Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Konec vinklaření i novinky pro koncipienty

8.9.2017, Právní rádce, str. 17, Lukáš Šikel

NOVELA ZÁKONA O ADVOKACII

Na začátku srpna stvrdil prezident Miloš Zeman svým podpisem přijetí novely zákona o advokacii. Mění se tak některá pravidla ve vztahu ke koncipientům i advokátům.
Nové znění zákona se zaměřuje například i vinklaření a samotnou Českou advokátní komoru.

Novela zákona o advokacii je ze strany České advokátní komory očekávanou změnou, a to hlavně z důvodu nové regulace vinklaření, tedy neoprávněného poskytování právních služeb osobami, které k tomu nemají patřičnou kvalifikaci. „Postihovat ty, kteří neoprávněně vykonávají některou zákonem regulovanou profesi prostřednictvím trestního práva, příliš nefunguje,“ říká k dosud možnému způsobu trestání vinklaření Iva Chaloupková, tisková mluvčí ČAK. Nyní bude vinklaření postihováno v rámci správního práva a pokutováno.
Nové znění zákona však přináší i další změny ve vztahu ke komoře, advokátům i koncipientům.

Změny ve školení koncipientů

Jednou z nejvýraznějších změn, kterou novela přináší, je zavedení zákonné funkce školitele a stanovení maximálního počtu koncipientů na jednoho školitele. Během projednávání novely se diskutovalo o třech koncipientech na školitele, konečný počet se ale ustálil na pěti. „Je to omezení pro advokáty, aby si z koncipientů nedělali levnou pracovní sílu, kterou nic nenaučí a na její budoucí povolání ji nepřipraví,“ dodává ke změně Chaloupková.
Zároveň mohou nově advokátní koncipienti praxi vykonávat i u usazeného evropského advokáta. Školitelem může být i advokát, který vykonává advokacii po dobu nejméně jednoho roku. Za praxi advokátního koncipienta se díky novele považuje i činnost zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který jedná například před soudy, správními orgány, rozhodci a rozhodčími soudy. Omezení počtu koncipientů na advokáta mělo dle politické diskuse zabránit převážně tomu, aby některé advokátní kanceláře neplnily funkci líhně advokátů. „Každému juniornímu kolegovi přidělujeme ihned při nástupu školitele a zakládáme si na tom, aby se školitel měl možnost svému svěřenci opravdu věnovat,“ vysvětluje přístup ke koncipientům Libuše Hasincová, marketing & business development specialist advokátní kanceláře Glatzova & Co. Lze očekávat, že stanovené omezení pěti koncipientů na advokáta strukturálně zasáhne pouze omezené množství advokátních kanceláří.

Advokátním koncipientům pak nadále bude hrát do karet fakt, že se do právní praxe koncipienta začne započítávat dovolená, a to nejvýše v délce čtyř týdnů v každém kalendářním roce, ve kterém je koncipientská praxe vykonávána.
Úprava nepřítomnosti koncipienta z důvodu překážek na jeho straně a z důvodu neomluvené nepřítomnosti zůstává stejná, nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém kalendářním roce. Je však důležité zdůraznit, že nová pravidla budou platit až pro nové koncipienty.

Novela navíc počítá se změnou advokátních zkoušek, která bude učiněna na základě prováděcí vyhlášky ČAK. „Zkouška bude mít účinný vědomostní filtr, i to je paradoxně opatření na podporu koncipientů, umožní jim to lepší přípravu na zkoušku a nový systém zkoušení i větší transparentnost zkoušky,“ prozrazuje Iva Chaloupková.

Právní pomoc za stovku

Jednou z nejvýraznějších změn nového znění zákona je možnost České advokátní komory vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů za porušení povinnosti pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou klientovi. „Advokát bude vyzván k úhradě nebo doložení, že je řádně pojištěn, a pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, Česká advokátní komora zahájí správní řízení o jeho vyškrtnutí ze seznamu advokátů,“ vysvětluje proces řízení Chaloupková.

Nové znění zákona také upravuje pravomoci předsedy kontrolní rady ČAK. Má totiž nově možnost zadržet knihu o prohlášeních. „Advokát při jejím využívání nepostupuje v souladu se zákonem a předpisem ČAK a situace je natolik závažná, že je na místě mu knihu z důvodů zajištění nepokračování v této činnosti nebo z důvodů důkazních odebrat,“ dodává k situaci zadržení knihy Iva Chaloupková.

Další změnou pro komoru představuje zvýšení počtu členů kontrolní rady z 54 na 70. Podle Ivy Chaloupkové je to z důvodu zachování efektivní a rovnoměrné plošné kontroly přiměřeně v reakci na zvyšující se počet advokátů tak, aby bylo možné řádně prověřovat stížnosti a zjištění chování advokáta, které není v souladu se zákonem a jeho stavovskými povinnostmi.

Úprava myslí i na žadatele o právní pomoc, kteří nesplňují podmínky pro ustanovení advokáta soudem, i ty, kteří nemají finance na zaplacení advokáta. „Zákon umožní za stokorunový poplatek využít dvě hodiny právních porad ročně,“ uvedl pro Hospodářské noviny šéfredaktor měsíčníku Právní rádce Jaroslav Kramer. Odměna advokáta přitom bude převážně hrazena státem paušálně a je stanovena na 150 korun za právní poradu v délce 30 minut. „Nově by tedy měla být státem zajištěná právní pomoc poskytována mimo řízení před orgány veřejné moci ve formě právních porad, v řízení před orgánem veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě. „Do zákona se přidaly na popud bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové také právní rady osobám v zařízeních pro pobyt cizinců,“ dodává Jaroslav Kramer.

Za vinklaření milionové pokuty

Velkou kapitolou nové právní úpravy bylo zavedení správního postihu vinklaření, tedy situace, kdy dochází k neoprávněnému poskytování právních služeb osobami, které k tomu nemají patřičnou kvalifikaci, licenci a nad nimiž není žádná kontrola. „Vinklaření má stoupající tendenci výskytu. V posledních letech jistě souvisí s rozšiřováním služeb poskytovaných a vyhledávaných na internetu,“ říká Iva Chaloupková. Takové poskytování služeb se podle ní vyskytuje hlavně v souvislosti s řešením dopravních přestupků, ale i u smluvní agendy.

Dosud bylo vinklaření možné postihovat pouze trestním zákoníkem. Proto se ČAK snažila o správní trestání tohoto jevu, díky čemuž by mohlo dle očekávání komory dojít k minimalizaci jevu. V minulém roce dle slov tiskové mluvčí komora podala 140 trestních oznámení, z nichž většina byla odložena, protože se nepodařilo prokázat, že právní služby vinkláři poskytovali opakovaně a za úplatu. Odsuzujícími rozsudky skončila pouze tři podání. Pokuta až do výše tří milionů korun současně se zákazem činnosti až do výše jednoho roku tak slibuje zlepšení situace. Zároveň osobě, která neoprávněně použije označení „advokát“, hrozí pokuta až do výše 200 tisíc korun. Přestupky bude přitom projednávat ministerstvo spravedlnosti, přičemž komora je oprávněna ministerstvu dávat podněty.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz