Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Aktualizováno: Informace k ubytování a pracovním cestám advokátů

S ohledem na podněty týkající se povinnosti předložit provozovateli ubytovacího zařízení před zahájením ubytování písemné potvrzení zaměstnavatele nebo objednatele, jež je stanovena v článku I. odst. 4 písm. a) bod i) usnesení vlády č. 78 z 28. ledna 2021, připravila Česká advokátní komora formulář čestného prohlášení.

Tento formulář je dle stanoviska Ministerstva spravedlnosti České republiky pro advokáty vhodnou alternativou k výše zmíněnému potvrzení zaměstnavatele nebo objednatele. Spolu s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením předloží advokát provozovateli ubytovacího zařízení advokátní průkaz k ověření jeho příslušnosti k advokátnímu stavu.

Vzhledem k obsahu dnešního usnesení vlády o přijetí krizového opatření bylo čestné prohlášení doplněno, aby bylo obdobně použitelné k prokázání důvodnosti cesty v rámci výkonu advokacie do okresů Cheb, Sokolov a Trutnov ve smyslu článku II. písm. a) usnesení vlády č. 121 z 11. února 2021.

Formulář čestného prohlášení je ve dvou verzích: pro advokátkypro advokátyFormulář byl aktualizován v návaznosti na usnesení vlády č. 126 a č. 134 ze 14. února 2021.

Pokud má advokát/advokátka k dispozici předvolání (vyrozumění) k jednání od orgánu veřejné moci či jiného subjektu, předloží též kopii tohoto dokumentu, v níž budou zneviditelněny údaje účastníků jednání.

Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení, jakož i jiné jeho zneužití by bylo porušením povinností advokáta/advokátky a bylo by postoupeno kontrolní radě České advokátní komory k prověření, zda se tím advokát/advokátka nedopustil/a kárného provinění.

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi