Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stanovisko ČAK k otázce slučitelnosti členství advokáta v Komoře daňových poradců a Komoře patentových zástupců

Představenstvo České advokátní komory konstatuje, že neshledává žádnou zákonnou překážku v členství advokáta v Komoře daňových poradců, potažmo v jiných profesních komorách a spolcích s výjimkou těch, u kterých je souběh členství jiným právním předpisem vyloučen (viz např. ust. § 5 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Samotné členství nemůže být s výkonem advokacie neslučitelné, neboť nejde o výkon vlastní činnosti, ke které je díky členství oprávněn, ale o faktický stav zápisu do příslušného seznamu, rejstříku či registru (popř. o jiný způsob vzniku členství).

Zároveň s tím představenstvo konstatuje, že samotné členství v jiné profesní komoře nebo spolku nemůže vést ke snížení míry ochrany práv a oprávněných zájmů klienta advokáta v případě, kdy právní úprava této jiné činnosti neposkytuje analogickou ochranu klienta jako právní úprava výkonu advokacie. Klientovi advokáta se vždy musí dostat takové míry ochrany, která odpovídá minimálnímu zákonném standardu stanovenému zákonem o advokacii a stavovskými předpisy vydanými k jeho provedení. Pokud tomu brání odlišná právní úprava, je advokát povinen o této skutečnosti klienta informovat.

Rovněž tak souběh výkonu advokacie a jiné činnosti advokáta nemůže vést k omezení kárné odpovědnosti advokáta za kárné provinění, kterého se dopustil při výkonu této jiné činnosti, pokud tato jiná činnost spadá pod pojem poskytování právních služeb. Jinými slovy advokát se nemůže vyvinit z kárné odpovědnosti tvrzením, že danou činnost, při které došlo k porušení zákonem stanovených povinností, nevykonával jako advokát, ale jako daňový poradce, patentový zástupce atd.

vedení ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi