Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Věstník 1997, č. 2

Ročník 1997

Věstník

České advokátní komory

Částka 2

Rozeslána dne 12. května 1997

 

 

OBSAH:

Část normativní

5. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 1. července 1996 o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou a Komorou komerčních právníků České republiky do 30. června 1996 jako stavovských předpisů podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokaci

Část oznamovací

Sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

Zápisy v seznamu advokátů od 2. ledna 1997 do 1. dubna 1997

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 2. ledna 1997 do 1. dubna 1997

 

 

 

ČÁST NORMATIVNÍ

5

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 1. července 1996

o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou a Komorou komerčních právníků
České republiky do 30. června 1996 jako stavovských předpisů podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
1)

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) a § 65 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, takto:

Část I.

Obecná ustanovení

Čl. 1

Předpisy přijaté do 30. června 1996 Českou advokátní komorou podle zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii, nebo Komorou komerčních právníků České republiky podle zákona č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, popřípadě jejich části nebo jednotlivá ustanovení, se považují za stavovské předpisy přijaté Českou advokátní komorou (§ 53 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii), stanoví-li tak tento stavovský předpis (dále jen “převzaté předpisy”).

Čl. 2

Převzaté předpisy se použijí se změnami a doplněními stanovenými tímto stavovským předpisem.

Čl. 3

Převzaté předpisy je třeba vykládat a používat tak, aby jejich výklad a použití nebyly v rozporu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”) a právními předpisy vydanými k jeho provedení.

Čl. 4

Pokud převzaté předpisy hovoří o

a) České advokátní komoře nebo Komoře komerčních právníků České republiky, rozumí se tím Česká advokátní komora zřízená zákonem (dále jen “Komora”);

b) celostátní konferenci advokátů nebo celostátním sněmu komerčních právníků, rozumí se tím sněm podle § 41 odst. 1 písm. a) a § 42 a 43 zákona;

c) představenstvu České advokátní komory nebo představenstvu Komory komerčních právníků České republiky, rozumí se tím představenstvo Komory podle § 41 odst. 1 písm. b) a § 44 nebo § 65 zákona;

d) předsedovi České advokátní komory nebo předsedovi Komory komerčních právníků České republiky, rozumí se tím předseda Komory podle § 41 odst. 1 písm. c) a § 45 a 65 odst. 2 zákona;

e) revizní komisi nebo dozorčí radě, rozumí se tím kontrolní rada Komory podle § 41 odst. 1 písm. d) a § 46 nebo § 66 zákona;

f) kárné komisi nebo disciplinární komisi, rozumí se tím kárná komise Komory podle § 41 odst. 1 písm. e) a § 47 nebo § 67 zákona.

Část II.

Převzaté předpisy

Čl. 5

Práva a povinnosti advokáta

vypuštěn2)

Čl. 6

Zastoupení advokáta advokátním koncipientem nebo jeho jiným zaměstnancem v řízení před státními orgány

Zastoupení advokáta advokátním koncipientem nebo jeho jiným zaměstnancem (§ 26 odst. 2 zákona) v řízení před státními orgány je možné za podmínek stanovených usnesením představenstva České advokátní komory ze dne 11. června 1991, jímž se stanoví pravidla výkonu substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných pracovníků advokáta v řízení před státními orgány.

Čl. 7

Pravidla soutěže

vypuštěn3)

Čl. 8

Zápisy do seznamů a vedení seznamů

vypuštěn4)

Čl. 9

Výchova advokátních koncipientů a vzdělávání advokátů

Výchova advokátních koncipientů (§ 58 odst. 1 a 2 zákona) a vzdělávání advokátů se řídí usnesením představenstva České advokátní komory ze dne 11. června 1991, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzděláváním advokátů.

Čl. 10

Hospodaření Komory

vypuštěn5)

Čl. 11

Příspěvky na činnost Komory

vypuštěn6)

Čl. 12

Náhrada za ztrátu času stráveného výkonem funkce

vypuštěn7)

Čl. 13

Odborné a regionální sekce

vypuštěn8)

Čl. 14

Vzdání se funkce

Postup při vzdání se funkce v orgánech Komory se řídí čl. 18 Organizačního řádu Komory komerčních právníků, který byl schválen usnesením II. celostátního sněmu komerčních právníků dne 27. listopadu 1991, ve znění usnesení III. celostátního sněmu komerčních právníků ze dne 3. prosince 1993.

Čl. 15

Náklady kárného řízení

Advokát nebo advokátní koncipient, o němž bylo v kárném řízení pravomocně vysloveno, že se dopustil kárného provinění (§ 32 odst. 1 zákona), je povinen nahradit Komoře jí hrazené náklady kárného řízení paušální částkou stanovenou usnesením představenstva České advokátní komory ze dne 5. listopadu 1991, jímž se stanoví paušální částka nákladů kárného řízení.

Část III.

Závěrečná ustanovení

Čl. 16

Předseda Komory dá bez odkladu tento stavovský předpis na vědomí advokátům, a to spolu s převzatými předpisy uvedenými v části II.

JUDr. Luboš Tichý, v. r.

předseda

České advokátní komory

Poznámky:

1) Toto usnesení, označené “jako stavovský předpis č. 1”, bylo publikováno ve zvláštním čísle Bulletinu advokacie ze srpna roku 1996 na str. 43 až 89, a to včetně veškerých převzatých předpisů uvedených v části II; usnesení je uveřejňováno podle čl. 9 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1996 Věstníku.

2) Toto ustanovení se stalo obsoletním v důsledku přijetí usnesení sněmu č. 2/1996 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku.

3) Toto ustanovení se stalo obsoletním v důsledku přijetí usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku.

4) Toto ustanovení bylo zrušeno usnesením sněmu č. 2/1996 Věstníku.

5) Toto ustanovení bylo zrušeno usnesením sněmu č. 2/1996 Věstníku.

6) Toto ustanovení bylo zrušeno usnesením sněmu č. 3/1996 Věstníku.

7) Toto ustanovení bylo zrušeno usnesením sněmu č. 4/1996 Věstníku.

8) Toto ustanovení bylo zrušeno usnesením sněmu č. 2/1996 Věstníku.

 

 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

Sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

Představenstvo České advokátní komory (dále jen "představenstvo") sděluje, že při posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky a žádostí o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, a při rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen "zákon") vychází z následujících zásad:

1. Za vysokoškolské vzdělání podle § 5 odst. 1 písm. b) a § 37 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen "předepsané vzdělání") považuje představenstvo pouze vysokoškolské vzdělání v těchto ustanoveních uvedené, tj. získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice, popřípadě vysokoškolské vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních předchůdců (§ 61 zákona).

Za předepsané vzdělání tedy představenstvo nepovažuje jakékoliv vzdělání získané na jiném vysokoškolském učilišti než na právnické fakultě uvedených vysokých škol, a to bez ohledu na to, zda takové vzdělání obsahuje některé prvky vzdělání právnického (viz v této souvislosti Stanovisko pléna Nejvyššího soudu České republiky z 18. 1. 1995, Plsn 1/95, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. Rc 30/95, jakož i nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. 9. 1995 uveřejněný pod č. 225/1995 Sb.).

2. Za předepsané vzdělání považuje představenstvo i vysokoškolské vzdělání získané na zahraniční vysoké škole, jsou-li doklady o takovém vysokoškolském studiu v České republice uznány (nostrifikovány), a to ať mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, nebo rozhodnutím příslušného orgánu (§ 25 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). Představenstvo však vysokoškolské vzdělání získané na zahraniční vysoké škole za předepsané vzdělání nepovažuje, pokud doklad předložený žadatelem o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů nemá náležitosti nostrifikačního rozhodnutí stanovené příslušnými právními předpisy (viz například § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 476/1990 Sb., o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami /o nostrifikaci/).

3. Za jinou právní praxi podle § 6 odst. 2 zákona (dále jen "jiná právní praxe") získanou v tuzemsku uznává představenstvo takovou právní praxi vykonanou po získání předepsaného vzdělání, v jejímž průběhu žadatel o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo žadatel o zápis do seznamu advokátů (dále jen "žadatel") používal a vykládal právní předpisy při řešení konkrétních právních vztahů (případů). Takovou právní praxi uzná však představenstvo pouze v rozsahu nejvýše dvou roků, a to za podmínky, že v posledních třech letech před podáním žádosti o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo žádosti o zápis do seznamu advokátů (dále jen "žádost") žadatel vykonal alespoň jednoletou právní praxi advokátního koncipienta, v jejímž průběhu se zúčastnil povinných výchovných akcí organizovaných Českou advokátní komorou (dále jen "Komora"); do doby tří let se přitom nezapočítává doba výkonu vojenské základní (náhradní) služby, doba výkonu civilní služby a doba mateřské dovolené nebo další mateřské dovolené, popřípadě i doby další, během nichž žadatel nemohl právní praxi advokátního koncipienta vykonávat z jiných zvláštního zřetele hodných důvodů.

Představenstvo uznává bez dalšího za právní praxi advokátního koncipienta i jiné právní praxe uvedené v usnesení představenstva č. 4/1997 Věstníku, o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech.

4. Za jinou právní praxi získanou v zahraničí uznává představenstvo takovou právní praxi vykonanou po získání předepsaného vzdělání, v jejímž průběhu žadatel používal a vykládal právní předpisy České republiky při řešení konkrétních právních vztahů (případů), a to za podmínky, že žadatel je oprávněn poskytovat právní služby způsobem uvedeným v § 3 zákona v jiném státě a ovládá český nebo slovenský jazyk, včetně terminologie právnické.

Je-li však žadatelem advokát zapsaný do seznamu advokátů vedeného Slovenskou advokátní komorou, představenstvo jím po získání předepsaného vzdělání vykonanou právní praxi zpravidla bez dalšího jako právní praxi advokátního koncipienta uzná.

Uzná-li představenstvo jinou právní praxi získanou v zahraničí za praxi advokátního koncipienta, uzná zpravidla podle § 6 odst. 1 a 3 zákona za advokátní zkoušku odbornou zkoušku či soubor takových zkoušek, které byl žadatel povinen složit k tomu, aby získal v cizím státě oprávnění poskytovat právní služby.

Ustanovení § 5 odst. 2 a § 59 odst. 3 zákona tím není dotčeno.

5. O uznání jiné právní praxe podle § 6 odst. 2 zákona rozhodne představenstvo i v případě, že o to žadatel výslovně nepožádal (viz § 4 odst. 1 vyhlášky č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky /advokátní zkušební řád/), avšak z obsahu žádosti je zřejmé, že není splněna podmínka uvedená v § 5 odst. 1 písm. c) zákona a žadatel před podáním žádosti vykonal jinou právní praxi než praxi advokátního koncipienta.

6. Při posuzování žádostí, včetně rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe podle § 6 odst. 2 zákona, vychází představenstvo především z podkladů předložených žadatelem. Za účelem zjištění, zda jsou splněny podmínky pro umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo pro zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů - včetně shora uvedených předpokladů pro uznání jiné právní praxe - může však představenstvo žadatele vyzvat k předložení podkladů dalších, požádat žadatele, aby se dostavil k pohovoru, popřípadě si může obstarat podklady pro své rozhodnutí samo; tyto úkony představenstvo zpravidla činí prostřednictvím kanceláře Komory.

7. Za účelem řádného posouzení zvláště složitých případů, zejména jedná-li se o uznání jiné právní praxe získané v zahraničí, může představenstvo jako svůj poradní orgán (§ 41 odst. 2 zákona) ustavit uznávací komisi složenou z členů představenstva, zaměstnanců kanceláře Komory a popřípadě i dalších osob.

8. Rozhodnutí představenstva ve věcech uznání jiné právní praxe podle § 6 odst. 2 zákona je rozhodnutím předběžné povahy ve vztahu k jeho rozhodnutí o žádosti o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů; na uznání jiné právní praxe podle § 6 odst. 2 zákona nemá žadatel právní nárok.

JUDr. Karel Čermák, v.r.

předseda České advokátní komory

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátů od 2. ledna 1997 do 1. dubna 1997

 

a) Zápis do seznamu advokátů

Reg. číslo Příjmení Jméno Dne Sídlo

04310 Alssaedová Šárka, Mgr. 01.02.97 Frýdek-Místek, Tržní ul. 23-4

04333 Bačkovský Jiří, Mgr. 28.03.97 Brno, Králova 15

04326 Dibová Iveta, Mgr. 01.03.97 Jesenice u Prahy, Vestec 162

04327 Flégrová Jana, JUDr. 01.03.97 Ledeč n. Sáz., Husovo nám. 14

04328 Hodek Jiří, JUDr. 01.04.97 Praha 3, Olšanská 1a

04325 Hyka Zdeněk, JUDr. 01.02.97 Most, J. Kubelíka 1334

04312 Chára Petr, JUDr. 01.02.97 Praha 1, Rybná 15

04329 Ilavská Božena, JUDr. 26.02.97 Hodonín, Zahradní 14

04313 Janečka Jiří, Mgr. 01.02.97 Zlín, Kvítková 4323

04315 Koupal Zdeněk, JUDr. 01.02.97 České Budějovice, Okružní 1

04340 Kratochvíl Jiří, JUDr. 01.04.97 Kladno, Váňova 3180

04316 Křápková Dita, Mgr. 01.02.97 Brno, Poděbradova 102

04334 Laurenčíková Šárka, Mgr. 27.03.97 Přerov, Jiráskova 9

04335 Legéň Vladimír, Mgr. 01.04.97 Nový Jičín, Hřbitovní 56

02991 Lorencová Ludmila, JUDr. 01.02.97 Hodonín, Národní 34

04304 Machálek Jaroslav, Mgr. 01.02.97 Valašské Meziříčí, Havlíškova 1171

04282 Matoušek Tomáš, Mgr. 01.02.97 Praha 3, Rokycanova 27

04330 Mazalová Pavla, Mgr. 01.03.97 Šumperk, Langrova 7

04200 Mirvaldová Ilona, JUDr. 01.03.97 Praha 10, Na vinobraní 1974/24

04331 Ondrušková Pavla, JUDr. 01.03.97 Zlín, Středová 4786

04317 Pařez Stanislav, JUDr. 01.04.97 Kladno, Italská 2419

04318 Stoklasa Jiří, JUDr. 01.02.97 Praha 1, V Jirchářích 6

04319 Svobodová Zdeňka, JUDr. 01.02.97 Říčany u Brna, Sadová 460

04309 Špaček Jiří, JUDr. 01.02.97 Hranice na Moravě, Svatoplukova 80

04332 Tojnar Pavel, JUDr. 15.03.97 Hradec Králové, bří. Štefanů 895, Polik. II.

04290 Toman Josef, JUDr. 01.02.97 Kladno, Švédská 2498

04320 Trávníčková Jana, JUDr. 29.01.97 Žďár n. Sáz. 6, Nádražní 44

04321 Uttendorfský Vladimír, JUDr. 29.01.97 Havlíčkův Brod, Lipová 1997

04338 Valašík Milan, JUDr. 27.03.97 Praha 7, Milady Horákové 98

04322 Vejvoda Vlastibor, JUDr. 01.02.97 Praha 4, Na Hřebenech II/1062

04323 Vitouš Alan, Mgr. 01.03.97 Praha 7, Kostelní 22

04324 Vymazal Aleš, Mgr. 01.02.97 Brno, Panská 12/14

04270 Zlochová Iva, JUDr. 01.02.97 Žacléř, Havlíčkovo nám. 152

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Reg. číslo Příjmení Jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

01154 Burda Josef, JUDr. 13.01.97 § 8 odst. 1 písm. a)

03289 Javůrek Vladimír, JUDr. 29.01.97 § 8 odst. 1 písm. a)

04314 Kašpar Zdeněk, JUDr. 11.03.97 § 8 odst. 1 písm. a)

03030 Neckař Ivo, JUDr. 14.03.97 § 8 odst. 1 písm. h)

03144 Nedvěd Vladimír, JUDr. 03.02.97 § 8 odst. 1 písm. h)

03643 Nováčková Ludmila, JUDr. 29.01.97 § 8 odst. 1 písm. a)

05895 Sedláček Ivan, JUDr. 28.02.97 § 8 odst. 1 písm. h)

00651 Straka Jan, JUDr. 15.01.97 § 8 odst. 1 písm. h)

02478 Vráblík Zdeněk, JUDr. 07.01.97 § 8 odst. 1 písm. a)

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

Reg. číslo Příjmení Jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

00309 Kovár Ladislav, JUDr. 24.02.97 § 9 odst. 1 písm. a)

00342 Kubíček Ladislav, JUDr. 16.03.97 § 9 odst. 1 písm. c)

00641 Stareček Jiří, JUDr. 03.02.97 § 9 odst. 1 písm. a)

00654 Stránský František, JUDr. 31.01.97 § 9 odst. 1 písm. a)

00966 Táborský Dušan, JUDr. 20.01.97 § 9 odst. 1 písm. a)

01270 Šturma Ladislav, JUDr. 31.03.97 § 9 odst. 1 písm. a)

01363 Rambousek Petr, JUDr. 14.01.97 § 9 odst. 1 písm. b)

01643 Rotyka Pavel, JUDr. 15.01.97 § 9 odst. 1 písm. a)

02138 Mácová Anna, JUDr. 01.04.97 § 9 odst. 1 písm. a)

02419 Nollová Hana, JUDr. 18.01.97 § 9 odst. 1 písm. a)

03271 Mrkvička Josef, JUDr. 31.03.97 § 9 odst. 1 písm. a)

03516 Váchová Věra, Mgr. 01.04.97 § 9 odst. 1 písm. a)

03787 Niplová Mirka, JUDr. 01.02.97 § 9 odst. 1 písm. c)

04146 Tröster Petr, doc. JUDr. CSc. 16.03.97 § 9 odst. 1 písm. a)

04273 Homolka Václav, JUDr. Ing. 01.02.97 § 9 odst. 1 písm. a)

04333 Bačkovský Jiří, Mgr. 01.04.97 § 9 odst. 1 písm. a)

05621 Uzel Petr, JUDr. 15.03.97 § 9 odst. 1 písm. a)

06008 Samoel Arnošt, JUDr. 01.03.97 § 9 odst. 1 písm. a)

06098 Zoubek Vladimír, JUDr. CSc. 01.04.97 § 9 odst. 1 písm. a)

06756 Holá Helena 13.01.97 § 9 odst. 1 písm. a)

06909 Erler Jindřich, JUDr. 14.02.97 § 9 odst. 1 písm. c)

07131 Janatová Věra, prom. práv. 20.03.97 § 9 odst. 1 písm. a)

07646 Kozáková Mária, JUDr. 02.01.97 § 9 odst. 1 písm. c)

07695 Kroupa Jiří, doc. JUDr. CSc. 01.02.97 § 9 odst. 1 písm. c)

08204 Hanzlík Petr, JUDr. 01.04.97 § 9 odst. 1 písm. a)

08215 Čejka Pavel, JUDr. 01.02.97 § 9 odst. 1 písm. a)

08267 Holibka Josef 01.03.97 § 9 odst. 1 písm. a)

08320 Viková Lenka, JUDr. 07.01.97 § 9 odst. 1 písm. c)

08351 Vondráček Jaroslav, JUDr. 29.01.97 § 9 odst. 1 písm. c)

08464 Šmehlíková Libuše, JUDr. 15.01.97 § 9 odst. 1 písm. a)

08602 Ondráčková Eva, JUDr. 07.02.97 § 9 odst. 1 písm. c)

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 2. ledna 1997 do 1. dubna 1997

a) Zápisy do seznamu advokátních koncipientů

Advokátní koncipient Zaměstnán u advokáta Sídlo advokáta

Albrechtová Miluše, JUDr. Mrajca Zdeněk, Mgr. Brno Bratislavská 2

Ambrož Roman, Mgr. Leimberger Jaromír, JUDr. Brno Česká 15

Barč Daniel, Mgr. Moural Stanislav, JUDr. Havířov-Město Burianova 4a

Bascheri David, Mgr. Raschel Petr, JUDr. Praha 3 Čajkovského 4

Bičan Zdeněk, Mgr. Novák Richard, JUDr. Brno Fügnerova 46

Březina Josef, Mgr. Prokopec Tomáš, JUDr. Praha 1 Žitná 25

Čechová Zuzana, Mgr. Wäter Vladimír, JUDr. Ing. Praha 2 Ječná 15

Devátý Stanislav, Mgr. Toman Petr, JUDr. Praha 2 Malá Štěpánská 3

Dolanský Pavel, Mgr. Veselá Jitka Praha 8 U libeňského pivovaru 10

Doleček Marek, Mgr. Kavínek Pavel, JUDr. Praha 10 Vršovická 10

Duška Pavel, Mgr. Zeman Jiří, JUDr. Praha 1 Mezibranská 19

Fenclová Eva, Mgr. Sodomka Jaroslav, JUDr. Praha 1 U Prašné brány 3

Foffová Šárka, Mgr. Kubánek Martin, JUDr. Praha 2 Jugoslávská 29

Frejlachová Jitka, Mgr. Koupal Zdeněk, JUDr. České Budějovice Okružní 1

Hanslik Erwin, Mgr. Balcar Petr, JUDr. Praha 5 E. Peškové 15

Hanzálková Karolína Mgr. Cestr Ivan, JUDr. Praha 1 Staroměstské nám. 15

Harmach Petr, Mgr. Horčičková Lucie, JUDr. Praha 6 Puškinovo nám. 14

Holásek Jan, Mgr. Kocián Alexander, JUDr. Karlovy Vary U Imperiálu 31

Horn Daniel, Mgr. Outlá Anna, JUDr. Plzeň Doudlevecká 22

Hrdlička Petr, Mgr. Matoušek Petr, JUDr. Brno Křenová 40

Hrudka František, Mgr. Hrudka František, JUDr. Praha 1 Štěpánská 61

Chlubna Josef, Mgr. Ing. Uttendorfský Vladimír, JUDr. Havlíčkův Brod Horní 3188

Jambrichová Viola, JUDr. Lebedová Ladislava, JUDr. Ledeč n. Sáz. Husovo n. 65

Janiš Dalibor, Mgr. Kovařík Jan, JUDr. Brno Koliště 49

Janovská Jana, Mgr. Kalfus Jan, JUDr. Praha 1 Celetná 26

Ječmínek Martin, Mgr. Karpíšek Jiří, Mgr. Praha 10 Nad Olšinami 27

Jeřábková Lucie, Mgr. Dvořáková Jana, JUDr. Praha 7 Kostelní 22

Jonke David, Mgr. Šváb Pavel, JUDr. Praha 7 Dělnická 30

Kocián Petr, Mgr. Kocián Oktavián, JUDr. Brno Příkop 6

Kolářová Marta, Mgr. Češka Zdeněk, prof. JUDr. Praha 8 Pernerova 093/11

Korejtko Aleš, Mgr. Černá Jarmila, JUDr. Pardubice Jindřišská 276

Krayzlová Soňa, Mgr. Dobrohrušková Eva, JUDr. Praha 2 Mánesova 5

Kráčmar Ivo, Mgr. Staněk Jiří, JUDr. Olomouc Ostravská 32

Král Lubomír, Mgr. Gebauer František, JUDr. Praha 2 Tyršova 7

Ksandr Karel, JUDr. Zelenka Jiří, JUDr. Most Tř. budovatelů 1977

Kulhánková Martina, Mgr. Tesař Petr, JUDr. Praha 2 Na Výtoni 4

Kvasnička Robert, Mgr. Sedláček Pavel, JUDr. Praha 6 Kladenská 125

Ludvíková Kateřina, Mgr. Eret Pavel Plzeň Slovanská alej 24

Malá Miluše, JUDr. Bedrna Viktor, JUDr. Praha 5 Janáčkovo nábř. 57

Manišová Veronika, Mgr. Strnad Pavel, JUDr. Zlín Nám. práce 2512

Matulová Radomíra, Mgr. Jankovská Martina, Mgr. Ing. Brno Hilleho 6

Merunková Helena, JUDr. Bajcura Josef, JUDr. Litvínov Nám. míru 588

Mojžíšová Petra, Mgr. Majer Roman, JUDr. Plzeň Žižkova 54

Navrátil Petr, Mgr. Širmer Jaroslav, JUDr. Jihlava U Hraničníku 37

Nesvadba František, Mgr. Císař Jiří, JUDr. Ústí n. L. Pařížská 16

Novák Pavel, Mgr. Karpíšek Jiří, Mgr. Praha 10 Nad Olšinami 27

Novák Roman, PhDr. Mgr. Peňáz Václav, JUDr. Brno Smetanova 17

Nováková Hana, JUDr. Vinohradská Eva, JUDr. Brno Zámečnická 1

Novotná Gabriela, Mgr. Vilímková Marcela, JUDr. Praha 1 Haštalská 27

Pavlů David, Mgr. Vokůrka František, JUDr. Praha 6 Čkalova 26

Petrusová Kamila, Mgr. Švorčík Otakar, JUDr. Praha 2 Hálkova 2

Pflegerová Gabriela, Mgr. Trunda Luděk, JUDr. Praha 4 Bardounova 2140/2

Plamínek Robert, Mgr. Soukup Miroslav, JUDr. Praha 9 Na Harfě 7

Pokorný Ondřej, Mgr. Kopecký Martin, JUDr., CSc. Praha 6 Lomená 5

Pravda Jan, Mgr. Maleček Richard, JUDr. Praha 1 Jungmannovo n. 21

Procházka Jaroslav, prom. práv. Slavík Jiří, JUDr. Praha 7 Gerstnerova 7

Přibylová Petra, Mgr. Kaliňák Stanislav, JUDr. Kroměříž Kovářská 127

Radošovský Peter, Mgr. Hrubý Thomas, Mgr. Praha 2 Italská 2

Raif Pavel, Mgr. Krestýn Bohumír, JUDr. Jeseník Masarykovo n. 150

Roubíčková Darina, Mgr. Svoboda Pravoslav, JUDr. Ústí n. L. Palachova 39

Rudý Michal, Mgr. Pejchal Aleš, JUDr. Praha 2 Vyšehradská 21

Sisáková Věra, JUDr. Laňková Miroslava, Mgr. Litoměřice Velká Krajská 1

Siudová Kateřina, Mgr. Hudeček Radek, JUDr. Ostrava 1 Českobratrská 18

Soukupová Dagmar, Mgr. Dejmek Antonín, JUDr. Plzeň nám. Republiky 37

Stará Lenka, Mgr. Ulmajer Jiří, JUDr. Praha 1 Vodičkova 30

Strakoš Stanislav, Mgr. Kabuda Jiří, Mgr. Frýdek-Místek 1. máje 741

Stratílek Jan, Mgr. Korbař Martin, JUDr. Praha 2 Na Výtoni 10

Stránská Věra, JUDr. Kadlec Jiří, JUDr. Praha 10 Počernická 168

Stross Jaroslav, Mgr. Fuchsa Tomáš, JUDr. Brno Úzká 7

Šolcová Andrea, Mgr. Šrámek Petr, JUDr. Ing. Praha 1 Jáchymova 2

Štanclová Jana, JUDr. Štancl Ivan, JUDr. Jihlava Smetanova 3

Štrupová Olga, Mgr. Humlová Olga, JUDr. Praha 2 Španělská 2

Šup Robert, Mgr. Jirásek Ladislav, Mgr. Mariánské Lázně Mírové n. 136

Trabouisiová Renata, Mgr. Frischmann Petr, JUDr. Praha 2 J. Masaryka 32

Trojanová Andrea, Mgr. Kristiánová Zuzana, JUDr. Brno Divadelní 3

Turková Jarmila, Mgr. Ščuka Emil, JUDr. Praha 2 Čelakovského sady 12

Tyc Filip, Mgr. Stránský Jiří, JUDr. Praha 9 Jandova 8

Vaisová Vanda, Mgr. Kopáček Václav, JUDr. Praha 5 Vodní 7

Valdauf Karel, Mgr. Balcar Petr, JUDr. Praha 5 E. Peškové 15

Vašáková Markéta, Mgr. Karpíšek Jiří, Mgr. Praha 10 Nad Olšinami 27

Vašendová Gabriela, Mgr. Peterka Ondřej, Mgr. Praha 1 Krakovská 9

Vácha František, JUDr. Šipovič Miroslav, JUDr. Praha 8 Zenklova 8

Vosátková Simona, Mgr. Nerad Miroslav, Mgr. Praha 6 Pod Kaštany 35

Vrbenský Jan, Mgr. Kavinek Pavel, JUDr. Praha 10 Vršovická 10

Vydrová Johana, Mgr. Sendera Richard, JUDr. Sokolov K. H. Borovského 63

Wawrosz Petr, Mgr. Ing. Talachová Daniela, JUDr. Praha 1 Václavské n. 43

Wiererová Petra, Mgr. Karpíšek Jiří, Mgr. Praha 10 Nad Olšinami 27

Zápotočná Dagmar, JUDr. Zápotočný Milan, JUDr. Jihlava Smetanova 3

Zelený Miroslav, JUDr. Zubek Radovan, JUDr. Brno Cejl 91

Zelinka Jan Kafka Ladislav, JUDr. Brno Lidická 81

Zeman Peter, Mgr. Motyčka David, Mgr. Praha 3 Přemyslovská 28

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Boleslavská Andrea, Mgr.

Čížek Petr, Mgr.

Černá Blanka, Mgr.

Češková Andrea, Mgr.

Fogašová Jana, Mgr.

Gottwald Petr, JUDr.

Hausner Martin, Mgr.

Himnatová Hana, Mgr.

Janečka Jiří, Mgr.

Jaroš Pavel, Mgr.

Koppová Pavlína, JUDr.

Laurenčíková Klára, Mgr.

Losse Richard, Mgr.

Mertl Jiří, Mgr.

Mlýnek Aleš

Motyčková Renata, JUDr.

Neubergerová Petra, Mgr.

Petrová Renata, Mgr.

Pospíchal Tomáš, Mgr.

Rosochová Alena, Mgr.

Skála Jiří, Mgr.

Sluka Václav, Mgr.

Sobolová Miroslava, JUDr.

Šmídková Jarmila, Mgr.

Šmídová Karolína, Mgr.

Šustr Josef, JUDr.

Ursová Zuzana, Mgr.

Vejrová Martina, Mgr.

Vlčková Alena, Mgr.

Votavová Eva, Mgr.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi