Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu

Prosazuje zájmy a hodnoty české advokátní profese

·         Reprezentuje české advokáty před evropskými institucemi

·         Monitoruje a intervenuje v rámci rozhodovacího procesu evropských institucí

·         Poskytuje podporu české delegaci při Radě evropských advokátních komor (CCBE)

·         Vytváří a udržuje privilegované pracovní vztahy s advokátní komorou v Bruselu a ostatními advokátními komorami členských zemí EU zastoupenými v Bruselu, evropskými institucemi a českými institucemi, jež mají zastoupení v Bruselu

CELOEVROPSKÝ VÝZNAM

Značná část českých právních předpisů má svůj původ v evropské legislativě. Pro ilustraci, Evropská unie vydává ročně kolem 2500 právních předpisů a každým rokem tento počet narůstá. Proto je na místě přistupovat aktivně a zapojit se do evropského legislativního procesu. ČAK jako samosprávná stavovská organizace tak prostřednictvím své bruselské pobočky, která je nezávislá na politických či jiných vlivech, samostatně hájí zájmy českých advokátů a ve spolupráci s ostatními národními komorami prosazuje celoevropské principy advokacie. ČAK se tak řadí k moderním, progresivním advokátním komorám otevřeným mezinárodní spolupráci a evropskému prostoru, a to vedle ostatních národních komor se stálým zastoupením v Bruselu, jako jsou komory Německa (BRAK, DAV), Francie, Rakouska, Velká Británie, Maďarska, Španělska, Itálie, Lucemburska a dalších zemí.

ČINNOST

 Pravidelný a průběžný monitoring evropské legislativy, judikatury a jednání na evropské úrovni

 Využití informací pro mezinárodní komparační studie

Včasná detekce přípravy a stavu evropských právních předpisů, jež se dotýkají advokátů a možnost ovlivnění jejich obsahu

Lobbování

Navazování spolupráce s europoslanci, komisaři a se Stálým zastoupením ČR v Bruselu

Získávání aktuálních, neformálních, běžně nedostupných informací

 Úzká spolupráce s Radou evropských advokátních komor (CCBE), jež má sídlo v Bruselu a  jejímž je ČAK řádným členem

Monitoring evropských grantů

Reprezentace ČAK na evropské úrovni

Účast na relevantních jednáních, seminářích a konferencích v Bruselu

VÝHODY

·         Primární zdroj informací na evropské úrovni

·         Přístup k nejaktuálnějším, běžně nedostupným informacím, a to i od ostatních evropských advokátních komor, jež jsou taktéž v Bruselu zastoupeny

·         Úspora na nákladech zahraničních cest

·         Viditelnost ČAK na evropské úrovni

·         Ovlivňování právních předpisů ve prospěch českých advokátů

PŘÍKLADY LOBBOVÁNÍ A MONITORINGU

·         obecné nařízení a směrnice o ochraně osobních údajů

·         směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení

·         směrnice o odborných kvalifikacích

·         úřad evropského veřejného žalobce

·         právní pomoc v přeshraničních sporech

·         směrnice o praní špinavých peněz

 

Mgr. Alžběta Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
recova@cak.cz

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi