Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nová příležitost pro advokáty

Novela insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. mimo jiné zavedla (až na výjimky) povinné zastoupení dlužníka při sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení, ať už podávaného zároveň s insolvenčním návrhem, nebo samostatně v návaznosti na insolvenční návrh dříve podaný věřitelem.

Zástupcem dlužníka při sepisu a podání návrhu na oddlužení mohou být pouze právnické osoby akreditované Ministerstvem spravedlnosti ČR a dále advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci ve smyslu § 390a odst. 1 insolvenčního zákona.

Zájemci o bezplatné sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení mají možnost vyhledávat akreditované osoby v postupně se rozšiřujícím seznamu akreditovaných osob, který je ministerstvo povinno vést a zveřejnit na svých webových stránkách (seznam je k dispozici na adrese https://sako.justice.cz/).

Naproti tomu dlužníci, kteří hodlají využít služeb advokátů a dalších oprávněných profesí, mají situaci ztíženou, protože obdobný seznam jejich reprezentantů, kteří jsou připraveni návrhy za dlužníky sepisovat a podávat, není k dispozici. Z tohoto důvodu ministerstvo spravedlnosti nad rámec svých zákonných povinností připravilo a umístilo na webové stránky úřadu dobrovolnou evidenci zástupců výše jmenovaných profesí, tedy i advokátů, kteří nabízejí dlužníkům zpracování návrhu na povolení oddlužení v režimu novelizovaného insolvenčního zákona. Evidence je k dispozici na adrese https://vesta.justice.cz/

Pokud máte zájem o zápis do databáze, můžete tuto skutečnost oznámit datovou zprávou insolvenčnímu odboru ministerstva (ID datové schránky: kq4aawz),
a to s uvedením následujících povinných údajů:

- titul, jméno a příjmení fyzické osoby/název právnické osoby,
- údaj o profesní příslušnosti, tedy advokát,
- IČO,
- adresa sídla – ulice, č. p./č. o., obec, PSČ, okres, kraj, provozní doba.

Uvedení dalších kontaktních údajů může být alternativní:

- adresa místa poskytování služeb, je-li odlišná od sídla,
- telefonní číslo,
- e-mailová adresa,
- adresa webových stránek.

Účel tohoto přehledu bude čistě informativní, dobrovolná evidence umožní zájemcům o oddlužení vyhledat na centrálním místě vhodného zpracovatele návrhu a získat na něho kontakt. Současně evidence poslouží i samotným zpracovatelům návrhů jako prostředek k informování veřejnosti o tom, že tuto specifickou službu poskytují.
(red)

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz