Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Bezplatná právní pomoc


STÁT SELHÁVÁ, POMÁHAJÍ ADVOKÁTI

Každý člověk má právo na právní pomoc v řízení před soudy a jinými orgány, a to od počátku řízení. Tak to alespoň stanoví Listina základních práv a svobod. Je tomu tak proto, že stát je vybaven jak odborným aparátem, tak technicky. V případě řízení před soudy či jinými orgány by pak proti takto vybavenému státu a jeho orgánům stál člověk, zpravidla právně nevzdělaný, osamocený. K vyrovnání pozic stát občanovi umožňuje, aby si pro řízení před soudy a jinými orgány zvolil zástupce, právníka.

Služby právníků však nejsou zdarma. Co si mají počít nemajetní lidé, studenti, matky samoživitelky, důchodci? Dostanou i oni šanci být zastoupeni právníkem, když si ho nemohou dovolit zaplatit?

POMOC NEMAJETNÝM

Pokud obviněný v trestním řízení nemá prostředky na obhájce, hradí náklady na jeho obhajobu ( ex offo ) ze zákona stát. To je věc poměrně známá a i laikům srozumitelná. Jinak je tomu ale v tzv. civilním řízení před soudy a v řízeních před jinými orgány, zejména úřady. Rovněž v těchto případech si účastník řízení může zvolit zástupce, a to i advokáta, kterého si platí. Pokud však nemá dostatek prostředků, měl by náklady na jeho zastoupení též zaplatit stát, který právo na právní pomoc ústavně garantuje. Skutečnost je ale v České republice jiná...

Na rozdíl od většiny zemí Evropské unie, které i v takových případech zajišťují občanům právní zastoupení na náklady státu, se u nás o této možnosti již řadu let pouze jedná. Zatím stát na své náklady zajišťuje zástupce pouze v soudním řízení, a to jen osobám, které nemají ani na zaplacení soudního poplatku.

Do doby než se zastupování občanů v řízení na náklady státu vyřeší, zajišťují právní služby nemajetným především advokáti. Naprostá většina z nich tak činí zcela dobrovolně a poskytuje nemajetným občanům právní služby za odměnu sníženou nebo zcela bezplatně, lépe řečeno na své vlastní náklady.

ÚLOHA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

V případě, že by se občan nemohl právní služby u advokátů domoci, je povolána Česká advokátní komora, jako samosprávná profesní organizace, která žadateli zástupce z řad advokátů určí. Česká advokátní komora zároveň stanoví, zda advokát poskytne právní službu jako placenou, za sníženou odměnu nebo zcela bezplatně (na své náklady).

Česká advokátní komora tuto činnost zajišťuje pro celou Českou republiku prostřednictvím své pobočky v Brně. Advokáty určuje podle určitého pořadí (žadatel si tedy nemůže vybírat) tehdy, pokud žadatel nemá nárok, aby mu zástupce ustanovil soud.

Právní služba je poskytnuta i tím, že určený advokát vysvětlí žadateli neoprávněnost jím vznášených nároků. Bližší informace lze získat na internetu na adrese www.cak.cz v rubrice Seznam advokátů.

Česká advokátní komora organizuje prostřednictvím svých regionálních představitelů rovněž bezplatné drobné právní porady pro nemajetné ve městech, která jsou sídly krajských soudů, případně i v jiných místech. Do konkrétního místa docházejí Českou advokátní komorou určení advokáti, kteří pomáhají žadatelům v orientaci v jejich právních problémech. Místo a dobu lze najít rovněž na výše uvedených internetových stránkách - v rubrice Orgány Komory/ Regionální střediska.

KONKRÉTNÍ ČÍSLA

Pro představu čtenářů o uvedených službách advokátů v praxi doplňujeme stručnou statistiku tzv. určovací agendy, tedy počty případů, kdy je advokát určen prostřednictvím České advokátní komory k poskytnutí právní služby za sníženou odměnu nebo zcela bezplatně. V roce 2005 se velké množství žádostí týkalo dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, právní pomoci v bytové problematice, majetkových sporech a náhradách škod, v roce 2006 pak právní pomoci v majetkových sporech a dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi