Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Informace o postupu ČAK v souvislosti s aktivitami spolku DATOS

Představenstvo ČAK se na svém posledním zasedání v tomto volebním období mimo jiné věnovalo problematice aktivit spolku DATOS – Data o spravedlnosti, z.s., který zprovoznil webové stránky www.cestiadvokati.cz, na kterých mj. publikuje osobní údaje advokátů společně se statistikami jejich „úspěšnosti“ v řízeních vedených před Ústavním soudem, Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem.

Představenstvo ČAK se v prvé řadě zcela distancovalo od veškerých aktivit citovaného spolku a upozorňuje advokáty, že osobní údaje advokátů, které spolek DATOS zpracovává, získal tento spolek z webových stránek ČAK, na kterých je v souladu se zákonem o advokacii zpřístupněn seznam advokátů. Komora jako taková nemá s aktivitami spolku DATOS nic společného.

Následně se představenstvo zabývalo otázkou dalšího postupu v této záležitosti, která, jak víme z přímých reakcí advokátů i z jejich reakcí např. na sociálních sítích, je jimi všeobecně velmi negativně hodnocena.

Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou osobní údaje advokátů zpracovávány a vzhledem k tomu, jaké informace jsou na předmětném webu publikovány, rozhodlo představenstvo ČAK o podání několika podnětů k prošetření protiprávního jednání spolku DATOS.

V prvé řadě jde o zpracovávání osobních údajů bez souhlasu advokátů; samotné zveřejnění na webových stránkách Komory vyžadované zákonem neznamená, že lze s osobními údaji advokátů dále nakládat libovolným způsobem. V tomto směru bude ČAK podávat podnět Úřadu na ochranu osobních údajů k prošetření souladu aktivit spolku se zákonem. Vzhledem k drakonickým sankcím, které přináší GDPR od 28. 5. 2018, bude Komora aktivity spolku důsledně sledovat.

Samostatnou otázkou je pak i vlastní použití pojmu „čeští advokáti“ v názvu webové stránky, když spolek DATOS nemá s advokacií nic společného a použití pojmu „čeští advokáti“ vyvolává nebezpečí záměny s oficiálním seznamem advokátů, který Komora ze zákona vede na svých oficiálních webových stránkách. Komora proto podá podnět Ministerstvu spravedlnosti k prošetření protiprávnosti jednání spolku DATOS.

V neposlední řadě se představenstvo vyjádřilo k obsahu webu a k informacím, které jsou hrubě zavádějící a způsobilé poškodit dobré jméno advokátů. V tomto směru bude Komora poskytovat veškerou součinnost při vymáhání škody, kterou spolek DATOS svými aktivitami způsobí.


vedení ČAK
 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz