Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kdo je kdo Právník, advokát, notář

Mnoho lidí žije v představě, že právník a advokát je totéž. Ale není to tak.
Právník: je to jen obecné označení Právník je obecné označení člověka, který získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo, a to buď studiem na vysoké škole v tuzemsku, nebo v zahraničí, a který využívá své dosažené vědomosti v praxi ve svém povolání, bez ohledu na to, o jaké povolání jde. Nejde tedy o konkrétní profesi, není to druh podnikání, který by byl upraven určitým právním předpisem. Advokát: poskytuje právní služby za úplatu. Musí mít praxi a zkoušku Advokát je právník, který se zabývá poskytováním právních služeb jiným osobám, a to zpravidla za úplatu. Tím se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin či zpracovávání právních rozborů.
 Podmínkou pro výkon advokacie je zejména složení advokátní zkoušky, absolvování tříleté právní praxe (například jako advokátní koncipient) a zápis do seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora. Advokát je oprávněn poskytovat právní služby ve všech oborech práva. Advokáti jsou sdruženi do samosprávné stavovské organizace - České advokátní komory, která zastupuje jejich zájmy, ale zároveň nad advokáty vykonává disciplinární kárnou pravomoc.
Advokátní koncipient: na profesi advokáta se zatím připravuje
 Advokátní koncipient je právník, který je v pracovním poměru u advokáta a který se v rámci právní praxe připravuje na výkon advokacie. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů, povinně se účastní školení pořádaných Českou advokátní komorou a pod dohledem svého zaměstnavatele (advokátaškolitele) se připravuje na složení zkoušek. Advokátní koncipient tedy nevykonává advokacii; právní služby poskytuje na základě pověření, které mu uděluje jeho „školitel“.
Notář: ověřuje listiny a podpisy, řeší dědické řízení.
Notář je právník, kterého stát pověřil výkonem notářského úřadu. Vykonává některé státem garantované činnosti, zejména sepisování veřejných listin, ověřování listin a podpisů nebo přijímání úschov. Vykonává i další činnosti, například jako soudní komisař v dědickém řízení. Notář může v rámci výkonu svého úřadu rovněž poskytovat právní služby, ale vždy pouze v omezeném rozsahu. Může též zaměstnávat notářské koncipienty i notářské kandidáty.
Exekutor: je státem pověřen, aby vykonával exekuce Exekutor je právník, který byl jmenován státem do exekutorského úřadu. Je to osoba, která je ze zákona pověřena prováděním exekuce. To znamená, že vykonává nejčastěji soudní rozhodnutí (někdy též rozhodčí nález), kdy dlužník nesplnil včas to, co už mu soud uložil - včas neuhradil dluh. Exekuci může provést srážkami ze mzdy, příkazem z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí i nemovitostí, prodejem podniku, vyklizením prostor, odebráním věci a podobně.
 Exekutor může také zaměstnávat exekutorské koncipienty i exekutorské kandidáty.

O autorovi: Iva Chaloupková, Autorka je tisková mluvčí České advokátní komory

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi