Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výroční zpráva České advokátní komory za rok 2008

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 


§ 18 odst. 1 písm. a)
Počet podaných žádostí

15

Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou.
ČAK nevydala žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

 

§ 18 odst. 1 písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 0

Ve sledovaném období nebylo žádné odvolání podáno.

§ 18 odst. 1 písm. d)
Počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace

1

Ve sledovaném období byla podána jedna stížnost, která je v současné době předmětem soudního řízení.

§ 18 odst. 1 písm. f)
Další informace

  V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany advokátů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace. Jednalo se zhruba o 20 tisíc dotazů podaných písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty a o téměř dvakrát větší počet dotazů podaných a zodpovězených ústně.

 

JUDr. Ladislav Krym
tajemník České advokátní komory

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi