Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Změny pravidel pro podávání individuálních stížností k ESLP

Podstatné změny pravidel pro podávání individuálních stížností k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku počínaje 1. lednem 2014

Upozornění pro všechny, kteří se chtějí obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku („Soud”):

Počínaje 1. lednem 2014 je bezpodmínečně nutné předložit Soudu řádně a kompletně (na formuláři a spolu se všemi přílohami) vyplněnou individuální stížnost ve lhůtě 6 měsíců poté, co bylo rozhodnuto o posledním vnitrostátním prostředku nápravy.

Počínaje 1. lednem 2014 platí novelizované znění článku 47 Jednacího řádu Soudu, který přináší dvě zásadní změny votázce pravidel pro podávání stížností:

· Soud se bude meritorně zabývat pouze tou stížností, která je zcela kompletní (s vyplněnými všemi údaji příslušného formuláře) a která bude doložena všemi relevantními dokumenty. Neúplné stížnosti nebudou Soudem meritorně projednány;

· Kompletní stížnost je třeba zaslat pomocí poštovní přepravy Soudu ve lhůtě 6 kalendářních měsíců poté, co bylo rozhodnuto o posledním vnitrostátním prostředku nápravy (v ČR se vzásadě jedná o rozhodnutí Ústavního soudu). Podání, které není učiněno na formuláři, neúplné podání či např. podání učiněné faxem nebude mít za následek stavění 6 měsíční lhůty. Stížnost pak bude považována za podanou až dnem, kdy dojde kzaslání kompletní stížnosti na příslušném formuláři.

Dále upozorňujeme, že:

· pro počítání lhůt před Soudem neplatí vnitrostátní pravidla. Lhůta kpodání stížnosti tedy činí přesně šest kalendářních měsíců, přičemž skutečnost, že konec lhůty připadá na den pracovního klidu, neposouvá konec lhůty na nejblíže následující pracovní den. Lhůta počíná běžet dnem, kdy bylo rozhodnutí doručeno stěžovateli. Pokud je stěžovatel právně zastoupen, lhůta počíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno jeho právnímu zástupci, a to bez ohledu na to, kdy se stěžovatel srozhodnutím skutečně seznámil;

· Za datum podání stížnosti je považován den, kdy došlo kodeslání stížnosti (den uvedený na otisku poštovního razítka zásilky), nikoliv den, kdy byla stížnost datována.

V únorovém vydání Bulletinu advokacie vyšel taktéž článek Jana Kratochvíla s názvem "Jak napsat kvalitní stížnost k ESLP".

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi