Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Určování advokátů dle § 18 odst. 2 zákona o advokacii

Agenda určování advokátů dle § 18 odst. 2 zákona o advokacii je od 1. prosince 2005 vykonávána výhradně pobočkou České advokátní komory v Brně, nám. Svobody 84/15.

 

Podmínky pro přiznání práva na určení advokáta Českou advokátní komorou jsou stanoveny v § 18 zák.č. 85/1996 Sb. o advokacii ve znění zák.č. 79/2006 Sb. a v návaznosti na vyhl.Ministerstva spravedlnosti č. 275/2006 Sb..

Základní podmínky pro určení advokáta k poskytnutí právní služby:

- včasnost podané žádosti

- žadatel nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem (tzv. ex-offo) a současně se žadatel nedomohl poskytnutí právní služby způsobem v zákoně uvedeným (prohlášení nejméně 2 advokátů, kteří odmítli právní pomoc poskytnout)

- jedná se o jednu konkrétní  právní službu, která nezbytně nutně, resp.povinně vyžaduje zastoupení advokátem. Advokáty ČAK neurčuje k právním službám,  kde není zastoupení advokátem vyžadováno a není nezbytně nutné a rovněž ne ke generálnímu zastupování žadatele v různých kauzách

Prokáže-li žadatel splnění stanovených podmínek, má právo na určení advokáta k poskytnutí právní služby.

Podmínky, za nichž advokát žadateli právní službu poskytne jsou stanoveny v rozhodnutí předsedy ČAK. Rozhodnutí předsedy ČAK o určení advokáta k poskytnutí právní služby nenahrazuje plnou moc.

Podle § 22 shora citovaného zákona se advokacie vykonává zpravidla za odměnu a od klienta lze žádat přiměřenou zálohu.

Prokáže-li žadatel způsobem stanoveným v § 18 odst. 3 a vyhl.č.275/2006 Sb.,    že jeho příjmové, majetkové a sociální poměry odůvodňují poskytnutí bezplatné právní služby, příp. za sníženou odměnu, může být rozhodnuto o tom, že právní služba bude žadateli poskytnuta bezplatně nebo za sníženou odměnu. Majetkové, příjmové a sociální poměry se prokazují výhradně způsobem stanoveným vyhl.č.275/2006 Sb., a to na formuláři Prohlášení o příjmových a majetkových poměrech žadatele o určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby nebo za odměnu sníženou.

Žádost spolu  s Prohlášením se zasílá na adresu:

 

Česká advokátní komora
Pobočka Brno

nám. Svobody 84/15

602 00  Brno

 

Česká advokátní komora je samosprávná stavovská organizace všech advokátů a nemá oprávnění poskytovat právní služby. Právní službu poskytují pouze advokáti.

 

Veškerá podání k určování advokátů je nutné podávat výlučně písemnou formou na stanovených formulářích: 

formulář - žádost o určení advokáta, rtf 14kB
formulář - prohlášení o příjmových a majetkových poměrech pro určení advokáta, rtf 141kB

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz