Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právníci školství učinili vážnou chybu

Exministryně k aféře v Plzni

Již několikrát se v Právu objevilo téma uznávání ukrajinských diplomů na Fakultě právnické Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni v souvislosti s mým působením na ministerstvu školství.
Nejdříve se bývalý děkan fakulty Milan Kindl zmínil o tom, jak ho ministerstvo pod mým vedením nutilo uznávat tyto diplomy. Stejné téma pak řešil článek v Právu, jehož titulek nutně musel ve čtenářích vyvolat dojem, jak Dana Kuchtová ruku v ruce s děkanem Kindlem posvěcuje množství podvodných ukrajinských diplomů.
Ráda bych tedy objasnila, jak to s ukrajinskými diplomy bylo:
Již v roce 2003 napsal děkan Kindl jednatelce Mezinárodní vysoké školy podnikatelství a práva v Praze, s. r. o., (česká obchodní společnost, po 1. 4. 2007 Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o., která zajišťovala v Česku ve spolupráci se Zakarpatskou státní univerzitou ukrajinský magisterský studijní program Právní věda), že Západočeská univerzita uskutečňuje obdobný studijní program jako zakarpatská.
ZČU jako veřejná VŠ mohla tedy podle děkana Kindla vydat osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání ze Zakarpatské státní univerzity v ČR. Děkan to potvrdil i v dalších prohlášeních v letech 2004–2007.
Není tedy pravda, že pod mým vedením ministerstvo exděkana Kindla k uznávání ukrajinských diplomů nutilo. Právnická fakulta k jejich nostrifikaci přistoupila dobrovolně, v rámci možností daných vysokoškolským zákonem a mnohem dříve, než jsem na ministerstvo nastoupila já.
V době, kdy jsem působila na ministerstvu, jsme v březnu 2007 obdrželi dopis – podnět předsedy České advokátní komory (ČAK) JUDr. V. Jirouska k přezkoumání osmi rozhodnutí rektora Západočeské univerzity v Plzni týkajících se nostrifikací právnického vzdělání získaného na Zakarpatské státní univerzitě.
Předseda ČAK dal podnět k prohlášení nicotnosti všech osmi rozhodnutí. Ovšem nicotnost mohlo ministerstvo prohlásit pouze u aktů vydaných po nabytí účinnosti nového správního řádu – po 1. 1. 2006. Dvě z osmi rozhodnutí však byla vydána už v roce 2005 a nebylo možné je proto prohlásit za nicotné.
O dalších šesti rozhodnutích jsme s právníky ministerstva dlouho diskutovali, musím říci, že to byla velmi sporná záležitost.
Některé argumenty ČAK mi připadaly velmi závažné, například podstatné rozdíly v délce a v rozsahu studia českého právního systému. Jiné odborníci ministerstva vyvraceli, například nemožnost vzájemného uznání programů – Ukrajina i Ruská federace stejně jako ČR náleží mezi smluvní strany Lisabonské úmluvy o uznávání kvalifikací, která smluvní strany zavazuje uznat části studia dokončené v rámci vysokoškolského programu v jiné smluvní straně.
V květnu jsem ve zkráceném přezkumném řízení vydala rozhodnutí, kterým jsem změnila rozhodnutí rektora ZČU.
Na rozdíl od rektora Průši, exděkana Kindla a dalších jsme neuznali zmíněné zahraniční vysokoškolské vzdělání za rovnocenné magisterskému studijnímu programu Právo a právní věda na českých veřejných vysokých školách, pouze za rovnocenné studijnímu programu Právní specializace zaměřené na právo Ukrajiny.
Držitelé dokladu tím byli oprávněni užívat titul „magistr pravoznavstva“.
Dosud jsem přesvědčena, že věcně to bylo rozhodnutí správné. Proti rozhodnutí byl však podán rozklad a ukázalo se, že ve zkráceném přezkumném řízení nebyla splněna základní zásada činnosti správních orgánů – rozhodovat na základě původního spisového materiálu, tedy materiálu Západočeské univerzity.
Stále doufám, že ne záměrně, ale ve stresu zkráceného přezkumného řízení učinili právníci ministerstva vážnou procesní chybu a já jsem musela naše původní, věcně správné rozhodnutí zrušit, protože bychom u soudu jistě spor prohráli.
Každý ministr nese zodpovědnost za rozhodnutí celého úřadu, tedy i já za procesní pochybení v přezkumném řízení u těchto šesti rozhodnutí.
Nenesu ale v žádném případě zodpovědnost za lehkovážný přístup Fakulty právnické ZČU k nostrifikacím – měla jsem jiný názor na schvalování diplomů Zakarpatské státní univerzity.
Ještě za mého působení na ministerstvu, v červnu 2007, rozhodla na základě sporných stanovisek k výše zmíněným nostrifikacím Akreditační komise o institucionálním hodnocení Fakulty právnické ZČU.
Spor o ukrajinské diplomy zahájil v odborných kruzích diskusi o situaci na fakultě v Plzni. Problémy vysokých škol však bohužel nezačínaly a nekončily Fakultou právnickou a já jsem měla na řešení těchto problémů necelý rok… 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi