Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Reakce ČAK na novelu AT připravenou Ministerstvem spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti ústy paní ministryně sdělilo dne 26. 6. 2014, že novelu AT považuje za hotovou. Proti tomu Česká advokátní komora (ČAK) protestuje. Ministerstvo má zákonnou povinnost projednat advokátní tarif a jeho případné novely předem s ČAK, což se v případě tohoto posledního návrhu novely vůbec nestalo, v podstatě nám byl oznámen a ministerstvo na vyjádření ČAK nepočkalo ani týden.

Situace vypadá tak, že státní správa opětovně sáhla advokátům na odměny. To je ale bohužel základní omyl. Advokát se na odměně se svým klientem vždy nějak dohodne. Pokud tedy státní správa upraví advokátní tarif vydávaný vyhláškou Ministerstva spravedlnosti (MS), sahá v podstatě na peníze klientům advokáta – účastníkům soudního řízení a to účastníkům, kteří ve sporu uspějí, soud jim dá ve sporu za pravdu a naopak odsoudí jejich protistranu. Lhostejno, jestli byli věřitelem nebo dlužníkem. 

Jestliže ČAK dosud bojovala za zachování dosavadního tarifu, pak bojovala především za zachování práv klientů advokátů. ČAK chápe, že v některých případech, zejména při vymáhání poměrně nízkých částek, se náhrada přiznávaná úspěšné straně sporu může jevit jako příliš vysoká. Nicméně by taková náhrada měla odpovídat alespoň tomu, co advokát na zastoupení klienta vynaloží.  

Zatímco vyučenému zámečníkovi zaplatíme bez váhání za několik minut práce jeden až dva tisíce za otevření zabouchnutých dveří, není možné tvrdit, že k ocenění práce advokáta spočívající v projednání věci s klientem a sepsání žaloby postačuje částka několika málo set korun. Při vší odpovědnosti za dosažený výsledek.

Je nefér sbírat politické body pod zástěrkou snižování odměn advokátů a přitom postihovat oprávněné věřitele nyní naopak nespravedlivým zvýhodněním dlužníka.

Za posledních několik měsíců připravilo MS několik návrhů, které byly po projednání ve velkém kolektivu odborníků u kulatého stolu postupně upravovány. Když se už názory na snižování položek v advokátním tarifu u tzv. bagatelních pohledávek (do 10.000,- Kč) začaly sbližovat a mohlo být nalezeno skutečně kompromisní řešení přijatelné pro všechny strany, přišlo ministerstvo s takovou úpravou, že za v podstatě bagatelní považuje pohledávku až do výše 50.000 Kč (a to v době, kdy minimální mzda činí 8,500,- Kč!) a tarifní odměnu advokáta snížilo na 200,- Kč až 300,- Kč za úkon.

Nemůže být divu, že ČAK s takovým postupem ministerstva zásadně nesouhlasí. Tento nesouhlas sdělila 26. 6. 2014 ministerstvu včetně podrobných právních důvodů s tím, že sama při zachování principu snížení odměn u bagatelních pohledávek navrhla úpravu se skřípěním zubů přijatelnou, ale spravedlivou pro obě strany.

To, s čím přišlo MS, není spravedlivé řešení, je to zcela nespravedlivé zvýhodnění dlužníka. Pokud MS nastaví náhradu nákladů právního zastoupení tak, že věřitelům přizná pouze zlomek skutečně vynaložených nákladů, povede to jistě ke zlepšení sociální situace dlužníka – protože věřitel po něm nebude pohledávky vymáhat vůbec! Ve svém důsledku to ale znamená, že se zhorší vymahatelnost pohledávek a spravedlnost v ČR bude existovat ne od hranice deseti tisíc výše, jak jsme se obávali, ale dokonce až od padesáti tisíc výše. Nižší částky se v podstatě přestanou zcela vymáhat. Je to skvělá zpráva pro neodpovědné dlužníky, ale smutný vzkaz pro zbývající občany, kteří si neuváženě dluhy nedělají…

Že je názor ČAK oprávněný, dokládá i fakt, že novelu kritizoval rovněž poslanec PS P ČR za ODS Marek Benda, který byl v minulosti jedním z iniciátorů bojujících za snížení odměn advokátů v tzv. bagatelních pohledávkách.

Pokud někdo argumentuje tím, že se advokátů úprava příliš nedotkne, neboť advokáti většinou malé pohledávky stejně nevymáhají, pak se zná zřejmě jen s některými pražskými advokáty. Ostatní a mimopražští advokáti zastupují samozřejmě i méně movité klienty, pro které jsou i malé částky významné (např. drobný řemeslník opakovaně vymáhá nedoplatky za práci). Pokud se novela nedotkne advokátů, tak těchto lidí určitě.

Připravená novela bohužel postrádá důkladnou legislativní přípravu podpořenou statistickými údaji od soudů a advokátů a ani není dostatečně provázaná s poslaneckými iniciativami, pokud jde o navrhovanou novelu občanského soudního řádu, jak se od ní očekávalo.   

 

PhDr. Iva Chaloupková,
vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí ČAK

 

Poslední Ministerstvem spravedlnosti zaslaný návrh novely AT, pdf 77kB
Stanovisko předsedy ČAK JUDr. Martina Vychopně k poslednímu zaslanému návrhu novely AT, pdf 81kB
Připomínky ČAK k poslednímu zaslanému návrhu novely AT, pdf 158kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi