Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Česká advokátní komora upozorňuje na neoprávněnou činnost fyzických osob

Česká advokátní komora informuje o podezření na neoprávněné poskytování právních služeb prostřednictvím fyzických osob.

Proti předchozím případům, o kterých Česká advokátní komora na svých webových stránkách, v rubrice Deska (ne)cti informovala, nyní sděluje, že ve své činnosti získává informace o „podezřelých činnostech“ majících charakter poskytování právních služeb (právní pomoci) i o osobách fyzických. Zde je ale třeba dodržovat principy ochrany osobních údajů a úpravy dané GDPR. Obě osoby, obě fyzické, budeme tedy anonymizovat.

Právní praxí není zpochybňován princip, že právní služby zásadně nelze poskytovat prostřednictvím živnosti (§ 3 odst. 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.). Kde je princip, jsou obvyklé ataky takový princip zneužít. K tomu je vesměs zneužívána živnost s předmětem činnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v jeho rámci pak nejčastěji zapsaný obor (podnikatelské) činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Tento závěr (o zásadní nemožnosti poskytovat právní služby „po živnostensku“) se odvíjí od znění prováděcího předpisu k živnostenskému zákonu (viz Příloha č. 4 a § 25 odst. 2 tohoto zákona), kterým je nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náležitostech jednotlivých živností.

Živnostenský zákon v příloze IV. vyjmenovává 80 oborů podnikatelské činnosti v rámci živnosti volné s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pod bodem 58 jde o Realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí, pod bodem 60 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, pod bodem 70 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

Podrobnosti tedy stanovuje u každého oboru podnikatelské činnosti zmíněné nařízení vlády. To v bodu 60, který se týká – jak již shora zmíněno – oboru činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, výslovně uvádí, že obsahem tohoto oboru (podnikatelské) činnosti není vlastní právní poradenství (právní porady), zejména zastupování zájmů jedné strany proti zájmům strany druhé před soudem nebo jinými právními institucemi. Na tomto místě se sluší zdůraznit, že výčet provedený nařízením vlády je výčtem příkladným (viz „zejména“) a lze tomuto ustanovení bezesporu přiřadit i takové formy činností jako jsou ty výslovně (ale také příkladmo) uvedené v § 1 odst. 2 zákona o advokacii, tedy kromě zastupování a udělování právních porad i sepisování listin, zpracování právních rozborů apod.

Má-li jít o neoprávněné podnikání jako přečin dle § 251 trestního zákoníku, pak vodítkem k naplnění této skutkové podstaty musí být takové okolnosti, jako je zejména posouzení:

 • zda činnost jmenovaného je srovnatelná s výkonem zaměstnání (soustavnost), přičemž ovšem v zásadě nezáleží na tom, zda šlo o hlavní zdroj příjmů nebo zda taková činnost byla provozována jako doplňková vedle jiné činnosti,
 • zda činnost jmenovaného byla provozována s cílem získat trvalý zdroj příjmů (větší rozsah – objem, hrubý obrat, účtované odměny),
 • délky (trvání) provozování činnosti jmenovanou (nikoli jednorázovost, nahodilost),
 • úmyslu.

Realisticky lze vnímat, že ne každá odhalená činnost již bude odpovídat přečinu neoprávněného podnikání dle § 251 trestního zákoníku, ale v zásadě každá taková odhalená činnost, nepůjde-li již o přečin dle trestního zákoníku, bude přestupkem či správním deliktem dle předpisů na úseku živnostenského práva a skutky spáchané od 1. 9. 2017 může jako přestupek projednat a rozhodnout o něm Ministerstvo spravedlnosti dle § 52d zákona o advokacii, podle něhož je zapovězeno poskytovat právní služby opakovaně a za úplatu tomu, kdo není oprávněn k jejich poskytování dle § 2 odst. 1 zákona o advokacii, resp. kdo použije označení advokát, ač nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení.

Po tomto obecnějším úvodu o dvou avizovaných fyzických osobách lze uvést, že první z nich paní M.N. je oprávněna k podnikání v oborech činnosti pod body 58, 60 i 70 ve smyslu nařízení vlády č. 278/2008 Sb. a navíc též v oboru mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Druhá z nich paní V.N. je oprávněna k podnikání v oborech 60, 70 a též v oboru mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

A jaká jejich činnost co do obsahu je předmětem posuzování (takto byly činnosti označeny v jimi vystavených fakturách). Tak například:

 • doplnění zápisů z jednání rady obce a zastupitelstva obce
 • sepis licenční smlouvy
 • sepis odvolání
 • sepis návrhu na pokračování v řízení
 • sepis zásad o zřizování věcných břemen omezující vlastnické právo obce k věcem nemovitým    
 • sepis smlouvy o převodu traktoru Zetor
 • poradenství a konzultace dokumentů, včetně jejich vyhledávání
 • sepis návrhů na oddlužení.

Činnost těchto dvou fyzických osob je prověřována Policií ČR v Pardubickém kraji a Komora požádala o zaslání vyrozumění o konečném opatření, k němuž policejní orgán dospěje (jako je odložení věci, postoupení věci jako přestupek, návrh na podání obžaloby).

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi