Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele

29. 12. 2015

Novela zákona na ochranu spotřebitele byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb. (novelizuje se jí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).Tato novela je z části účinná již dnem vyhlášení, tj. dnem 28.12.2015 a nově se týká také advokátů; ukládá jim dnem vyhlášení následující povinnosti:

  • Uvádět informace o ceně za služby, a to v rámci tzv. obchodních sdělení. Obchodní sdělení uvádí informace o službě a ceně a umožňuje spotřebiteli uskutečnit koupi služby. Neuvádění ceny za službu by mohlo být považováno za tzv. klamavé opomenutí (klamavá obchodní praktika) dle §5a zákona. Uvedení ceny je podstatnou informací pro spotřebitele spolu s uváděním platebních podmínek a právem na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují a podmínky jeho uplatnění.
  • Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nesmí využívat pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Další povinnost ukládá zákon s účinností pozdější, a to od 1. 2. 2016:

  • Dále je advokát povinen informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný (§14 návrhu zákona). Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto orgánu. Jestliže advokát provozuje internetové stránky, uvede tyto informace též na těchto internetových stránkách. Tyto informace spotřebiteli poskytne i v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, pokud nedojde mezi nimi k přímému urovnání sporu.

Tento poslední bod bude Komorou vyjasněn poté, co bude Komora znát výsledek své žádosti o status tzv. pověřeného subjektu mimosoudního řešení sporů (§ 20f zákona), kterou je třeba podat u ministerstva průmyslu a obchodu. Sledujte web, newsy, BA.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi