Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zákaz pobytu: populismus v právu

Hlavní vadou návrhu poslankyně Řápkové není protiústavnost, ale jeho nepoužitelnost v praxi

Do sněmovny se vrací návrh na zákaz pobytu pro pachatele přestupků. I kdyby byl schválen, zůstal by mrtvou literou, která jen zaplevelí zákon o přestupcích.

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský ironicky přirovnal zákaz pobytu pro tzv. nepřizpůsobivé, navrhovaný již potřetí poslankyní ing. Ivanou Řápkovou, k „postrku“, jehož účelem je přesouvat problémové občany z obce do obce (LN, 4. května).
Novelu (tisk 431) schválila přes nesouhlas vlády Poslanecká sněmovna, Senát však novelu drtivou většinou vrátil (tisk 320), proti nebyli ani senátoři ODS. K přehlasování Senátu je nyní třeba 101 poslaneckých hlasů.
Řada právníků na novele kritizovala protiústavnost spočívající v omezení svobody pohybu, o kterém má navíc rozhodovat spíš soud, nikoli správní orgán. Skutečný problém novely spatřuji v tom, že je v praxi neaplikovatelná.
Co že má pachatel narušit?
Na správní orgány klade zákon natolik krkolomné požadavky, že nelze očekávat vůli k jeho aplikaci. Předpokladem uložení zákazu je spáchání některého z vybraných přestupků, konkrétně přestupku „drogového“ či „alkoholového“, dále přestupku proti veřejnému pořádku, občanskému soužití či majetku, nebo přestupku porušení obecní vyhlášky, a to za splnění několika podmínek.
První z nich je spáchání přestupku úmyslným jednáním, které „významně“ narušuje „místní záležitosti veřejného pořádku“. Druhou podmínkou je, že pachatel už byl v posledním roce za „obdobné“ jednání uznán vinným. Třetí podmínkou je „nezbytnost“ uložení zákazu k zajištění ochrany – opět –místních záležitostí veřejného pořádku. Porušení zákazu má být trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí.
Už jen výklad výše zmíněných obecných pojmů je nadmíru obtížný. Otázkou je i to, co jsou to „místní záležitosti veřejného pořádku“. Jde totiž o termín zákona o obcích, jímž se rozumí rozsah kompetencí obce k vydávání obecních vyhlášek. Kompetence obce však pachatel nenaruší. Předkladatelka měla nejspíš na mysli narušení veřejného pořádku v obci.
Samotný veřejný pořádek je zpravidla narušen jen u přestupků proti veřejnému pořádku (například rušení nočního klidu či znečištění veřejného prostranství) a u přestupků porušení obecní vyhlášky (tedy pokud nejde o vyhlášku upravující sečení návsi). Veřejný pořádek však není zájmem chráněným zákonem u přestupků ostatních (například když dám napít piva mladistvému, strčím do někoho na schodech, ukradnu okap, zpronevěřím část tržby nebo zatajím nález deštníku).
A když se přihlásí k pobytu?
Další otázkou je, co se rozumí „obdobným“ jednáním – zda jednání totožné, anebo jen podobné. Rozlišovat lze dle formy zavinění (úmysl, nedbalost), podle zájmu chráněného zákonem (ochrana majetku nebo i zájem jiný), mezi obecnou a speciální skutkovou podstatou (poškození cizí věci versus poškození veřejně prospěšného zařízení), podle dílčí speciální skutkové podstaty (krádež, podvod, zpronevěra, podílnictví…) atd. Důvodová zpráva k novele však k pojmu mlčí.
Zda je uložení zákazu skutečně „nezbytné“ k regulaci toho, co v obci považují za místní normu veřejného pořádku či místní „pořádkový“ problém, toť opět otázka.
Problematické je i to, že ke spáchání většiny přestupků, včetně například rušení nočního klidu, stačí jen zavinění z nedbalosti. Úředníci, kteří dříve příliš nezkoumali, zda pachatel jednal úmyslně, nyní budou muset zkoumat i jeho záměry. Zákaz dále nelze uložit tam, kde je pachatel hlášen k trvalému pobytu. Není nic snazšího, než se tedy k pobytu v obci rychle přihlásit. Kdo tak rychlý a obratný nebude, může naopak přijít o možnost chodit do zaměstnání či na ubytovnu, pokud jinak v obci žije či pracuje. Mařit rozhodnutí, o němž neví? Předkladatelka též nebere v potaz, jak by byl zákaz vymáhán – budou mít policisté a strážníci v kapse aktuální seznam osob, kterým byl zákaz uložen? Nebo budou mít na telefonu předsedu přestupkové komise? A dozví se vůbec pachatel, že mu byl zákaz uložen?
Nebude-li přebírat poštu nebo je-li hlášen k pobytu na obecním úřadě, o přestupkovém řízení se nedozví a nebude vědět ani o sankci. To je důležité i pro trestní postih za porušení zákazu. Trestní zákon zásadně vyžaduje úmyslné zavinění, a neví-li pachatel o zákazu, nemůže jej porušovat úmyslně. Na jeho místě bych poštu nepřebíral.
A tak by šlo pokračovat. Nedomyšleností i terminologických a legislativně technických nedostatků, obsahuje novela celou řadu, pro niž zde není dost prostoru. Zkrátka populistický záměr „vyženeme chuligány k sousedům“ se do právního jazyka převést jaksi nepodařilo.
Něco jiného je totiž hurá-nápad politika, a něco podstatně odlišného přísné nároky na zákonnost, správnost a ústavnost rozhodnutí o přestupku. Pokud bude zákon zmatený a mlžně pythický, dobré rozhodnutí ani vydat nelze. S tím si zřejmě nikdo z autorů hlavu nelámal. Patrně v představě, že starosta nařídí, a bude to. To plyne i ze zdůrazňování, že „novela má pomoci starostům“. Předkladatelka, byť snad má i právnický diplom, zjevně nebere v potaz, že přestupková agenda je výkonem státní správy, do které starosta jako orgán územní samosprávy nemá co mluvit. Nechceli tedy překračovat své kompetence, jinými slovy zneužívat pravomoci úřední osoby.
Jiná cesta než větší kladivo Na závěr ale trochu optimismu – nevěřím tomu, že by si kterýkoliv úředník komplikoval práci ukládáním zmíněné sankce, raději zvolí sankci jinou.
Novela tak v případě schválení zůstane jen mrtvou literou zákona, zaplevelující zákon o přestupcích, a především populistickým plácnutím do vody, jímž jsme sice „zabojovali“ proti tzv. nepřizpůsobivým, ale reálně se nezmění nic. Třeba pak i předkladatelka místo snah o další zostřování represe přijde na to, že smysluplnější je řešit příčiny než hledat stále větší kladivo na následky. Řadě starostek i starostů se to daří, byť je to běh na více než jedno volební období. Je to ale běh rozumných správců obce, nikoliv laciných populistů.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz