Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Regionální střediska - Statut


Představenstvo České advokátní komory v souladu s ustanovením § 4l odst. 2 zákona č. 85/l996 Sb., o advokacii, v platném znění a čl. 27 odst.3 usnesení sněmu č.3/ l999 Věstníku, v platném znění jmenuje regionální představitele a jejich zástupce pro jednotlivé oblasti dle působnosti krajských soudů, se zmocnění zajišťovat činnosti uvedené v čl. 27 odst. 3, 5 usnesení sněmu č.3/ l999 Věstníku, v platném znění:


Oddíl osmý
Regionální střediska Komory a jiné orgány Komory


Čl. 27

Regionální středisko Komory

(1) Představenstvo je oprávněno zřídit regionální středisko Komory (dále jen “regionální středisko”); regionální středisko není právnickou osobou.


(2) Představenstvo v usnesení o zřízení regionálního střediska zejména vymezí území, na které se vztahuje působnost regionálního střediska (dále jen “region”), stanoví podrobněji činnosti, které regionální středisko zajišťuje, a upraví způsob jeho financování.


(3) V čele regionálního střediska stojí regionální představitel Komory (dále jen “regionální představitel”); regionální představitel je ze své činnosti odpovědný představenstvu. Představenstvo je oprávněno jmenovat zástupce re gio nálního představitele, který zastupuje regionálního představitele, nemůže-li svoji funkci, byť i dočasně, vykonávat; zástupců regionálního představitele může být jmenováno i více.


(4) Představenstvo je oprávněno zřídit stálý regionální úřad Komory, který organizačně a technicky zajišťuje činnost regionálního představitele.


(5) Regionální středisko zejména

 

a) podílí se v součinnosti s kanceláří na výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů,

 

b) zprostředkovává informace mezi advokáty a advokátními koncipienty v regionu a představenstvem, popřípadě i jinými orgány Komory,

 

c) v součinnosti s předsedou reprezentuje Komoru ve vztahu k soudním orgánům, státnímu zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení obecných otázek souvisejících s výkonem advokacie a postavením advokátů,

 

d) podílí se na zajišťování právní pomoci osobám, které se nemohou domoci poskytnutí právních služeb advokátem (§ 18 odst. 2 zákona),

 

e) podává předsedovi podněty k ustanovení zástupce advokáta nebo určení nástupce advokáta podle § 27 zákona, popřípadě k přijetí jiných vhodných opatření za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů klientů,

 

f) podává na žádost advokátů nebo advokátních koncipientů vyjádření k jejich žádostem o snížení nebo prominutí příspěvku na činnost Komory anebo o prodloužení jeho splatnosti, jakož i k žádostem o čerpání prostředků ze sociálního fondu Komory,

 

g) vykonává další činnosti stanovené představenstvem nebo stavovským předpisem.Regionální střediska nezajišťují bezplatné advokátní či poradenské služby pro veřejnost.


 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi