Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pověření ČAK k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

8. 2. 2016

"Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli ( případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Info pro advokáty: Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). 
Smírčí komise je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Administrativní podporu této nové agendě bude poskytovat kontrolní oddělení Komory.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi