Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odbor vnějších vztahů

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru a tisková mluvčí

tel.: 273 193 160, 777/206 330
e-mail: chaloupkova@cak.cz

- řídí, organizuje a koordinuje chod odboru vnějších vztahů ve spolupráci s ostatními odbory, odděleními a orgány ČAK;
- vytváří a zpracovává z odborných podkladů tiskové zprávy a prohlášení ČAK pro média a stará se o distribuci těchto materiálů,
- za ČAK vystupuje v médiích a tlumočí názory ČAK,
- připravuje články a edituje některé materiály do časopisu Bulletin advokacie, do newsletterů ČAK - News, na webové stránky ČAK a pro zpravodajský portál ČAK – Advokátní deník a pro Rychlé zprávy z představenstva ČAK, ve spolupráci s redakcí těchto periodik a s grafickým studiem se podílí i na jejich grafické podobě
- připravuje ve spolupráci s grafickým studiem a tiskárnou oficiální společenské a odborné pozvánky a další tiskoviny spojené s akcemi pořádanými ČAK;
- dohlíží na design a obsah webových stránek ČAK, úzce spolupracuje s administrátorem webu, se správcem sítě ČAK, dodavatelem a webhosterem webu ČAK;
- obsahově zajišťuje ve spolupráci s redakcí Rychlé zprávy z představenstva ČAK
- za ČAK organizuje celojustiční soutěž Právník roku a její slavnostní galavečery, řídí organizační štáb soutěže;
- ve spolupráci s vedoucí hospodářského a organizačního odboru připravuje a organizačně zajišťuje sněmy ČAK;
- organizuje a zajišťuje v součinnosti s ostatními z odboru vnějších vztahů společenské a odborné akce, semináře, kongresy, konference a projekty pořádané či spolupořádané ČAK včetně doprovodných programů;
- podílí se na komunikaci ČAK s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR, jinými profesními právnickými komorami a organizacemi;
- spolupracuje s mediálními a PR agenturami při zajišťování PR ČAK
- organizačně zajišťuje další projekty svěřené odboru vnějších vztahů ČAK;
- připravuje praktická mediální školení pro advokáty;
- má supervizi nad oficiálním účtem ČAK na sociální síti Twitter.

  

Mgr. Barbora Petráčková, asistentka odboru vnějších vztahů

tel.: 273 193 161
e-mail: petrackova@cak.cz

- poskytuje asistentské práce pro vedoucí odboru a tiskovou mluvčí;
- edituje webové stránky ČAK prostřednictvím publikačního systému WebToDate;
- zajišťuje administrativní chod odboru vnějších vztahů ČAK, eviduje poštu, rozesílá denní monitoring tisku příslušným orgánům ČAK;
- zajišťuje administrativně další agendu odboru (archivace dokumentů, spisová služba)
- podílí se na organizaci odborných a společenských akcí a dalších projektů, jež spadají do agendy odboru vnějších vztahů ČAK;
- pro publikační činnosti pořizuje z akcí konaných ČAK fotografie;
- vytváří distribuční seznam pro rozesílání Bulletinu advokacie z vnitřního informačního systému ČAK;
- spravuje oficiální účet ČAK na sociální síti Twitter a podílí se na jeho obsahu tvorbě
- zajišťuje v součinnosti s IT oddělením systémy rezervací na sněmy ČAK, galavečery Právníka roku a další akce, na jejichž organizačním zajištění se podílí odbor vnějších vztahů
- vytváří jednoduché pozvánky na menší odborné a společenské akce a vede různé distribuční seznamy k těmto akcím;
- odpovídá za přidělování čísel ISBN a zasílání ohlašovacích lístků Národní agentuře ISBN v ČR.

 

JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka Bulletinu advokacie a Bulletinu advokacie online

tel.: 273 193 164
e-mail: rydlova@cak.cz

- řídí a koordinuje činnost redakce, určuje obsahovou náplň Bulletinu advokacie (tištěného i online), jeho grafickou podobu a směřování časopisu do budoucna;
- úzce spolupracuje s předsedou redakční rady a redakční radou, s odborem vnějších vztahů, zejména s jeho vedoucí a tiskovou mluvčí, jakož i s členy představenstva, ostatními odbory, výbory a sekcemi ČAK, jedná s autory článků, zpracovateli judikatury i recenzí určených časopisu, jakož i přispěvovateli ostatních rubrik;
- vybírá témata článků, oslovuje autory vybraných témat s žádostí o příspěvky, posuzuje úroveň odborných právnických statí nabízených k publikaci, z nabídnutých nebo objednaných článků vybírá k publikaci ty, které by dle jejího posouzení měly být s ohledem na jejich obsah, odborné zaměření, kvalitu a způsob zpracování uveřejněny v tištěném BA nebo BA online. Je oprávněna samostatně nabídnutý článek odmítnout, rozhodnout o jeho zařazení na BA online a v případě zájmu o publikaci v tištěném Bulletinu advokacie článek postoupit do recenzního řízení (viz Pravidla recenzního řízení Bulletinu advokacie ze dne 19. 10. 2016);
- tvůrčím způsobem samostatně připravuje některé materiály pro tištěný Bulletin advokacie a BA online;
- účastní se jménem Bulletinu advokacie odborných konferencí a na konferencích a dalších akcí pořádaných ČAK se aktivně podílí, zejména se stará o personální a programové zajištění;
- monitoruje a zpracovává vybrané informace, které jsou publikovány na webu ČAK, BA online, Twitteru ČAK a ve spřátelených mediích;
- určuje výši honorářů.
 

PhDr. Dagmar Koutská, výkonná redaktorka Bulletinu advokacie a Bulletinu advokacie online

tel.: 273 193 162
e-mail: koutska@cak.cz

- vykonává veškeré redaktorské práce pro Bulletin advokacie (zejména pak pro BA online), tedy je v kontaktu s autory, edituje obdržené materiály k publikaci, zanáší opravy, předává podklady určené k tisku grafickému studiu, jakož i ve spolupráci s tajemnicí redakce nebo sama osobně technicky zajišťuje publikaci na BA online apod.;
- tvůrčím způsobem samostatně připravuje některé materiály pro tištěný Bulletin advokacie, zejména v rubrikách Aktuality, jakož i BA online;
- zpracovává vybrané informace, které jsou publikovány na webu ČAK;
- obsahově zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory a orgány ČAK newsletter ČAK – News ČAK, podílí se na jeho grafické podobě a zajišťuje jeho korekturu;
- ve spolupráci s odborem vnějších vztahů se podílí na organizačním zajištění akcí pořádaných ČAK;
- připravuje podklady pro vyplácení honorářů za příspěvky publikované v BA online;
- spolupracuje na PR podkladech pro BA online - Produkty pro advokáty;
- připravuje podklady a témata pro média;
- při zastupování tajemnice redakce edituje BA online.
 

PhDr. Ivana Cihlářová, výkonná redaktorka Bulletinu advokacie a Bulletinu advokacie online

tel.: 273 193 163
e-mail: cihlarova@cak.cz

- vykonává veškeré redaktorské práce pro tištěný Bulletin advokacie, tedy je v kontaktu s autory, edituje obdržené materiály k tisku, předává je ke korektuře, zanáší opravy do zlomených materiálů, předává včas a řádně podklady určené k tisku grafickému studiu, připravuje obrazové materiály pro časopis a podílí se též na grafické podobě časopisu;
- tvůrčím způsobem samostatně připravuje některé materiály pro tištěný Bulletin advokacie, zejména v rubrikách Aktuality, jakož i BA online;
- zpracovává některé informace, které jsou publikovány na webu ČAK;
- obsahově zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory a orgány ČAK newsletter ČAK – News ČAK, podílí se na jeho grafické podobě a zajišťuje jeho korekturu;
- vykonává dle pokynů i další redaktorské práce pro BA online;
- připravuje podklady pro vyplácení honorářů za příspěvky v tištěném Bulletinu advokacie.
   
 

Mgr. Hana Kejhová, MPA, výkonná redaktorka Bulletinu advokacie a Advokátního deníku
tel.: 273 193 168 e-mail:
kejhova@cak.cz

Mgr. Hana Kejhová, MPA, zejména:
- vykonává veškeré redaktorské práce pro Advokátní deník, jakož i tištěný Bulletin advokacie,
tvůrčím způsobem samostatně připravuje některé materiály pro Advokátní deník a tištěný Bulletin advokacie, zejména v rubrikách Aktuality, a to dle pokynů šéfredaktorky nebo její zástupkyně;
- vybírá příspěvky zpravodajského rázu, které budou publikovány v Advokátním deníku, vybraná témata osobně tvůrčím způsobem píše
- rovněž edituje zpravodajskou část Advokátního deníku, zpracovává i odborné články pro Advokátní deník;
- na základě domluvy se šéfredaktorkou nebo její zástupkyní a při zastupování tajemnice redakce edituje Advokátní deník;
- překlápí vybrané příspěvky z tištěného BA do Advokátního deníku a je zodpovědná za jejich včasné a řádné publikování;
- připravuje samostatným tvůrčím způsobem video-zpravodajství pro Advokátní deník a zajišťuje ve spolupráci se správcem portálu jeho správné technické umístění a fungování;
- na pokyn šéfredaktorky se spolupodílí na přípravě zvláštních čísel BA;
- zpracovává rovněž vybrané informace, které jsou publikovány na webu ČAK;
- spolupracuje na přípravě podkladů pro tweety na twitter ČAK;
- účastní se jménem Bulletinu advokacie a Advokátního deníku odborných konferencí a ve spolupráci s odborem vnějších vztahů se aktivně podílí na organizačním zajištění akcí pořádaných ČAK, je nápomocna při zpracování tiskových zpráv, presskitů a v jednání s komerčními partnery;
- rediguje interní tiskoviny Komory;
- vykonává dle pokynů vedoucí odboru nebo šéfredaktorky i další redaktorské práce pro Bulletin advokacie a Advokátní deník;
- v případě potřeby a po domluvě se šéfredaktorkou obsahově zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory a orgány ČAK Newsletter ČAK – News ČAK, podílí se na jeho grafické podobě a zajišťuje jeho korekturu, a v případě zástupu druhé výkonné redaktorky je osobou odpovědnou za jejich včasné a řádné dodání k odeslání oddělení IT;
- v případě potřeby a po domluvě se šéfredaktorkou nebo její zástupkyní připravuje Rychlé zprávy z představenstva a je v případě zástupu osobou odpovědnou za jejich včasné a řádné dodání k odeslání oddělení IT;
- v případě potřeby připravuje podklady pro vyplácení honorářů za příspěvky v tištěném Bulletinu advokacie i v Advokátním deníku;
- vykonává dle pokynů vedoucí odboru nebo šéfredaktorky či její zástupkyně i další práce pro Bulletin advokacie a Advokátní deník.

 

Eva Dvořáková, tajemnice Bulletinu advokacie a editorka Bulletinu advokacie online

tel.: 273 193 165
e-mail: dvorakova@cak.cz

- obstarává veškerý administrativní chod časopisu Bulletin advokacie, tj. vede předplatitelskou databázi, databázi autorů a honorářovou agendu;
- vyřizuje reklamace v doručování Bulletinu advokacie;
- kontroluje podklady k fakturaci inzerce v Bulletinu advokacie;
- edituje kompletně a samostatně BA online;
- asistentskými a sekretářskými pracemi se podílí na chodu celého odboru vnějších vztahů ČAK, redakce, spolupracuje s redakční radou časopisu;
- aktualizuje distribuční seznam BA – zanáší požadavky na doručení tištěného BA po spuštění KIS.
 

 

 

Knihovna a informační centrum ČAK Praha

Alena Karlová, pověřená vedením knihovny

tel.: 273 193 167
e-mail: karlova@cak.cz; knihovna@cak.cz

-řízení oddělení a přímý výkon nebo koordinace činností náležejících knihovně dle Knihovního řádu knihovny a informačního centra ČAK;
- vyřizuje písemné, e-mailové a telefonické dotazy týkající se fondu a služeb knihovny, poskytuje poradenské a konzultační služby, bibliograficko-informační služby a sestavuje rešerše, pomáhá advokátům při vyhledávání odborných informací z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo na internetu;
- zajišťuje výpůjčky v provozní době knihovny – prezenční výpůjčky advokátům a advokátním koncipientům, prezenční i absenční výpůjčky zaměstnancům ČAK;
- zajišťuje reprografické a elektronické služby;
- sleduje novinky v oblasti práva – knižní, časopisecké i elektronické z edičních plánů, internet, knižní veletrhy;
- zpracovává a eviduje došlé novinky – evidence objednávek, katalogizace v programu CLAVIUS, evidence všech došlých faktur, opatření knih štítkem s přírůstkovým číslem a signaturou, zařazení knih do příslušného odvětví práva, navrhování odpisů;
- zajišťuje nákup a evidenci zahraničních časopisů a zahraničních lístkovnic, aktualizace zahraničních lístkovnic;
- pravidelně provádí dílčí revize knihovního fondu;
- vede úbytkový seznam v programu CLAVIUS;
- zajišťuje ochranu knihovního fondu – opravy poškozených knih, dle potřeby zajištění nové vazby, přesuny knih dle potřeby v prostorách knihovny a všech archivech umístěných v obou budovách Kaňkova paláce;
- čtvrtletně poskytuje data pro aktualizaci On-line katalogu a aktualizace informací na web;
- vytváří statistické údaje pro potřeby ČAK.

 

Miroslava Pátková

tel.: 273 193 166
e-mail: patkova@cak.cz; knihovna@cak.cz

- vyřizuje písemné, e-mailové a telefonické dotazy týkající se fondu a služeb knihovny, poradenské a konzultační služby, bibliograficko-informační služby a sestavuje rešerše, poskytuje pomoc advokátům při vyhledávání odborných informací z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo na internetu;
- zajišťuje výpůjčky v provozní době knihovny – prezenční výpůjčky advokátům a advokátním koncipientům, prezenční a absenční výpůjčky zaměstnancům ČAK, vede evidence a upomínky;
- zajišťuje reprografické a elektronické služby;
- sleduje novinky v oblasti práva – knižní, časopisecké i elektronické z edičních plánů, internet, knižní veletrhy;
- zpracovává a eviduje došlé novinky – evidence objednávek, katalogizace v programu CLAVIUS, opatření knih štítkem s přírůstkovým číslem a signaturou, zařazení knih do příslušného odvětví práva;
- zajišťuje ochranu knihovního fondu – opravy poškozených knih, dle potřeby zajištění nové vazby, přesuny knih dle potřeby v prostorách knihovny a všech archivech umístěných v obou budovách Kaňkova paláce;- nakupuje a eviduje české časopisy – objednávky, reklamace, příprava časopisů k vazbě, po provedení vazby katalogizace časopisů v programu CLAVIUS, aktualizace seznamu časopisů na webu;
- zajišťuje nákup knih do příručních knihoven pracovníků ČAK – evidence a každoroční revize;
- pravidelně provádí dílčí revize knihovního fondu.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi