Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1997, č. 3

Ročník 1997

Věstník

České advokátní komory

Částka 3

Rozeslána dne 10. října 1997

 

 

OBSAH:

Část normativní

6. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 19. září 1997, kterým se upravují některé otázky související s placením ročního příspěvku na činnost České advokátní komory

Část oznamovací

Sdělení představenstva České advokátní komory k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem advokacie

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 1996

Zápisy v seznamu advokátů od 2. dubna 1997 do 15. září 1997

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 2. dubna 1997 do 15. září 1997

 

 

 

ČÁST NORMATIVNÍ

6

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 19. září 1997,

kterým se upravují některé otázky související s placením ročního příspěvku na činnost České advokátní komory

Představenstvo České advokátní komory se usneslo na základě čl. 3 usnesení sněmu č. 3/1996 Věstníku, o výši ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a o výši poplatku za zápis do seznamu advokátů, a podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”) takto:

Čl. 1

Splatnost příspěvku

(1) Roční příspěvek advokáta na činnost České advokátní komory (dále jen “příspěvek”)1) je splatný dnem stanoveným usnesením sněmu.2)

(2) Příspěvek za rok, v němž došlo k zápisu do seznamu advokátů, je splatný do jednoho týdne ode dne zápisu.

Čl. 2

Způsob placení příspěvku

Příspěvek se platí

a) převodem na účet Komory č. 12432-011/0100 vedený u Komerční banky, a. s., Praha 1, Spálená 51. Při platbě je třeba uvést konstantní symbol 308 a variabilní symbol, kterým je sedmimístné číslo nerozdělené pomlčkou nebo lomítkem a sestávající z čísli ce 286 a čtyřmístného registračního čísla advokáta, nebo

b) v hotovosti v pokladně kanceláře České advokátní komory (dále jen “Komora”) v Praze 1, Národní tř. 16.

Snížení a prominutí příspěvku
a prodloužení jeho splatnosti

Čl. 3

Advokáti, kteří byli zapsáni do seznamu advokátů po 30. 6. roku, za nějž má být příspěvek zaplacen, platí příspěvek v poloviční výši.

Čl. 4

Nejde-li o příspěvek podle čl. 3, může představenstvo na základě písemné a odůvodněné žádosti advokáta došlé Komoře přede dnem splatnosti příspěvku (čl. 1) z důvodů zvláštního zřetele hodných příspěvek snížit nebo prominout anebo prodloužit jeho splatnost.

Čl. 5

Advokát nemá na snížení nebo prominutí příspěvku anebo na prodloužení jeho splatnosti podle čl. 4 právní nárok.

Čl. 6

Vrácení příspěvku

(1) Zaplacený příspěvek nebo jeho část Komora nevrací, nejde-li o případ uvedený v odstavci 2.

(2) Komora vrátí bývalému advokátovi do tří měsíců ode dne vyškrtnutí ze seznamu advokátů podle § 8 odst. 1 písm. h) zákona částku odpovídající příspěvku za rok, v němž došlo k vyškrtnutí ze seznamu advokátů, pokud příspěvek byl zaplacen včas a ve stanovené výši; došlo-li z tohoto důvodu k vyškrtnutí ze seznamu advokátů po 30. 6., vrátí Komora bývalému advokátovi částku odpovídající polovině příspěvku.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě příspěvku podle čl. 3.

Přechodná ustanovení

Čl. 7

Rozhodnutí o snížení nebo prominutí příspěvku, o prodloužení jeho splatnosti a o vrácení příspěvku učiněná do dne účinnosti tohoto usnesení se považují za rozhodnutí o snížení nebo prominutí příspěvku, o prodloužení jeho splatnosti nebo o vrácení příspěvku podle čl. 4 a 6.

Čl. 8

(1) Žádosti o snížení nebo prominutí příspěvku anebo o prodloužení jeho splatnosti, o nichž nebylo do dne účinnosti tohoto usnesení rozhodnuto, posoudí představenstvo podle čl. 4 a 5.

(2) Žádosti o vrácení příspěvku, o nichž nebylo do dne účinnosti tohoto usnesení rozhodnuto, posoudí představenstvo podle čl. 6.

Čl. 9

Účinnost

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

 

JUDr. Karel Čermák, v. r.

předseda

České advokátní komory

Poznámky:

1) Usnesení sněmu č. 3/1996 Věstníku, o výši ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a o výši poplatku za zápis do seznamu advokátů.

2) Podle čl. 1 odst. 2 usnesení sněmu č. 3/1996 Věstníku je příspěvek splatný za běžný kalendářní rok předem do 20. ledna.

 

 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

Sdělení představenstva České advokátní komory k otázce výkonu činností neslučitelných s výkonem advokacie

Představenstvo České advokátní komory (dále jen "představenstvo") sděluje, že při posuzování žádostí o zápis do seznamu advokátů a při rozhodování o pozastavení výkonu advokacie vychází při aplikaci ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) a § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále také jen "zákon") - pokud jde o výklad pojmu "jiná činnost neslučitelná s výkonem advokacie" - z následujících zásad:

1. Zákon nepovažuje advokacii za činnost výlučnou, tj. takovou činnost, která by nemohla být vykonávána soutěžně s činnostmi jinými.

Některé činnosti však souběžně s advokacií být vykonávány nemohou a jsou proto překážkou pro zápis do seznamu advokátů (§ 5 odst. 1 písm. g/ zákona) nebo důvodem k pozastavení výkonu advokacie (§ 9 odst. 1 písm. a/ zákona).

Zákon sám činnosti neslučitelné s výkonem advokacie (dále jen "neslučitelné činnosti") výslovně nevymezuje a je proto nezbytné uvedená ustanovení zákona interpretovat. Představenstvo vychází z toho, že základním hlediskem při interpretaci je soulad jednotlivých činností se základními principy advokacie, které lze ze zákona o advokacii odvodit.

Za takové základní principy advokacie, resp. výkonu advokacie, představenstvo považuje zejména nezávislost advokáta (především nezávislost na státu a jeho orgánech), nadřazenost zájmů klienta nad osobními nebo jinými zájmy advokáta, nepřípustnost omezení nebo vyloučení advokátovy odpovědnosti za jím poskytované právní služby a zájem na zachování cti a vážnosti advokacie.

Za neslučitelné s výkonem advokacie lze potom považovat takové činnosti, které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu se shora uvedenými principy, na nichž je advokacie založena.

Na základě těchto východisek dospělo představenstvo k určitým konkrétním závěrům ohledně v praxi nejčastějších - a nejčastěji diskutovaných - situací; tyto závěry představenstva jsou obsaženy dále pod body 2 až 11.

2. Advokát nesmí být v pracovním nebo jiném obdobném poměru, vyjma pracovního poměru vysokoškolského učitele; výjimku - pokud jde o určité vědecké pracovníky v oboru právo - stanoví § 60 zákona.

Za poměr obdobný poměru pracovnímu je třeba považovat zejména poměr služební (například služební poměr vojáka z povolání nebo služební poměr policisty) a členský poměr k družstvu, pokud součástí povinností vyplývajících z tohoto členského poměru je i výkon práce pro zaměstnavatele spojený s určitou závislostí na něm (povinnost dodržovat pracovní příkazy a povinnost podrobit se kontrole jejich dodržování apod.).

Za poměr obdobný poměru pracovnímu je třeba považovat i takový vztah mezi advokátem a jiným subjektem, který má jinou právní formu, avšak jehož obsahem je výkon činností či prací pro tento subjekt za podmínek splňujících jinak shora uvedené znaky pracovního poměru (srov. § 27 odst. 1 zákoníku práce a § 6 odst. 1 písm. a/ zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Za neslučitelnou bude zpravidla nutné považovat i činnost vykonávanou na základě dohody o pracovní činnosti (§ 237 zákoníku práce), zejména byla-li uzavřena na dobu neurčitou nebo na větší rozsah práce a jestliže na základě této dohody je advokát povinen při své činnosti dodržovat pokyny zaměstnavatele a podrobit se jeho kontrole (srov. § 233 odst. 2 písm. c/ zákoníku práce).

Za neslučitelnou nebude naproti tomu zpravidla považována činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce (§ 236 zákoníku práce), a to zejména v těch případech, kdy jejím předmětem je činnost znalecká, tlumočnická, přednášková, umělecká či osvětová. Stejně tak není neslučitelný výkon takových činností prováděný na základě smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku.

3. Právní služby nemohou být advokátem poskytovány jinak než výkonem advokacie, a to způsobem a za podmínek stanovených zákonem. Advokát je oprávněn poskytovat právní služby ve všech věcech; advokát tedy může například zastupovat a poskytovat porady v obchodních věcech, v daňových a účetních záležitostech, při obchodech s nemovitostmi či cennými papíry nebo ve věcech průmyslového vlastnictví. Advokát však nemůže působit současně například jako notář, daňový poradce, auditor, patentový zástupce, makléř či jako fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění v oboru ekonomického poradenství, obchodu s nemovitostmi (realitní kancelář) nebo zprostředkování v oblasti obchodu a služeb.

4. Advokát nesmí poskytovat právní služby v rámci své účasti nebo jinou svou činností v obchodní společnosti, jejímž předmětem podnikání (činnosti) je specializovaná právní pomoc poskytovaná na základě jiného právního předpisu než zákona o advokacii (viz § 2 odst. 2 písm. a/ zákona). To pochopitelně nebrání tomu, aby advokát poskytoval takové společnosti právní služby na základě mandátní nebo jiné obdobné smlouvy, jejímž předmětem je poskytování právních služeb.

5. Činnost vykonávaná na základě živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění není s výkonem advokacie zásadně neslučitelná; nejvhodnějším způsobem výkonu podnikatelské činnosti - zejména s ohledem na její povahu - však nebude její osobní výkon advokátem, nýbrž výkon prostřednictvím jiné osoby, například odpovědného zástupce (viz § 11 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů).

Advokát musí však v každém případě dbát, aby jím vykonávaná podnikatelská činnost nebyla představenstvem považována za neslučitelnou

a) podle bodu 3;

b) proto, že činnosti vykonávané v rámci podnikatelské činnosti se i jinak překrývají s činnostmi, které jsou advokáty poskytovány v rámci výkonu advokacie (viz § 1 odst. 2 zákona) a to takovým způsobem, že při jednotlivých úkonech není možné určit, zda byly advokátem učiněny při výkonu advokacie nebo při výkonu podnikatelské činnosti;

c) z důvodu možného ohrožení nezávislosti advokáta;

d) z důvodu možného snížení cti a vážnosti advokacie jako celku (viz bod 11).

6. Za stejných podmínek, za jakých je s výkonem advokacie slučitelné individuální podnikání (viz bod 5), může být advokát členem obchodních společností s osobním ručením (společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti).

7. S výkonem advokacie není zásadně neslučitelné ani advokátovo členství v kolektivních statutárních nebo jiných orgánech obchodních společností, resp. výkon funkce individuálního orgánu obchodní společnosti (jednatel společnosti s ručením omezeným); touto formou nesmí být však obchodní společnosti poskytována právní pomoc. Advokát musí však dbát na to, aby tato jeho činnost nebyla považována za neslučitelnou v důsledku ohrožení advokátovy nezávislosti, popřípadě z jiných důvodů uvedených v tomto sdělení.

8. Za neslučitelný s výkonem advokacie nelze považovat výkon činností s výkonem advokacie tradičně spojených, a to ať již zákonem či jiným právním předpisem výslovně zmíněných, jako je tomu například u správce dědictví či správce konkurzní podstaty (viz § 56 zákona o advokacii) nebo jiných, například jednání jménem podnikatele na základě prokury. I při výkonu těchto činností musí však být advokátem dbáno na to, aby jejich hlavním předmětem bylo poskytování právních služeb v souladu se zákonem o advokacii při šetření povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů tyto činnosti upravujících.

9. Překážkou k výkonu advokacie nemůže být vlastnictví či oprávnění z jakýchkoliv práv k majetku v jakékoliv formě, jakož i správa a hospodaření s tímto majetkem, včetně braní výnosů či užitků z něho; to pochopitelně platí i pro kapitálovou účast v obchodních společnostech (například obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným).

10. S výkonem advokacie není zásadně neslučitelný výkon veřejných funkcí, například výkon povinností vyplývajících z funkce senátora, poslance Poslanecké sněmovny, Parlamentu či člena obecního zastupitelstva; v jednotlivých případech může však sama povaha určité veřejné funkce vylučovat současný výkon jiné výdělečné činnosti, včetně výkonu advokacie.

11. Za neslučitelné s výkonem advokacie je třeba považovat veškeré činnosti, které snižují advokáta v očích veřejnosti, vzbuzující pochybnosti o jeho poctivosti nebo jinak poškozující jeho dobré jméno, jakož i dobré jméno advokacie jako celku; takové činnosti je třeba považovat za neslučitelné s výkonem advokacie bez ohledu na jejich právní formu, rozsah, délku trvání či okolnost, zda se jedná o činnosti vykonávané za úplatu či bezplatně.

12. Představenstvo připomíná, že výčet uvedený pod body 2 až 11 nemůže být v žádném případě považován za výčet taxativní a že je tedy v každém jednotlivém případě nutné bedlivě zvážit, zda advokátem nebo uchazečem o zápis do seznamu advokátů zamýšlená či již vykonávaná činnost je v souladu se základními principy advokacie, které jsou uvedeny pod bodem 1. Je-li advokátem vykonávaná činnost s těmito principy a tedy s výkonem advokacie neslučitelná, je advokát povinen tuto okolnost Komoře oznámit (§ 29 odst. 2 zákona).

13. Představenstvo upozorňuje, že shora uvedené zásady, z nichž vychází a i nadále bude vycházet při výkladu zákona o advokacii, byly obsaženy již v dřívější právní úpravě advokacie v České republice (včetně dřívější právní úpravy komerčních právníků); v praxi Komory při zápisech do seznamu advokátů a při rozhodování o pozastavení výkonu advokacie § 9 odst. 1 písm. a) zákona nedochází tedy k žádným změnám. Představenstvo tak navazuje na obdobné zásady, které byly obsaženy ve "Stanovisku představenstva ČAK k otázce neslučitelnosti výkonu advokacie s jinou činností" schváleném představenstvem dřívější České advokátní komory zřízené zákonem č. 128/1990 Sb., o advokacii (viz Bulletin advokacie č. 2/93, str. 40 až 42).

Představenstvo konečně upozorňuje i na okolnost, že jakkoliv shora formulované zásady vyjadřují jeho dlouhodobější názor na výklad příslušných ustanovení zákona o advokacii, lez předpokládat, že některé z těchto zásad budou v budoucnu korigovány rozhodnutími soudů, popřípadě takovými rozhodnutími budou doplněny některé zásady další; vzhledem k tomu však, že se jedná o aktuální a pro činnost advokátů velmi závažnou problematiku, představenstvo považovalo za nutné se k ní touto formou znovu vyjádřit.

JUDr. Karel Čermák, v. r.

předseda České advokátní komory

 

 

 

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 1996

Zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, došlo ke zrušení dřívější České advokátní komory a Komory komerčních právníků České republiky s tím, že práva a povinnosti těchto komor přešla na nově ustavenou Českou advokátní komoru dnem 1. 7. 1996. Z tohoto důvodu byly oběma dřívějšími komorami vypracovány k 30. 6. 1996 mimořádné účetní závěrky.

Z těchto mimořádných účetních závěrek mimo jiné vyplynulo:

1) Dřívější Česká advokátní komora vstupovala do roku 1996 s úsporami finančních prostředků z předchozích let ve výši 11 716 000 Kč

Její příjmy za první pololetí 1996 činily 13 837 000 Kč

Naproti tomu náklady činily 15 470 000 Kč

Ztráta za prvé pololetí 1 633 000 Kč

Tato ztráta byla uhrazena z předchozích úspor ve výši 11 716 000 Kč, takže k 30. 6. 1996 vykázala dřívější Česká advokátní komora finanční prostředky na běžném účtu ve výši: 10 083 000 Kč

2) Komora komerčních právníků České republiky vykázala za první pololetí 1996 aktivní hospodaření částkou 417 000 Kč. Spolu s úsporami finančních prostředků z předchozích let vnesla Komora komerčních právníků České republiky do nově vzniklé České advokátní komory celkem finanční částku 11 444 000 Kč

3) Hospodářské výsledky obou dřívějších komor za první pololetí 1996 byly dne 2. 12. 1996 předloženy prvnímu sněmu nově vzniklé České advokátní komory (dále jen "Komora"), který je vzal na vědomí. Komora tak měla k 1. 7. 1997 k dispozic celkem částku 21 527 000 Kč

4) V období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996 vykázala Komora následující příjmy (v tis. Kč):

a) příspěvky advokátů 6 581

b) zápisné 456

c) nájmy (Fortuna, Vinárna a ost.) 973

d) ostatní příjmy z výdělečné činnosti 932

e) příspěvky na sociální fond 55

f) úroky 165

CELKEM 9 162

Celkové finanční zdroje ve druhém pololetí 1996 30 689 000 Kč

5) V období od 1. 7. 1996 do 31. 12. 1996 vykázala Komora následující výdaje (v tis. Kč):

a) Provozní výdaje

- spotřební materiál, elektřina, pohonné hmoty 632

- náklady na reprezentaci (první sněm) 2 994

- opravy a udržování, poštovné a spoje, cestovné, nájmy, dovybavení hmotným majetkem 4 856

- ostatní náklady, dary a ztráty 493

- pojistné 8

- mzdové náklady, soc. a zdrav. pojištění, paušální a funkční odměny 6 490

Celkem 15 473

b) Náklady zkušební komise a na studijní a vzdělávací činnost

- semináře a advokátní zkoušky 123

- časopisy (Bulletin advokacie, PPP) 2 415

Celkem 2 538

c) Mezinárodní činnost

- příspěvky mezinár. org. 55

- zahraniční cesty 310

Celkem 365

d) Náklady na kontrolní radu a kárnou komisi

- cestovné 339

e) Náklady J. Důl a Lhota

- opravy a údržba 103

f) Čerpání sociálního fondu 735

CELKEM 19 553

Celkové výdaje ve druhém pololetí 1996 19 553 000 Kč

Úspora finančních prostředků k 31. 12. 1996 činila celkem 11 136 000 Kč

6) Finanční prostředky ve výši 11 136 000 Kč byly vykázány:

- na běžném účtu Komory 6 163 000 Kč

- hotovost pokladny 45 000 Kč

- termínované vklady a certifikáty 4 928 000 Kč

Celkem 11 136 000 Kč

7) Účetní závěrka k 31. 12. 1996 byla ověřena auditorkou ing. Marií Michálkovou auditorskou zprávou z 13. 6. 1997. Auditorka nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na jejichž základě byla účetní závěrka sestavena, nebyly ve všech významných okolnostech vedeny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s postupy účtování platnými v České republice. Auditorka rovněž nezjistila žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není vedeno průkazně, úplně a správně. Účetní závěrka sestavená Komorou k 31. 12. 1996 podává věrný obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledcích hospodaření za rok 1996.

S podrobným rozpisem jednotlivých příjmových i výdajových položek se mohou advokáti seznámit v kanceláři Komory.

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 1996 byla projednána a schválena představenstvem Komory na schůzi konané ve dnech 18. a 19. 9. 1997.

JUDr. Jiří Klouza, v.r.

tajemník České advokátní komory

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátů od 2. dubna 1997 do 15. září 1997

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo

90003 Allen James 30.04.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

04354 Amort Václav, JUDr., CSc. 22.05.97 Praha 4, Roškotova 1225/1

90055 Augustino Donald P., Jr. 21.05.97 Praha 1, Křižovnické nám. 1

04364 Bartončík Michael, Mgr. 26.06.97 Brno, Kubíkova 2

04342 Bartoníčková Lenka, JUDr. 01.05.97 Hradec Králové, A. Malé 515

90004 Beta Robert 30.04.97 Praha 1, Platnéřská 4

90005 Becker Alan 30.04.97 Praha 2, Apolinářská 6

04365 Bedrna Michal, Mgr. 26.06.97 Praha 6, Puškinovo nám. 14

90077 Bettelheim Tomáš 12.06.97 Praha 1, U Prašné brány 3

04355 Blahová Miloslava, JUDr. 01.06.97 Bystrice p. Host., Obchodní 1572

90050 Braun Arthur, M.A. 30.04.97 Praha 1, Jungmannova 34

04386 Brázdil Boris, Mgr. 01.07.97 Praha 2, Jugoslávská 29

90068 Bremme Christopher R. 21.05.97 Praha 1, Jáchymova 2

04407 Burešová Vojtěška, JUDr. 01.08.97 Brno, Jedovnická 8

04366 Cingroš Josef, Mgr. 26.06.97 Brno, Špitálka 23

90006 Clapp John Meyrick 30.04.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

90007 Craik Colin William 30.04.97 Praha 1, Opletalova 37

04367 Cziviš Marek, Mgr. 01.07.97 Praha 1, Václavské nám. 47

04406 Čepek Robert, Mgr. 01.07.97 Praha 1, U Prašné brány 3

04408 Čermák Tomáš, Mgr. 01.08.97 Brno, Lužánecká 4a

04416 Danačíková Drahomíra, JUDr. 01.09.97 Lanškroun, Palackého 570

04368 Davidík Jiří, Mgr. 01.07.97 Říčany, nám. T. G. Masaryka 65

90051 Deveraux Daniela C.B. 30.04.97 Praha 1, Klimentská 46

90008 Dlouhý Michal 30.04.97 Praha 1, Staroměstské nám. 15

04369 Dolečková Jolana, JUDr. 01.07.97 Praha 4, Leopoldova 667

90009 Donnell Graham J. 30.04.97 Praha 1, Krakovská 9

04415 Dostál Štefan, JUDr. 01.09.97 Břeclav, Sady 28. října 18

90010 Downes Andrew 30.04.97 Praha 1, Klimentská 46

04370 Bruláková Alena, JUDr. 01.07.97 Beroun, Kostelní 7

90011 Dunne Augustine 30.04.97 Praha 2, Španělská 2

90069 Eder Stefan, Mgr. Dr. 17.07.97 Praha 2, Mánesova 5

04353 Edwards Irena, JUDr. 16.05.97 Praha 1, Husova 5-Betlém. palác

90012 Fabry Steven F. 30.04.97 Praha 1, Klimentská 46

04409 Fábry Peter, Mgr. 17.07.97 Praha 4, Novodvorská 1134

04387 Fořt Vojtěch, Mgr. 01.08.97 Klatovy, Čs. legií 143/I

90036 Frank Rainer 30.04.97 Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

90037 Freiherr von Schurbein Sebastian Otto 30.04.97 Praha 2, Španělská 2

90013 Ganik Milan 30.04.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

90014 Gardberg Mark Jay 30.04.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

90070 Geiling Christian 30.04.97 Praha 5, Franty Kocourka 12

90071 Giese Ernst 21.05.97 Praha 1, U železné lávky 568

04361 Godina Luboš, Mgr. 07.07.97 Šumperk, Hlavní 2a

90002 Goldman Louis 29.04.97 Praha 1, Platnéřská 4

04417 Gotmanov Aleš, JUDr. 01.09.97 Praha 3, Táboritská 23

90038 Grass Claudia 30.04.97 Praha 2, Čermákova 7

04388 Hansalanderová Jana, Mgr. 01.07.97 Rakovník, Husovo nám. 124

90039 Hartmann Uwe, Dr. 30.04.97 Praha 1, Rybná 14

90072 Hasch Alexandr, Dr. 12.06.97 Praha 1, Na Příkopě 27

90040 Hauptmann Markus 30.04.97 Praha 1, Karolíny Světlé 6-8

04389 Hendrych František, Mgr. 01.07.97 Opava, Rybářská 12

90015 Hewko John P. 30.04.97 Praha 1, Klimentská 46

04371 Hladěna Luděk, Mgr. 26.06.97 Praha 5, E. Peškové 15

04418 Hofman Martin, Mgr. 01.09.97 Opava, Solná 27

04390 Holas Miloš, JUDr. 01.07.97 Praha 2, Americká 25

04372 Holub Emil, Mgr. 01.07.97 Praha 1, Křižovnické nám. 2

90056 Hoque Nina Naseema 12.06.97 Praha 1, Staroměstské nám. 15

90052 Huber Elisabeth 30.04.97 Praha 1, Jungmannova 34

04419 Hynek Ludvík, JUDr. 01.09.97 Praha 4, Květnového vítěz. 1627

90016 Chase Brian F. 30.04.97 Praha 1, Křižovnické nám. 1

90041 Janků Monika 30.04.97 Praha 1, Betlémská 1

04391 Jaroš Milan, JUDr. 01.07.97 Plzeň, Husova 58

90017 Johnson Nicholas 30.04.97 Praha 1, Klimentská 46

04352 Jurč Ján, JUDr. 01.05.97 Praha 8, Thámova 20

90083 Kines Stephen 30.04.97 Praha 1, Jáchymova 2

90073 Kirchner Jörg, Dr. 30.04.97 Praha 1, Klimentská 46

04392 Kopecká Dagmar, JUDr. 01.07.97 Beroun, Pražská 108

04344 Koščová Naděžda, JUDr. 25.04.97 Odolena Voda, Úžická 393

04373 Koubová Jana, Mgr. 01.07.97 Praha 1, U železné lávky 10

04410 Koukal Pavel, JUDr. 01.09.97 Praha 1, Platnéřská 2

90057 Kozak Steven Jan 12.06.97 Praha 1, Křižovnické nám. 2

04393 Kratochvíl Jaroslav, Mgr. 01.07.97 Praha 2, Římská 26

04374 Kubiš Jiří, Mgr. 01.07.97 Brno, Cejl 12/14

90074 Kurz Thomas, Mag. 12.06.97 Praha 1, Spálená 17

04375 Landsmann Marek, Mgr. 01.07.97 Pardubice, nám. Republiky 53

04345 Langová Jaroslava, JUDr. 01.05.97 České Budějovice, Dr. Stejskala 12

90081 Laurin Benoit 30.04.97 Praha 1, Jáchymova 2

90082 Laurin Yves 21.05.97 Plzeň, Úslavská 5

90019 Lazar Evan Z. 30.04.97 Praha 1, Křižovnické nám. 1

90042 Loges Rainer, Dr. 21.05.97 Praha 2, Jugoslávská 29

04411 Lopezová Daniela, JUDr. 01.09.97 Kroměříž, tř. 1. máje 623

04395 Maierová Hana, JUDr. 01.07.97 Praha 4, Krčská 51

04336 Martiňáková Helena, JUDr. 01.05.97 Praha 7, U Smaltovny 22C

04346 Mašan Marcel, JUDr. 01.05.97 Ostrava 1, 28. října 108

90058 Matthews Andrew Julian 12.06.97 Praha 1, Křižovnické nám. 2

04351 Matyášová Eva, JUDr. 01.07.97 Praha 1, Senovážné nám. 23

90018 Mc Gehee Jeffrey A. 30.04.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

04376 Mitáček Bronislav, Mgr. 01.07.97 Hluk, Sokolská 1100

90059 Mitič Konstantin, Mgr. 17.07.97 Praha 1, Národní 25

04377 Modlitba Dan, Mgr. 01.07.97 Praha 6, K Horoměřicům 8/584

90020 Mudd Thomas Earl 30.04.97 Praha 1, Maiselova 15

90043 Müller Thomas 30.04.97 Praha 1, Husova 5, Betlémský palác

04378 Myslil Richard, Mgr. Ing. 01.07.97 Praha 1, Národní tř. 32

90075 Nagele Norbert, Dr. 12.06.97 Praha 1, Spálená 17

04396 Neubert Karel, Mgr. 01.07.97 Třebíč, Bráfova 24

04379 Nevrkla Petr, JUDr. 01.07.97 Jihlava, U Hraničníku 37

04397 Ngindu Ngoyi, Mgr. 01.07.97 Olomouc, Horní nám. 25

04356 Novotná Lenka, JUDr. 01.06.97 Brno, Vodova 98

90044 Nürnberger Jörg 30.04.97 Praha 2, Mánesova 5

90021 Packer Marc R. 30.04.97 Praha 1, Malá Štupartská 9

04357 Palečková Jana, JUDr. 01.07.97 Praha 5, Vltavská 15

90022 Papirnik Vladimira Novak 21.05.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

90023 Parker Ian Clifford 30.04.97 Praha 1, Husova 5 - Betlémský pal.

04398 Partl Vladimír, Mgr. 01.07.97 Brno, Moravské nám. 13

04420 Paučková Eva, JUDr. 01.09.97 Olomouc, Aksamitova 2

04358 Pavlov Marian, Mgr. 22.05.97 Hradec Králové, Na zahrádkách 227

04380 Pernický Pavel, Mgr. 01.07.97 Olešnice, nám. Míru 20

90024 Porteous Jonathan R. 30.04.97 Praha 1, Krakovská 9

90060 Roelvink Bernard Willem 21.05.97 Praha 1, Jáchymova 2

90061 Rosicky Daniel Josepf, B.A. LL.B. 30.04.97 Praha 6, Sibiřské nám. 6

04359 Rudá Jana, Mgr. 01.06.97 Chvalčov, Kroužky 761

04362 Rusek Zdeněk, JUDr. 01.07.97 Praha 6, Čs. armády 22/785

04399 Ryšánková Ivona, JUDr. 01.08.97 Přerov, Palackého 22

90045 Santüns Thomas 30.04.97 Praha 2, Čermákova 7

90025 Seddon Anthony Maurice 30.04.97 Praha 1, Rybná 1

04401 Sekerová Veronika, Mgr. 01.07.97 Praha 5, Pod Kavalírkou 44

90063 Schemmel Joel Vincent 21.05.97 Praha 2, Záhřebská 38

90026 Schiff Kenneth 30.04.97 Praha 1, Křižovnické nám. 1

90064 Schilling Michael T. 30.04.97 Praha 1, Senovážné nám. 3

90065 Schwartz Irwin 30.04.97 Praha 1, Senovážné nám. 3

04412 Skácelová Jana, JUDr. 01.08.97 Brno, Jedovnická 8

90027 Smith Christopher H.D 30.04.97 Praha 1, U Prašné brány 3

04337 Sobotková Eva, JUDr. 01.05.97 Zlín, Dřevnická 4130

04400 Sojka Jindřich, Mgr. 01.08.97 Klatovy, Krameriova 139/I.

90046 Sparfeld Silvia 30.04.97 Praha 1, Jungmannova 34

04348 Srb Jaroslav, JUDr. 01.05.97 Praha 2, Apolinářská 6

90028 Stepan Sasha Sally A. 30.04.97 Praha 1, Nerudova 13

90066 Stewart David M. 30.04.97 Praha 1, Křižovnické nám. 1

90076 Stroh Michael 30.04.97 Praha 2, nám. Míru 15

04381 Strýhalová Eva, Mgr. 01.07.97 Miletín, nám. K. J. Erbena 88

90029 Swiecicki Peter 30.04.97 Praha 1, Klimentská 46

04382 Synková Dagmar, Mgr. 26.06.97 Praha 1, Jindřišská 34

90053 Ševčík Lukáš 30.04.97 Praha 1, Jungmannova 34

04403 Šlechta Roman, Mgr. 01.07.97 Karlovy Vary, Jaltská 7

04402 Šmejkalová Monika, Mgr. 01.07.97 Praha 3, Rokycanova 35

04383 Šplechtna Svatopluk, Mgr. 01.07.97 Praha 6, Na Bateriích 9

04384 Štrupová Dana, Mgr. 26.06.97 Praha 1, Karoliny Světlé 6-8

04350 Štumpová Dana, Mgr. 01.06.97 Praha 6, Půlkruhová 43

90030 Tewes Brigitte 30.04.97 Praha 1, Betlémská 1

90047 Thaeter Ralf, Dr. 30.04.97 Praha 2, Jugoslávská 29

90031 Tietjen Susan M. 30.04.97 Praha 1, Platnéřská 4

04421 Tomášková Elvíra, JUDr. 01.09.97 České Budějovice, Třebízského 8

90032 Tortorici Joseph C. 30.04.97 Praha 1, Křižovnické nám. 1

04413 Trnka Jaroslav, JUDr. 01.08.97 Červená Řečice, Červená Řečice 304

04414 Tůma Jan, Mgr. 17.07.97 Mladá Boleslav, Laurinova 1049

90048 Ueltzhöffer Andreas 30.04.97 Praha 2, Záhřebská 30

90033 Valert Peter George 30.04.97 Praha 1, Husova 5-Betlémský palác

04404 Vaško Jaroslav, Mgr. 01.08.97 Praha 6, Svatovítská 16

04341 Večeřa Jaroslav, JUDr. 16.04.97 Zlín, Lešetín V./698

90034 Veirs Walter James 21.05.97 Praha 1, Václavské nám. 57/813

04385 Verner Pavel, Mgr. 01.07.97 Praha 7, Letohradská 12

04339 Vraná Eliška, JUDr. 01.05.97 Praha 5, Ostrovského 30

90049 Waldvogel Madle 30.04.97 Praha 1, Rybná 14

90001 Wanke Alexander, Dr. 29.04.97 Brno, Minoritská 10

90054 Weiss Angelika 30.04.97 Praha 1, Jungmannova 34

90035 Weston Duncan James 30.04.97 Praha 1, Husova 5-Betlémský palác

04423 Zajíček Vojtěch, Mgr. 01.09.97 Český Krumlov, Latrán 7

04360 Zelenay Peter, JUDr. 22.05.97 Brno, Vodova 78

04363 Zelenický František, JUDr. 12.06.97 Praha 7, Bubenská 49

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. 4. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

01598 Bičanová Gabriela, JUDr. 31.05.97 § 8 odst. 1 pís. h)

01490 Jablonská Eva, JUDr. 26.06.97 § 8 odst. 1 pís. f)

01315 Jankrle Jaroslav, JUDr. 28.04.97 § 8 odst. 1 pís. d)

01300 Jodasová Barbora, JUDr. 13.07.97 § 8 odst. 1 pís. h)

08279 Klouda Josef, Mgr. 10.07.97 § 8 odst. 1 pís. a)

00307 Kováč Jan, JUDr. 14.08.97 § 8 odst. 1 pís. a)

01130 Kusák Jiří, JUDr. 02.04.97 § 8 odst. 1 pís. a)

00407 Maternová Dagmar, JUDr. 13.08.97 § 8 odst. 1 pís. a)

07885 Polák Vladimír, JUDr. 20.04.97 § 8 odst. 1 pís. b)

02974 Resch Radomil, JUDr. 01.06.97 § 8 odst. 1 pís. h)

00568 Sekařová Kristina, prom. práv. 13.07.97 § 8 odst. 1 pís. a)

02890 Sládková Kateřina, JUDr. 31.07.97 § 8 odst. 1 pís. b)

03199 Stařík Ilja, JUDr. 30.05.97 § 8 odst. 1 pís. f)

01339 Svoboda Eduard, JUDr. 30.06.97 § 8 odst. 1 pís. h)

04189 Vorobelová Tatiana, JUDr. 11.06.97 § 8 odst. 1 pís. h)

00745 Vošalíková Magdalena, JUDr. 28.05.97 § 6 odst. 1 pís. d)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

04342 Bartoníčková Lenka, JUDr. 07.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

01544 Bartošová Marie, JUDr. 31.05.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

07864 Bartošová Milada, JUDr. 04.08.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

06434 Bednaříková Květuše, JUDr. 01.05.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08330 Bruknerová Vlasta, JUDr. 03.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

01993 Bukvář Jiří, JUDr. 01.08.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 95/96 Sb.

03177 Dolejšová Lenka, JUDr. 01.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

01354 Fencl Rudolf, JUDr. 31.08.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03231 Hendrychová Iveta, JUDr. 09.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03700 Jelínková Hana, JUDr. 15.04.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08332 Jeníčková Jana, Mgr. 01.09.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

00285 Kolářová Marie, JUDr. 30.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

00912 Kovář Ronald, JUDr. 06.05.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03433 Kučerová Dagmar, JUDr. 30.07.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03448 Macík Aleš, JUDr. 15.07.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

06471 Macová Marie, JUDr. 01.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

06791 Maňák František, JUDr. 30.04.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

01266 Měšťanová Eva, JUDr. 01.09.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08433 Mrákota Zdeněk, Mgr. 01.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

04356 Novotná Lenka, JUDr. 23.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08288 Nový Karel, JUDr. 30.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03195 Pečánková Jana, JUDr. 01.09.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08501 Petráčková Blanka, JUDr. 01.07.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

05645 Raabová Magdalena, JUDr. 30.04.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08211 Rychlá Alice, Mgr. 10.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

02303 Sejfertová Jarmila, JUDr. 11.05.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08335 Sekanina Ondřej, Mgr. 01.07.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03850 Slezák Jiří, JUDr. 08.04.97 § 9 odst. 2 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08194 Šestáková Jaroslava, JUDr. 01.05.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08311 Škutek Bohdan, JUDr. 17.04.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03721 Štumpa Radomil, Mgr. 01.07.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

06956 Tříska Libor, JUDr. 15.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

03624 Vachtová Alena, JUDr. 01.08.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

07810 Zemanová Jana, JUDr. 01.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08329 Žižková Dobroslava, Mgr. 01.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

 

c) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

04333 Bačkovský Jiří, Mgr. 01.09.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08511 Barančík Ivan, JUDr. 30.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/90 Sb.

06909 Erler Jindřich, JUDr. 01.08.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 95/96 Sb.

05359 Fialová Jarmila, JUDr. 01.05.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/90 Sb.

04259 Kraus Otto, JUDr. 01.09.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 95/96 Sb.

00348 Kunzová Ivana, JUDr. 01.06.97 § 7 odst. 1 pís. a) zák. č. 128/90 Sb.

05604 Orlet Gejza, JUDr. 01.06.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/90 Sb.

08206 Perepečenov Andrej, Mgr. 01.08.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 95/96 Sb.

08199 Plaňavová Jana, JUDr. 28.05.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 95/96 Sb.

01363 Rambousek Petr, JUDr. 23.05.97 § 9 odst. 1 pís. b) zák. č. 95/96 Sb.

02974 Resch Radomil, JUDr. 01.06.97 § 7 odst. 1 pís. a) zák. č. 128/90 Sb.

08021 Rezková Marie, JUDr. 01.08.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/90 Sb.

02890 Sládková Kateřina, JUDr. 01.07.97 § 9 odst. 1 pís. c) zák. č. 95/96 Sb.

03850 Slezák Jiří, JUDr. 05.08.97 § 9 odst. 2 pís. a) zák. č. 95/96 Sb.

08467 Štefek Jan, JUDr. 01.07.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/90 Sb.

06257 Vafeková Dagmar, JUDr. 31.07.97 § 9 odst. 1 pís. a) zák. č. 209/90 Sb.

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 2. dubna 1997 do 15. září 1997

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Reg.č. Příjmení a jméno Dne Zaměstnán u advokáta

K10057 Houžvičková Olga, Mgr. 01.08.97 Celnar Jaroslav, JUDr.

K10050 Adámková Petra, Mgr. 01.08.97 Askinová Marie, JUDr.

K10072 Andrš Vlastislav, Mgr. 15.08.97 Šerák Bronislav, Mgr.

K10115 Beňová Michaela, Mgr. 01.09.97 JUDr. Jan Luhan a spol.

K9931 Blaško Martin, Mgr. 03.04.97 Zachveja Matej, JUDr.

K9975 Bogarová Eva, Mgr. 14.04.97 Procházka Marek

K9955 Borská Hana, JUDr. 13.05.97 Jurová Jaroslava, JUDr.

K10148 Brtnický František, JUDr. 01.07.97 Veselý Jiří, JUDr.

K9961 Břeň Milan, Mgr. 22.05.97 Krušina Jiří, JUDr.

K9954 Bulantová Michaela, Mgr. 01.06.97 Krondl Václav, JUDr.

K10061 Burešová Jana, Mgr. 04.08.97 Beneš Oldřich, JUDr.

K10114 Burianová Veronika, Mgr. 01.09.97 Advokátní kancelář Plzeň, Na Roudné 18

K10109 Cagaš David, Mgr. 04.08.97 Advokátní kancelář Miketa a spol.

K0144 Capl Martin, Mgr. 01.09.97 Kaska Václav, JUDr.

K10094 Cechlová Eva, Mgr. 01.09.97 Navrátil Pavel, JUDr.

K10007 Cendelín Bohumil, Mgr. 01.07.97 Šebek Martin, JUDr.

K10030 Cimbůrek Jan, Mgr. 01.08.97 Šnejda Josef, JUDr.

K10152 Ciprová Monika, Mgr. 01.08.97 Beránek Jaroslav, JUDr.

K10091 Císařová Dita, Mgr. 01.08.97 Sadílek Jiří, JUDr.

K9916 Černý Vladimír, Mgr. 07.04.97 Vágner Boris, JUDr.

K9982 Čičko Richard, Mgr. 01.06.97 Mareš Jan, JUDr.

K10011 Činková Vanda, Mgr. 07.07.97 Zatecký Jan, JUDr.

K9919 Daněk Jan, Mgr. 01.05.97 Choděra Oldřich, JUDr. PhDr.

K0037 Danišová Soňa, Mgr. 14.07.97 Navrátilová Jaroslava, JUDr.

K10140 Dáňa Jan, Mgr. 28.07.97 Pergl Robert, Mgr.

K9958 Deduchová Jitka, JUDr. 02.06.97 Kučera Miroslav, JUDr.

K223 Deneš Roman, Mgr. 01.05.97 Tomsa Jan, Mgr.

K10090 Doležalová Monika, Mgr. 01.08.97 Pražáková Ivana, JUDr.

K10008 Douděra Libor, Mgr. 01.07.97 Lovíšek Milan, JUDr.

K10095 Dömenyová Irena, Mgr. 01.08.97 JUDr. Josef Baránek

K10122 Drábková Hana, Mgr. 01.09.97 Duda Pavel, JUDr.

K9956 Drtina Zdeněk, Mgr. 01.06.97 Kudrlička Roman, JUDr.

K10137 Duda Jiří, Mgr. 16.08.97 Mlčoch Jiří, JUDr.

K10102 Dvořák Miloš, Mgr. 01.09.97 Krondl Václav, JUDr.

K9942 Dvořák Stanislav, Mgr. 15.05.97 Fiala, Profous, Maisner a spol.

K9937 Ďurašková Alexandra, Mgr. 15.05.97 Kotulan Petr, JUDr.

K9998 Elger Martin, Mgr. 07.07.97 Gebauer František, JUDr.

K9912 Eliášková Ivana, Mgr. 07.04.97 Vespalec Pavel, JUDr.

K10015 Fiala Vladimír, JUDr. 01.07.97 Raban Přemysl, JUDr.

K10053 Filipová Julie, Mgr. 01.09.97 Valenz Gustav, JUDr.

K10151 Fleková Helena, Mgr. 01.09.97 Bláha Dušan, JUDr.

K10027 Fojtů Petra, Mgr. 01.08.97 Kubát Jiří, JUDr.

K10117 Frimmel Martin, Mgr. 01.07.97 Dreslerová Ivana, JUDr.

K9981 Gajdošíková Hana, Mgr. 01.07.97 Végsöová Iveta, JUDr.

K10025 Gemmel René, Mgr. 04.08.97 Kačmařík Michal, JUDr.

K10132 Georges Steve, Mgr. 01.09.97 Vrbka Radovan, Mgr.

K10082 Gocman Marek, Mgr. 01.07.97 Elšík - Minařík Olomouc

K9974 Gregůrek Jiří, Mgr. 14.04.97 Felix Roman, JUDr.

K10108 Grochal Rudolf, Mgr. 01.09.97 Hofman Martin, Mgr.

K10071 Habrnálová Jana, Mgr. 01.07.97 Javornická Romana, JUDr.

K10081 Hahn Ivo, Mgr. 15.08.97 Vlk Vlastimil, JUDr.

K10078 Hamplová Jana, Mgr. 01.07.97 Němeček Jaroslav, JUDr.

K9969 Hasala Petr, Mgr. 16.06.97 Hasala Josef, JUDr.

K10113 Havlišta Martin, Mgr. 01.09.97 Advokátní kancelář Stránský

K10069 Honzík Zdeněk, Mgr. 01.09.97 Procházka Vladimír, JUDr.

K9911 Hošek Jan, Mgr. 04.04.97 Flaška Stanislav, JUDr.

K9986 Houžvička Petr, Mgr. 01.07.97 Houžvička Stanislav, JUDr.

K10013 Hronová Jitka, Mgr. 01.07.97 Hronová Jana, JUDr.

K9945 Humplíková Magda, Mgr. 01.05.97 Pergl Robert, Mgr.

K9949 Hurta David, Mgr. 02.05.97 Palatinová Ladislava, JUDr.

K9927 Huspeková Alice, Mgr. 08.04.97 Majer Roman, JUDr.

K9964 Hylena Marek, Mgr. 02.06.97 Mazanec Jaroslav, JUDr.

K10024 Chaloupka Radek, Mgr. 01.08.97 Korecký, Luhan, Vespalec, Zellner a spol.

K10131 Chomátová Dana, JUDr. 01.09.97 Buřič Martin, Mgr.

K10150 Chromcová Žofie, Mgr. 01.09.97 Kříž Jan, Doc. JUDr.

K10126 Janáček Miloš, Mgr. 01.09.97 Tecl Slavomír

K10156 Janeček Petr, Mgr. 01.09.97 Čambálová Lenka, JUDr.

K10142 Jaroš Pavel, Mgr. 01.09.97 Felix Roman, JUDr.

K10009 Jašek Vladimír, Mgr. 08.07.97 Bělohlávek Alexander, Doc. Mgr.

K9924 Jiráková Jindřiška, Mgr. Ing. 01.05.97 Tůmová Irena, JUDr.

K10056 Joštová Dagmar, Mgr. 01.08.97 AK Hradec Králové, Kollárova 1114

K9943 Juřena Karel, Mgr. 12.05.97 Xinopulosová Julie, JUDr.

K10073 Kaleta František, Mgr. 01.08.97 Ostřížek Milan, JUDr.

K10023 Kaplan Tomáš, Mgr. 01.08.97 Preclíková Olga, JUDr.

K10041 Kazda Antonín, Mgr. 01.08.97 Tichý Luboš, JUDr.

K10058 Keršlágerová Michaela, Mgr. 01.08.97 AK Praha 1, Palackého 715/15

K9953 Kišš Miloslav, JUDr. 01.06.97 Černík Jaroslav, JUDr.

K10039 Klárová Lucie, Mgr. 01.08.97 Rott, Růžička & Guttmann

K10035 Kobková Kateřina, Mgr. 01.07.97 Vašek Antonín, JUDr.

K10031 Kohout Jan, Mgr. 16.06.97 Procházka Randl Kubr & Partner

K9952 Konečná Radka, Mgr. 01.05.97 Tomsa Jan, Mgr.

K10087 Konečný Tomáš, Mgr. 18.08.97 Kužel Jan, JUDr.

K10136 Koníčková Zdeňka, Mgr. 01.09.97 Hrdlička Tomáš, JUDr.

K10049 Kořínek Eduard, Mgr. 01.07.97 Wachtl Milan, JUDr.

K9948 Kořínek Otakar, Mgr. 07.04.97 Kocián Alexandr, JUDr.

K10046 Kotrys Tomáš, Mgr. 01.08.97 Klapka Zdeněk, JUDr.

K9959 Krajčo Daniel, Mgr. 13.05.97 Vavroch František, JUDr.

K10003 Kramařík Roman, Mgr. 09.06.97 Touška Mikuláš, JUDr.

K9970 Kratinová Hana, Mgr. 01.07.97 Novotný Petr, JUDr.

K9985 Krásová Barbora, Mgr. 01.06.97 Radil Jaroslav, JUDr.

K10104 Kremla Igor, Mgr. Ing. 01.09.97 Vacek Petr, JUDr.

K10110 Kružíková Petra, Mgr. 01.09.97 Raban Přemysl, JUDr.

K10127 Křížová Kateřina, Mgr. 01.09.97 Kalcso Dalibor, JUDr.

K9999 Kubica Radim, Mgr. 08.07.97 Rožnovská Jana, JUDr.

K10129 Kubicová Rita, Mgr. 01.09.97 Rožnovská Jana, JUDr.

K10068 Kubíček Boris, JUDr. 01.09.97 Černý Ludvík, JUDr.

K10084 Kučera Daniel, Mgr. 15.08.97 Doležal Josef, JUDr.

K9963 Kusák Vlastislav, Mgr. 01.06.97 Hrádela Karol, JUDr.

K10139 Kühn Zdeněk, Mgr. 25.08.97 Stoklásek & Toulová & Zeman a spol.

K10052 Kyncl Petr, Mgr. 01.09.97 Víška Petr, JUDr.

K10064 Kynclová Alena, Mgr. 09.01.97 Víška Petr, JUDr.

K9992 Kysela Pavel, JUDr. 01.07.97 Rokyta Lubomír, JUDr.

K10044 Leder Filip, Mgr. 01.06.97 VAŠÍČEK, FRIMMEL & PARTNERS Brno

K10043 Lesa Petr, Mgr. 01.06.97 Sedláčková Běla, JUDr.

K10065 Litavský Zdenko, JUDr. 01.08.97 Nemeth Věslav, JUDr.

K10074 Loukota Dan, Mgr. 04.08.97 Scholzová Renata, JUDr.

K9920 Lukešová Kristina, Mgr. 28.04.97 Kubíček Kolja, JUDr.

K10019 Madarová Helena, Mgr. 01.07.97 Svatoňová Jana, JUDr.

K10145 Machačová Petra, Mgr. 01.09.97 Hais Roman, JUDr.

K10118 Majer Ladislav, Mgr. 01.09.97 Javornická Romana, JUDr.

K10146 Marťan Pavel, Mgr. 01.09.97 Vácha Tomáš, Mgr.

K10130 Mazancová Iva, Mgr. 01.09.97 Cilínek Vladislav, JUDr.

K9993 Miklenda Jaroslav, Mgr. 30.06.97 Nedoma Jan, Mgr.

K10038 Mikula Vladimír, Mgr. 01.07.97 Jankovský Zdeněk, JUDr.

K9980 Milner Milan, Mgr. 01.07.97 Veselá Klára, JUDr.

K9983 Mizerová Irena, Mgr. 01.07.97 Kopáček Václav, JUDr.

K10014 Mlynarčík Jan, Mgr. 01.07.97 JUDr. Douša & JUDr. Řípa & JUDr. Krátký

K10067 Mojžíšek Martin, Mgr. 18.08.97 Rokyta Lubomír, JUDr.

K10036 Monczková Vanda, Mgr. 01.08.97 Bendová Šárka, JUDr.

K10085 Moravec Josef, Mgr. 01.08.97 Švandrlík Pavel, JUDr.

K9936 Mottlová Marie, Mgr. 01.06.97 Málek Lubomír, JUDr.

K10033 Mrkosová Lenka, Mgr. 01.07.97 Hučková Irena, JUDr.

K10141 Myšáková Zuzana, Mgr. 01.09.97 Toman Petr, JUDr.

K9933 Najvárková Andrea, Mgr. 15.04.97 Kavka Ladislav, JUDr.

K9997 Navrátilová Lenka, Mgr. 01.06.97 Balcar Petr, JUDr.

K10040 Neděla Josef, JUDr. 01.08.97 Krejčík Rudolf, Mgr.

K10155 Nevrzal Jan, Mgr. Ing. 01.09.97 Bedroš Milan, JUDr.

K10026 Němec Luděk, Mgr. 15.07.97 Sedláčková Jaromíra, JUDr.

K9940 Novák Jaromír, JUDr. 20.05.97 Mošna Miroslav, JUDr.

K9902 Nováková Jana, Mgr. 07.04.97 Hochman Přemysl, JUDr.

K10124 Obršlík Jiří, Mgr. 18.08.97 Bělohlávek Josef, JUDr.

K10042 Opletalová Iva, Mgr. 27.06.97 Tichý Luboš, JUDr.

K10106 Opluštilová Eva, Mgr. 01.09.97 Chytil Milan, Mgr.

K9990 Palečková Jana, Mgr. 01.07.97 Meduna Petr, JUDr.

K10020 Pejchalová Petra, Mgr. 01.07.97 Kotáb Petr, JUDr.

K10032 Pešat Petr, Mgr. 01.09.97 JUDr. Kuběna a JUDr. Mičan

K10147 Pešáková Martina, Mgr. 01.09.97 Mrázek Radovan, JUDr.

K10100 Pisingerová Lenka, Mgr. 01.09.97 JUDr. Michael Sonntag

K10012 Podaná Dana, Mgr. Ing. 01.06.97 Tvrdík Jaroslav, JUDr.

K9972 Podlucká Petra, Mgr. 02.06.97 Jungmannová Eva, JUDr.

K10001 Pokorná Vladimíra, Mgr. 29.05.97 Sekyra Luděk, JUDr.

K741 Polanecká Jana, Mgr. 02.05.97 Micka Pavel, JUDr.

K9947 Pomaizlová Karin, Mgr. 01.05.97 Pauker Ladislav, JUDr.

K10017 Pospíšilová Pavla, Mgr. 16.06.97 Helmová Irena, JUDr.

K10096 Prisčák Marian, JUDr. 01.09.97 JUDr. Lumír Mičánek a JUDr. Jana Hubená

K9921 Procházková Ivana, Mgr. 01.06.97 Hokeová Božena, JUDr.

K10143 Prudil Lukáš, Mgr. Ing. 01.09.97 Chaloupková Dagmar, JUDr.

K10075 Prudká Miluše, Mgr. 05.08.97 Fránek Vilém, JUDr.

K10161 Přikrylová Jana, Mgr. 25.08.97 Podivínská Jarmila, JUDr.

K10028 Pušová Irena, Mgr. 21.07.97 Veselá Klára, JUDr.

K10054 Quittová Ivana, Mgr. 01.08.97 Byrtus Josef, JUDr.

K9934 Rabanová Michaela, Mgr. 01.05.97 Břeský Ladislav, JUDr.

K10006 Radoň Tomáš, Mgr. 01.07.97 Honzík Daniel, JUDr.

K9965 Raif David, Mgr. 12.06.97 Krestýn Bohumír, JUDr.

K10157 Resová Lenka, Mgr. 01.09.97 Lorenzová Ivana, JUDr.

K10123 Robek Pavel, Mgr. 01.08.97 Bělohlávek Josef, JUDr.

K9930 Rujbrová Eva, JUDr. 01.05.97 Linkenseder Radomír, JUDr.

K10098 Rychlý Tomáš, Mgr. 01.08.97 Kalvoda Jan

K9996 Salač Jaroslav, Mgr. 26.06.97 Tichý Luboš, JUDr.

K9973 Sedláček Dušan, Mgr. 01.07.97 Cimbálová Renata, JUDr.

K9987 Seidler Roman, Mgr. 01.07.97 Vespalec Pavel, JUDr.

K9976 Severa Petr, Mgr. 01.07.97 Muzikář Karel, JUDr.

K10111 Schmied Jan, Mgr. 01.09.97 Novotný, Kunešová a spol.

K10062 Simonová Martina, Mgr. 01.08.97 Střeštík Pavel, JUDr.

K10022 Skotnicová Naděžda, Mgr. 14.07.97 Karpíšek Jiří, Mgr.

K10138 Skoumal Tomáš, Mgr. 01.09.97 Diviš Dušan, JUDr.

K10149 Sladká Marcela, Mgr. 07.07.97 Vyjídák Jan, JUDr.

K10060 Slezáková Tereza, Mgr. 01.08.97 Skýbová Pěva, JUDr.

K9938 Smolíková Lenka, Mgr. 22.04.97 Petráňová Šárka, Mgr.

K9957 Sochorová Michaela, Mgr. 09.06.97 Cilínek Vladislav, JUDr.

K9951 Souček Jan, Mgr. 02.06.97 Grumlíková Leona, JUDr.

K10116 Součková Adéla, Mgr. 01.08.97 Šmíd Petr, JUDr.

K10055 Spurný Ilja, Mgr. 01.08.97 Štěpánek Pavel, JUDr.

K10133 Stehlíková Eva, JUDr. 01.09.97 Pavlovský Miroslav, JUDr.

K10018 Steinbachová Žaneta, Mgr. 01.07.97 Richter Jaromír, JUDr.

K9962 Stejskal Petr, Mgr. 02.06.97 Kučera Miroslav, JUDr.

K10077 Stejskalová Marcela, Mgr. 04.08.97 Záděrová, Záděra a spol.

K10105 Stočesová Dana, Mgr. 01.09.97 Advokátní kancelář Vacek & spol.

K10135 Stratil František, Mgr. 20.08.97 Bezucha Jiří, JUDr.

K10005 Stupková Petra, Mgr. 01.07.97 Grubner & Bánský

K10097 Svamberková Petra, Mgr. 01.08.97 Hrádela Karol, JUDr.

K10153 Svatoňová Dana, Mgr. 01.09.97 Kudláček Karel, JUDr.

K10004 Svěcená Petra, Mgr. 01.07.97 Vopravil Michael, JUDr.

K9946 Svoboda Martin, Mgr. 30.05.97 Svoboda Zdeněk, JUDr.

K10080 Sytařová Jitka, Mgr. 01.09.97 Giese Ernst

K10066 Šebestová Gabriela, Mgr. 01.08.97 JUDr. Čech a spol.

K9979 Šenarová Daniela, Mgr. 09.06.97 Felix Roman, JUDr.

K10128 Šimková Alena, Mgr. 01.09.97 Salaj Libor, JUDr.

K10021 Škařupa Hynek, Mgr. 07.07.97 JUDr. Kuběna a JUDr. Mičan

K10159 Školout Václav, JUDr. Ing. 01.09.97 Vyroubal Krajhanzl a spol.

K10158 Škutová Michaela, Mgr. 01.09.97 Starzyk Jan, JUDr.

K10107 Šmehlík Timm, Mgr. 01.08.97 Gallivoda Jan, JUDr.

K10121 Špunda Libor, Mgr. 01.08.97 Müller Miroslav, JUDr.

K9941 Štefková Marta, Mgr. 02.05.97 Werl Ivan, JUDr.

K10154 Štěříková Eva, Mgr. 01.09.97 Nykodým Jiří, JUDr.

K10092 Štverka Dalibor, Mgr. 01.08.97 Advokátní kancelář Ostrava 1

K10051 Šťastník Štěpán, Mgr. 01.08.97 JUDr. Nykodým, JUDr. Kovanda a spol.

K10101 Šťastný Roman, Mgr. 01.08.97 Aliance Praha, v.o.s.

K10016 Šuk Petr, Mgr. 15.06.97 Nerad Miroslav, Mgr.

K10112 Šulc Robert, Mgr. 01.09.97 JURISCONSULT, v.o.s.

K10120 Taišl Jiří, Dr. 15.09.97 Uppaluri Rao Varad, JUDr.

K9264 Thonat Daniel, Mgr. 25.08.97 Thonat Jan, JUDr.

K9991 Timková Katarína, Mgr. 01.07.97 Lužný Julius, JUDr.

K10093 Tišerová Lenka, Mgr. 01.08.97 Advokátní kancelář Přerov

K10089 Tomášek Jaroslav, Mgr. 24.07.97 Horák Václav, JUDr.

K10103 Toniková Lucie, Mgr. 01.09.97 JUDr. Oto Kunz-Prof. JUDr. Otto Kunz

K10059 Tonner Miroslav, Mgr. 01.08.97 Dobeš Milan, JUDr.

K10083 Trefil Lukáš, Mgr. 01.08.97 Skoupý Rudolf

K10010 Trnečková Martina, Mgr. 01.08.97 JUDr. Klimešová, JUDr. Klimeš

K9950 Tulachová Alena, Mgr. 01.06.97 Peterka Ondřej, Mgr.

K9988 Tunkl Martin, Mgr. 01.07.97 Luhan Ivo, JUDr.

K9918 Turecký Josef, JUDr. 01.05.97 Kněžourek Jan

K10134 Tůmová Kateřina, Mgr. 01.09.97 Doleček Rostislav, JUDr.

K10079 Uhlířová Jitka, Mgr. 01.08.97 AK Hradec Králové, Gočárova 1105/36

K10045 Uiblein Petr, Mgr. 01.06.97 AK Praha 6, Parléřova 10

K9966 Urban Bernard, Mgr. 02.06.97 Macek Radomil, JUDr.

K9922 Vacek Petr, JUDr. 01.05.97 Potočná Miroslava, JUDr.

K10047 Vala Vladan, Mgr. 01.08.97 Společná advokátní kancelář Brno

K10088 Vamazalová Jitka, Mgr. 04.08.97 Orlet Erik, JUDr. a partneři

K9666 Vaňásková Alena, Mgr. 15.04.97 Palan Ivo, JUDr.

K9971 Vaňková Věra, Mgr. Ing. 02.06.97 Vaněk Josef, JUDr.

K9977 Veverčáková Barbora, Mgr. 01.07.97 Gebauer František, JUDr.

K10160 Veselá Michaela, Mgr. 25.08.97 Topolářová Zuzana, JUDr.

K9960 Veisner Jan, Mgr. 01.06.97 Dvořáček Tomáš, JUDr.

K10000 Vinter Pavel, Mgr. 07.07.97 Karpíšek Jiří, Mgr.

K10076 Vlachová Petra, Mgr. 11.08.97 Fiala, Profous, Maisner a spol.

K10002 Vlková Veronika, Mgr. 01.06.97 Sodomka, Souček a spol.

K10034 Vybíral Tomáš, Mgr. 07.07.97 Chladová Ilona, JUDr.

K9989 Vyšanský Petr, Mgr. 01.07.97 Doleček Rostislav, JUDr.

K9995 Wenzl Pavel, Mgr. 01.07.97 Wenzlová Irena, JUDr.

K9984 Wenzlová Michaela, Mgr. 01.07.97 Wenzlová Irena, JUDr.

K9929 Zbránek Miloš, Mgr. 05.05.97 Janíček Milan, JUDr.

K9978 Zedníček Jindřich, Mgr. 01.07.97 Vítková Šárka, JUDr.

K10048 Zeman Petr, Mgr. 01.07.97 Hrabák Petr, JUDr.

K9968 Zlesák Tomáš, Mgr. 16.06.97 Rozehnal Aleš, Mgr.

K10099 Zörkler Eugen, JUDr. 08.08.97 Zörkler Evžen, JUDr.

K10029 Zuzaňák Jiří, Mgr. 01.08.97 Krčma Vladimír, JUDr.

K9926 Žák Květoslav, Mgr. 01.05.97 Voigt Luděk, Mgr.

K10125 Žochová Barbara, Mgr. 01.09.97 Bánský Marek, JUDr.

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Reg. č. Příjmení a jméno Dne

K9885 Albrechtová Miluše, JUDr. 21.08.97

K9137 Bartončík Michael, Mgr. 26.06.97

K648 Bedrna Michal, Mgr. 26.06.97

K853 Cingroš Josef, Mgr. 26.06.97

K923 Coufal Radek, Mgr. 31.05.97

K9784 Czernin Jan, Mgr. 27.07.97

K727 Cziviš Marek, Mgr. 01.07.97

K770 Čermák Tomáš, Mgr. 16.07.97

K9087 Davidík Jiří, Mgr. 01.07.97

K775 Dolečková Jolana, JUDr. 01.07.97

K747 Druláková Alena, JUDr. 01.07.97

K9177 Dvořák Michal, Mgr. 30.06.97

K9942 Dvořák Stanislav, Mgr. 08.08.97

K9594 Dvořáková Lenka, Mgr. 31.07.97

K932 Fábry Peter, Mgr. 16.07.97

K150 Fořt Vojtěch, Mgr. 31.07.97

K9733 Gartšík Tomáš, Mgr. 12.09.97

K9649 Hanák Ondřej, Mgr. 03.06.97

K779 Hladěna Luděk, Mgr. 26.06.97

K9411 Holub Emil, Mgr. 01.07.97

K9342 Homolová Hana, JUDr. 14.09.97

K9276 Hrudková Anna, Mgr. 11.07.97

K337 Hynek Ludvík, JUDr. 31.08.97

K944 Jelínková Sabina, Mgr. 30.06.97

K9651 Klán Pavel, Mgr. 13.07.97

K693 Koubová Jana, Mgr. 01.07.97

K814 Kratochvíl Jaroslav, Mgr. 30.06.97

K9127 Kubiš Jiří, Mgr. 01.07.97

K838 Landsmann Marek, Mgr. 01.07.97

K885 Lanský Lubomír, JUDr. 23.08.97

K9428 Mitáček Bronislav, Mgr. 30.06.97

K375 Modlitba Dan, Mgr. 01.07.97

K9059 Myslil Richard, Mgr. Ing. 30.06.97

K614 Nevrkla Petr, JUDr. 30.06.97

K9600 Obrová Pavlína, Mgr. 31.07.97

K510 Pernický Pavel, Mgr. 30.06.97

K9790 Plamínek Robert, Mgr. 25.08.97

K9928 Pokorný Pavel, Mgr. 15.09.97

K869 Preissová Eva, Mgr. 15.09.97

K9318 Ružarovská Hana, Mgr. 01.09.97

K9156 Ryšánková Ivona, JUDr. 31.07.97

K946 Sedláček Josef, Mgr. 31.08.97

K9721 Skýba Richard, Mgr. 27.06.97

K9456 Sojk Jindřich, Mgr. 31.07.97

K9346 Strejcová Eva, Mgr. 31.07.97

K137 Synková Dagmar, Mgr. 25.06.97

K816 Šplechtna Svatopluk, Mgr. 30.06.97

K9868 Štrupová Olga, Mgr. 25.06.97

K9432 Tůma Jan, Mgr. 16.07.97

K823 Vaško Jaroslav, Mgr. 31.07.97

K9708 Václavíková Lucie, Mgr. 18.06.97

K9441 Verner Pavel, Mgr. 30.06.97

K9473 Víšek Karel, JUDr. 31.05.97

K9551 Volfová Andrea, Mgr. 01.09.97

K9507 Vondra Marek, Mgr. 01.07.97

K468 Zlámalová Libuše, JUDr. 01.08.97

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi