Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Základní informace k advokátním úschovám

13. 3. 2014

Kde jsou peníze uschovány?
Vždy na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova. Při výběru bankovního ústavu je advokát povinen přihlédnout k případným požadavkům klienta. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova! Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit.

Jaká je odměna advokáta?
Odměna advokáta za úschovu peněz je vždy smluvní; advokátní tarif tuto otázku neupravuje. Na výši odměny se tedy musí advokát s klientem vždy dohodnout.

Jak se advokátní úschova realizuje?
Klient uzavírá s advokátem písemnou smlouvu o úschově, popř. smlouvu svěřenskou, ze které jsou kromě uschovatele oprávněny rovněž třetí osoby. Ve smlouvě jsou stanovena práva a povinnosti stran, možnost úročení peněz, jejich výplata dle podmínek banky atp. Uložené peníze mohou být předány advokátovi v české nebo i cizí měně, a to buď v hotovosti (jednorázově max. 350 tisíc Kč); nebo složením na účet úschovy či bezhotovostním převodem.

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?
Platby z uložených peněz klienta ve prospěch advokáta nejsou přípustné, s výjimkami stanovenými právními předpisy, dohodou s klientem či nařízením soudu či jiným oprávněným orgánem. Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu.

Jaké jsou možnosti ochrany v případě, kdy advokát neplní své povinnosti?
Pokud klient zjistí, že advokát při nakládání s peněžními prostředky pochybil, může žádat okamžitou nápravu. Pokud toto není možné, nebo pokud advokát nápravu nezjedná, může dát podnět České advokátní komoře k provedení okamžité kontroly. Zároveň s tím (zejména je-li obava, že advokát neoprávněně nakládá s peněžními prostředky) může klient podat u příslušného soudu žalobu na vydání věci s návrhem na předběžné opatření, kterým by soud zakázal advokátovi s peněžními prostředky nakládat.

Je advokát pojištěn pro případ, že klientovi způsobí škodu?
Advokát je ze zákona pojištěný pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb, stejně jako notář. Ve vztahu k advokátním úschovám se však pojištění nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání, ani na hrubou nedbalost související se ztrátou nebo pohřešováním peněz. Je potřeba si uvědomit, že žádná pojišťovna nepojistí nikoho pro případ úmyslného trestného činu! V tomto směru se advokátní úschova neliší od jakýchkoli jiných úschov – proti zpronevěře se nelze nijak pojistit!


Advokátní úschova cenných papírů a jiného majetku

Kde je předmět úschovy uložen?
Úschova cenných papírů nebo jiných předmětů probíhá v bezpečnostní schránce na jméno advokáta u banky, výjimečně též v trezoru advokáta, je-li tímto způsobem zajištěna dostatečná ochrana a nezakazují-li tento postup zvláštní zákony (záleží vždy na povaze předmětu).

Kdo má přístup do bezpečnostní schránky?
Přístup do bezpečnostní schránky může mít pouze advokát či jím zmocněná osoba. Obsah bezpečnostní schránky lze vydat pouze klientovi či osobě zmocněné klientem.


Společně platí:

1) Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; to platí i pro advokátní úschovy. Nikdo nemůže klienta nutit, aby v rámci jiného vztahu (např. při koupi nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře) uzavřel dohodu s předem stanoveným advokátem!

2) O veškerých prostředcích klienta v souvislosti s prováděním jeho úschov vede advokát dokumentaci, kterou klientovi na požádání předloží. Ta musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta. Veškeré písemnosti (smlouvu o správě majetku, kopie dokladů, plnou moc, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku) uchovává advokát po dobu 10 let od ukončení správy.

3) Při uzavírání smluv o úschově je advokát povinen provést identifikaci uschovatele, a to ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon proti praní špinavých peněz“). Ve vztahu ke schovateli má rovněž další povinnosti stanovené tímto zákonem.

4) Advokát je plně odpovědný za veškerá pochybení. V případě, že advokát poruší své povinnosti při advokátní úschově (např. provádí více úschov na společném účtu, použije peněžních prostředků klienta k jinému než sjednanému účelu atp.), dopustí se tím kárného provinění, za které je mu uloženo některé z kárných opatření (včetně pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů). Tím není dotčena jeho odpovědnost podle trestního zákona a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Advokát odpovídá celým svým majetkem za škodu, kterou při advokátní úschově způsobí!

5) Česká advokátní komora vytvořila pro advokáty tzv. elektronickou knihu úschov, což je průběžně číslovaný registr úschov klientů u konkrétního advokáta. Do této knihy jsou advokáti povinni hlásit veškeré advokátní úschovy, čímž si Komora udržuje přehled o činnosti advokátů a umožňuje důslednější kontrolu při provádění úschov.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi