Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výběrové řízení na dodavatele advokátních talárů

Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1 vypisuje výběrové řízení na dodavatele/výrobce stavovského oděvu – talárů pro advokáty.
Uzávěrka nabídek je dne 9.dubna 2010


Výběrové řízení ve smyslu organizačního řádu ČAK

Toto výběrové řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


Vyhlašovatel:
Česká advokátní komora (dále ČAK), se sídlem Národní 16, Praha 1

Zadání:        
Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele na výrobu (šití) a dodávku stavovského oděvu (talárů) pro advokáty/advokátní koncipienty včetně přepravních obalů (tašek) dle dříve zpracovaného a vybraného návrhu, chráněného jako průmyslový vzor. Tyto produkty si budou objednávat jednotliví advokáti/advokátní koncipienti dle své potřeby a budou je i samostatně hradit. Několik talárů objedná pro své potřeby přímo ČAK. Počet aktivních advokátů ke dni vyhlášení tohoto výběrového řízení je 8917, počet aktivních advokátních koncipientů k témuž dni činí 2952. Lze předpokládat průběžné změny těchto počtů. Advokáti a advokátní koncipienti používají taláry jen pro některá řízení, kde jsou povinná. Proto uvedené počty nejsou z tohoto pohledu co do počtu talárů rozhodné. Doba využití nabídky je nyní jako neurčitá.

Technická specifikace taláru pro advokáty a přepravního obalu je uvedena v příloze a obsahuje:
TALÁRY
1. Technický popis 
     1.1. Svrchní stavovský polopodšitý oděv – UNISEX
     1.2. Zpracování
2.  Materiál
      2.1. Specifikace materiálu
      2.2. Drobná příprava 
3.  Značení výrobku
      3.1. Textilní etiketa
4.  Balení
5.  Všeobecné pokyny
      5.1. Každý uchazeč předloží k hodnocení 
             5.1.1. Soutěžní vzorek   
             5.1.2. Návrh Technických podmínek 
      5.2. Vybraný uchazeč před uzavřením kupní smlouvy předloží ke schválení v termínu stanoveném zadavatelem technickou dokumentaci
      5.3. Požadovaná kalkulační velikost 50
6.  Velikostní sortiment
7. Technický nákres

PŘEPRAVNÍ OBAL
1. Materiál
2. Technický nákres

Důvěrnost a ochrana informací v průběhu poptávkového řízení
Uchazeč se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, licence, důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty ČAK v rámci tohoto výběrového řízení. Důvěrnými informacemi jsou veškeré ČAK poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík).


Uchazeč vypracuje nabídku, která bude obsahovat následující:

1) Základní požadavky nabídky (přílohy scan):
• údaje o uchazeči dle přiložené ověřené kopie výpisu z Obchodního rejstříku, příp. ověřené kopie živnostenského listu, pokud není uchazeč veden v obchodním rejstříku, ne starším tří měsíců;
• osvědčení o daňové registraci, pokud je uchazeč plátce DPH, případně čestné prohlášení, že uchazeč plátcem této daně není;
• uchazeč předloží účetní závěrku za rok 2008 a 2009, počet vlastních pracovníků k datu podání nabídky (z toho počet švadlena/krejčí a z toho počet vyučených v oboru);
• uchazeč dále předloží čestné prohlášení, že společnost není v likvidaci, konkurzu, insolvenci.

V případě využití subdodavatele doloží výše uvedené požadavky samostatně i za tuto společnost.

2) Technické údaje
a) Uchazeč předloží návrh technických podmínek dle čl. 5.1.2. přiložené technické specifikace.
b) Uchazeč uvede, jaké standardní velikosti talárů bude vyrábět, popř. stanoví další podmínky pro případné nestandardní velikostní požadavky. Minimální požadovaný velikostní sortiment je uveden v přiložené technické specifikaci v čl. 6.
c) Uchazeč uvede postup, jakým způsobem bude přebírat objednávky a zároveň zpracuje a předloží objednávkový formulář.
d) Uchazeč uvede dle výše uvedených informací jakým způsobem, za jakých podmínek a v jakých objemech kusů hotových výrobků (kusů talárů, kusů přepravních obalů na taláry) je schopen držet pro poptávajícího resp. pro jednotlivé advokáty/advokátní koncipienty (objednatel) ve vlastním skladu rezervu.
e) Uchazeč uvede, v jaké standardní dodací lhůtě a jakým způsobem bude řešit doručení požadovaného zboží objednateli. Zároveň uvede nejzazší dodací lhůtu pro případ, že požadované zboží nebude momentálně na skladě a bude třeba jej vyrobit.
f) Uchazeč uvede, jakým způsobem bude zajištěna v případě zájmu možnost ušití talárů „na míru“.
g) Uchazeč uvede své pobočkové provozovny s uvedením jejich místa sídla, zároveň uvede, o jaký druh provozovny se jedná (výroba, dílna, kancelář, pobočková provozovna).
h) Uchazeč uvede postup v rámci vyřizování případných reklamací včetně harmonogramu.
i) Uchazeč uvede jméno kontaktní osoby včetně uvedení kontaktů na tuto osobu, která se stane v případě vybrání uchazeče kontaktní osobou poptávajícího - objednatelů.
j) V případě, že bude uchazeč pro některou část zakázky využívat subdodavatele, uvede tuto skutečnost na samostatném listu nabídky s uvedením rozsahu využívání subdodavatele.
k) Uchazeč uvede, jakým způsobem zajistí průběžný odběr specifikovaných materiálů na výrobu talárů a přepravních obalů (tašek).

3) Cenová nabídka
a) Uchazeč uvede s ohledem ke specifikaci materiálu zadání ceny taláru v požadované struktuře dle specifikace materiálu (tj. talár - 51% vlna, 46% polyester, 3% elastin, talár – 100% vlna).
b) Kalkulační cena taláru bude zpracována v Kč bez DPH, a to dle přiložené technické specifikace uvedené v bodě 5.3. (požadovaná kalkulační velikost 50).
c) Uchazeč uvede, zda kalkulační cena taláru bude jednotná pro všechny velikosti příp. uvede, zda kalkulační cena bude pro jednotlivé velikosti rozdílná.
d) Uchazeč uvede kalkulační cenu přepravního obalu na taláry, a to pro obal velký a obal malý.
e) Uchazeč uvede, zda v uvedené ceně jsou či nejsou uvedeny náklady za případné doručení zboží poštou, nebo jak budou tyto náklady řešeny a zároveň tyto náklady vyčíslí.
f) Ceny budou uvedeny jako konečné a maximální, závazné do 31.12.2011.
g) V roce 2012 a 2013 v každém z nich samostatně, pokud bude cena navýšena, nepřekročí 5% oproti ceně uvedené v bodě f).

4)  Soutěžní vzorky
• uchazeč předloží ušitý vzorek taláru;
• uchazeč předloží ušité vzorky přepravních obalů (malý a velký) s logem ČAK
    dle pokynů blíže uvedených v přiložené technické specifikaci v bodě 5.
    Všeobecné pokyny.

Uchazeči mají možnost po předchozí domluvě  zhlédnout referenční vzorky taláru a přepravních obalů na taláry. Logo ČAK jim bude poskytnuto na vyžádání.

Uchazeč zpracuje nabídku včetně výroby a dodání soutěžních vzorků  (1x talár, 2 přepravní obaly – malý a velký) na vlastní náklady bez nároku na jejich uhrazení ze strany České advokátní komory. Po vyhodnocení výběrového řízení budou tyto soutěžní vzorky všem zúčastněným vráceny, pouze vzorky vítěze výběrového řízení budou ponechány České advokátní komoře. Všichni uchazeči tohoto výběrového řízení berou tyto skutečnosti na vědomí. 

Žádáme tímto o zpracování nabídky dle výše uvedené struktury.

Na základě Vaší nabídky budete případně vyzváni k prezentaci či k jejímu dalšímu projednání.

Nabídky musí být zpracovány v českém jazyce.


ČAK si vyhrazuje práva:
• ČAK si vyhrazuje právo vést výběrové řízení i jako vícekolové, zrušit jej nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
• V průběhu lhůty pro podání nabídky měnit podmínky výběrového řízení formou dodatků k poptávce. ČAK v dodatku přihlédne k délce lhůty pro podání nabídek tak, aby byl uchazečům poskytnut dostatek času na zapracování nabídky podle změněných podmínek výběrového řízení.
• ČAK si vyhrazuje právo požadovat na vítězi výběrového řízení uzavření rámcové smlouvy o zajištění výroby talárů.


Kontaktní údaje:
Česká advokátní komora (ČAK),
Národní 16
110 00 Praha 1
Mgr. Daria Strossová, tel. 221 729 034,
strossova@cak.cz

Místo, způsob a termín doručení nabídek:
Vyhodnoceny budou nabídky, které uchazeč včetně požadovaných vzorků předá Mgr. Strossové v sídle České advokátní komory, Národní 16,  110 00 Praha 1 nejpozději do 9. dubna 2010 do 12.00 hod. a zároveň zašle nabídku na emailovou adresu: strossova@cak.cz

Nabídka bude v  předmětu  označena  „Výběrové řízení taláry“, bude  obsahovat
průvodní dopis nabídky ve formě přílohy e-mailu (scan), kterým uchazeč potvrdí závazně svůj zájem včetně potvrzení správnosti všech uvedených údajů a příloh. Dopis bude podepsán statutárním zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou.

V případě zjištění nesprávně uvedených údajů má ČAK právo takovou nabídku dále nehodnotit.

Předem děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na možnou budoucí spolupráci.

Technická specifikace taláru pro advokáty a přepravního obalu, doc 465kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi