Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stanovisko ČAK ke kontrolním hlášením podle zákona o DPH

13. 10. 2015

S účinností od 1. 1. 2016 vznikne plátcům DPH nová povinnost podávat každý měsíc bez ohledu na frekvenci přiznání k dani podávat tzv. kontrolní hlášení o všech přijatých platbách a rovněž podrobnostech těchto plateb. Ministerstvo financí se odvolává na skutečnost, že již nyní má daňová správa pro účely kontroly plnění povinností daňového subjektu přístup k daňovým dokladům daňového subjektu.

To je sice pravdou, ovšem je zcela odlišné, pokud daňový subjekt poskytne správci daně údaje je kontrole svých daňových povinností a správce daně kontrolu provede a pokud správce daně namísto kontroly shromažďuje pro jistotu všechna data. Pak není důvodem individuální kontrola plnění daňových povinností, nýbrž sběr dat, jež je však v příkrém rozporu s požadavky základních principů tohoto státu, zejména čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a požadavkem minimalizace zásahů státu do práv soukromých osob.

Kromě plošnosti prováděných hlášení zahrnující sběr a nikoliv kontrolu ekonomických dat daňových subjektů hrozí užitím tohoto nástroje i značné riziko libovůle státní správy při vymezení rozsahu a obsahu hlášení, neboť obsah hlášení je dán pouze rozhodnutím Ministerstva financí bez jakéhokoliv legislativního rámce. Neplnění povinnosti navíc bude postihováno velmi vysokými sankcemi. 

Česká advokátní komora opakovaně upozorňovala, že kontrolní hlášení mohou být nástrojem prolomení advokátní povinnosti mlčenlivosti potud, že dávají do rukou státu nástroj, jímž může sledovat platby mezi advokátem a jeho klientem, jejich výši, četnost, frekvenci, může předvídat některé kroky v rámci poskytování právních služeb, například pokud advokátní kancelář za klienta objednává zpracování znaleckého posudku nebo hradí soudní nebo jiný poplatek.

Kontrolní hlášení tak významným způsobem snižují ochranu klienta proti zásahům státu, pokud jde o garanci jeho práva na právní pomoc.

Krom námitky administrativní zátěže, jež je zjevně zcela zbytečná, jde o další postup státu, jímž se vlastní nedostatky mechanismu kontroly výběru daní snaží řešit zaváděním nových povinností pro daňové subjekty, proti čemuž je nutné se zásadně vymezit.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi