Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kterou škvírou se protáhnout do justice?

4.12.2017, Lidové noviny, str. 14, Josef Baxa

K VĚCI

Vstup do jednotlivých judiciálních povolání je podmíněn mimo jiné úspěšným složením některé ze zkoušek, nazývaných více méně dle profesí, k nimž má vést cesta. Tak například smyslem odborné justiční zkoušky je ověřit, zda má uchazeč potřebné vědomosti a zda je náležitě odborně připraven k výkonu funkce soudce. Obdobně jsou regulovány zkoušky budoucích státních zástupců, advokátů, notářů a soudních exekutorů.

Každá zkouška má vlastní právní úpravu obsahu, rozsahu, okruhu požadavků, složení zkušebních komisí, odlišný průběh a zřejmě i nároky na zkoušené. Přesto jsou na roveň postavené a navzájem uznatelné. Složení kterékoliv z nich umožňuje „pohyb“ všemi směry nejen na začátku profesní dráhy, ale i kdykoliv později. Odbornost státního zástupce tak může být „prověřena“ zkouškou notářskou, podobně způsobilost k výkonu soudcovské funkce osvědčí složení zkoušky advokátní. Jednou složená zkouška má trvalou platnost, co na tom, že ji uchazeč absolvoval před několika desetiletími. Garance úrovně zkoušek má na starosti někdy stát, někdy samosprávné profesní komory. K justiční zkoušce může být připuštěn i úředník ministerstva spravedlnosti, který se nikdy na výkon budoucího povolání nepřipracoval… Z vlastní zkušenosti i četných vyprávění z „obou stran stolu“ je markantní rozdílná náročnost předkládaných písemných případů a ústních otázek, obsah i rozsah zkoušek, netransparentnost informací o termínech, průběhu zkoušky a kritériích znalostí. Rozdílná úroveň je nejen na straně zkoušených, ale i u zkušebních komisařů. Vždy, když se účastním jako komisař justičních zkoušek, říkám si, co že vlastně ověří slušně (do nedávna ještě vlastní rukou!) napsané tři rozsudky v průběhu tří celých dnů a hodinová zkouška rozdělená na pět zpravidla desetiminutových epizod těkajících otázek jednotlivých členů zkušební komise v den čtvrtý? Leccos, ale určitě ne odbornou způsobilost k výkonu profese. Úspěšnost při zkouškách je přitom dost vysoká, každý rok takto k mnoha tisícům přibude dalších několik set nositelů „akreditace“ k výkonu některého z pěti vyjmenovaných povolání.

Zkouška má být jednotná

Co s tím? Je otázkou, zda tento léta trvající neutěšený stav zásadně nezměnit. Jsou-li jednotlivé zkoušky po formální stránce ekvivalentní, měla by tomu odpovídat i jejich podoba. Buď se dohodnout mezi zástupci justice, ministerstva a profesních komor na zkoušce jednotné, na jejíž organizaci a průběhu se budou podílet všichni vyjmenovaní aktéři společně, anebo tuto činnost přesunout do objektivního a nezávislého vnějšího prostředí, nejspíš na právnické fakulty. Zvláštnosti výkonu jednotlivých právnických profesí by mohly být později ověřovány specializovanými zkouškami, ale základ pro vstup by měl být univerzální. A uchazeči by si nemuseli lámat hlavu s tím, která zkouška je nejsnadnější a jakou škvírou se tedy „protáhnout“ do vysněného světa judiciálních profesí.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi