Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odbor sekretariátu

JUDr. Milan Hoke, vedoucí odboru
tel.: 273 193 110
e-mail: hoke@cak.cz

- řízení odboru a přímý výkon nebo koordinace činností spadajících do působnosti odboru
- zastupování Komory před soudy a státními orgány dle zmocnění, a to v civilních sporných řízeních s výjimkou vymáhání pohledávek, a v soudním řízení správním
- zastupuje Komoru v dalších případech podle pokynů předsedy a tajemníka
- podle požadavků předsedy a tajemníka sepisuje jiné listiny
- v případě vyžádání poskytuje podporu odboru vnější a vnitřní legislativy v legislativním procesu týkající se předpisů advokátních a obecně justičních
- podle pokynů předsedy prezentuje právní stanoviska Komory veřejnoprávní i soukromoprávní povahy a v oblasti stavovských advokátních předpisů
- vypracovává odpovědi advokátům na jejich dotazy týkající se aplikace zákona o advokacii a stavovských předpisů (případně i aplikace jiných právních předpisů, pokud se týkají činnosti Komory nebo advokátů)
- vyřizuje dotazy advokátů týkajících se aplikace zákona o advokacii a stavovských předpisů (případně i aplikace jiných právních předpisů, pokud se týkají činnosti Komory nebo advokátů)
- vypracovává podle požadavků předsedy a tajemníka právní rozbory a stanoviska týkajících se výkladů předpisů nebo stavovských předpisů tehdy, pokud vypracování takových rozborů a stanovisek není výslovně svěřeno některému z jiných odborů kanceláře Komory
- podílí se na řešení případů uplatnění náhrady škody vzniklé na majetku Komory
- vypracování podkladů pro uplatnění nároku na pojistné plnění dle Dodatku č. 23 k pojistné smlouvě o profesním pojištění advokátů (část VI., bod 4., věta druhá za středníkem)
- poskytuje právní podporu odboru organizačnímu a hospodářskému na úseku pracovně právní problematiky zaměstnanců Komory
- činí příslušné úkony na úseku potírání pokoutnictví
- plní další úkony dle pokynů předsedy a tajemníka

Marcela Diasová
tel.: 273 193 112, 273 193 113
email: seretariat@cak.cz; diasova@cak.cz

- sekretářská práce pro předsedu, místopředsedy, členy a náhradníky představenstva ČAK;
- sekretářská práce pro odvolací kárné senáty a poradní orgány ČAK;
- sekretářská práce pro tajemníka a výkonného ředitele ČAK;
- archivní a dokumentační služba agendy představenstva ČAK, předsedy, místopředsedů;
- spolkové akce ČAK v tuzemsku;
- využití prostor ČAK pro jednání orgánů;
- administrátor datové schránky ČAK, konverze dokumentů;
- informační a přijímací služby;
- koordinace a svod informací z jednotlivých odborů a oddělení ČAK;
- zhotovování vyššího ověření


Útvar technického zabezpečení

Kateřina Herrmannová
tel.: 273 193 117

- elektronická podatelna, přijímání a odesílání emailových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem;
- obsluha datové schránky ČAK.

Zdeněk Křížek
tel.: 273 193 118

- vedení záznamů o příjmu a odesílání listovní pošty ČAK.

Hana Tereková
tel.: 273 193 111
- organizace zájemců o bezplatné právní porady v Praze;
- vedení knihy návštěv;
- přístup do hlavní budovy ČAK v pracovní době;
- telefonické spojení přes ústřednu ČAK v hlavní budově.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi