Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pelikán dokončil návrh zákona o bezplatné právní pomoci, chudým budou radit pouze advokáti

8.2.2017, ceska-justice.cz

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) dokončil podle informací České justice návrh zákona na poskytování bezplatné právní pomoci. Zásadní změnou oproti konečnému znění věcného návrhu je to, že že právní pomoc potřebným by měly poskytovat pouze advokáti registrovaní u České advokátní komory. Neziskové organizace tak mají smůlu. Návrh projde zkráceným připomínkovým řízením ve lhůtě deseti dnů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů je prioritou této vlády. Právní porady by mohly napomoci nemajetným osobám, které si často neví rady, jak např. formulovat nejrůznější podání, což by vedlo ke zkvalitnění takových podání.

Cílem nové právní úpravy je doplnit a rozšířit státem zajištěnou právní pomoc do oblastí, ve kterých není v současnosti poskytována, čímž by byl vytvořen komplexnější systém státem zajištěné právní pomoci ve všech oblastech, ve kterých je potřebné právní pomoc poskytovat. „Nově by tedy měla být státem zajištěná právní pomoc poskytována mimo řízení před orgány veřejné moci ve formě právních porad, v řízení před orgánem veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem,“ uvádí ministerstvo v podkladech pro kabinet.

Právní pomoc mimo řízení před orgány veřejné moci by měla spočívat v udělování právních porad. Jednalo by se o ústní porady informačního charakteru. Zákonem stanoveným časovým rozsahem bude maximálně 120 minut za rok. Nejkratší časový úsek se navrhuje v délce 30 minut. Na financování právních porad se budou částečně podílet samotní žadatelé formou regulační náhrady ve výši 100 Kč za jednu právní poradu. Odměna advokáta bude hrazena státem a je stanovena v paušální výši 150 Kč za jednu právní poradu v délce 30 minut.

Návrh zákona o bezplatné právní pomoci si můžete stáhnout zde.

Regulační poplatky už dříve kritizoval exministr Jiří Dienstbier. Podle něj je to pro chudé náklad, který může vytvořit bariéru k získání právní pomoci. Ten také chtěl, aby do zákona byly zahrnuty i neziskové organizace. Pelikánovi ale nakonec pomohl nový ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD), který České justici sdělil, že tento rozpor jeho úřad stáhl.

Zajištění právní pomoci v řízení před orgány veřejné správy se tak navrhuje zabezpečit prostřednictvím mechanismu určování advokátů Českou advokátní komorou.

Chvojka také v souladu s čl. 76 Legislativních pravidel vlády zkrátil lhůtu pro uplatnění připomínek na 10 pracovních dnů.

Pro cizince omezené na svobodě umístěné v „uzavřených“ zařízeních (zařízení pro zajištění cizinců, přijímací střediska) návrh zavádí speciální úpravu právních porad. Jednalo by se o právní porady pro neurčitý počet subjektů v konkrétním zařízení.

„Rozsah řízení, která pokrývá čl. 37 Listiny základních práv a svobod je širší než současný systém bezplatné právní pomoci, neboť vedle soudního řízení dopadá též na řízení před jinými státními orgány a orgány veřejné správy,“ uvádí dále Pelikánův resort.

Pro řízení před Ústavním soudem je v případě fyzických a právnických osob stanoveno povinné zastoupení advokátem. Z judikatury Ústavního soudu plyne, že Ústavní soud účastníkům řízení, které je před ním vedeno, v současné době advokáty neustanovuje. „Zajištění právní pomoci v řízení před Ústavním soudem se navrhuje zabezpečit prostřednictvím systému určování advokátů Českou advokátní komorou. V případě, že by Česká advokátní komora napříště určila advokáta pro poskytnutí právní služby v řízení před Ústavním soudem, náklady na zastoupení bude hradit stát,“ dodává ministerstvo.

Zákon by měl platit od 1. července příštího roku.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi