Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK podporuje návrh na povinné zastoupení advokátem v řízeních o zajišťovacích příkazech

19.11.2017, ceska-justice.cz, Dušan Šrámek

Návrh na zastoupení advokáta ex offo v řízení o zajišťovacích příkazech, s nímž přišli daňoví poradci, se líbí i advokátům. „Česká advokátní komora vítá iniciativu Komory daňových poradců ve vztahu k zajišťovacím příkazům, neboť jde o institut, jehož nadužívání může vést k poškozování práv a oprávněných zájmů klientů,“ říká mluvčí komory Iva Chaloupková.

Jak dále Chaloupková uvádí, prosazení změny zákona, který by pro tyto případy povinně stanovil zastoupení daňovým poradcem nebo advokátem, kteří by zajistili účelnou právní obranu proti likvidačním zásahům veřejné moci, se s ohledem na stávající praxi státních orgánů jeví jako legitimní požadavek. „Česká advokátní komora je připravena k aktivnímu jednání v této věci.“

Podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc, a to již od počátku řízení, vysvětluje daňový poradce Tomáš Hajdušek, který s návrhem přišel, a představil jej na odborném semináři na půdě Nejvyššího správního soudu. „Ovšem v praxi se velmi často stává, že v důsledku vydání zajišťovacího příkazu a následné exekuce veškerého majetku daňového subjektu zůstane daňový subjekt zcela bez prostředků (peníze, zásoby, auta apod.), jehož pomocí by tuto právní pomoc financoval.“  Daňový subjekt prostě zůstane bez peněz i zpeněžitelného majetku a nemá tak na to, aby si okamžitě najal daňového poradce či advokáta, kteří by jej kvalifikovaně zastupovali při obraně proti zajišťovacímu příkazu. A vzhledem k tomu, že tato obrana je právně velice složitá, není postižený daňový subjekt obvykle sám schopen kvalifikovaným a účinným způsobem finanční správě čelit. „Náš návrh směřuje na řešení právě těchto situací a jeho smyslem je, aby zde byla možnost pro každého své ústavní právo na právní pomoc skuteč111ně efektivně využít. V podstatě by se jednalo o obdobnou situaci jako v případě obvinění z trestného činu, kdy pokud obviněný nemá svého advokáta, tak je mu ex offo přidělen.“ Podrobnosti návrhu, jeho konkrétní parametry a dopady hodlá KDP diskutovat s odborníky na daňové, správní či insolvenční právo, např. na půdě expertní skupiny ministra financí pro daňový proces.

Pomoc i v insolvenci

Teoreticky je takový postup možný, protože zajišťovací příkaz je rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a vede se před orgány veřejné moci, komentuje návrh člen představenstva ČAK Robert Němec. Podstatou podle jeho vyjádření je, zda daňový subjekt prokáže, že je nemajetný ve smyslu ustanovení § 18c Zákona o advokacii, tj. zda to odůvodňují jeho příjmové a majetkové poměry. To znamená, že by musel tvrdit a prokázat, že po zajištění mu již nic nezbývá. Důležité podle Němce je rovněž to, že zajišťovací příkaz je vykonatelný, jsou tam dvě lhůty. Pokud by nebyl úspěšný s odvoláním, o němž správce daně rozhodně do třiceti dnů, jinak příkaz pozbývá účinků, pro řízení před správním soudem  už je situace jiná. Běží-li nebo bude-li běžet soudní řízení, funguje naše bezplatná právní pomoc jako subsidiární, slovy zákona „nemůže-li si zajistit poskytnutí právních služeb jinak“ v § 18 odst. 2 Zákona o advokacii, pak je žadatel povinen nejdříve využít mechanismu ust. § 35 odst. 8 s. ř. s., kdy lze požádat o ustanovení advokáta pro účely sepisu správní žaloby.“ je to pro něj i výhodnější, od podání žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůty, a to ani lhůta k podání návrhu na zahájení řízení.

Řada firem, kterým finanční úřad zajistil veškerý majetek, navíc končí v insolvenci, a kontrolu nad nimi přebírají insolvenční správci. A proto zastoupení advokátem, který zároveň je zároveň insolvenčním správcem, může být pro takovou firmu výhodné „Ukázalo se, že zajišťovací příkazy fungují jako silný nástroj finanční správy. To je v principu dobře, ovšem jen tehdy, dokážeme-li zabránit excesům. Insolvence firmy ochromuje možnosti její obrany. Daňový dlužník ztrácí oprávnění jednat a je odstřižen od finančních prostředků. Chybí zde pojistka proti případné svévoli finanční správy. Tou pojistkou může být povinné zastoupení dlužníka advokátem, který vykonává činnost insolvenčního správce a orientuje se dobře v situaci,“ doplňuje člen představenstva ČAK a předseda její insolvenční sekce Michal Žižlavský.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi