Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Českou advokacii čekají klíčové volby

8.9.2017, Právní rádce, str. 6, Jaroslav Kramer

O místo v představenstvu České advokátní komory usiluje devatenáct osobností. Až na Daniela Miku jsou všichni podepsáni pod společnou kandidátkou vedenou Vladimírem Jirouskem.

„Zájem advokátů o stavovské dění je přímo nedostatečný,“ zhodnotil blížící se sedmý sněm České advokátní komory její současný místopředseda Petr Poledník. Sám ve vedení největší právnické stavovské organizace pokračovat nechtěl.
„Nikdo z Brna o kandidaturu ale zájem neměl,“ dodává. Souhlasí s ním i většina letošních uchazečů, až na jedinou výjimku spojených pod lídrem Vladimírem Jirouskem. „Do orgánů komory, které sněm volí, vedle společných kandidátek kandidují další zájemci pouze výjimečně. Například do představenstva je to letos pouze jeden kandidát, když před čtyřmi lety bylo těchto kandidátů dvanáct,“ dodává další ze současných místopředsedů, František Smejkal. „Za posledních nejméně 12 let se žádnému z kandidátů, které nenominovala komora, nepovedlo ve volbách uspět. V představenstvu se tak objevují stále stejné tváře, a i když se vyskytne nějaká nová, vyskytne se se svolením „starých“. Je tak celkem možné, že někteří kolegové už rezignovali na změnu,“ říká Daniel Mika, který letos stojí proti osmnáctičlenné skupině sám. I proto chce většina oslovených kandidátů více podporovat regionální dění a vylepšit mediální obraz komory.
Jen tak se bude moci dění na „nejvyšší“ úrovni dostat k co největšímu zástupu advokátů. „Pocit nesounáležitosti a lhostejnosti ke komoře a jejím orgánům, který mají někteří kolegové, mě osobně velmi mrzí a určitě bych se rád zasadil o to, aby ČAK považovalo ‚za svou‘ více advokátů,“ uzavírá Martin Maisner.
Do ankety měsíčníku Právní rádce se nezapojili Kamil Blažek a Jiří Všetečka. Rozhovor s lídrem kandidátky Vladimírem Jirouskem naleznete na stranách 12 až 16. SOUČASNÍ MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

ANTONÍN MOKRÝ Proč kandiduji?

V současné době přechází advokacie do období velkých změn ve stylu práce, způsobu získávání nové klientely a v nutnosti určitého stupně koexistence a synergie s některými jinými odbornými profesemi. Informační technologie a využití umělé inteligence postoupily již tak daleko, že se advokáti musí ve vlastním zájmu přizpůsobit novým trendům a nalézat nové cesty, jak se uplatnit ve svém oboru. Šanci budou mít všichni, nikoliv jen ti největší a nejsilnější, a možná ani ti, kdo disponují velkou šíří vědomostí, ale ti, kdo naleznou tu správnou skulinku v širokém spektru možností, které se už nyní v digitálním – a globalizovaném – světě nabízí. Komora by v tomto ohledu měla být pro advokáty jakýmsi majákem sloužícím jako navigátor, ale současně také bezpečným přístavem, kde budou moci nalézt podporu a radu.
Neboť advokáti bohužel nemusí v současnosti řešit jenom problémy s hledáním místa na trhu a s rostoucí konkurencí, ale musí také čelit nejrůznějším zásahům ze strany státu, přemíře regulací a často až nekritickému ztotožňování advokátů s jejich klienty a nepochopení role advokáta v právním státě. Protože působím především v mezinárodním kontextu, sleduji se znepokojením, co nového se na advokacii z různých směrů valí.

Co budu prosazovat?

Co nejrychlejší vytvoření advokátní on-line platformy, která může umožnit těm advokátům, kteří chtějí poskytovat právní služby elektronickou formou, činit tak způsobem, který bude v souladu s etickými pravidly advokacie. Tato platforma by mohla být později rozšířena i jako prostředek určité „stavovské“ komunikace mezi advokáty navzájem. Dále si myslím, že se musíme zasazovat o to, aby v občanském soudním řízení bylo zavedeno v co nejširší míře mandatorní zastoupení advokátem, tedy tzv. advokátní proces.

ROBERT NĚMEC Proč kandiduji?

V představenstvu České advokátní komory jsem zažil zatím jen jedno volební období, první dva roky jako jeho člen, od roku 2015 jako místopředseda.
Zabýval jsem se hlavně legislativní oblastí, takže své priority jsem se snažil uplatňovat zejména při připomínkovém řízení a schvalování novely zákona o advokacii. Dnes je novela „našeho stavovského“ zákona čerstvě na světě a já mám radost z toho, že se do ní komoře podařilo prosadit změny, které mají pozitivní dopad na činnost nás, advokátů. Kandiduji i proto, že podobný pocit bych ještě někdy chtěl zažít a domnívám se, že příležitostí v ČAK bude určitě dost. Nerad bych odcházel od rozdělané práce…

Co budu prosazovat?

Zásadních a horkých témat k řešení je víc. Mezi ta zásadní patří rozhodně boj proti tzv. vinklaření, tedy nežádoucímu poskytování právních služeb jinými subjekty bez náležitého oprávnění a bez možné kontroly kvality. Komora musí důsledně vyhledávat, odhalovat a zveřejňovat vinkláře, kteří neoprávněně podnikají na internetových portálech. S tím jde ruku v ruce další úkol, aby všem svým členům, advokátům, vytvořila podmínky a stanovila pravidla pro to, aby i oni mohli své služby poskytovat prostřednictvím elektronických platforem a moderních technologií. Výraznou roli by měla ČAK hrát i v legislativním procesu.
Nejen na změny v legislativě pružně a kvalifikovaně reagovat, ale podílet se i na jejich přípravě, prosazování, nebo naopak na jejich kvalifikované a úspěšné oponentuře. Jedním z úkolů je i zlepšit vhodnými prostředky mediální obraz advokacie. SOUČASNÍ ČLENOVÉ A NÁHRADNÍCI

LENKA VIDOVIČOVÁ Proč kandiduji?

Představenstvo je výkonným orgánem Komory ČAK a v tom je jeho zásadní význam. Jsem přesvědčena o tom, že způsob, jakým představenstvo působí, pracuje a zastupuje advokáty, má podstatný vliv na to, jaká je česká advokacie. A jelikož je představenstvo kolektivním orgánem, je nutné, aby každý z členů představenstva byl nejen osobností s vlastním názorem, ale i kolegou schopným vyslechnout názory ostatních a rozhodovat se v zájmu advokacie jako celku. Kandiduji proto, že mám tu čest být na společné kandidátce s osobnostmi, kterých si vážím, které mají podobné názory zejména na směřování české advokacie. Doufám, že svými názory, zkušenostmi a znalostmi mohu přispět k plnění úkolů představenstva – a že jsou pro příští období nelehké!

Co budu prosazovat?

Jsou úkoly, které s sebou nese technický a komunikační pokrok, které vlastně řeší každé představenstvo a které zůstávají – elektronická komunikace, zabezpečení dat a podobné záležitosti, které je nutné neustále řešit, neboť elektronizace justice a vlastně celého právního života společnosti se bude jen rozvíjet. Tyto úkoly nepřekvapí, a i když se jeví jako složité, mají vždy nějaké technické řešení. Nová právní úprava – v našem případě novela zákona o advokacii – přináší další úkoly, které bude nutno uvést do života – poskytování bezplatné právní pomoci, vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů apod. Třetí skupinou úkolů jsou ty, které se nemění, a ačkoliv se o nich často nehovoří, jsou v ohrožení stejně dlouhou dobu, co advokacie existuje – obhajoba stavovských výsad a svobod, nedotknutelnost advokátního tajemství a hájení zájmů klienta.

TOMÁŠ MATĚJOVSKÝ Proč kandiduji?

Do představenstva kandiduji jako zástupce větších českých a mezinárodních kanceláří s cílem vnést, resp. vnášet do jednání představenstva a jednání ČAK jako celku pohled, názory a témata, které jsou pro daný typ kanceláří důležité a podstatné, které tyto zajímají a které jsou obdobné těm, jež řeší či mají obdobné kanceláře v zahraničí.

Co budu prosazovat?

Myslím, že na tuto otázku dobře odpovídá program společně kandidující skupiny a s ním v souladu i osobnější programové priority skupiny kandidujících z větších českých a mezinárodních kanceláří. Pro mě osobně jsou prioritní otázky mediálního obrazu advokacie, postavení ČAK v legislativním procesu, informačních technologií užívaných při a pro poskytování advokacie, mlčenlivosti advokátů a snah státní moci ji prolamovat na úkor práv klientů a otázky dalšího vzdělávání advokátů.

MICHAL ŽIŽLAVSKÝ Proč kandiduji?

Působím v současném představenstvu a logicky jsem zvažoval, zda mám znovu kandidovat. Nakonec jsem se rozhodl, že ano, protože si myslím, že jsem dospěl do bodu, kdy mohu reálně prospět našemu stavu. Třeba jako člen Legislativní rady vlády. Kandiduji v rámci širší skupiny složené z výrazných osobností. Myslím si, že v dnešní době potřebujeme silnou komoru.

Co budu prosazovat?

Těch témat je více. Každý, kdo kandiduje, by měl jasně říci, proč to dělá a co tím sleduje. Já jsem to udělal tak, že jsem natočil krátké video o tom, co budu prosazovat, když mě advokáti znovu zvolí. Kdo obětuje tři minuty, může to celé zhlédnout na stránce http://www.michalzizlavsky.cz. Co ale považuji za nejpodstatnější, je to, že stát nerespektuje roli advokátů v právním systému. Žijeme v době, kdy veřejná moc pod různými záminkami rozšiřuje státní slídilství. Policie si usnadňuje práci a takzvaně rybaří. Pátrá po důkazech v důvěrné komunikaci klienta s advokátem.
Zastrašuje advokáty a znesnadňuje jim práci. Nejsme vnímáni jako garant základních práv a pojistka proti zneužití systému. Můžeme to změnit. Potřebujeme k tomu ale silnou komoru. Komoru, o kterou se mohou advokáti opřít. A musíme změnit styl naší komunikace navenek. Nesmíme se bát využívat rázné prostředky na obranu našich zájmů, včetně médií. Jednotlivec se brání těžko. Komora musí být silnou zbraní proti každému, kdo zpochybňuje právní stát a roli advokátů v něm. Vedení komory se nesmí bát tu zbraň použít.
To hlavní, co chci prosadit, je sebevědomé a důsledné vystupování čelných představitelů nejsilnější právnické profese. Jen tak si vydobudeme respekt k hodnotám, které ztělesňujeme. PETR MRÁZEK Proč kandiduji?

Dění v advokacii mě zajímá, advokacie mě baví, hodně jsem se v ní naučil a myslím, že je potřeba se o ni starat.
Z práce v minulém funkčním období zůstaly rozpracované některé záležitosti, na jejichž dokončení bych se chtěl podílet, a čekají nás další úkoly, které bych chtěl pomoci plnit. Advokacie mě přitahovala již na vysoké škole a považuji ji za profesi, která má úroveň a smysl. Je svým způsobem jedinečná i výjimečná a má nezastupitelné postavení v rámci systému širší justice. Možnosti zapojení do práce v tak významném orgánu české advokacie si proto velmi vážím. V představenstvu nyní pracuji již čtvrté funkční období. Průběžně jsem se zabýval celou řadou advokátních otázek, které přinášel čas a pro advokacii byly důležité, a měl jsem tu čest a štěstí se seznámit s celou řadou výrazných právnických a advokátních osobností. Mohl jsem tak lépe pochopit význam advokacie, její roli a principy jejího fungování.
 V současné době na advokacii významně působí celá řada nových faktorů a výzev, ať již je to globalizace, přemíra regulace, elektronizace, či rozvoj technologií, a na ty je potřeba adekvátně reagovat.

Co budu prosazovat?

Za důležité považuji kromě hlavních témat programového prohlášení společné kandidátky i některé zdánlivě méně významné záležitosti, které ale v souhrnu mají na postavení advokacie i jednotlivé advokáty dopad. Mám na mysli například vinklaření nebo nešťastné praktiky některých kolegů nabízejících, zejména ve výběrových řízeních, své právní služby za zjevně dumpingové ceny, což v konečném důsledku vede ke snižování kvality advokátních služeb, a tím i k poškozování zájmů klienta. Z hlediska mé funkce předsedy Výboru regionálních představitelů je důležitým tématem celoživotní vzdělávání advokátů a dále i pro bono právní služby a role regionů.

ŠTĚPÁN HOLUB Proč kandiduji?

Asi polovina advokacie je mladší než 43 let, ale na kandidátce do orgánů to tak nevypadá. Myslím, že advokacii je třeba trochu omladit. Věkem i duchem. A já chci k tomu omlazení – paradoxně ve svých téměř čtyřiceti – přispět.

Co budu prosazovat?

Advokacie se bude muset především lépe připravit na nové trendy v poskytovávání právních služeb, aniž by však slevila ze svých tradičních hodnot. Bude se muset vypořádat s určitou „uberizací“ právních služeb. Ve společnosti bude ještě více sílit tlak na propojování právních služeb a jiných služeb, bude zasahovat umělá inteligence. Něco se podaří regulací a důsledným vymáháním plnění právních povinností. Něco ale jen tím, že advokacie nabídne na trhu „kvalitní produkt“ a dobré jméno. Advokátní komora se musí přestat bát zbavit se těch, kdo jí jméno kazí.

RADIM MIKETA Proč kandiduji?

Domnívám se, že by v představenstvu měly zaznívat jak hlasy významných velkých pražských kanceláří, tak hlasy advokátů regionálních či samostatně působících. Pouze takováto pestrost zastoupení umožňuje širší pohled na tu kterou projednávanou problematiku.
V minulém volebním období jsem v představenstvu zastával spíše konzervativní stanoviska s důrazem na dodržování základních zásad výkonu advokacie a psaných i nepsaných etických pravidel, ať již ve vztahu k samotnému výkonu advokacie, ke vztahům mezi advokáty navzájem, konfliktu zájmů, k neslučitelnosti výkonu advokacie s jinými činnostmi a k mnoha dalším oblastem. O dodržování a neopouštění těchto základních zásad a principů, které se prolínají od výchovy advokátních koncipientů přes advokátní zkoušky až po měnící se úpravu stavovských předpisů, se chci zasazovat i do budoucna.
Nadále bych se rád věnoval vzdělávání koncipientů a advokátů a také se podílel na koordinaci společenských, kulturních a sportovních akcí advokátů. Mám totiž za to, že takovéto vzájemné sbližování napomáhá vzájemnému poznání a respektu a posiluje i stavovské cítění či stavovskou hrdost.

Co budu prosazovat?

Základní okruhy otázek, které před novým představenstvem stojí, byly formulovány v programových prioritách společně kandidujících advokátů, ať již jde o elektronizaci advokacie, mediální prezentaci advokacie, či o oblast legislativy, zejména pak otázku odměňování advokátů ex offo a další právní služby hrazené státem. Zvláštní diskusi si pak nepochybně zaslouží otázka celoživotního vzdělávání advokátů, které v sobě může spojovat jak samotnou funkci vzdělávací, tak výše naznačenou funkci setkávání advokátů. V tomto směru, zejména s přihlédnutím k počtu advokátů, bude nutno zvýraznit a posílit advokátní dění v jednotlivých regionech, a to i ve vztahu ke vzdělávání advokátních koncipientů.
Uvedené si však nepochybně vyžádá i adekvátní ekonomicko-materiální zabezpečení této činnosti v regionech. NOVÉ TVÁŘE

DANIELA KOVÁŘOVÁ Proč kandiduji?

Protože komora zastupuje 12 000 advokátů, kteří by měli být v této společnosti a v dnešní době více slyšet. V posledních letech naši profesi na všechny strany hájím a dotýká se mě, když ji někdo shazuje nebo uráží, ba dokonce když advokáty opovrhuje. Advokacie je součástí justice, podobně jako soudnictví a každý nás jednou může potřebovat. Stejně jako v jiných profesích i v advokacii najdeme skvělé, průměrné i špatné jedince, nicméně těch, kteří advokacii provozují špatně, je mizivé procento (kárné stížnosti postihnou ročně asi 150 advokátů, tzn. 1,3 %). Advokáti každý den předejdou stovkám soudních pří sepisem smluv či svou schopností urovnávat spory, dalším stovkám klientů pomohou radou. V trestním procesu jsou profesí pro špinavou práci a stát by jim měl být vděčný, že jsou ochotni ji za něj udělat.
Měl by každý den děkovat za armádu připravenou stát na špatné či slabší straně. Za nepřehlednost práva přece nemohou advokáti, ale stát, jenž právo tvoří. Chci se postarat o lepší zvuk advokacie, například bojem za rozšíření advokátního procesu. V dnešní legislativní džungli je osamocený účastník soudního řízení v nevýhodě, kterou bez advokáta nemůže nikdy vyrovnat.

Co budu prosazovat?

První téma novému představenstvu určila novela zákona o advokacii. Jde o nové pojetí bezplatné právní pomoci, které nabude účinnosti 1. 7. 2018. Je dobře, že ji budou kompletně zajišťovat advokáti. Budou sice suplovat stát, ale jen některé aktivity jim stát bude hradit. Koncepce odměny je špatná, podobně jako dnešní stav advokátního tarifu. V čele komory musí stát člověk schopný se beze strachu podívat do tváře vysokým státním úředníkům, a bude-li to třeba, pak je i zatlačit do kouta. Proto podporuji Vladimíra Jirouska, který kandiduje na post předsedy. Nové představenstvo se také bude muset pobavit o lepší komunikaci komory s advokáty i veřejností o své roli pro 21. století. Obávám se, že útoků na advokáty a jejich činnost bude přibývat a komora se bude muset účinně bránit, aby společnost přesvědčila o své nezbytnosti.

MARTIN MAISNER Proč kandiduji?

Moje kandidatura vznikla v důsledku toho, že se dlouhodobě zabývám právem informačních technologií a řada kolegů se domnívala, že by předsednictvo mělo posílit o členy, kteří se v dané oblasti pohybují a vyznají. Důvodem jsou především problémy, kterým bude advokacie v nejbližším období čelit – nová právní úprava osobních údajů (GDPR) a otázky, zda a do jaké míry se na advokáty vztahuje; definice a stanovení pravidel pro výkon advokacie na internetu; účinný a důsledný boj proti neoprávněnému podnikání zejména na internetu. Já osobně tuto problematiku považuji za mimořádně významnou, protože pokud nebude přiměřeně řešena, může dojít nejen k ohrožení jednotlivých advokátů na trhu, ale také k ohrožení zájmů klientů, a dokonce až k destrukci advokátního trhu jako takového.

Co budu prosazovat?

Témata, která by mělo řešit nové představenstvo, vidím ve dvojí úrovni – jednak jsou to kroky, které by měly umožnit advokacii efektivně fungovat v elektronickém, globalizovaném světě na základě srozumitelných pravidel; druhá skupina problémů jsou aktivity, které by měly zlepšit pozici advokátů na právním trhu, chránily jejich podnikatelské a profesní zájmy, přímo i nepřímo chránily oprávněné zájmy klientů a dobrou pověst advokacie. MONIKA NOVOTNÁ Proč kandiduji?

K rozhodnutí kandidovat do představenstva jsem dospěla po více než 25leté činnosti v advokacii a důvodů je několik. Základním impulzem bylo vytvoření platformy Moderní advokacie před několika lety. Jde o platformu velkých advokátních kanceláří, jejichž cílem je posílit vliv advokacie v zákonodárném procesu, při interpretaci norem a ve společnosti vůbec. Za tuto platformu jsem již v minulém období úspěšně kandidovala do kontrolní rady, krátce nato jsem se stala zkušebním komisařem pro advokátní zkoušky.
Vidím tak problémy české advokacie nejen zvnějšku, jako nezávislý advokát, ale i zevnitř a věřím, že je mohu pomoci jako členka představenstva řešit.

Co budu prosazovat?

Základní témata, která jsou před novým představenstvem, jsou formulována ve společném programovém prohlášení i doplňujících prioritách Moderní advokacie. Snaha o posílení vlivu advokacie při tvorbě právních norem, zpřístupnění celoživotního vzdělávání advokátům, reforma advokátních zkoušek nebo vůbec snaha o pozitivní obraz advokacie ve společnosti jsou tématy, která se opakují již řadu let. Nyní k nim přistupuje nutnost přizpůsobit se podnikání v období elektronizace a dát výkonu advokacie v novém prostředí základní pravidla. Důležité je i poskytnout advokátům, zejména těm v menších kancelářích, návod na postup pro splnění podmínek evropské regulace, tedy při vytvoření interních směrnic – AML, GDPR apod. Osobně za významné považuji důsledné prosazování ochrany advokátní mlčenlivosti, protože jde o povinnost, na kterou – jako jedinou – se může spolehnout klient v obtížných životních situacích. Po opakovaně medializované snaze narušit advokátní mlčenlivost v trestním procesu (ať jde o prohlídky advokátů, nebo odposlechy) se tato snaha plíživě dostává do procesu daňového, což je problematika, které se dlouhodobě věnuji. Nové představenstvo bude také muset důsledně bojovat proti pokusům legálního vinklaření, tedy umožnění poskytování právního poradenství neadvokátními subjekty, zejména neziskovými organizacemi, protože neadvokátní subjekty nikdy nemohou být odpovědným garantem kvality právních služeb.

TOMÁŠ SOKOL Proč kandiduji?

Před několika lety mě začali někteří kolegové při rozličných společenských příležitostech, jako je třeba advokátní voda, „štengrovat“, že bych to měl v roce 2017 určitě zkusit. Což jsem v té době odmítal, neboť ze své podstaty po funkcích nebažím.
Jenže pak přišel Vláďa Jirousek s nabídkou, abych byl součástí týmu, který bude kandidovat. To bylo vážnější. Jednak ho mám rád a vážím si toho, co pro ČAK udělal, a jednak vábil velmi působivě. A tak poté co jsem zjistil, že se zbytkem těch, které dává dohromady jako společnou kandidátku, se nijak dramaticky neliším v názorech na budoucnost advokacie, jsem vábení docela ochotně podlehl. S tím, že se podle svých možností pokusím advokacii vrátit alespoň část toho, co mi za ta léta dala a co mě naučila. A možná ji i trochu vylepšit.

Co budu prosazovat?

Kromě společného programového prohlášení existuje též i temně vyhlížející budoucnost, která možná s programovými prioritami poněkud zacloumá. Pokud ne, připomněl bych z těch priorit tři. Elektronizace advokacie. To je jedno velké téma s řadou podtémat, počínaje způsobem správy informací, s nimiž advokát pracuje (a na která se pořád někdo dobývá). Přes standardy elektronické komunikace mezi klientem a advokátem, zejména pokud jde o její zabezpečení. Dost zajímavá je otázka čehosi jako advokátních e-shopů, které ovšem nelze provozovat stejně jednoduše jako třeba při prodeji knih, elektroniky nebo psího krmiva. A je otázka, zda či nakolik to vůbec lze. Dalším tématem je komplexní rekodifikace ochrany důvěrnosti informací svěřovaných klientem advokátovi. To má také své subkapitoly. První je pro mě zákonná definice toho, co je vlastně oním advokátním tajemstvím. No a pak logicky úplný popis situací, kdy může, ač nezván, advokátní tajemství seznat stát. A věru nejde „jen“ o pověstné domovní prohlídky u advokátů. Lákavým soustem je pro mě i boj s právními parazity, řečenými vinkláři. O prázdninách dodal zákonodárce přípravek k jejich hubení, a tak bude hezké vyzkoušet, zda a jak funguje.
K tomu všemu bych pak přidal soukromý závazek. Nepřipustit oslabování důvěrnosti vztahu klient–advokát, o což se rozliční kontinuálně pokoušejí.

DANIEL MIKA Proč kandiduji?

Myšlenka kandidovat vypramenila ze skutečnosti, že v představenstvu chybí představitel advokátů do čtyřiceti let (od roku 2005 byl v představenstvu jen jediný). Skupina takových advokátů přitom není zanedbatelná a jsem přesvědčen, že by v komoře zastoupena být měla. Současné vedení komory jí totiž výkon advokacie spíše komplikuje, místo aby jej podporovalo. Druhým důvodem je pocit, že komora svým členům za jejich peníze poskytuje pouze kontrolní činnost. A Právníka roku a bulletin. S čímž nesouhlasím, komora nemá být pouhým výběrčím poplatku za právo živit se advokacií, ale má tu být pro advokáty.

Co budu prosazovat?

Určitě vzdělávání advokátních koncipientů, které je v současné podobě, a to i přes nedávnou „reformu“, neefektivní a zbytečné (koncipienti si chodí pro podpisy, a nikoliv pro vědomosti). Dále je to zkušební řád, pro který už připravila půdu novela zákona o advokacii, edukace veřejnosti o tom, proč a kdy je výhodné najmout si advokáta, a budování prestiže advokacie. Dále změna advokátního tarifu, který dle mého názoru, obzvláště při nízké tarifní hodnotě, neodpovídá současné ekonomické situaci, stejně jako jí neodpovídá snížení odměny za poskytování služeb ex offo. V neposlední řadě pak služby komory pro advokáty, od vzdělávání advokátů přes sjednávání výhod po podporu při podnikání.

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz