 400

4) Příjmy z poplatků za advokátní a uznávací zkoušky

(200 žadatelů po 2 000 Kč) 400

5) Ostatní příjmy (z výdělečné činnosti)

(příjmy z inzerce a ubytování; rozpočtováno podle skutečnosti roku 1997) 400

6) Příjmy z prodeje nemovitosti ve Lhotě

(doplatek kupní ceny) 900

7) Příjmy z úroků

(10% z termínovaného vkladu ve výši 7 000 tis. Kč) 700

Příjmy celkem 37 200

II. Výdaje (v tisk. Kč)

1) Provozní náklady

a) spotřební materiál 730

b) pohonné hmoty 40

c) náklady na reprezentaci a dary 130

d) provozní náklady a služby 700

e) náklady na ostrahu a pojištění 450

f) nájemné 1 150

g) náklady na opravy a udržovací náklady 390

h) spoje a poštovné 620

i) cestovné 160

j) investice, včetně ostatních služeb 1 190

k) příspěvky tuzemským právnickým osobám 100

l) náhrady za ztrátu času členům orgánů České advokátní komory 580

m) náklady na zaměstnance - mzdy zaměstnanců 8 400

- sociální a zdravotní pojištění 2 800

- paušální odměny 3 100

n) náklady na elektřinu 750

o) daň z příjmů (předpokládaný doplatek za rok 1997) 1 200

Celkem 22 490

2) Náklady zkušební komise a náklady na studijní a vzdělávací činnost

a) náklady na semináře (odměny, cestovné, pohoštění, ubytování, nájemné) 700

b) náklady na advokátní a uznávací zkoušky (odměny, cestovné, pohoštění, ubytování, nájemné) 1 100

c) náklady na časopis Bulletin advokacie 3 030

d) náklady na časopis Právní praxe v podnikání 2 970

e) náklady na Věstník České advokátní komory 400

f) náklady na knihovnu České advokátní komory 500

Celkem 8 700

3) Náklady na organizační činnost České advokátní komory

a) náklady související s vedením seznamu advokátů 850

b) náklady regionálních sekcí 650

c) náklady na styk s advokáty a na propagaci 300

Celkem 1 800

4) Náklady na mezinárodní činnost České advokátní komory

a) členské příspěvky mezinárodním organizacím 300

b) náklady na zahraniční cesty 960

c) pohoštění a přepravné při mezinárodních akcích 200

d) náklady na překlady a tlumočení 240

Celkem 1 700

5) Náklady kontrolní rady

a) cestovné 300

b) náhrada za ztrátu času a pohoštění 200

Celkem 500

6) Náklady kárné komise

a) cestovné 300

b) náhrady za ztrátu času a pohoštění 200

Celkem 500

7) Náklady na rekreační objekt v Josefově Dole

a) náklady na opravy a udržovací náklady 30

b) elektřina, vodné, telefon 50

c) mzdové náklady 20

Celkem 100

Výdaje celkem 35 790

III. Rozpočtová rezerva (v tis. Kč) 1 410

IV. Shrnutí (v tis. Kč):

Příjmy celkem 37 200

Výdaje celkem 35 790

Rozpočtová rezerva 1 410

 

Poznámky a vysvětlivky

1) V příjmech není zahrnuta úhrada neuhrazených příspěvků na činnost České advokátní komory za rok 1997 a roky předcházející. Veškeré tyto pohledávky vzniklé v posledních třech letech byly uplatněny u soudu, avšak ve většině případů nebylo řízení doposud ukončeno pravomocným rozsudkem nebo platebním rozkazem; úhradu těchto pohledávek, zejména prostřednictvím výkonu rozhodnutí, nelze proto do konce roku 1998 předpokládat.

2) Rozpočtové výdaje vesměs vycházejí ze skutečnosti roku 1997 s připočtením inflace ve výši 10%.

3) Ve výdajích rozpočtu nejsou rozpočtovány náklady na pořízení a správu Internetu a náklady v oblasti styku s veřejností, jakož i náklady na tím vyvolané investice do technického vybavení. Tyto náklady, pokud v roce 1998 vzniknou, bude možné částečně krýt z rozpočtové rezervy.

4) Do rozčlenění příjmů a výdajů rozpočtu na jednotlivá kalendářní čtvrtletí roku 1998 je možné nahlédnout v kanceláři České advokátní komory.

 

 

 

Oznámení o advokátních zkouškách v prvním pololetí roku 1998

Česká advokátní komora oznamuje, že advokátní zkoušky v prvním pololetí roku 1998 se budou konat ve dvou termínech, a to

23. až 25. března 1998 (písemná část advokátní zkoušky)

1. až 3. dubna 1998 (ústní část advokátní zkoušky)

a

25. až 27. května 1998 (písemná část advokátní zkoušky)

3. až 5. června 1998 (ústní část advokátní zkoušky).

Přihlášku k advokátní zkoušce podle § 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

na první termín advokátních zkoušek do 31. ledna 1998,

na druhý termín advokátních zkoušek do 31. března 1998.

Součástí přihlášky jsou doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen "zákon") a že uhradil poplatek za zkoušku stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona.

Nesplňuje-li uchazeč podmínku uvedenou v § 5 odst. 1 písm. c) zákona (výkon právní praxe advokátního koncipienta po dobu alespoň tří let), je součástí přihlášky i žádost o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta (§ 6 odst. 2 a 3 zákona).

Poplatek za advokátní zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51.

Advokátní zkouškou se prověřují znalosti z ústavních předpisů České republiky, z práva veřejného a soukromého, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů. Advokátní zkoušku lze složit pouze v jazyce českém nebo slovenském.

Předseda zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky vyrozumí uchazeče, kteří budou splňovat zákonné podmínky, o konání zkoušky a jejím časovém rozvrhu a o složení zkušebního senátu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se advokátní zkouška koná, a současně jim zašle seznam předpis, jejichž znalost je u advokátní zkoušky vyžadována.

 

 

 

Oznámení o uznávacích zkouškách v prvním pololetí roku 1998

Česká advokátní komora oznamuje, že uznávací zkoušky v prvním pololetí roku 1998 se budou konat dne

12. května 1998.

Přihlášku k uznávací zkoušce podle § 14 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), je třeba podat České advokátní komoře, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

do 31. března 1998.

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození uchazeče a označení některého z cizích jazyků používaných běžně v mezinárodním styku, ve kterém uchazeč hodlá uznávací zkoušku složit.

Součástí přihlášky je prohlášení uchazeče, že splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 1 pís. a) a d) až g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen "zákon"), doklad prokazující, že uchazeč je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v cizím státě, jakož i doklad o zaplacení poplatku za uznávací zkoušku stanovený Českou advokátní komorou podle § 7 odst. 1 zákona. Poplatek za uznávací zkoušku lze zaplatit v hotovosti v kanceláři České advokátní komory nebo na účet České advokátní komory č. 12432-011/0100, konstantní symbol 308, variabilní symbol 66000777, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1, Spálená 51.

Předseda zkušební komise pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky vyrozumí uchazeče, kteří budou splňovat zákonné podmínky, o konání zkoušky a jejím časovém rozvrhu a o složení zkušebního senátu nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se uznávací zkouška koná, a současně jim zašle právní předpisy o poskytování právních služeb a stavovské předpisy České advokátní komory v jazyce označeném v přihlášce ke zkoušce.

Bližší písemné informace o uznávacích zkouškách a jejich organizaci a průběhu poskytne Česká advokátní komora na základě žádosti uchazeče.

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátů od 16. září 1997 do 22. prosince 1997

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo

04424 Basl Květoslav, JUDr. 29.09.97 Nový Bor, Na Slovance 567

90084 Behm Roland John 21.10.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

90085 Bertouille Stéphane 21.10.97 Praha 5, Holečkova 9

90086 Bohata Petr 21.10.97 Praha 1, Václavské nám. 56

90079 Bourgeault Martin 13.10.97 Praha 3, Přemyslovská 28, II.p.

90087 Cancola Raimund, Dr. 21.10.97 Praha 1, Karoliny Světlé 6-8

90088 Carron Ortwin 21.10.97 Praha 5, Holečkova 9

04425 Debnárová Beatrix,, JUDr. 01.10.97 Praha 1, Staroměstské nám. 15

04426 Dleštíková Hana, JUDr. 01.10.97 Olomouc, Pasteurova 8A

04436 Hagara Ľubomír, JUDr. 30.10.97 Český Těšín, Štefánikova 4

04427 Hájková Vladimíra, Mgr. 01.10.97 Praha 8, Zenklova 39

04428 Chrudina Milan, JUDr. 01.10.97 Ostrava 1, Puchmajerova 3

04437 Jandus Jaromír, JUDr. 01.11.97 Praha 5, Kováků 9/1077

04429 Köhlerová Ludmila, JUDr. 01.10.97 Havířov, Svornosti 2

04430 Lhoták Josef, Mgr. Ing. 01.10.97 Praha 5, Lumiérů 22

90089 McGranahan John Russell 21.10.97 Praha 1, Staroměstské nám. 15

90090 Moore-Williams Anne Elisab. 21.10.97 Praha 1, Husova 5, Betlém. palác

04438 Netušilová Lenka, JUDr. 01.11.97 Brno, Vaňhalova 1

90091 Noack Peter 21.10.97 Praha 1, Platnéřská 4

90092 O'Connor Gui 21.10.97 Praha 2, Italská 2

90093 Pfeifer Ernst Gernot, Dr. 21.10.97 Praha 1, Sněmovní 7/2

90094 Piltz Albrecht, Dr. 21.10.97 Praha 1, Betlémská 1

04431 Řezáčová Jana, Mgr. 30.09.97 Znojmo, Dvořákova 21

04432 Říha Oldřich, JUDr. 29.09.97 Praha 4-Braník, Podolská 1487

90095 Schöning Christian, Dr. 21.10.97 Praha 6, Pod novým lesem 189

90100 Spengler Laurie Jean 21.10.97 Praha 5, Nad Zlíchovem 9

04433 Staněk Aleš, Mgr. 29.09.97 Praha 1, Národní tř. 43

04440 Šubrtová Ivona, JUDr. 01.11.97 Velichovky, Dlážděná 163

90096 Šundrica Ozrenka Medan, Mgr. 21.10.97 Praha 1, Haštalská 15

90097 Theobald Hans-Ulrich 21.10.97 Praha 1, Platnéřská 4

90098 Verny Arséne, Prof. Dr. 21.10.97 Praha 1, Betlémská 1

90099 Walderdorff Georg, Dr. 21.10.97 Praha 1, Karoliny Světlé 6-8

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

07909 Horváthová Iveta, JUDr. § 8 odst. 1 pís. h)

07324 Klaudinger Petr, JUDr. § 8 odst. 1 pís. a)

04392 Kopecká Dagmar, JUDr. § 8 odst. 1 pís. h)

90057 Kozak Steven Jan § 8 odst. 1 pís. h)

02352 Krhut Edamar, JUDr. § 8 odst. 1 pís. a)

07299 Kříž František § 8 odst. 1 pís. h)

00447 Neužilová Milena, JUDr. § 8 odst. 1 pís. a)

06734 Ondráčková Mária, JUDr. § 8 odst. 1 pís. h)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

02013 Baránek Antonín, Mgr. 01.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

00046 Brátka Jiří 04.12.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

04080 Bruk Dalibor, Mgr. 14.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

03552 Čapek Miroslav, JUDr. 30.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

07812 Chrobok Jan, Mgr. 22.09.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

08166 Kulhavý Václav, JUDr. 01.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

01797 Ledvina Zbyněk, JUDr. 01.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

04430 Lhoták Josef, Mgr. Ing. 06.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

04280 Majeriková Mária, JUDr. 23.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

06970 Novotná Hana, JUDr. 01.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

01132 Novotný Rudolf, JUDr. 17.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

03370 Pfeiferová Šárka, JUDr. 14.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

04265 Polák Ľubomír, JUDr. 30.09.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

00986 Raja Alois, JUDr. 17.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

04432 Říha Oldřich, JUDr. 01.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

02467 Schneider Roman, JUDr. 11.10.97 § 9 odst. 1 pís. b) zák. č. 85/96 Sb.

03682 Slavíková Květa, JUDr. 01.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

00631 Soukopová Anna, JUDr. 01.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

05982 Šilhavý František, Mgr. 01.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

01089 Špička Jaroslav, JUDr. 01.12.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

04440 Šubrtová Ivona, JUDr. 01.12.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

02325 Uřídil Jiří, JUDr. 13.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

04095 Vincourek Tomáš, JUDr. 28.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

06496 Voseček Pavel, JUDr. 01.11.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

07472 Vostárek Josef 11.11.97 § 9 odst. 2 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

08388 Hájek Zdeněk, JUDr. 31.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

07784 Kaisler Jan, JUDr. 01.10.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 85/96 Sb.

03873 Korkeila Hana, JUDr. 10.12.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 85/96 Sb.

02352 Krhut Edamar, JUDr. 03.11.97 § 7 odst. 1 pís. a) zák. č. 128/90 Sb.

08464 Šmehlíková Libuše, JUDr. 01.10.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 85/96 Sb.

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 16. září 1997 do 22. prosince 1997

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Příjmení a jméno Dne Zaměstnán u

Adámek Petr, Mgr. 03.11.97 Topinka Petr, JUDr., Praha 5, Malátova 17

Balcarová Martina, Mgr. 06.10.97 Advokáti Herda, Stome, Vondráček et consortes, v.o.s., Praha 1, Celetná 38

Bastlová Kateřina, Mgr. 13.11.97 Hrdlička Tomáš, JUDr., Brno, Koliště 15

Bernard Radovan, Mgr. 13.10.97 Fiala Karel, JUDr., Praha 1, Vodičkova 30

Bláha Jaromír, Mgr. 01.10.97 Courton Ivan, Mgr., Praha 10, Slovinská 23

Bohatová Lucie, Mgr. 05.11.97 Bohatová Milada, JUDr., Praha 2, U Kanálky 1455

Breznická Romana, Mgr. 01.12.97 Economy, v.o.s., Brno, Cejl 99

Cieslar Karel, JUDr. 01.12.97 Walach Otto, JUDr., Třinec, 1. máje 493

Cikánek Pavel, Mgr. 06.10.97 Sedláčková Běla, JUDr., Brno, Hybešova 65

Čejchan Tomáš, Mgr. 17.11.97 Glatzová Vladimíra, JUDr., Praha 1, Husova 5

David Jan, Mgr. 13.10.97 Kölbl Martin, JUDr., Praha 1, Štěpánská 39

Dekařová Alena, Mgr. 03.11.97 Bognár Ladislav, JUDr., Hodonín, Palackého 52

Drbohlavová Aneta, Mgr. 22.09.97 Kadleček Zdeněk, JUDr., Hradec Králové, Karla IV. 502

Dufek Aleš, Mgr. 01.10.97 Frajt Jiří, JUDr., Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 177

Fiala Petr, JUDr. 01.11.97 Balcar Petr, JUDr., Praha 5, E. Peškové 15

Gábová Lucie, Mgr. 01.11.97 Davidová Zlatava, JUDr., Brno, Heinrichova 8

Gobernac Karel, Mgr. 13.10.97 Straková Irena, JUDr., Praha 2, V tůních 8

Havel Jan, Mgr., Ing. 29.09.97 Skopeček Vlastimil, JUDr., Plzeň, Na Roudné 18

Hejduk Tomáš, Mgr. 01.12.97 Trojan Karel, JUDr., Praha 8, Na Žertvách 27

Horňáková Petra, Mgr. 01.10.97 Záděrová Věra, JUDr., Moravská Ostrava, Nádražní 165

Hrazdira Jan, Mgr. 20.10.97 Lžičař Josef, JUDr., Praha 8, Sokolovská 31

Hrbáč Daniel, Mgr. 18.09.97 Klimová Hana, JUDr., Brno, Jedlová 4

Hruška Jan, Mgr. 12.11.97 Sedláček Pavel, JUDr., Praha 6, Kladenská 125

Hurych Daniel, Mgr. 03.11.97 Holub Emil, Mgr., Praha 1, Křižovnické nám. 2

Chalupník Roman, Mgr. 01.11.97 Hrubý Thomas, Mgr., Praha 2, Italská 2

Jankuliaková Eva, Mgr. 01.11.97 Rokyta Lubomír, JUDr., Bílovec, Dukelská 16

Jaroš Zbyšek, Mgr. 01.10.97 Fojtíková Pavlína, Mgr., Praha 4, Na Pankráci 11

Jičínská Vladimíra, Mgr. 01.10.97 Miechová Vlasta, JUDr., Praha 2, Máchova 21

Juřička Ludvík, Mgr. Ing. 01.11.97 Petržela Miloslav, JUDr., Brno, Kobližná 19

Kapalín Libor, Mgr. 17.11.97 Nemeth Věslav, JUDr., Praha 1, Hybernská 12

Kašpárková Martina, Mgr. 01.12.97 Vokál Jan, JUDr., Brno, Bratislavská 12

Kliková Sabina, Mgr. 03.11.97 Saxl Jaromír, JUDr., PhDr., Brno, Údolní 33

Klímová Claudia, JUDr. 01.10.97 Pazák Robert, JUDr., Brno, Divadelní 6

Klváček Jan, Mgr. 01.10.97 Dítě Petr, JUDr., Olomouc, Ostružnická 5

Kolbeková Eva, Mgr. 10.11.97 Šejnost František, Mgr., Kladno, I. Olbrachta 90

Koňata David, Mgr. 01.12.97 Vácha Přemysl, JUDr., Praha 2, Rumunská 29

Kotrba Jakub, Mgr. 01.10.97 Jansta Miroslav, JUDr., Praha 1, Těšnov 1

Krákorová Alice, JUDr. 01.11.97 Maleček Richard, JUDr., Praha 1, Jungmannovo nám. 21

Král Jiří, Mgr. 01.10.97 Funiok Jaromír, Mgr., Ostrava 1, Hrušovská 20

Křivánek Martin, Mgr. 20.10.97 Martinásková Eva, JUDr., Zlín, Ševcovská 4055

Kubínová Lucie, Mgr. 22.10.97 Jablonský Vladimír, JUDr., Praha 1, 28. října 1001/3

Kvasnica Peter, Mgr. 01.10.97 Čermák Václav, JUDr., Praha 1, Politických vězňů 9

Látová Marie, Mgr. 01.12.97 Hraba Zdeněk, JUDr., Říčany u Prahy, Kamlerova 795

Lišuchová Darina, Mgr. 01.10.97 Krajhanzl Luděk, Praha 1, Lazarská 5

Lukešová Petra, Mgr. 01.10.97 Holcová Irena, JUDr., Praha 7, Nad Štolou 12

Mach Roman, Mgr. 01.12.97 Čech Josef, JUDr., Brno, Panská 12/14

Machálek Petr, Mgr., Ing. 01.10.97 Ježová Radka, Mgr., Vyškov, Dobrovského 1

Machálková Helena, Mgr. 15.11.97 Polák Zbyněk, Uherské Hradiště, B. Buchlovova 879

Makovec Vratislav, Mgr. 24.11.97 Císař Jiří, JUDr., Ústí nad Labem, Pařížská 16

Martínková Veronika, Mgr. 26.11.97 Karpíšek Jiří, Mgr., Praha 10, Nad Olšinami 27

Máchová Jana, Mgr., Ing. 01.10.97 Křížková Ilona, JUDr., Ostrava 1, Nádražní 46

Motyčková Lenka, Mgr. 01.12.97 Fiala Karel, JUDr., Praha 1, Vodičkova 30

Musil Pavel, Mgr., Ing. 06.11.97 Hrabák Petr, JUDr., Most, U věžových domů 1453

Navrátil Martin, Mgr. 01.12.97 Kolacia Pavel, JUDr., Znojmo, nám. Republiky 19

Němec Jiří, Mgr. 01.12.97 Hrdina Pavel, JUDr., Praha 2, Čermákova 7

Němeček Radim, Mgr. 03.11.97 Burian Martin, Mgr., Brno, Veselá 12/14

Nosek Miroslav, Mgr. 04.11.97 Vobr Jan, JUDr., Sezimovo Ústí, nám. T. Bati 419 (Kovosvit)

Novák Bohuslav, Mgr. 01.10.97 Cembis Petr, JUDr., Brno, Cejl 91

Novák Petr, Mgr. 01.12.97 Skákal Jaroslav, JUDr., Semily, Havlíčkova 498

Novotná Kateřina, Mgr. 01.12.97 Filipová Daniela, JUDr., Praha 1, Mezibranská 19

Ostravský Jiří, Mgr. 19.09.97 Dědek Ivo, JUDr., Zlín, Zarámí 92

Palatický Pavel, Mgr. 15.10.97 Krásná Zita, JUDr., Brno, Chládkova 28

Plamínek Robert, Mgr. 03.11.97 Kopecký Martin, JUDr., Praha 6, Lomená 5

Pokorná Hana, Mgr. 01.10.97 Vašíček Milan, JUDr., Brno, Moravské nám. 15

Polcarová Marcela, JUDr. 01.11.97 Černá Stanislava, JUDr., Praha 5, Staropramenná 12

Priečinská Nadežda, Mgr. 20.11.97 Korbel Alan, JUDr., Praha 5, Nám. 14. října 3

Prokeš Luboš, Mgr. 01.12.97 Krejčík Rudolf, Mgr., Řevnice, nám. Jiřího z Poděbrad 24

Přibylová Denisa, Mgr. 03.11.97 Dvořák Zborov, JUDr., Praha 1, Havlíčkova 11

Rabušicová Eva, JUDr. 01.11.97 Horák Antonín, JUDr., Brno, Vsetínská 10

Rada Ivan, Mgr. 15.10.97 Balcar Petr, JUDr., Praha 5, E. Peškové 15

Rámiš Vladan, Mgr. 01.10.97 Ružička Jaroslav, JUDr., Praha 2, nám. I. P. Pavlova 3

Rejzková Milada, Mgr. 01.12.97 Zeithaml Vladimír, JUDr., Praha 1, Haštalská 27

Robeš Vlastimil, Mgr. 15.10.97 Poledník Petr, JUDr., Brno, Příkop 4

Rudolf Jan, Mgr. 01.12.97 Fiala Karel, JUDr., Praha 1, Vodičkova 30

Růžičková Iva, Mgr. 03.11.97 Boháček Martin, Doc., JUDr., Praha 7, Strojnická 11

Rychtar Tomáš, Mgr. 01.12.97 Svatoň Miroslav, JUDr., Lipník n. Bečvou, nám. T. G. Masaryka 93

Říhová Věra, JUDr. 01.12.97 Krondl Václav, JUDr., Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

Sedláčková Kateřina, Mgr. 06.11.97 Chytil Ivan, Mgr., Praha 1, Maiselova 15

Skoumal Tomáš, Mgr. 09.10.97 Bednaříková Andrea, JUDr., Praha 1, Klimentská 46

Slavata Martin, Mgr. 01.10.97 Bartoň Miroslav, JUDr., Praha 5, Plzeňská 166

Slavíček Petr, Mgr. 01.10.97 Bönisch Jiří, JUDr., Brno, Poděbradova 102

Slavíčková Lucie, Mgr. 01.11.97 Patenidisová Lenka, JUDr., Praha 10, Charkovská 4

Slezáková Miroslava, Mgr. 22.09.97 Kozák Jiří, JUDr., Liberec 3, U Nisy 6

Sobotka Michal, Mgr. 01.11.97 Damohorský Milan, JUDr., Praha 7, Korunovační 2

Soukup Jaromír, Mgr. 01.11.97 Vyskočil František, JUDr., Praha 1, Petrská 12

Stano Tibor, Mgr. 16.10.97 Stano Karol, JUDr., Tábor, Ústecká 704

Stibůrková Klára, Mgr. 01.10.97 Becker a Poliakoff, v.o.s., Praha 2, Apolinářská 6

Strejcová Monika, Mgr. 01.12.97 Kocián Alexandr, JUDr., Praha 1, Jindřišská 34

Strmiska Jindřich, Mgr. 01.10.97 Šafránková Jaroslava, JUDr., Praha 1, Mezibranská 19

Strnadelová Blanka, Mgr. 29.09.97 Economy, v.o.s., Brno, Cejl 99

Svoboda Jiří, Mgr. 01.10.97 Reichlová Nataša, JUDr., Praha 2, Chodská 32

Svoboda Petr, Mgr. 25.11.97 Karpíšek Jiří, Mgr., Praha 10, Nad Olšinami 27

Svobodníková Denisa, Mgr. 01.11.97 Pavlok Jan, JUDr., Praha 1, Na příkopě 391/7

Szász Gabriel, JUDr. 01.10.97 Jelínek Karel, JUDr., Karlovy Vary, Bělehradská 3A

Šenková Andrea, Mgr. 01.11.97 Čech Josef, JUDr., Brno, Panská 12/14

Šichová Barbora, Mgr. 01.10.97 Felix Roman, JUDr., Praha 5, Zborovská 11

Šikola Luděk, Mgr. 13.10.97 Hrušková Irena, JUDr., Praha 5, nám. Kinských 3

Španíková Zuzana, Mgr. 01.10.97 Večeřa Jaroslav, JUDr., Praha 1, Jungmannova 34

Švarc Pavel, Mgr. 01.10.97 Hrbatová Martina, JUDr., Prostějov, Karlov 6

Švéda Martin, Mgr. 14.10.97 Novotný Petr, JUDr., Praha 4-Braník, Jasná II/5

Tapšík Marek, Mgr. 17.11.97 Slezák Jiří, JUDr., Brno, Rašínova 12

Tisovský Vladan, Mgr. 01.10.97 Jirousek Vladimír, JUDr., Ostrava 1, Sokolská 21

Tobek Jindřich, JUDr. 01.12.97 Stejskal Antonín, JUDr., Most, Václava Řezáče 316

Trhalová Pavlína, Mgr. 01.11.97 Prokopec Tomáš, JUDr., Praha 1, Žitná 25

Trlica Milan, JUDr. 01.10.97 Drápal Jiří, Vsetín, Horní nám. 12

Troníčková Veronika, Mgr. 06.11.97 Boubínová Božena, JUDr., Žatec, Svatováclavská 268

Tunklová Renata, Mgr. 01.10.97 Svejkovský Jaroslav, JUDr., Plzeň, Kamenická 1

Tužilová Petra, Mgr. 01.10.97 Sodomka Jaroslav, JUDr., Praha 1, U Prašné brány 3

Václavková Ivana, JUDr. 25.10.97 Divišová Dagmar, JUDr., Luhačovice, Ant. Slavíčka 808

Vlček Bohumil, Mgr. 01.12.97 Půbal Miloslav, Mgr., Vimperk, 1. máje 116

Vlk Zdeněk, Mgr. 29.09.97 Karpíšek Jiří, Mgr., Praha 10, Nad Olšinami 27

Vodičková Valerie, Mgr. 01.10.97 Vodičková Kateřina, JUDr., Praha 1, Václavské nám. 38

Vojáček Michal, Mgr. 01.10.97 Bělohlávek Alexander, Doc., Mgr., Praha 7, Havanská 20

Vondráčková Miroslava, JUDr. 01.10.97 Vavroch František, JUDr., České Budějovice, Nám. Přem. Otakara II. č. 6

Votrubová Jana, Mgr. 01.11.97 Hanyková Jarmila, JUDr., Benešov, Hráského 406, P.O.Box 8B

Zemiška Milan, Mgr. 01.11.97 Šíma Jaroslav, JUDr., Plzeň, Slovanská alej 24

Zubkovský Robert, Mgr. 10.11.97 Francová Marie, JUDr., Praha 7, Kostelní 22

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne

K10232 Bernard Radovan, Mgr. 25.11.97

K10222 Blešová Marcela, Mgr. 25.10.97

K9550 Círek Ondřej, Mgr. 01.12.97

K10122 Drábková Hana, Mgr. 19.11.97

K10319 Fiala Petr, JUDr. 30.11.97

K792 Hájková Vladimíra, Mgr. 01.10.97

K56 Jíchová Jarmila, Mgr. 31.10.97

K10189 Karmazin, Mgr. 29.11.97

K10136 Koníčková Zdeňka, Mgr. 01.11.97

K9999 Kubica Radim, Mgr. 11.10.97

K10129 Kubicová Rita, Mgr. 11.10.97

K909 Kubištová Martina, Mgr. 16.09.97

K10068 Kubíček Boris, JUDr. 18.09.97

K9578 Nerandžič Zoran, Mgr. 01.10.97

K9846 Pokorný Ondřej, Mgr. 01.11.97

K10173 Polišenská Petra, Mgr. 01.12.97

K705 Řezáčová Jana, JUDr. 30.09.97

K776 Staněk Aleš, Mgr. 29.09.97

K9896 Stross Jaroslav, Mgr. 25.10.97

K949 Šubrtová Ivona, JUDr. 31.10.97

K9879 Wawrosz Petr, Mgr., Ing. 01.10.97

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi