Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

>>>ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY SE BUDOU KONAT JEŠTĚ LETOS! ČAK jedná o termínech

Vláda vyslyšela argumenty k povolení konání profesních zkoušek a na svém jednání konaném 20. listopadu 2020 přijala usnesení č. 1201 o přijetí krizového opatření, ze kterého vyplývá mimo jiné výjimka spočívající v možnosti konání advokátních zkoušek. Komora již jedná o nejbližších řádných i mimořádných termínech, které budou oznámeny co nejdříve. Sledujte web ČAK, Advokátní deník a Twitter ČAK, kde získáte nejaktuálnější informace!

Podle bodu 4 d) příslušného vládního usnesení se zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.

Iniciativa k přijetí této výjimky vzešla od vedení ČAK, které poskytlo požadované argumenty k žádosti o udělení výjimky.

Usnesení vlády č. 1201, pdf 240kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi