Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

CCBE vyzývá k přístupu ke spravedlnosti pro migranty ve všech zemích EU

V návaznosti na nedávný vývoj v řadě zemí EU připomíná CCBE zákonodárcům a veřejnosti, že poskytování právní pomoci migrantům by nemělo být považováno za trestný čin.CCBE zaregistrovala nedávný legislativní vývoj v řadě zemí Evropské unie, jenž má za cíl kriminalizovat poskytování pomoci nelegálním migrantům. CCBE chápe, že se tato iniciativa snaží předcházet organizovanému obchodu s lidmi.

Na druhou stranu si však CCBE přeje vyjádřit své značné znepokojení ohledně omezování lidských práv a práva na obhajobu, které by mohlo z těchto legislativních iniciativ pramenit.

Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci navrhl v této souvislosti  usnesení o předcházení kriminalizace humanitární pomoci.

Je třeba připomenout, že článek 18 Listiny základních práv EU zakotvuje právo na azyl jako základní právo v rámci právního řádu EU. Článek 47 Listiny EU pak zaručuje právo na účinnou právní ochranu a účinný přístup ke spravedlnosti a článek 48 zaručuje presumpci neviny a právo na obhajobu jako základní principy práva Evropské unie. Omezení činnosti advokátů v oblasti migrace, které ukládá vnitrostátní právo, musí být tudíž vždy v souladu s těmito základními právy. Stejně jako poskytování humanitární pomoci, ani poskytování právní pomoci advokáty nemůže být kriminalizováno. Přístup ke spravedlnosti je základním právem, jež je zaručeno Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a je považováno za jeden ze základních pilířů právního státu.

 

CCBE zdůrazňuje, že článek 1 bis Lisabonské smlouvy zakotvuje princip právního státu jako jednu ze základních hodnot Unie: „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“

CCBE tudíž připomíná, že v rámci Evropské unie nemůže být žádný právní předpis přijat, vykládán ani aplikován způsobem, který by omezoval možnost advokáta poskytovat právní pomoc jakýmkoliv klientům, a to bez ohledu na jejich původ nebo způsob, jakým se dostali na území EU.

O CCBE:

Rada evropských advokátních komor (CCBE) zastupuje více než milion evropských advokátů, a to prostřednictvím svých členů – advokátních komor, celkem ze 45 zemí. Hlavním posláním CCBE je zajistit respektování principu právního státu, lidských práv a přístupu ke spravedlnosti.


Pro více informací kontaktujte prosím
Paulu Garrido Ramos
Komunikace a vnější vztahy
Tel: +32 (0)2 234 65 10
E-mail: garrido@ccbe.eu
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi