Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

I nemajetný klient má nárok na to, aby mu byly právní služby poskytnuty advokátem

23.11.2018, Konkursní noviny - Bulletin, str. 30

Hovoříme s JUDr. Michalem žižlavským, členem představenstva České advokátní komory a PhDr. Ivou chaloupkovou, mluvčí České advokátní komory

KONCEM říJNA POSLANECKá SNěMOVNA SChVáLiLA TAKZVANOU ODDLUžOVACí NOVELU iNSOLVENČNíhO ZáKONA. PrOTOžE NáS ZAJíMALO, CO PřiNESE ADVOKáTůM A JAK JE TO SE ZASTUPOVáNíM NEMAJETNýCh KLiENTů, JUDr. MiChALA žižLAVSKéhO, ČLENA PřEDSTAVENSTVA ČESKé ADVOKáTNí KOMOry A PhDr. iVy ChALOUPKOVé, MLUVČí ČESKé ADVOKáTNí KOMOry, JSME SE ZEPTALi:

* Budou mít advokáti poté, co takzvaná oddlužovací novela nabude účinnosti, více práce než dnes, například s vypracováváním návrhů na oddlužení svých klientů?

 Původním cílem takzvané oddlužovací novely bylo umožnit vstup do oddlužení širšímu okruhu spotřebitelů. Návrhy na povolení oddlužení, které jsou nezbytné k zahájení procesu oddlužení, sepisují převážně advokáti. Zatím je těžké odhadnout, zda se cíl novely v praxi skutečně naplní. Pokud ano, budou mít advokáti více práce určitě.

* Poslanecká sněmovna také schválila novelu trestního zákoníku, která se týká maření spravedlnosti. ve Sněmovně několikrát zaznělo, že by s tímto novým paragrafem mohli mít problém například advokáti, kteří radí svým klientům. Domníváte se, že by tomu tak mohlo být?

 Původní vládní návrh novely trestního zákoníku obsahoval ustanovení o svádění k maření spravedlnosti jakožto kvalifikovanou skutkovou podstatu, která mohla být snadno zneužitelná při trestním stíhání advokátů. Na tuto nebezpečnou skutečnost Česká advokátní komora od začátku debat o novele upozorňovala. Naštěstí v Poslanecké sněmovně Parlamentu Čr došlo k modifikaci textu příslušného ustanovení a původní kontroverzní návrh, který šel vysoko nad rámec mezinárodních závazků, byl upraven do podoby, která již takové nebezpečí (doufáme) nevyvolává.

* Jak je tomu dnes se zastupováním nemajetných klientů?

 Právní služby nemajetným klientům jsou v Čr poskytovány v rámci systému bezplatné právní pomoci, který je založený jednak na dobrovolné pomoci nemajetným klientům advokáty (tzv. služby PrO BONO), a dále na poměrně rozvětveném systému ustanovování advokátů soudy a od 1. 7. 2018 na systému státem zajištěné právní pomoci nemajetným prostřednictvím advokátů, kterou organizuje Česká advokátní komora. Veškeré podrobnosti k nově zavedené úpravě, i jak mají případní žadatelé o právní pomoc či již přímo o poskytnutí právní služby, žádat, co musí doložit a tak dále naleznete na tomto odkazu: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617.

* Je jich dnes více, nebo méně, než v minulosti? roste, nebo klesá počet žádostí o přidělení advokátů? O kolik žádostí ročně přibližně jde a kolika žádostem advokáti vyhoví?

 Disponujeme ucelenou statistikou do konce loňského roku a starší. (Viz příloha). Ta však zahrnuje jen takzvané určení advokátů zdarma či za sníženou odměnu. Nezahrnuje poskytování drobných právních porad, které byly do poloviny letošního roku organizovány prostřednictvím regionálních zástupců ČAK v sídelních městech krajských soudů. Takových právních porad byly ročně poskytnuty tisíce. Nově od 1. 7. 2018 je tato drobná právní pomoc organizována prostřednictvím ČAK tak, že jsou k ní povinováni advokáti rovnoměrně z celé České republiky tak, aby to bylo co nejefektivnější směrem k žadateli (viz odkaz výše, § 18a ZA). Co se týká dat o poskytování právních porad (dle § 18a ZA) i poskytování právních služeb (18c ZA), disponujeme jen daty za čtyři měsíce. Z nich vyplývá, že žádostí zejména dle § 18c ZA (tedy žádostí o poskytnutí právních služeb za sníženou odměnu či zcela zdarma) přibývá. Část žádostí – ať jde o ten či onen druh bezplatné právní pomoci – bude vždy ale zamítána, neboť ti, kteří se jí domáhají, ne vždy splňují zákonem stanovené požadavky, zejména pokud jde o případy zneužití práva, nebo o zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva.

* Jak vpadá vyřizování žádostí o bezplatnou právní pomoc v praxi? Jak má člověk, který takovou pomoc potřebuje, postupovat?

 žádost se podává na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti Čr. žádost se zašle České advokátní komoře, přesněji na její pobočku do Brna, která o žádosti rozhodne v zákonem stanovené lhůtě. U některých forem bezplatné právní pomoci (tzv. právní porady dle § 18a ZA) je podmínkou přijetí žádosti zaplacení regulačního poplatku 100 Kč. Veškeré informace potřebné k podání žádosti jsou dostupné na webových stránkách ČAK https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617, nebo v podatelně ČAK. Pro žadatele z řad osob zbavených osobní svobody jsou formuláře k dispozici u správy příslušné věznice.

* Prověřuje advokát údajnou nemajetnost klienta?

 Skutečnost, zda je klient nemajetný, a má tudíž nárok na bezplatnou právní pomoc, se prokazuje rozdílně podle druhu právních služeb, které mají být poskytnuty. U právních porad se nemajetnost (jejíž mez stanoví zákon) dokládá pouze čestným prohlášením, neboť náklady na přezkum nemajetnosti by přesáhly náklady spojené s určením advokáta a poskytnutím právní pomoci. V případě ostatních právních služeb (tj. zejména zastupování klienta v řízení před soudem nebo správním orgánem) již musí žadatel předložit České advokátní komoře formulář s uvedením veškerého svého majetku a příjmů, na jehož základě Komora správním uvážením rozhodne, zda jsou majetkové a příjmové poměry žadatele takové, že ospravedlňují určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní pomoci. Komora je oprávněna pravdivost uvedených skutečností ověřit, přičemž pokud se ukáže, že klient uvedl nepravdivé informace a jeho majetek nebo příjmy jsou dostatečné pro pořízení právních služeb za úplatu, žádost zamítne. Pokud tato skutečnost vyjde najevo až v průběhu poskytování právních služeb nebo pokud se během této doby majetkové a příjmové poměry klienta změní natolik, že důvod pro poskytnutí bezplatné právní služby odpadne, Komora rozhodnutí změní tak, že nárok na bezplatnou právní pomoc zanikne.

* Pomáhají advokáti nemajetným klientům ještě jinak?

 Jistě, v podstatě bychom mohli říct, že každý advokát, každá advokátní kancelář poskytují část svých služeb potřebným, tzv. PrO BONO. rozsah osobní angažovanosti v PrO BONO aktivitách advokátů je velice individuální, nicméně patří k tradičním činnostem, které jsou s advokacií spojeny. rozsah bezplatné právní pomoci poskytované advokáty na bázi dobrovolnosti lze snadno doložit například i samostatnou kategorií v soutěži Právník roku. Mezi tradiční obory práva, ve kterých advokáti poskytují právní služby bezplatně, patří insolvenční právo, rodinné právo, azylové právo, právo sociálního zabezpečení, pracovní právo a spotřebitelské právo.

* Neměl by bezplatnou právní pomoc nemajetným převzít stát?

 Ale stát tak už činí, alespoň částečně. Stát je povinen zajistit každému bez rozdílu přístup k právní pomoci; jakým způsobem tak učiní, záleží pouze na zákonodárci. V současné době stát organizuje bezplatnou právní pomoc na základě ustanovování advokátů ex offo v trestním řízení (obhájce, zmocněnec poškozeného nebo opatrovník poškozeného) a v řízení civilním (zástupce účastníka řízení, opatrovník). Zároveň s tím hradí stát odměnu za právní služby, které advokát poskytl na základě určení Českou advokátní komorou, ovšem pouze v případě právních porad a zastupování účastníka v řízení před soudem (včetně řízení před Ústavním soudem) a správním orgánem. Celý tento systém jsme popisovali výše. Jakkoli by se dal současný systém bezplatné právní pomoci modulovat a upravovat, je důležité, že právní služby nemajetným jsou poskytovány advokáty, neboť pokud by to u nemajetných klientů mělo být jinak, vznikl by neodůvodněný rozpor mezi právními službami poskytovanými za úplatu a těmi, které jsou poskytovány bezplatně. I nemajetný klient má totiž, nejen podle našeho názoru, nárok na to, aby mu byly právní služby poskytnuty advokátem.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi