Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Výběrová řízení na dodávky a stavební práce

Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1 vypisuje výběrová řízení na dodavatele nábytku a stavebních prací na akci „Rekonstrukce Kaňkova paláce“.

Uzávěrka nabídek je dne 15. června 2010

Výběrová řízení ve smyslu organizačního řádu ČAK

Tato výběrová řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Vyhlašovatel:
Česká advokátní komora (dále ČAK), se sídlem Národní 16, Praha 1

Zadání:        
Předmětem výběrových řízení je realizace následujících dodávek a stavebních prácí na adrese Národní 16, Praha 1 v souladu s podmínkami výběrového řízení a projektovou dokumentací, jedná se o:

 • výrobu a dodávku nábytku
 • provedení renovace nábytku
 • provedení rekonstrukce elektroinstalace
 • výrobu a dodávku svítidel
 • výměnu podlahových krytin
 • provedení obkladů a dlažeb
 • provedení malířských a lakýrnických prací
 • úpravu zdravotně technických zařízení


Přesnější specifikace předmětu zakázky je uvedena v podmínkách výběrového řízení včetně jejich příloh.

Důvěrnost a ochrana informací v průběhu poptávkového řízení
Uchazeč se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, licence, důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty ČAK v rámci tohoto výběrového řízení. Důvěrnými informacemi jsou veškeré ČAK poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík).

Požadovaná struktura nabídek:

 • vyplněný krycí list nabídky, podepsaný osobou, která ocenění zpracovala
 • podrobný položkový rozpočet
 • harmonogram prováděných prací

Žádáme tímto o zpracování nabídek dle výše uvedené struktury.
 
Na základě Vašich nabídek budete případně vyzváni k prezentaci či k jejímu dalšímu projednání.

Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce.

ČAK si vyhrazuje práva:

 • ČAK si vyhrazuje právo vést výběrové řízení i jako vícekolové, zrušit jej nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
 • V průběhu lhůty pro podání nabídky měnit podmínky výběrového řízení formou dodatků k poptávce. ČAK v dodatku přihlédne k délce lhůty pro podání nabídek tak, aby byl uchazečům poskytnut dostatek času na zapracování nabídky podle změněných podmínek výběrového řízení.


Kontaktní údaje:
Česká advokátní komora (ČAK),
Národní 16
110 00 Praha 1
Mgr. Daria Strossová, tel. 221 729 034,
strossova@cak.cz


Místo, způsob a termín doručení nabídek:
Vyhodnoceny budou nabídky, které uchazeč předá Mgr. Strossové v sídle České advokátní komory, Národní 16,  110 00 Praha 1 nejpozději do 15. června 2010 do 12.00 hod. a zároveň zašle nabídku na emailovou adresu: strossova@cak.cz .Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit výběrové řízení i dříve, pokud to bude vyžadovat koordinace jednotlivých činností a pokud již dříve bude mít dostatečný počet relevantních nabídek

Nabídka bude  obsahovat průvodní dopis nabídky ve formě přílohy e-mailu (scan), kterým uchazeč potvrdí závazně svůj zájem včetně potvrzení správnosti všech uvedených údajů a příloh. Dopis bude podepsán statutárním zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou.

V případě zjištění nesprávně uvedených údajů má ČAK právo takovou nabídku dále nehodnotit.

Předem děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na možnou budoucí spolupráci.

 

Přílohy ke stažení:

Podmínky výběrového řízení, doc 77kB
Soutěžní podmínky k výběrovému řízení, doc 69kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi