Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Oznámení o odložení věci podezření ze spáchání přestupku – upozornění na rizika spojená s podáním nepravdivého vysvětlení ministerstvu

Česká advokátní komora oznamuje, že Ministerstvo spravedlnosti odložilo dne 13. srpna 2020 na základě jejího oznámení dvě věci podezření ze spáchání přestupku podle § 52d odst. 1 písm. a) zákona o advokacii, a to z důvodu, že dotčené osoby, kterým byla poskytnuta právní pomoc osobami, které nebyly oprávněny poskytovat právní služby podle § 2 zákona o advokacii, shodně uvedly, že jim podezřelý (vinklář) poskytl veškeré právní služby bezplatně.

V prvním případě Česká advokátní komora oznámila Ministerstvu spravedlnosti jako příslušnému orgánu podezření ze spáchání přestupku podle § 52d odst. 1 písm. a) zákona o advokacii. Uvedené oznámení směřovalo proti panu XX, který se měl předmětného přestupku dopustit tím, že jako obecný zmocněnec na základě plné moci opakovaně zastupoval účastníky v řízeních před soudem, ačkoli není osobou oprávněnou poskytovat právní služby podle § 2 zákona o advokacii. Ministerstvo spravedlnosti neshledalo důvody pro zahájení řízení o přestupku a věc odložilo, neboť v rámci svého šetření zjistilo, že podezřelý poskytoval právní služby čtyřem různým osobám, které shodně uvedly, že podezřelý jim veškeré právní služby poskytl zcela bezplatně. Tato jejich vyjádření pak nebyla nijak v rozporu se skutečnostmi zjištěnými ministerstvem, které nijak nesvědčily o tom, že by služby byly poskytovány úplatně.

V druhém případě Česká advokátní komora oznámila Ministerstvu spravedlnosti jako příslušnému orgánu rovněž podezření ze spáchání přestupku podle § 52d odst. 1 písm. a) zákona o advokacii. Uvedené oznámení směřovalo proti panu YY, který se měl předmětného přestupku dopustit rovněž tím, že jako obecný zmocněnec na základě plné moci opakovaně zastupoval účastníky v řízeních před soudem, ačkoli není osobou oprávněnou poskytovat právní služby podle § 2 zákona o advokacii. Ministerstvo spravedlnosti ani v tomto případě neshledalo důvody pro zahájení řízení o přestupku a věc odložilo, neboť v rámci svého šetření zjistilo, že podezřelý poskytoval právní služby celkem šesti různým osobám, které shodně uvedly, že podezřelý jim veškeré právní služby poskytl zcela bezplatně, resp. nepožadoval odměnu. Tato jejich vyjádření pak nebyla rovněž nijak v rozporu se skutečnostmi zjištěnými ministerstvem, které nijak nesvědčily o tom, že by služby byly poskytovány úplatně.

Česká advokátní komora v této souvislosti upozorňuje, že není povinností toho, komu je služba poskytována, aby za ni platil, pokud jde o vinkláře, tedy osobu, která neoprávněně poskytuje právní službu opakovaně a za úplatu. Pokud za poskytnutí právní služby zaplatí a následně se na něj s dotazem obrátí Ministerstvo spravedlnosti, buď po pravdě sdělí, že služba byla poskytnuta úplatně, anebo bude (s největší pravděpodobností) lhát. Takové jednání pak může být kvalifikováno jako přestupek dle § 2 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:

 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně

a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo
mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj
v čestném prohlášení u správního orgánu.

Za to může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

Je tedy věcí každého, kdo by tímto způsobem kryl osobu, která právní službu poskytla, zda se mu toto riziko z nějakého důvodu vyplatí. Ne ovšem dost na tom! Jednání toho, kdo právní službu poskytuje nejen neoprávněně, ale i ve větším rozsahu a za úplatu (po živnostensku) může být s velkou pravděpodobností kvalifikováno jako trestný čin neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku. Ten, kdo se pokusí pachateli takového jednání pomoci nepravdivým tvrzením o ekonomické podstatě právní služby (její bezplatnosti), riskuje v případě vyzrazení, že lhal, i trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu nadržování dle § 366 trestního zákoníku:

 

Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

A k tomu je třeba připomenout § 6 již zmíněného zákona o některých přestupcích:

 

Fyzická osoba se jako osoba podávající před orgánem činným v trestním řízení vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným dopustí přestupku tím, že úmyslně uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam
pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí.

Jde o přestupek křivého vysvětlení, za který může být uložena pokuta ve výši 50 000 Kč.

ČAK v této souvislosti doporučuje každému, na koho se Ministerstvo spravedlnosti obrátí s dotazem, zda mu byla poskytnuta právní služba určitou osobou a zda se tak stalo úplatně či bezúplatně, aby vážil případnou nepravdivou výpověď chránící vinkláře. Následky mohou být dost drastické.

 

Tedy, víte, kdo Vás zastupuje a na základě jakého oprávnění???

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi