Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právní služby

Veřejnost se s právními službami setkává tam, kde potřebuje odbornou pomoc právníka – obecně jí takovou pomoc poskytují advokáti, ve vymezených případech notáři a v řízeních vykonávacích exekutoři.

Advokát je dnes regulovaná profese, kterou upravují zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a stavovské předpisy České advokátní komor y, a to včetně velice přísných etických pravidel. Advokát (jako jediná profese) je oprávněn soustavně a za úplatu poskytovat právní služby, a to ve všech věcech a všech právních oborech. Poskytováním právních služeb se rozumí ser vis jakékoliv právní pomoci, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech či činnost opatrovníka.

PROSPĚCH KLIENTA

Advokát je ve své práci nezávislý, řídí se však pokyny klienta a jeho příkazy v mezích právních předpisů, informuje klienta o vývoji daného případu, uplatňuje všechny legitimní prostředky ve prospěch klienta, hlídá nebezpečí z prodlení či případný konflikt zájmů, podává opravné prostředky, je povinen jednat čestně a svědomitě, vždy zachovávat práva klienta, a musí si počínat tak, aby klient nemohl ztratit své zákonné právo.

SEZNAM ADVOKÁTŮ

Seznam advokátů vede Česká advokátní komora a klient si tak může vždy ověřit, zda je advokát skutečně zapsán do tohoto seznamu, zda nemá pozastaven výkon advokacie či zda není vyškrtnut. Takovému zapsání předchází zpravidla pětileté magisterské studium na některé z právnických fakult, alespoň tříletá koncipientská praxe u zvoleného advokáta včetně povinných školení a závěrečné advokátní zkoušky před komisí u České advokátní komor y.

MLČENLIVOST

Advokát má ze všech právnických profesí nejširší a nejpřísnější povinnost mlčenlivosti: je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, a to i po případném vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Této mlčenlivosti ho může zprostit pouze sám klient (či jeho nástupce), a to písemně či ústně do protokolu před soudem. Rovněž poté je však povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.
 Co je ale nejpodstatnější a co advokáta odlišuje od subjektů poskytujících právní ser vis, jak to činí například některé realitní kanceláře, je to, že advokát vždy a ze zákona odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s výkonem advokacie.

POJIŠTĚNÍ

Advokát je navíc vždy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu a klient tak má jistotu, že se vždy může z pojistky hojit. Advokát odpovídá za vadu svých služeb, a to občanskoprávně a kárně, kdy proti němu může být zahájeno kárné řízení, které upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi