Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kontrolní oddělení - Personální obsazení odboru

JUDr. Marcela Marešová, vedoucí
maresova@cak.cz
tel. 224 951 753

Eva Frodlová, sekretariát
frodlova@cak.cz
tel. 224 951 753

- sekretářské práce
- vedení a zjišťování agendy „praní špinavých peněz“
- práce pro přezkum v prvním stupni šetření stížností
- zajišťování překladů cizojazyčných stížností
- vedení knih došlé a odeslané pošty
- zajišťování a donáška veškeré korespondence mezi Národní třídou a dislokovaným pracovištěm
- zajišťování servisu a oprav kancelářských strojů pro dislokované pracoviště
- třídění, zakládání a vazba „Sbírky zákonů“, vazba časopisu „ Bulletin advokacie“
- plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucí oddělení

 
Útvar základního přezkumu

Věra Krausová, referentka
krausova@cak.cz
tel. 224 951 750
 
Marie Melicharová, referentka
melicharova@cak.cz
tel. 224 951 752

Bc. Lenka Pášová, referentka
pasova@cak.cz
tel. 224 951 754

- evidování nových stížností, zápis do počítače
- vyhotovení stížnostního spisu
- vedení rejstříků stížností
- kontrola matričních listů
- vyhotovení a příprava k odeslání čistopisů odpovědí na stížnosti (vč. veškeré vedlejší koresponcence) pro přezkumné advokáty
- příprava spisů pro kontrolní radu – oznámení stěžovateli o postoupení stížnosti kontrolní radě, vyhotovení aktuálního matričního listu a žurnalizace spisu
- zapsání vyřízených stížností do počítače
- zapsání konečného rozhodnutí kontrolní rady a kárných komisí do počítače po zpětném vrácení stížnostního spisu na oddělení
- provedení konečné žurnalizace stížnostních spisů
- založení a archivace stížnostních spisů a konečné zapsání do rejstříku
- vrácení zpět klientských spisů a jiných dokumentů advokátům
- vedení a administrativní vyřizování opakovaných stížností
- evidence různých stížností vedených mimo běžnou evidenci stížností (jde o stížnosti na osoby, které nejsou evidovány v seznamu advokátů České republiky) a různá nejasná podání
- evidence a kontrola plnění lhůt
- provádění urgencí
- vyřizování elektronické pošty
- plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucí oddělení

 
Útvar důvodných stížností a kárných žalob

Irena Dlabalová, referentka
dlabalova@cak.cz
tel. 224 951 756

Ing. Zuzana Gregorová, referentka
gregorova@cak.cz
tel. 224 951 757

- přijetí důvodného spisu a zavedení do evidence důvodných stížností, vedení rejstříku kontrolní rady
- kontrola matričních listů
- předání spisu k vyřízení členovi kontrolní rady
- administrativní zpracování závěru šetření
- pořizování zápisů z jednání kontrolní rady a jeho rozesílání
- opis kárných žalob
- předávání kárných žalob odd. kárnému
- sledování dodržování lhůt
- vedení evidence duplicitních spisů
- vyřizování korespondence předsedy kontrolní rady
- s představenstvem a ostatními útvary ČAK
- sledování vrácených spisů od členů kontrolní rady
- provádění nutných urgencí při dohledu nad dodržováním lhůt
- korespondence s advokáty a stěžovateli
- organizace výjezdního zasedání kontrolní rady
- vyřizování elektronické pošty
- počáteční a konečné zpracování dat v počítačovém programu
- vedení agendy spojené s povinností advokátů dle čl. č. 14 PPE
- další úkoly dle požadavků nadřízeného 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz